Procedure : 2016/2043(BUD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0182/2016

Indgivne tekster :

A8-0182/2016

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 26/05/2016 - 6.2
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2016)0229

BETÆNKNING     
PDF 408kWORD 100k
24.5.2016
PE 580.769v02-00 A8-0182/2016

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (ansøgning fra Frankrig – EGF/2015/010 FR/MoryGlobal)

(COM(2016)0185 – C8-0136/2016 – 2016/2043(BUD))

Budgetudvalget

Ordfører: Anneli Jäätteenmäki

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING
 BILAG: EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE
 BEGRUNDELSE
 BILAG: SKRIVELSE FRA UDVALGET OM BESKÆFTIGELSE OG SOCIALE ANLIGGENDER
 BILAG: SKRIVELSE FRA REGIONALUDVIKLINGSUDVALGET
 RESULTAT AF ENDELIG AFSTEMNINGI KORRESPONDERENDE UDVALG

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (ansøgning fra Frankrig – EGF/2015/010 FR/MoryGlobal)

(COM(2016)0185 – C8-0136/2016 – 2016/2043(BUD))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2016)0185 – C8-0136/2016),

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1309/2013 af 17. december 2013 om Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (2014-2020) og ophævelse af forordning (EF) nr. 1927/2006(1),

–  der henviser til Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 af 2. december 2013 om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020(2), særlig artikel 12,

–  der henviser til den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning(3) (IIA af 2. september 2013), særlig punkt 13,

–  der henviser til trepartsproceduren, jf. punkt 13 i IIA af 2. december 2013,

–  der henviser til skrivelse fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender,

–  der henviser til skrivelse fra Regionaludviklingsudvalget,

–  der henviser til betænkning fra Budgetudvalget (A8-0182/2016),

A.  der henviser til, at Unionen har oprettet lovgivnings- og budgetmæssige instrumenter, der skal yde supplerende støtte til arbejdstagere, der er ramt af konsekvenserne af gennemgribende strukturelle ændringer i verdenshandelsmønstrene eller den globale finansielle og økonomiske krise, og hjælpe dem med at vende tilbage til arbejdsmarkedet;

B.  der henviser til, at Unionens økonomiske støtte til afskedigede arbejdstagere bør være dynamisk og stilles til rådighed så hurtigt og effektivt som muligt i overensstemmelse med den fælleserklæring fra Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen, der blev vedtaget under samrådsmødet den 17. juli 2008, og under behørig hensyntagen til IIA af 2. december 2013 i forbindelse med vedtagelsen af afgørelser om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (EGF);

C.  der henviser til, at vedtagelsen af EGF-forordningen afspejler den aftale, der er indgået mellem Parlamentet og Rådet om at genindføre kriseanvendelseskriteriet, fastlægge Unionens økonomiske støtte til 60 % af de samlede anslåede omkostninger ved de foreslåede foranstaltninger, øge effektiviteten af behandlingen af EGF-ansøgninger i Kommissionen og af Parlamentet og Rådet ved at forkorte perioden for vurdering og godkendelse, udvide omfanget af støtteberettigede foranstaltninger og modtagere ved at inkludere selvstændige erhvervsdrivende og unge og yde støtte til incitamenter til virksomhedsetablering;

D.  der henviser til, at Frankrig har indgivet ansøgning EGF/2015/010 FR/MoryGlobal om økonomisk EGF-støtte som følge af afskedigelser i den økonomiske sektor, som er klassificeret under NACE rev. 2, hovedgruppe 49 (Landtransport og rørtransport) og hovedgruppe 52 (Hjælpevirksomhed i forbindelse med transport) på hele det franske fastland, og at 2 132 af de afskedigede arbejdstagere, som er berettiget til EGF-støtte, forventes at deltage i foranstaltningerne; der henviser til, at anmodningen er fremsat efter den retslige likvidation af MoryGlobal og er en opfølgning på ansøgning EGF/2014/017 FR/Mory-Ducros;

E.  der henviser til, at ansøgningen er indgivet i henhold til interventionskriterierne i artikel 4, stk. 1, litra a), i EGF-forordningen, som forudsætter mindst 500 afskedigelser af arbejdstagere i løbet af en fire måneders referenceperiode i en virksomhed i en medlemsstat, inklusive arbejdstagere, der er blevet afskediget hos leverandører eller producenter i efterfølgende produktionsled, og/eller selvstændige erhvervsdrivende, hvis aktivitet er ophørt;

