Postup : 2016/2043(BUD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0182/2016

Předložené texty :

A8-0182/2016

Rozpravy :

Hlasování :

PV 26/05/2016 - 6.2
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2016)0229

ZPRÁVA     
PDF 587kWORD 127k
24.5.2016
PE 580.769v02-00 A8-0182/2016

o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (žádost Francie – EGF/2015/010 FR/MoryGlobal)

(COM(2016)0185 – C8-0136/2016 – 2016/2043(BUD))

Rozpočtový výbor

Zpravodajka: Anneli Jäätteenmäki

NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 PŘÍLOHA: ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY
 VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ
 PŘÍLOHA: Dopis Výboru pro zaměstnanost a sociální věci
 PŘÍLOHA: Dopis Výboru pro regionální rozvoj
 VÝSLEDEK KONEČNÉHO HLASOVÁNÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (žádost Francie – EGF/2015/010 FR/MoryGlobal)

(COM(2016)0185 – C8-0136/2016 – 2016/2043(BUD))

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2016)0185 – C8-0136/2016),

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1309/2013 ze dne 17. prosince 2013 o Evropském fondu pro přizpůsobení se globalizaci (2014–2020) a o zrušení nařízení (ES) č. 1927/2006(1) (nařízení o EFG),

–  s ohledem na nařízení Rady (EU, Euratom) č. 1311/2013 ze dne 2. prosince 2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014–2020(2), a zejména na článek 12 tohoto nařízení,

–  s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení(3) (dále jen „IID ze dne 2. prosince 2013“), a zejména na článek 13 této dohody,

–  s ohledem na třístranné rozhovory podle bodu 13 interinstitucionální dohody ze dne 2. prosince 2013,

–  s ohledem na dopis Výboru pro zaměstnanost a sociální věci,

–  s ohledem na dopis Výboru pro regionální rozvoj,

–  s ohledem na zprávu Rozpočtového výboru (A8-0182/2016),

A.  vzhledem k tomu, že Unie vytvořila legislativní a rozpočtové nástroje, aby mohla poskytovat dodatečnou podporu pracovníkům, kteří jsou postiženi důsledky významných změn ve struktuře světového obchodu nebo důsledky celosvětové finanční a hospodářské krize, a pomáhat jim při opětovném začlenění na trh práce;

B.  vzhledem k tomu, že finanční pomoc Unie propuštěným pracovníkům by měla být dynamická a měla by být uvolněna co nejrychleji a nejúčinněji, v souladu se společným prohlášením Evropského parlamentu, Rady a Komise, jež bylo přijato během dohodovacího jednání dne 17. července 2008, a s náležitým ohledem na IID ze dne 2. prosince 2013 ve vztahu k přijímání rozhodnutí o uvolňování prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (EFG);

C.  vzhledem k tomu, že přijetí nařízení o EFG je výsledkem dohody mezi Evropským parlamentem a Radou ohledně opětovného zavedení kritéria pro uvolňování prostředků v souvislosti s krizí, stanovení finančního příspěvku Unie na 60 % celkových odhadovaných nákladů na navrhovaná opatření, zefektivnění postupu Komise, Parlamentu a Rady při vyřizování žádostí o příspěvek z EFG tím, že se zkrátí doba jejich posuzování a schvalování, a dále ohledně rozšíření způsobilých činností a příjemců tím, že mezi ně budou zahrnuty i osoby samostatně výdělečně činné a mladí lidé, a ohledně financování pobídek k zakládání vlastních podniků;

D.  vzhledem k tomu, že Francie podala žádost EGF/2015/010 FR/MoryGlobal o finanční příspěvek z EFG v důsledku propouštění v hospodářském odvětví, které je v rámci klasifikace NACE Revize 2 řazeno do oddílu 49 (Pozemní a potrubní doprava) a oddílu 52 (Skladování a vedlejší činnosti v dopravě), po celém pevninském území Francie, a vzhledem k tomu, že se těchto opatření zřejmě zúčastní 2 132 propuštěných pracovníků, kteří mají nárok na příspěvek z EFG; vzhledem k tomu, že žádost následuje po soudem nařízené likvidaci společnosti MoryGlobal a navazuje na žádost EGF/2014/017 FR/Mory-Ducros;