1.  er enig med Kommissionen i, at betingelserne i artikel 4, stk. 1, litra a), i EGF-forordningen er opfyldt, og at Frankrig derfor er berettiget til en økonomisk støtte på 5 146 800 EUR i henhold til nævnte forordning, hvilket svarer til 60 % af de samlede omkostninger på 8 528 000 EUR;

2.  bemærker, at Kommissionen har overholdt fristen på 12 uger fra modtagelsen af ansøgningen fra de franske myndigheder den 19. november 2015 til færdiggørelsen den 7. april 2016 af sin vurdering af, om ansøgningen opfylder betingelserne for ydelse af økonomisk støtte, og at Kommissionen samme dag gav Parlamentet meddelelse om sin vurdering;

3.  mener, at afskedigelserne i MoryGlobal er knyttet til det generelle fald i det fysiske output i Europa, der har ført til et fald i de mængder, som skulle transporteres, og en priskrig i sektoren vejgodstransport, hvilket har ført til en konstant forringelse af driftsmarginerne og til en række tab for sektoren i Frankrig siden 2007 efterfulgt af en bølge af konkurser, herunder Mory-Ducros' konkurs og senere konkursen hos MoryGlobal, der genansatte 2 107 af Mory-Ducros' tidligere arbejdstagere;

4.  påpeger, at EGF-støtten, der blev godkendt i april 2015(4), til 2 513 tidligere arbejdstagere hos Mory-Ducros, udgør 6 052 200 EUR;

5.  bemærker, at sektoren for landtransport og rørtransport til dato har været genstand for to andre EGF-ansøgninger: EGF/2014/017 FR/Mory-Ducros og EGF/2011/001 AT/Nieder- und Oberösterreich, der begge var baseret på den internationale finansielle og økonomiske krise, og som vedrørte 2 804 afskedigelser i denne sektor; bemærker, at adskillige foranstaltninger i de to ansøgninger ligner hinanden;

6.  bemærker, at de franske myndigheder besluttede at sætte de individualiserede tilbud til de berørte arbejdstagere i værk den 23. april 2015 før ansøgningen om bevilling af EGF-støtte til den foreslåede samordnede pakke;

7.  glæder sig over, at den franske stat iværksatte en social plan, hvortil MoryGlobal også bidrager økonomisk, før der blev givet supplerende midler fra EGF; påskønner, at den støtte, som ønskes fra EGF, ikke omfatter foranstaltninger i henhold til artikel 7, stk. 1, litra b), i EGF-forordningen, nemlig tilskud, men er rettet mod foranstaltninger med reel merværdi for den fremtidige reintegration på arbejdsmarkedet af de arbejdstagere, der er blevet afskediget;

8.  noterer sig, at de individualiserede tilbud, der skal ydes, og som EGF medfinansierer, omfatter rådgivning og vejledning, der leveres af et hold rådgivende eksperter ud over den sociale plan og Contrat de Sécurisation Professionnelle, der finansieres af den franske stat med det formål at hjælpe arbejdstagerne med at vende tilbage til beskæftigelse; bemærker, at de tre kontrahenter, som indgår i holdet af rådgivere, er dem, som leverer ydelser til de afskedigede arbejdstagere fra Mory-Ducros; forventer, at Kommissionen og de franske myndigheder nøje overholder princippet om, at betalingerne til agenturerne vil blive foretaget på grundlag af opnåede resultater;

9.  noterer sig, at kontrahenterne (BPI, Sodie og AFPA Transitions) har til opgave at bistå de afskedigede arbejdstagere og hjælpe disse med at finde løsninger, der gør det muligt for dem at blive på arbejdsmarkedet og finde nye job, ved hjælp af individualiserede tilbud såsom kollektive og individuelle informationsmøder, jobskifte og vejledning hen imod ny beskæftigelse;

10.  mener, at arbejdstagerne i aldersgruppen 55-64 år har en højere risiko for langtidsledighed og udelukkelse fra arbejdsmarkedet, hvilket potentielt kan medføre social udstødelse; mener derfor, at disse arbejdstagere, der tegner sig for mere end 19 % af de personer, som forventes at modtage støtte under de foreslåede foranstaltninger, har særlige behov, hvad angår den individualiserede tilgang over for dem, jf. artikel 7 i EGF-forordningen;

11.  bemærker, at Frankrig har anført, at den samordnede pakke af individualiserede tilbud blev udarbejdet i samråd med repræsentanter for modtagerne og arbejdsmarkedets parter;

12.  minder om, at den samordnede pakke af individualiserede tilbud i overensstemmelse med artikel 7 i EGF-forordningen bør udformes på en måde, der tager højde for fremtidige arbejdsmarkedsperspektiver og efterspurgte færdigheder og være forenelig med overgangen til en ressourceeffektiv og bæredygtig økonomi; glæder sig over, at Frankrig har givet alle nødvendige garantier for, at de foreslåede foranstaltninger vil supplere de foranstaltninger, der finansieres af strukturfondene, som en kombineret foranstaltning for tilpasning til globaliseringens udfordringer med henblik på at sikre bæredygtig økonomisk vækst, som det fremhæves i vurderingen af gennemførelsen af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen 2007-2014(5);

13.  bemærker, at de kontrahenter, der indgår i holdet af rådgivere, er de samme, som leverer ydelser til de afskedigede arbejdstagere fra Mory-Ducros; opfordrer Kommissionen til at få udarbejdet en evaluering af omkostningseffektiviteten af den igangværende støtte til de afskedigede arbejdstagere fra Mory-Ducros, da den aktuelle ansøgning er en opfølgning på ansøgning EGF/2014/017 FR/Mory-Ducros, og de individualiserede tilbud leveres af de samme kontrahenter;

14.  bemærker det specifikke arbejdsmarkeds sårbarhed, eftersom Frankrig har den største andel af merværdi i EU-28 inden for sektoren for landtransport;

15.  noterer sig, at de franske myndigheder bekræfter, at de foreslåede foranstaltninger ikke modtager økonomisk støtte fra andre af EU's fonde eller finansielle instrumenter, og at de supplerer de tiltag, som finansieres af strukturfondene;

16.  gentager, at støtte fra EGF er et supplement til nationale foranstaltninger og ikke må erstatte foranstaltninger, som det påhviler virksomhederne i medlemsstaterne at gennemføre;

17.  påskønner den forbedrede procedure, som Kommissionen har indført efter Parlamentets anmodning om hurtigere frigivelse af tilskuddene; noterer sig det tidspres, som den nye tidsplan indebærer, og den potentielle indvirkning på effektiviteten af sagsbehandlingen;

18.  erindrer om sin opfordring til Kommissionen om at sikre aktindsigt i alle dokumenter vedrørende EGF-sager;

19.  godkender den afgørelse, der er vedføjet denne beslutning;

20.  pålægger sin formand at undertegne denne afgørelse sammen med Rådets formand og drage omsorg for, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende;

21.  pålægger sin formand at sende denne beslutning sammen med bilagene til Rådet og Kommissionen.

(1)

EUT L 347 af 20.12.2013, s. 855.

(2)

EUT L 347 af 20.12.2013, s. 884.

(3)

EUT C 373 af 20.12.2013, s. 1.

(4)

Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse (EU) 2015/738 af 29. april 2015 om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (ansøgning EGF/2014/017 FR/Mory-Ducros, fra Frankrig) (EUT L 117 af 8.5.2015, s. 47).

(5)

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2016/558763/EPRS_IDA(2016)558763_EN.pdf


BILAG: EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE

om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen

(ansøgning fra Frankrig EGF/2015/010 FR/MoryGlobal)

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1309/2013 af 17. december 2013 om Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (2014-2020) og ophævelse af forordning (EF) nr. 1927/2006(1), særlig artikel 15, stk. 4,

under henvisning til den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning(2), særlig punkt 13,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)  Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (EGF) har til formål at yde støtte til arbejdstagere, der er blevet afskediget, og selvstændige erhvervsdrivende, hvis virksomhed er ophørt som følge af gennemgribende strukturelle ændringer i verdenshandelsmønstrene, der kan tilskrives globaliseringen, som følge af en fortsættelse af den internationale finansielle og økonomiske krise, eller som følge af en ny global finansiel og økonomisk krise, og hjælpe disse med at vende tilbage til arbejdsmarkedet.

(2)  EGF må ikke overstige et årligt beløb på 150 mio. EUR (i 2011-priser), jf. artikel 12 i Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013(3).