E.  vzhledem k tomu, že žádost byla podána na základě kritérií pro pomoc stanovených v čl. 4 odst. 1 písm. a) nařízení o EFG, podle nějž během referenčního období v délce čtyř měsíců musí počet propuštěných pracovníků dosáhnout nejméně 500 v jednom podniku v členském státě, včetně pracovníků propuštěných dodavateli uvedeného podniku a výrobci, kteří jsou jeho odběrateli, nebo osob samostatně výdělečně činných, které přestaly vykonávat svou činnost;

1.  souhlasí s Komisí, že podmínky stanovené v čl. 4 odst. 1 písm. a) nařízení o EFG jsou splněny, a Francie má proto podle uvedeného nařízení nárok na finanční příspěvek ve výši 5 146 800 EUR, což představuje 60 % celkových nákladů ve výši 8 528 000 EUR;

2.  konstatuje, že Komise dodržela lhůtu 12 týdnů od přijetí žádosti francouzských orgánů dne 19. listopadu 2015 do dokončení svého posouzení, zda žádost splňuje podmínky pro poskytnutí finančního příspěvku, dne 7. dubna 2016 a ve stejný den o svém posouzení informovala Parlament;

3.  domnívá se, že propouštění v podniku MoryGlobal souvisí s všeobecným poklesem fyzické produkce v Evropě, v jehož důsledku došlo ke snížení přepravovaných objemů a k cenové válce v odvětví silniční přepravy, což ve Francii od roku 2007 vedlo k nepřetržitému zhoršování provozní marže a řadě ztrát v tomto odvětví a k následné vlně bankrotů, která zasáhla i podnik Mory-Ducros a později i MoryGlobal, který zaměstnal 2 107 z bývalých pracovníků podniku Mory-Ducros;

4.  poukazuje na to, že podpora z fondu EFG pro 2 513 bývalých pracovníků podniku Mory-Ducros, která byla schválena v dubnu 2015(4), dosahuje výše 6 052 200 EUR;

5.  konstatuje, že sektor pozemní a potrubní dopravy byl doposud předmětem dvou dalších žádostí o příspěvek z EFG: EGF/2014/017 FR/Mory-Ducros a EGF/2011/001 AT/Nieder- und Oberoesterreich, přičemž obě dvě se zakládaly na důsledcích celosvětové finanční a hospodářské krize a týkaly se propouštění 2 804 osob v tomto odvětví; konstatuje, že některá opatření jsou v obou žádostech podobná;

6.  bere na vědomí skutečnost, že francouzské orgány dne 23. dubna 2015 – tedy s předstihem před žádostí o poskytnutí finanční podpory z fondu EFG na navrhovaný koordinovaný soubor opatření – zahájily poskytování individualizovaných služeb dotčeným pracovníkům;

7.  vítá skutečnost, že Francie ještě před získáním dorovnávacích prostředků z EFG vytvořila sociální plán, na němž se finančně podílí i společnost MoryGlobal; oceňuje, že žádost o pomoc z EFG se netýká opatření podle čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení o EFG, konkrétně příspěvků, ale orientuje se na opatření se skutečnou přidanou hodnotou, pokud jde o budoucí opětovné začlenění propuštěných pracovníků na trh práce;

8.  konstatuje, že individualizované služby, které mají být spolufinancovány z EFG, zahrnují poradenství a vedení poskytované týmem odborných poradců a doplňují sociální plán a smlouvu o profesním zabezpečení financované francouzským státem na pomoc pracovníkům při návratu do zaměstnání; konstatuje, že tři smluvní partneři provozující tým odborných poradců jsou ti, kteří poskytovali služby pracovníkům propuštěným podnikem Mory-Ducros; očekává, že Komise a francouzské orgány budou důsledně dodržovat zásadu, podle níž jsou platby agenturám hrazeny na základě dosažených výsledků;

9.  konstatuje, že smluvní partneři (BPI, Sodie a AFPA Transitions) budou propuštěným pracovníků pomáhat nalézt řešení, jak zůstat na pracovním trhu a najít nové zaměstnání, a to prostřednictvím individualizovaných služeb, jako jsou společná a individuální informační setkání, přechod do zaměstnání a doprovodné služby při hledání nových pracovních míst;