(3)  Den 19. november 2015 indgav Frankrig ansøgning EGF/2015/010 FR/MoryGlobal om økonomisk EGF-støtte som følge af afskedigelser hos MoryGlobal SAS i Frankrig. Den blev suppleret med yderligere oplysninger i henhold til artikel 8, stk. 3, i forordning (EU) nr. 1309/2013. Ansøgningen opfylder kravene til fastlæggelse af størrelsen på et støttebeløb fra EGF, jf. artikel 13 i forordning (EU) nr. 1309/2013.

(4)  Som følge af Frankrigs ansøgning bør EGF derfor mobiliseres til at yde en økonomisk støtte på 5 146 800 EUR.

(5)  Med henblik på at minimere den tid, det tager at mobilisere EGF-midlerne, bør denne afgørelse derfor anvendes fra vedtagelsesdatoen —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Inden for rammerne af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2016 stilles der et beløb til rådighed fra Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen på 5 146 800 EUR i forpligtelses- og betalingsbevillinger.

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende. Den anvendes fra ... [datoen for vedtagelsen]*.

Udfærdiget i .....

(4)På Europa-Parlamentets vegne  På Rådets vegne

Formand          Formand

(1)

  EUT L 347 af 20.12.2013, s. 855.

(2)

  EUT C 373 af 20.12.2013, s. 1.

(3)

  Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 af 2. december 2013 om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020, (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 884).

(4)

* Datoen for vedtagelsen indsættes af Europa-Parlamentet inden offentliggørelsen i EUT.


BEGRUNDELSE

I.  Baggrund

Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen er oprettet for at kunne yde supplerende støtte til arbejdstagere, der rammes af følgerne af gennemgribende strukturelle ændringer i verdenshandelsmønstrene.

I henhold til bestemmelserne i artikel 12 i forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020(1) og i artikel 15 i forordning (EU) nr. 1309/2013(2) kan fonden ikke overstige et maksimalt årligt beløb på 150 mio. EUR (2011-priser). De nødvendige beløb opføres i Unionens almindelige budget som en hensættelse.

For så vidt angår proceduren for anvendelse af fonden forelægger Kommissionen i henhold til punkt 13 i den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning(3) i tilfælde af en positiv vurdering af en ansøgning et forslag om mobilisering af fonden for budgetmyndigheden og samtidig en tilsvarende anmodning om en bevillingsoverførsel. I tilfælde af uenighed indledes en trepartsprocedure.

II.  MoryGlobal-ansøgningen og Kommissionens forslag

Den 7. april 2016 vedtog Kommissionen et forslag til afgørelse om mobilisering af EGF til fordel for Frankrig til støtte for reintegration på arbejdsmarkedet af arbejdstagere, der var blevet afskediget i MoryGlobal SAS i NACE rev. 2 hovedgruppe 49 (Landtransport og rørtransport) og hovedgruppe 52 (Hjælpevirksomhed i forbindelse med transport) i 22 departementer på hele det franske fastland.

Dette er den fjerde ansøgning, som skal behandles under 2016-budgettet, og den tredje i forbindelse med landtransport og rørtransport, og den vedrører mobiliseringen af et samlet beløb fra EGF på 5 146 800 EUR til Frankrig. Den vedrører 2 132 afskedigede arbejdstagere.

Ansøgningen blev sendt til Kommissionen den 19. november 2015 og suppleret med yderligere oplysninger frem til den 14. januar 2016. Kommissionen har i overensstemmelse med alle gældende bestemmelser i EGF-forordningen konkluderet, at ansøgningen opfylder betingelserne for økonomisk støtte fra EGF.

De franske myndigheder fremfører, at hændelsen, som har givet anledning til afskedigelserne, skyldes virksomhedens konkurs og lukning. Ifølge den franske nationalbanks skøn er konkurserne inden for sektoren for vejgodstransport steget med 35 % om året, når 2013 sammenlignes med 2007. Dette ses som et resultat af den globale finansielle og økonomiske krise, der har forårsaget et fald i vejgodstransporten for køretøjer på over 3,5 ton på 13,7 % i EU og 21 % i Frankrig mellem 2007 og 2012 (Eurostat). Dette fald er blevet efterfulgt af et generelt fald i det fysiske output i Europa. Som følge af faldet i de mængder, som skulle transporteres, udbrød der priskrig i sektoren, som yderligere blev forværret som følge af den opadgående udvikling i de forskellige omkostninger (benzin, lønninger og materialer), hvilket siden 2007 har ført til en nedgang i driftsmarginerne og til en række tab for sektoren i Frankrig.