10.  domnívá se, že pracovníkům ve věkové skupině 55 až 64 let ve větší míře hrozí dlouhodobá nezaměstnanost a vyloučení z pracovního trhu, což by mohlo případně vést i k sociálnímu vyloučení; domnívá se proto, že tito pracovníci, kteří tvoří přes 19 % předpokládaných příjemců pomoci a na něž by se měla navrhovaná opatření vztahovat, mají specifické potřeby, pokud jde o poskytování individualizovaného přístupu v souladu s článkem 7 nařízení o EFG;

11.  bere na vědomí, že Francie uvedla, že koordinovaný soubor individualizovaných služeb byl vypracován po konzultaci se zástupci cílových příjemců a sociálními partnery;

12.  připomíná, že v souladu s článkem 7 nařízení o EFG by měla podoba koordinovaného souboru individualizovaných služeb předjímat budoucí perspektivy trhu práce a požadované dovednosti a odrážet přechod na udržitelné hospodářství, které účinně využívá zdroje; vítá, že Francie poskytla veškeré nezbytné záruky, že navrhovaná opatření budou doplňovat opatření financovaná ze strukturálních fondů za účelem společné činnosti zaměřené na přizpůsobení se globálním výzvám, aby se dosáhlo udržitelného hospodářského růstu, jak zdůraznilo hodnocení evropského provádění Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci 2007–2014(5);

13.  konstatuje, že smluvní partneři provozující tým odborných poradců jsou ti samí, kteří poskytovali služby pracovníkům propuštěným podnikem Mory-Ducros; vyzývá Komisi, aby vypracovala hodnocení nákladové efektivity podpory, která je v současnosti poskytována pracovníkům propuštěným z podniku Mory-Ducros, neboť stávající žádost navazuje na žádost EGF/2014/017 FR/Mory-Ducros a individualizované služby poskytují titíž smluvní partneři;

14.  bere v potaz citlivý charakter specifického pracovního trhu, neboť Francie má nejvyšší podíl ze zemí EU-28, pokud jde o přidanou hodnotu v rámci odvětví služeb pozemní dopravy;

15.  konstatuje, že francouzské orgány potvrdily, že navrhované akce neobdržely finanční podporu z jiných fondů nebo finančních nástrojů Unie a doplňují opatření financovaná ze strukturálních fondů;

16.  opětovně poukazuje na to, že pomoc z EFG doplňuje vnitrostátní opatření a nesmí nahrazovat opatření, za něž jsou odpovědné členské státy nebo podniky;

17.  oceňuje, že Komise zavedla v návaznosti na žádost Parlamentu o rychlejší uvolňování prostředků zdokonalený postup; bere na vědomí časový tlak vyplývající z nového harmonogramu a jeho potenciální dopad na účinnost posuzování případů;

18.  znovu vyzývá Komisi, aby zajistila přístup veřejnosti ke všem dokumentům souvisejícím s žádostmi o pomoc z EFG;

19.  schvaluje rozhodnutí uvedené v příloze k tomuto usnesení;

20.  pověřuje svého předsedu, aby podepsal toto rozhodnutí společně s předsedou Rady a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie;

21.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení včetně příloh Radě a Komisi.

(1)

Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 855.

(2)

Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 884.

(3)

Úř. věst. C 373, 20.12.2013, s. 1.

(4)

Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/738 ze dne 29. dubna 2015 o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (žádost EGF/2014/017 FR/Mory-Ducros, Francie) (Úř. věst. L 117, 8.5.2015, s. 47).

(5)

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2016/558763/EPRS_IDA(2016)558763_EN.pdf


PŘÍLOHA: ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci

(žádost Francie – EGF/2015/010 FR/MoryGlobal)

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1309/2013 ze dne 17. prosince 2013 o Evropském fondu pro přizpůsobení se globalizaci (2014–2020) a o zrušení nařízení (ES) č. 1927/2006(1), a zejména na čl. 15 odst. 4 tohoto nařízení,

s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení(2), a zejména na bod 13 této dohody,

s ohledem na návrh Evropské komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)  Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci (dále jen „EFG“) poskytuje podporu pracovníkům a osobám samostatně výdělečně činným, kteří byli propuštěni nebo které přestaly vykonávat svou činnost v důsledku významných změn ve struktuře světového obchodu způsobených globalizací nebo v důsledku pokračující celosvětové finanční a hospodářské krize nebo v důsledku nové celosvětové finanční a hospodářské krize, a poskytuje jim pomoc při jejich opětovném začleňování na trh práce.

(2)  Fond EFG nepřekročí maximální roční částku 150 milionů EUR (v cenách roku 2011), jak je stanoveno v článku 12 nařízení Rady (EU, Euratom) č. 1311/2013(3).

(3)  Dne 19. listopadu 2015 předložila Francie žádost EGF/2015/010 FR/MoryGlobal o finanční příspěvek z EFG v souvislosti s propouštěním ve společnosti MoryGlobal SAS ve Francii. Žádost byla doplněna o další informace poskytnuté v souladu s čl. 8 odst. 3 nařízení (EU) č. 1309/2013. Tato žádost splňuje požadavky na stanovení finančního příspěvku z fondu EFG stanovené článkem 13 nařízení (EU) č. 1309/2013.

(4)  V souvislosti s uvedenou žádostí Francie by proto měly být z EFG uvolněny prostředky na poskytnutí finančního příspěvku ve výši 5 146 800 EUR.

(5)  Aby byly příspěvky z EFG uvolněny co nejdříve, mělo by být toto rozhodnutí použitelné od data jeho přijetí,

PŘIJALY TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

V rámci souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2016 se z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci uvolňuje částka ve výši 5 146 800 EUR v prostředcích na závazky a na platby.

Článek 2

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie. Použije se ode dne [datum jeho přijetí]*.

(4)Za Evropský parlament  Za Radu

předseda  předseda

(1)

  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 855.

(2)

  Úř. věst. C 373, 20.12.2013, s. 1.

(3)

  Nařízení Rady (EU, Euratom) č. 1311/2013 ze dne 2. prosince 2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014–2020 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 884).

(4)

*  Parlament před vyhlášením v Úředním věstníku vloží datum přijetí.


VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

I.  Souvislosti

Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci byl zřízen, aby poskytoval dodatečnou pomoc pracovníkům, které zasáhly důsledky velkých strukturálních změn světového obchodu.

Podle ustanovení článku 12 nařízení (EU, Euratom) č. 1311/2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014–2020(1), a článku 15 nařízení (EU) č. 1309/2013(2) nesmí fond překročit maximální roční částku 150 milionů EUR (v cenách roku 2011). Příslušné částky se zapisují do souhrnného rozpočtu Evropské unie jako rezerva.

Co se týče postupu, bod 13 interinstitucionální dohody ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení stanoví(3), že Komise v případě kladného posouzení žádosti předloží rozpočtovému orgánu návrh na uvolnění prostředků z fondu a současně s ním i odpovídající žádost o provedení převodu. Není-li dosaženo dohody, jsou zahájena třístranná jednání.

II.  Žádost podniku MoryGlobal a návrh Komise

Dne 7. dubna 2016 přijala Komise návrh rozhodnutí o uvolnění prostředků z EFG ve prospěch Francie, aby podpořila opětovné začlenění pracovníků, kteří byli propuštěni z podniku MoryGlobal SAS působícího v rámci klasifikace NACE Revize 2 v oddílu 49 (Pozemní a potrubní doprava) a v oddílu 52 (Skladování a vedlejší činnosti v dopravě) ve 22 departementech celé kontinentální Francie.

Jedná se o čtvrtou žádost, která se má posuzovat v rámci rozpočtu na rok 2016, a třetí v odvětví pozemní a potrubní dopravy, která se týká uvolnění prostředků z EFG v celkové výši 5 146 800 EUR ve prospěch Francie. Týká se 2 132 pracovníků, kteří byli propuštěni.

Žádost byla zaslána Komisi dne 19. listopadu 2015 a do 14. ledna 2016 byla doplňována o dodatečné informace. Komise došla k závěru, že na základě všech platných ustanovení nařízení o EFG žádost splňuje podmínky pro poskytnutí finančního příspěvku z EFG.

Francouzské orgány uvádějí, že k propouštění pracovníků společnosti vedl úpadek a uzavření společnosti. Podle odhadů Banque de France se počet úpadků v odvětví silniční přepravy zboží v letech 2007 až 2013 meziročně zvyšoval o 35 %. Tento stav je zřejmě důsledkem celosvětové finanční a hospodářské krize, která vedla k poklesu míry silniční přepravy zboží vozidly o hmotnosti vyšší než 3,5 tuny mezi lety 2007 a 2012 v EU o 13,7 % a ve Francii o 21 % (Eurostat). K tomuto poklesu došlo po celkovém poklesu fyzické produkce v Evropě. V důsledku snížení přepravovaných objemů vypukla v rámci odvětví cenová válka, kterou ještě vyostřil vzestupný vývoj jednotlivých nákladů (benzin, mzdy, materiály), což ve Francii od roku 2007 vedlo k nepřetržitému zhoršování provozní marže a řadě ztrát v odvětví.