Ansøgningen er en opfølgning på ansøgningen EGF/2014/017 FR/Mory-Ducros, som berørte de arbejdstagere i Mory-Ducros, som ikke flyttede over til MoryGlobal.

De individualiserede tilbud, der skal ydes til de afskedigede arbejdstagere, omfatter rådgivning og vejledning til afskedigede arbejdstagere og leveres af et hold rådgivende eksperter fra tre kontrahenter. De skal forsyne den enkelte deltager med a) et individualiseret karriereforløb, b) et tilstrækkeligt antal jobtilbud, og c) deltagerne skal have mulighed for at konsultere generelle eksperter og/eller eksperter med speciale i virksomhedsetablering med indgående kendskab til arbejdsmarkedet i regionen, som står til rådighed og er lydhøre. De vil også sørge for uddannelsesworkshopper med henblik på at opnå generelle kompetencer (f.eks. udarbejdelse af CV'er, forberedelse til jobsamtale, jobsøgningsfærdigheder og virksomhedsetablering), uddannelse i brug af Internettet, jobmesser og møder med arbejdsgivere eller sektorrepræsentanter samt møder med uddannelsesinstitutioner.

Ifølge Kommissionen udgør de beskrevne foranstaltninger aktive arbejdsmarkedsforanstaltninger, som hører under de støtteberettigede foranstaltninger, jf. artikel 7 i EGF-forordningen. Disse foranstaltninger erstatter ikke passive socialsikringsforanstaltninger.

De franske myndigheder har forelagt alle de nødvendige garantier for følgende:

-  Principperne om ligebehandling og ikke-diskrimination overholdes i forbindelse med adgangen til de foreslåede foranstaltninger og deres gennemførelse.

-  Kravene i den nationale lovgivning og i EU-lovgivningen vedrørende kollektiv afskedigelse er blevet overholdt.

-  De foreslåede foranstaltninger modtager ikke økonomisk støtte fra andre EU-fonde eller finansielle instrumenter, og dobbeltfinansiering vil blive forhindret.

-  De foreslåede foranstaltninger supplerer de foranstaltninger, der finansieres af strukturfondene.

-  Den økonomiske støtte fra EGF er i overensstemmelse med de proceduremæssige og materielle EU-bestemmelser om statsstøtte.

Frankrig har meddelt Kommissionen, at EGF-foranstaltningerne forfinansieres eller medfinansieres af det franske ministerium for arbejde, beskæftigelse, erhvervsuddannelse og social dialog, som vil anvende budgetposten for vejledning i forbindelse med økonomiske forandringer og beskæftigelsesudvikling.

III.  Procedure

Med henblik på anvendelse af EGF har Kommissionen forelagt budgetmyndigheden en anmodning om overførsel af et samlet beløb på 5 146 800 EUR fra EGF-reserven (40 02 43) til EGF-budgetposten (04 04 01).

Dette er det fjerde overførselsforslag om mobilisering af EGF, der er forelagt budgetmyndigheden til dato i 2016.

I tilfælde af uenighed indledes en trepartsprocedure, jf. artikel 15, stk. 4, i EGF-forordningen.

Ifølge en intern aftale skal Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender inddrages i processen for at sikre konstruktiv støtte og bidrag til vurderingen af ansøgninger om mobilisering af fonden.

(1)

EUT L 347 af 20.12.2013, s. 884.

(2)

EUT L 347 af 20.12.2013, s. 855.

(3)

EUT C 373 af 20.12.2013, s. 1.


BILAG: SKRIVELSE FRA UDVALGET OM BESKÆFTIGELSE OG SOCIALE ANLIGGENDER

CO/jb D(2016)19091

Jean Arthuis

Formand for Budgetudvalget

ASP 09G205

Om: Udtalelse om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen(ansøgning fra Frankrig – EGF/2015/010 FR/MoryGlobal) (COM(2016)0185)

Kære formand

Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender (EMPL) og dets Arbejdsgruppe om Globaliseringsfonden har behandlet mobilisering af Globaliseringsfonden i forbindelse med sag EGF/2015/010 FR/MoryGlobal og vedtaget følgende udtalelse.

EMPL og dets EGF-arbejdsgruppe støtter mobiliseringen af fonden i forbindelse med denne ansøgning. I den anledning vil EMPL gerne fremsætte nogle bemærkninger uden dog at sætte spørgsmålstegn ved overførslen af beløbene.

Drøftelserne i EMPL tog udgangspunkt i følgende betragtninger:

A) Denne ansøgning er baseret på artikel 4, stk. 1, litra a), i forordning (EU) nr. 1309/2013 (EGF-forordningen) og vedrører afskedigelse af 2 132 arbejdstagere i MoryGlobal SAS i Frankrig, som er klassificeret under NACE (rev. 2), hovedgruppe 49 ("Landtransport og rørtransport") såvel som under NACE (rev. 2), hovedgruppe 52 ("Hjælpevirksomhed i forbindelse med transport"), og som befinder sig på 54 forskellige lokaliteter fordelt over hele Frankrig, hovedsageligt i NUTS 2-regioner, hvoraf lokaliteterne med de største antal afskedigelser er: Centre (FR24), Ile-de-France (FR10), Rhône-Alpes (FR71), Pays-de-la-Loire (FR51), Lorraine (FR41) og Alsace (FR42), inden for referenceperioden fra 27. april 2015 til 27. august 2015.

B) Til støtte for, at der findes en sammenhæng mellem afskedigelserne og den fortsatte internationale finansielle og økonomiske krise, som omhandlet i forordning (EF) nr. 546/2009, gør Frankrig gældende, at MoryGlobal var aktiv inden for kurertjenester, godstransport og -levering, oplagring og leje af dertil knyttede materialer, og leverede disse tjenester både i Frankrig og i udlandet, at krisen har forårsaget et fald i vejgodstransporten for køretøjer på over 3,5 ton på 13,7 % i EU og 21 % i Frankrig mellem 2007 og 2012 (Eurostat), og at vejgodstransportaktiviteterne i 2014 stadigvæk befandt sig på et niveau, som var mere end 10 % lavere end aktiviteterne før krisen. Som følge af nedgangen i de mængder, som skal transporteres, er der udbrudt priskrig i sektoren, hvilket har ført til en konstant forringelse af driftsmarginerne og derefter til en bølge af konkurser i vejtransportsektoren.

C) Anmodningen er fremsat efter konkursen, som udløste den retslige likvidation af MoryGlobal, og er en opfølgning på ansøgning EGF/2014/017 FR/Mory-Ducros.

D) Størstedelen (81,6 %) af de arbejdstagere, som foranstaltningerne retter sig mod, er mænd, mens 18,4 % er kvinder. Af arbejdstagerne er 59,5 % mellem 30 og 54 år, 21,2 % er mellem 25 og 29 år, og 19,1 % er mellem 55 og 64 år.

Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender opfordrer derfor Budgetudvalget, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende punkter i det beslutningsforslag om den franske ansøgning, det vedtager:

1. er enig med Kommissionen i, at interventionskriterierne i artikel 4, stk. 1, litra a), i forordning (EU) nr. 1309/2013 er opfyldt, og at Frankrig derfor er berettiget til en økonomisk støtte på 5 146 800 EUR i henhold til nævnte forordning, hvilket svarer til 60 % af de samlede omkostninger på 8 578 000 EUR;

2. bemærker, at Kommissionen har overholdt fristen på 12 uger fra modtagelsen af ansøgningen fra de franske myndigheder den 19. november 2015 og til færdiggørelsen den 7. april 2016 af sin vurdering af, om ansøgningen opfylder betingelserne for ydelse af økonomisk støtte, og at Kommissionen samme dag gav Parlamentet meddelelse om sin vurdering;

3. noterer sig, at de individualiserede tilbud, der skal ydes de arbejdsløse arbejdstagere, og som EGF medfinansierer, omfatter rådgivning og vejledning, der leveres af et hold rådgivende eksperter ud over den sociale plan og den Contrat de Sécurisation Professionnelle, der finansieres af Frankrig med det formål at støtte arbejdstagerne på arbejdsmarkedet; forventer, at Kommissionen og de franske myndigheder nøje overholder princippet om, at betalingerne til de agenturer, man har indgået en aftale med, vil blive foretaget på grundlag af opnåede resultater;

4. glæder sig over, at den franske stat iværksatte en social plan, hvortil virksomheden MoryGlobal også bidrager med midler, forud for modtagelsen af supplerende midler fra EGF; påskønner, at den støtte, som ønskes fra EFG, ikke omfatter foranstaltninger i henhold til artikel 7, stk. 1, litra b), i EGF-forordningen, nemlig tilskud, men er rettet mod foranstaltninger med reel merværdi for den fremtidige reintegration på arbejdsmarkedet af de arbejdstagere, der er gjort arbejdsløse;