Tato žádost navazuje na žádost EGF/2014/017 FR/Mory-Ducros týkající se pracovníků podniku Mory-Ducros, kteří nepřešli do MoryGlobal.

Individualizované služby pro propuštěné pracovníky zahrnují poradenství a vedení poskytované propuštěným pracovníkům týmem odborných poradců tří smluvních partnerů. Ti jsou najímáni k tomu, aby každému účastníkovi poskytli a) individuální profesní plán a b) dostatečný počet pracovních nabídek. Dále jim musí c) umožnit konzultaci s všeobecnými odborníky nebo odborníky, kteří se specializují na zakládání podniků a mají výborné znalosti trhu práce v daném regionu a kteří jsou k dispozici a reagují pohotově. Rovněž budou poskytovat odborné pracovní semináře zaměřené na všeobecné dovednosti (např. příprava životopisu, příprava na pohovor, dovednosti při hledání zaměstnání a zakládání podniků), školení v používání internetu, veletrhy práce, setkání se zaměstnavateli nebo zástupci odvětví a se zástupci vzdělávacích institucí.

Podle Komise představují popsané návrhy aktivní opatření na trhu práce v rámci způsobilých opatření uvedených v článku 7 nařízení o EFG. Tyto činnosti nenahrazují pasivní opatření sociální ochrany.

Francouzské orgány poskytly všechny nezbytné záruky týkající se těchto bodů:

–  budou dodržovány zásady rovného zacházení a zákaz diskriminace při přístupu k navrženým akcím a jejich provádění,

–  byly splněny požadavky stanovené vnitrostátními a unijními právními předpisy, které se týkají hromadného propouštění,

–  navržená opatření neobdrží finanční podporu z jiných fondů či finančních nástrojů Unie a bude zamezeno dvojímu financování,

–  navržená opatření se budou doplňovat s opatřeními financovanými prostřednictvím strukturálních fondů,

–  finanční příspěvek z EFG bude v souladu s procesními a hmotněprávními pravidly Unie pro státní podporu.

Francie Komisi sdělila, že opatření EFG jsou předběžně financována a spolufinancována ministerstvem práce, zaměstnanosti, odborné přípravy a sociálního dialogu pomocí rozpočtové položky pro pomoc při hospodářských změnách a rozvoj zaměstnanosti.

III.  Postup

S cílem uvolnit prostředky z fondu předložila Komise rozpočtovému orgánu žádost o převod částky v celkové výši 5 146 800 EUR z rezervy EFG (40 02 43) do rozpočtové položky EFG (04 04 01).

Jedná se o čtvrtý návrh na uvolnění prostředků z fondu, jenž byl rozpočtovému orgánu v roce 2016 dosud předložen.

Nebude-li dosaženo dohody, budou v souladu s čl. 15 odst. 4 nařízení o EFG zahájeny třístranné rozhovory.

Podle interní dohody by měl být do procesu zapojen Výbor pro zaměstnanost a sociální věci, aby poskytl konstruktivní podporu a přispěl k posouzení žádostí o uvolnění prostředků z fondu.

(1)

Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 884.

(2)

Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 855.

(3)

Úř. věst. C 373, 20.12.2013, s. 1.


PŘÍLOHA: Dopis Výboru pro zaměstnanost a sociální věci

CO/jb D(2016)19091

Pan Jean Arthuis

předseda Rozpočtového výboru

ASP 09G205

Věc: Stanovisko k uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (EFG) v souvislosti se žádostí EGF/2015/010 FR/MoryGlobal z Francie (COM(2016)185 final)

Vážený pane předsedo,

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci (EMPL) a jeho pracovní skupina pro EFG se zabývaly uvolněním prostředků z EFG v souvislosti s žádostí EGF/2015/010 FR/MoryGlobal a přijaly následující stanovisko.

Výbor EMPL a pracovní skupina pro EGF souhlasí s uvolněním prostředků z tohoto fondu na základě uvedené žádosti. Výbor EMPL v této souvislosti předkládá několik poznámek, aniž by převod prostředků jakkoli zpochybňoval.

Rozhodnutí výboru EMPL vychází z těchto úvah:

A) vzhledem k tomu, že tato žádost vychází z čl. 4 odst. 1 písm. a) nařízení (EU) č. 1309/2013 (nařízení o EFG) a týká se 2 132 pracovníků propuštěných ve společnosti MoryGlobal SAS ve Francii, která působí v rámci oddílu 49 klasifikace NACE Revize 2 (Pozemní a potrubní doprava) a také v rámci oddílu 52 podle klasifikace NACE Revize 2 (Skladování a vedlejší činnost v dopravě) a sídlí na 54 místech metropolitního území Francie, zejména v regionech na úrovni NUTS 2, mezi nimiž k regionům s největším počtem propuštěných pracovníků patří: Střed (FR24); Ile-de-France (FR10); Rhôna-Alpy (FR71); Pays-de-la-Loire (FR51); Lotrinsko (FR41) a Alsasko (FR42) v rámci referenčního období od 27. dubna 2015 do 27. srpna 2015;

B) vzhledem k tomu, že Francie vztah mezi propouštěním a celosvětovou finanční a hospodářskou krizí, jak uvádí nařízení (ES) č. 546/2009, odůvodňuje tím, že společnost MoryGlobal působila v oblastech kurýrních služeb, nákladní dopravy a doručování, skladování a půjčování souvisejícího materiálu, přičemž tyto služby poskytovala ve Francii i v zahraničí, a jelikož v důsledku krize klesla silniční přeprava ve vozidlech nad 3,5 tuny mezi lety 2007 a 2012 v EU o 13,7 % a ve Francii o 21 % (Eurostat) a v roce 2014 zůstala silniční nákladní přeprava na úrovni o více než 10 % nižší ve srovnání s úrovní před krizí; vzhledem k tomu, že v důsledku snížení objemů přepravovaného zboží vypukla v odvětví cenová válka, která vedla k prudkému snížení provozních marží a následně k vlně úpadků v odvětví silniční přepravy zboží;

C) vzhledem k tomu, že žádost následuje po úpadku a soudem nařízené likvidaci společnosti MoryGlobal a navazuje na žádost EGF/2014/017 FR/Mory-Ducros;

D) vzhledem k tomu, že většinu pracovníků, na něž jsou opatření zaměřena, tvoří muži (81,6 %), zatímco ženy představují 18,4 %; vzhledem k tomu, že 59,5 % pracovníků je ve věku mezi 30 a 54 lety, 21,2 % je ve věku od 25 do 29 let a 19,1 % ve věku od 55 do 64 let.

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci proto vyzývá Rozpočtový výbor jako příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy týkající se francouzské žádosti:

1. souhlasí s Komisí, že kritéria pro pomoc stanovená v čl. 4 odst. 1 písm. a) nařízení (EU) č. 1309/2013 jsou splněna, a Francie má proto podle uvedeného nařízení nárok na finanční příspěvek ve výši 5 146 800 EUR, což představuje 60 % celkových nákladů, které činí 8 578 000 EUR;

2. konstatuje, že Komise dodržela lhůtu 12 týdnů ode dne 19. listopadu 2015, kdy od francouzských orgánů žádost obdržela, a své posouzení souladu s podmínkami pro poskytnutí finančního příspěvku dokončila dne 7. dubna 2016 a ke stejnému datu ho oznámila Parlamentu;

3. konstatuje, že individualizované služby pro propuštěné pracovníky, které mají být spolufinancovány z EFG, zahrnují poradenství a vedení poskytované týmem odborných poradců, které jde nad rámec sociálního plánu a smlouvy o profesním zabezpečení Contrat de Securisation Profesionelle financovaných Francií na podporu pracovníků na trhu práce; očekává, že Komise a francouzské orgány budou důsledně dodržovat zásadu uhrazení plateb agenturám na základě dosažených výsledků;

4. vítá skutečnost, že francouzský stát zavedl sociální plán, na nějž finančně přispívá i společnost MoryGlobal, ještě před tím, než obdrží navýšení z EFG; je potěšen tím, že podpora požadovaná z EFG nezahrnuje opatření podle čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení o EFG, konkrétně příspěvky, ale soustředí se na opatření, která mají z hlediska budoucího začlenění propuštěných pracovníků na trh práce skutečnou přidanou hodnotu;

5. konstatuje, že smluvní partneři provozující tým odborných poradců jsou stejní jako ti, kteří poskytovali služby pracovníkům propuštěným podnikem Mory-Ducros; žádá Komisi, aby poskytla hodnocení nákladové efektivity podpory, která je v současnosti poskytována pracovníkům propuštěným z podniku Mory-Ducros, neboť stávající žádost navazuje na žádost EGF/2014/017 FR/Mory-Ducros a individualizované služby jsou poskytovány stejnými smluvními partnery;

6. konstatuje, že smluvní partneři (BPI, Sodie a AFPA Transitions) mají poskytovat podporu propuštěným pracovníkům a pomáhat jim hledat řešení, jak se udržet na trhu práce a nalézt nové zaměstnání, a to prostřednictvím individualizovaných služeb, jako jsou hromadné a individuální informační schůzky, změna zaměstnání a pomoc při přechodu do nového zaměstnání;

7. konstatuje, že Francie uvedla, že koordinovaný soubor individualizovaných služeb byl vypracován po konzultaci se zástupci cílových příjemců a sociálními partnery;

8. konstatuje, že francouzské orgány potvrdily, že na navrhovaná opatření neplyne finanční podpora z jiných fondů či finančních nástrojů Unie a že jsou doplňkem opatření financovaných ze strukturálních fondů;

9. znovu žádá Komisi, aby zajistila přístup veřejnosti ke všem dokumentům souvisejícím s žádostmi o pomoc z EFG;

10. připomíná, že v souladu s článkem 7 nařízení by měla podoba koordinovaného souboru individualizovaných služeb předjímat budoucí perspektivy trhu práce a požadované dovednosti a měla by být v souladu s přechodem k udržitelnému hospodářství, které účinně využívá zdroje.

S pozdravem

Thomas HÄNDEL

předseda výboru EMPL


PŘÍLOHA: Dopis Výboru pro regionální rozvoj

Pan Jean Arthuis

předseda Rozpočtového výboru

Evropský parlament

Věc:  Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci

Vážený pane předsedo,

Výbor pro regionální rozvoj obdržel Komisí vypracovaný návrh rozhodnutí o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (EFG), aby k němu vypracoval stanovisko. Podle mých informací bude zpráva o návrhu přijata v Rozpočtovém výboru dne 23. května 2016:

–  COM(2016)0185 obsahuje návrh na uvolnění prostředků z EFG ve výši 5 146 800 EUR jako příspěvek 2 132 pracovníkům propuštěným společností MoryGlobal SAS. Tento podnik působil zejména v hospodářském odvětví, které je v rámci NACE Revize 2 řazeno do oddílu 49 (Pozemní a potrubní doprava) a také v rámci oddílu 52 NACE Revize 2 (Skladování a vedlejší činnosti v dopravě). K propouštěním ze strany společnosti MoryGlobal SAS došlo v celé kontinentální Francii. Oblasti s nejvyšším počtem propuštěných se nachází v těchto regionech úrovně NUTS 2: Střed (FR24), Ile-de-France (FR10), Rhône-Alpes (FR71), Pays-de-la-Loire (FR51), Lotrinsko (FR41), Alsasko (FR42).

Pravidla pro poskytování finančních příspěvků z EFG jsou stanovena v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1309/2013 ze dne 17. prosince 2013 o Evropském fondu pro přizpůsobení se globalizaci (2014–2020) a o zrušení nařízení (ES) č. 1927/2006.

Koordinátoři výboru tento návrh posoudili a požádali mě, abych Vám písemně oznámila, že většina členů výboru nemá proti tomu, aby byla z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci uvolněna výše uvedená částka navrhovaná Komisí, žádné námitky.

S pozdravem

Iskra MIHAYLOVA


VÝSLEDEK KONEČNÉHO HLASOVÁNÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Datum přijetí

23.5.2016

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

22

4

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Jean Arthuis, Lefteris Christoforou, Jean-Paul Denanot, José Manuel Fernandes, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Ernest Maragall, Sophie Montel, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Urmas Paet, Paul Rübig, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Paul Tang, Daniele Viotti, Auke Zijlstra

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Anneli Jäätteenmäki, Georgios Kyrtsos, Andrej Plenković, Ivan Štefanec, Nils Torvalds

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Laura Agea, Rainer Wieland

Právní upozornění - Ochrana soukromí