5. bemærker, at de kontrahenter, der indgår i holdet af rådgivere, er de samme, som leverer ydelser til de afskedigede arbejdstagere fra Mory-Ducros; opfordrer Kommissionen til at få udarbejdet en evaluering af omkostningseffektiviteten af den igangværende støtte til de afskedigede arbejdstagere fra Mory-Ducros, da den aktuelle ansøgning er en opfølgning på ansøgning EGF/2014/017 FR/Mory-Ducros, og de individualiserede ydelser leveres af de samme kontrahenter;

6. noterer sig, at kontrahenterne (BPI, Sodie og AFPA Transitions) har til opgave at bistå de afskedigede arbejdstagere og hjælpe disse med at finde løsninger, der gør det muligt for dem at blive på arbejdsmarkedet og påtage sig nye job, ved hjælp af individualiserede tilbud såsom kollektive og individuelle informationsmøder, jobskifte og vejledning hen imod ny beskæftigelse;

7. bemærker, at Frankrig har anført, at den samordnede pakke af individualiserede tilbud er blevet udarbejdet i samråd med repræsentanter for modtagerne og arbejdsmarkedets parter;

8. noterer sig, at de franske myndigheder bekræfter, at de foreslåede foranstaltninger ikke modtager økonomisk støtte fra andre af EU's fonde eller finansielle instrumenter, og at de er komplementære med tiltag, som finansieres af strukturfondene;

9. gentager sin opfordring til Kommissionen om at sikre offentlig adgang til alle dokumenter vedrørende EGF-sager;

10. minder om, at den samordnede pakke af individualiserede tilbud i overensstemmelse med artikel 7 i forordningen bør udformes på en måde, der tager højde for fremtidige arbejdsmarkedsperspektiver og efterspurgte færdigheder, og bør være forenelig med overgangen til en ressourceeffektiv og bæredygtig økonomi.

Med venlig hilsen

Thomas HÄNDEL

Formand for Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender


BILAG: SKRIVELSE FRA REGIONALUDVIKLINGSUDVALGET

Jean ARTHUIS

Formand

Budgetudvalget

Europa-Parlamentet

Om:   Mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen

Kære Jean Arthuis

Der er blevet henvist et forslag fra Kommissionen til afgørelse om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (EGF) til Regionaludviklingsudvalget. Så vidt jeg forstår, er det meningen, at der skal vedtages en betænkning om dette forslag på Budgetudvalgets møde den 23. maj 2016:

-  COM(2016)0185 foreslår EGF-støtte på 5 146 800 EUR til 2 132 afskedigede arbejdstagere hos MoryGlobal SAS. Denne virksomhed var aktiv i den økonomiske sektor, som er klassificeret under NACE rev. 2 hovedgruppe 49 ("Landtransport og rørtransport") og også inden for NACE (rev. 2) hovedgruppe 52 ("Hjælpevirksomhed i forbindelse med transport"). De afskedigelser, der blev foretaget af MoryGlobal SAS, berørte hele det franske fastland. Lokaliteterne med det højeste antal ligger i følgende NUTS 2-regioner: Centre (FR24), Ile-de-France (FR10), Rhône-Alpes (FR71), Pays-de-la-Loire (FR51), Lorraine (FR41) og Alsace (FR42).

De regler, der gælder for økonomisk støtte fra EGF, er fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1309/2013 af 17. december 2013 om Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (2014-2020) og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1927/2006.

Udvalgets koordinatorer har vurderet dette forslag og bedt mig meddele, at flertallet i udvalget ingen indvendinger har mod denne mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen med henblik på at tildele de ovennævnte beløb som foreslået af Kommissionen.

Venlig hilsen

Iskra MIHAYLOVA


RESULTAT AF ENDELIG AFSTEMNINGI KORRESPONDERENDE UDVALG

Dato for vedtagelse

23.5.2016

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

22

4

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Jean Arthuis, Lefteris Christoforou, Jean-Paul Denanot, José Manuel Fernandes, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Ernest Maragall, Sophie Montel, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Urmas Paet, Paul Rübig, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Paul Tang, Daniele Viotti, Auke Zijlstra

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Anneli Jäätteenmäki, Georgios Kyrtsos, Andrej Plenković, Ivan Štefanec, Nils Torvalds

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Laura Agea, Rainer Wieland

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik