Διαδικασία : 2016/2043(BUD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0182/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0182/2016

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 26/05/2016 - 6.2
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0229

ΕΚΘΕΣΗ     
PDF 669kWORD 143k
24.5.2016
PE 580.769v02-00 A8-0182/2016

σχετικά με πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση

(αίτηση που υπέβαλε η Γαλλία – EGF/2015/010 FR/MoryGlobal)

(COM(2016)0185 – C8-0136/2016– 2016/2043(BUD))

Επιτροπή Προϋπολογισμών

Εισηγήτρια: Anneli Jäätteenmäki

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (αίτηση που υπέβαλε η Γαλλία – EGF/2015/010 FR/MoryGlobal)

(COM(2016)0185 – C8-0136/2016– 2016/2043(BUD)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2016)0185 – C8-0136/2016),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ 1309/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (2014-2020) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1927/2006(1) (κανονισμός ΕΤΠ),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (EE, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020(2), και ιδίως το άρθρο 12,

–  έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση(3) , και ιδίως το σημείο 13,

–  έχοντας υπόψη τη διαδικασία τριμερούς διαλόγου που προβλέπεται στο σημείο 13 της διοργανικής συμφωνίας της 2ας Δεκεμβρίου 2013,

–  έχοντας υπόψη την επιστολή της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων,

–  έχοντας υπόψη την επιστολή της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών (A8-0182/2016),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ένωση έχει θεσπίσει νομοθετικά και δημοσιονομικά μέσα για να παρέχει πρόσθετη στήριξη στους εργαζομένους που πλήττονται από τις συνέπειες των μεγάλων διαρθρωτικών αλλαγών στη μορφή του παγκόσμιου εμπορίου ή τις συνέπειες της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης και να διευκολύνει την επανένταξή τους στην αγορά εργασίας·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η οικονομική βοήθεια της Ένωσης προς εργαζομένους που απολύονται θα πρέπει να έχει δυναμικό χαρακτήρα και να διατίθεται όσο το δυνατόν ταχύτερα και αποτελεσματικότερα, σύμφωνα με την κοινή δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής που εγκρίθηκε κατά τη συνεδρίαση συνδιαλλαγής της 17ης Ιουλίου 2008, και λαμβάνοντας δεόντως υπόψη όσα προβλέπει η διοργανική συμφωνία της 2ας Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με τη λήψη αποφάσεων για την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ)·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η έγκριση του κανονισμού ΕΤΠ αντικατοπτρίζει τη συμφωνία η οποία επιτεύχθηκε μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με σκοπό την επανένταξη του κριτηρίου κινητοποίησης λόγω κρίσης, τον καθορισμό της χρηματοδοτικής συνεισφοράς της Ένωσης στο 60% του συνολικού εκτιμώμενου κόστους των προτεινόμενων μέτρων, την αύξηση της απόδοσης όσον αφορά την εξέταση των αιτήσεων ΕΤΠ στην Επιτροπή καθώς και από το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο με τη μείωση των προθεσμιών για αξιολόγηση και έγκριση, την επέκταση των επιλέξιμων δράσεων και των αποδεκτών, ώστε να περιλαμβάνονται οι αυτοαπασχολούμενοι και οι νέοι, καθώς και τη χρηματοδότηση κινήτρων για την εκ μέρους τους δημιουργία επιχειρήσεων·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Γαλλία υπέβαλε την αίτηση EGF/2015/010 FR/MoryGlobal για χρηματοδοτική συνεισφορά από το ΕΤΠ, σε συνέχεια των απολύσεων στον οικονομικό τομέα που ταξινομείται σύμφωνα με τη NACE Αναθ. 2 Κλάδος 49 (χερσαίες μεταφορές και μεταφορές μέσω σωληναγωγών) και στον κλάδο 52 (αποθήκευση και υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες) σε όλη την ηπειρωτική Γαλλία, και λαμβάνοντας υπόψη ότι 2.132 απολυθέντες εργαζόμενοι που είναι επιλέξιμοι για τη συνεισφορά του ΕΤΠ αναμένεται να συμμετάσχουν στα μέτρα· λαμβάνοντας υπόψη ότι η αίτηση ακολουθεί τη δικαστική εκκαθάριση της MoryGlobal και αποτελεί τη συνέχεια που δόθηκε στην αίτηση EGF/2014/017 FR/Mory-Ducros;

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αίτηση υποβλήθηκε με βάση τα κριτήρια παρέμβασης του στοιχείου α) του άρθρου 4 παράγραφος 1 του Κανονισμού ΕΤΠ, το οποίο απαιτεί να έχουν υπάρξει τουλάχιστον 500 απολύσεις εργαζομένων, κατά τη διάρκεια περιόδου τεσσάρων μηνών σε μια επιχείρηση κράτους μέλους, συμπεριλαμβανομένων εργαζομένων οι οποίοι απολύθηκαν από προμηθευτές και από παραγωγούς των επομένων σταδίων του προϊόντος και/ή αυτοαπασχολούμενων των οποίων διεκόπη η δραστηριότητα·

1.  συμφωνεί με την Επιτροπή ότι έχουν τηρηθεί οι προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού για το ΕΤΠ και ότι, ως εκ τούτου, η Γαλλία δικαιούται να λάβει χρηματοδοτική συνεισφορά 5 146 800 EUR δυνάμει του εν λόγω κανονισμού, ποσό που αντιστοιχεί στο 60% του συνολικού κόστους 8 528 000 EUR·

2.  επισημαίνει ότι η Επιτροπή τήρησε την προθεσμία των 12 εβδομάδων από την παραλαβή της αίτησης από τις γαλλικές αρχές, στις 19 Νοεμβρίου 2015, έως την ολοκλήρωση της αξιολόγησης της συμμόρφωσης της αίτησης με τις προϋποθέσεις που προβλέπονται για την παροχή της χρηματοδοτικής συνεισφοράς, στις 7 Απριλίου 2016 και κοινοποίησε την αξιολόγησή της στο Κοινοβούλιο την ίδια ημέρα·

3.  θεωρεί ότι οι απολύσεις στην MoryGlobal συνδέονται με τη γενική πτώση της παραγωγής στην Ευρώπη, η οποία οδήγησε σε μείωση του όγκου προς μεταφορά και σε πόλεμο τιμών στον τομέα των οδικών μεταφορών, με αποτέλεσμα τη σταθερή επιδείνωση των περιθωρίων εκμετάλλευσης και σειρά ζημιών για τον τομέα στη Γαλλία από το 2007, που ακολουθήθηκε από κύμα πτωχεύσεων, μεταξύ των οποίων και η πτώχευση της Mory-Ducros και αργότερα της MoryGlobal, η οποία επαναπροσέλαβε 2 107 πρώην εργαζομένους της Mory-Ducros·

4.  επισημαίνει ότι η στήριξη του ΕΤΠ για 2 513 πρώην εργαζομένους της Mory-Ducros, που εγκρίθηκε τον Απρίλιο του 2015(4), ανέρχεται σε 6 052 200 EUR·

5.  σημειώνει ότι, μέχρι σήμερα, στον κλάδο «Χερσαίες μεταφορές και μεταφορές μέσω σωληναγωγών» έχουν υποβληθεί 2 άλλες αιτήσεις κινητοποίησης του ΕΤΠ: EGF/2014/017 FR/ Mory-Ducros και EGF/2011/001 AT/Nieder- und Oberoesterreich, και οι δυο λόγω της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης και αφορούν 2 804 απολύσεις στον εν λόγω τομέα· σημειώνει ότι αρκετά μέτρα στις δύο αιτήσεις είναι παρόμοια·

6.  σημειώνει το γεγονός ότι οι γαλλικές αρχές άρχισαν να παρέχουν τις εξατομικευμένες υπηρεσίες στους πληγέντες εργαζομένους στις 23 Απριλίου 2015, πριν από την υποβολή της αίτησης για τη χορήγηση στήριξης από το ΕΤΠ για την προτεινόμενη συντονισμένη δέσμη μέτρων·

7.  εκφράζει ικανοποίηση για το γεγονός ότι η Γαλλία έθεσε σε εφαρμογή το πρόγραμμα κοινωνικών μέτρων, στο οποίο συμμετέχει επίσης οικονομικά η εταιρεία MoryGlobal, προτού χορηγηθεί η συμπληρωματική εισφορά από το ΕΤΠ· επιδοκιμάζει το γεγονός ότι η βοήθεια που ζητήθηκε από το ΕΤΠ δεν περιλαμβάνει μέτρα δυνάμει του άρθρου 7 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού ΕΤΠ, δηλαδή επιδόματα, αλλά προσανατολίζεται σε μέτρα που έχουν πραγματική προστιθέμενη αξία για τη μελλοντική επανένταξη στην αγορά εργασίας των εργαζομένων που απολύονται·

8.  σημειώνει ότι οι συγχρηματοδοτούμενες εξατομικευμένες υπηρεσίες από το ΕΤΠ που πρόκειται να παρασχεθούν, αποτελούνται από παροχή συμβουλών και καθοδήγηση από ομάδα ειδικών συμβούλων, οι οποίες υπηρεσίες προστίθενται στο πρόγραμμα κοινωνικών μέτρων και τη σύμβαση Contrat de Sécurisation Professionnelle που χρηματοδοτείται από το γαλλικό κράτος για να βοηθήσει τους εργαζόμενους να επανενταχθούν στην απασχόληση· σημειώνει ότι οι τρεις ανάδοχοι που συνθέτουν την ομάδα των συμβούλων είναι εκείνοι που παρέχουν υπηρεσίες στους εργαζόμενους που απολύθηκαν από την Mory-Ducros· αναμένει ότι η Επιτροπή και οι γαλλικές αρχές θα τηρήσουν απαρέγκλιτα την αρχή βάσει της οποίας οι πληρωμές στους φορείς θα πραγματοποιούνται με βάση τα αποτελέσματα που επιτυγχάνονται·

9.  σημειώνει ότι οι ανάδοχοι (BPI, Sodie και AFPA Transitions) επικουρούν τους απολυμένους εργαζομένους και τους βοηθούν να βρουν λύσεις για να παραμείνουν στην αγορά εργασίας και να βρουν νέα απασχόληση, μέσω εξατομικευμένων υπηρεσιών όπως συλλογικές και ατομικές συναντήσεις ενημέρωσης, μεταβατική απασχόληση και υποστήριξη με στόχο νέα εργασία·

10.  θεωρεί ότι οι εργαζόμενοι που ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα 55-64 ετών διατρέχουν υψηλότερο κίνδυνο μακροχρόνιας ανεργίας και αποκλεισμού από την αγορά εργασίας με πιθανή συνέπεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό· εκτιμά συνεπώς ότι οι εν λόγω εργαζόμενοι, που αντιπροσωπεύουν πάνω από το 19 % των δικαιούχων που αναμένεται να επωφεληθούν από τις προτεινόμενες δράσεις, έχουν ειδικές ανάγκες όσον αφορά την παροχή εξατομικευμένων υπηρεσιών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του κανονισμού ΕΤΠ·

11.  σημειώνει ότι η Γαλλία ανέφερε ότι η συντονισμένη δέσμη εξατομικευμένων υπηρεσιών είχε καταρτισθεί κατόπιν διαβουλεύσεων με τους εκπροσώπους των δικαιούχων στους οποίους απευθύνεται και με τους κοινωνικούς εταίρους·

12.  υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 7 του κανονισμού, ο σχεδιασμός της συντονισμένης δέσμης εξατομικευμένων υπηρεσιών θα πρέπει να προβλέπει τις μελλοντικές προοπτικές της αγοράς εργασίας και τις απαιτούμενες δεξιότητες και να είναι συμβατός με την στροφή προς μια αποδοτική ως προς τους πόρους και βιώσιμη οικονομία· εκφράζει ικανοποίηση για το γεγονός ότι η Γαλλία έχει παράσχει όλες τις αναγκαίες διαβεβαιώσεις ότι οι προτεινόμενες δράσεις θα είναι συμπληρωματικές προς τις δράσεις που χρηματοδοτούνται από τα διαρθρωτικά ταμεία ως συνδυασμένο μέτρο προσαρμογής σε παγκόσμιες προκλήσεις προκειμένου να επιτευχθεί βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη, όπως υπογραμμίζεται στη μελέτη «European Globalisation Adjustment Fund 2007-2014 European Implementation Assessment» (Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση 2007-2014 Ευρωπαϊκή Αξιολόγηση Εφαρμογής)(5)·

13.  σημειώνει ότι οι ανάδοχοι που συνθέτουν την ομάδα των συμβούλων είναι οι ίδιοι με εκείνους που παρέχουν υπηρεσίες στους εργαζόμενους που απολύθηκαν από την Mory-Ducros· καλεί την Επιτροπή να παράσχει αξιολόγηση της οικονομικής αποδοτικότητας της τρέχουσας υποστήριξης προς τους απολυμένους εργαζόμενους της Mory- Ducros, επειδή η σημερινή αίτηση αποτελεί συνέχεια της αίτησης EGF/2014/017 FR/Mory-Ducros και επειδή οι εξατομικευμένες υπηρεσίες παρέχονται από τους ίδιους αναδόχους·

14.  λαμβάνει υπόψη τον ευαίσθητο χαρακτήρα της συγκεκριμένης αγοράς εργασίας δεδομένου ότι η Γαλλία έχει το υψηλότερο ποσοστό προστιθέμενης αξίας στην ΕΕ-28 στον τομέα υπηρεσιών των χερσαίων μεταφορών·

15.  σημειώνει ότι οι γαλλικές αρχές έχουν επιβεβαιώσει ότι οι προτεινόμενες δράσεις δεν λαμβάνουν χρηματοδοτική υποστήριξη από άλλα ενωσιακά ταμεία ή χρηματοδοτικά μέσα και ότι είναι συμπληρωματικές προς τις δράσεις που χρηματοδοτούνται από τα διαρθρωτικά ταμεία·

16.  επαναλαμβάνει ότι η συνδρομή από το ΕΤΠ προστίθεται στα εθνικά μέτρα και δεν πρέπει να αντικαθιστά ενέργειες που αποτελούν ευθύνη των κρατών μελών ή των επιχειρήσεων·

17.  επιδοκιμάζει τη βελτιωμένη διαδικασία που θέσπισε η Επιτροπή σε συνέχεια του αιτήματος του Κοινοβουλίου για επίσπευση της διάθεσης των κονδυλίων· επισημαίνει τη χρονική πίεση που συνεπάγεται το νέο χρονοδιάγραμμα και τον δυνητικό αντίκτυπό της στην αποτελεσματικότητα της εξέτασης των περιπτώσεων·

18.  υπενθυμίζει το αίτημά του προς την Επιτροπή να εξασφαλίσει την πρόσβαση του κοινού σε όλα τα έγγραφα που σχετίζονται με υποθέσεις του ΕΤΠ·

19.  εγκρίνει την απόφαση που επισυνάπτεται στο παρόν ψήφισμα·

20.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να συνυπογράψει με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου την απόφαση αυτή και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

21.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα, συμπεριλαμβανομένων των παραρτημάτων του, στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1)

ΕΕ L 347, 20.12.2013, σ. 855.

(2)

ΕΕ L 347, 20.12.2013, σ. 884.

(3)

ΕΕ C 373, 20.12.2013, σ. 1.

(4)

Απόφαση (ΕΕ) αριθ. 2015/738 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2015, σχετικά με την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (αίτηση EGF/2014/017 FR/Mory-Ducros, από την Γαλλία) (ΕΕ L 117, 8.5.2015, σ. 47).

(5)

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2016/558763/EPRS_IDA(2016)558763_EN.pdf


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (αίτηση που υπέβαλε η Γαλλία – EGF/2015/010 FR/MoryGlobal)

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1309/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (2014-2020) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1927/2006(1), και ιδίως το άρθρο 15 παράγραφος 4,

Έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση(2), και ιδίως το σημείο 13,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Εκτιμώντας τα εξής:

(1)  Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) έχει στόχο να παρέχει στήριξη στους εργαζομένους που απολύονται και στους αυτοαπασχολούμενους των οποίων η δραστηριότητα έχει διακοπεί ως αποτέλεσμα μεγάλων διαρθρωτικών αλλαγών της μορφής του παγκόσμιου εμπορίου που οφείλονται στην παγκοσμιοποίηση, ως αποτέλεσμα συνέχισης της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης ή ως αποτέλεσμα μιας νέας παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης, και να τους βοηθήσει να επανενταχθούν στην αγορά εργασίας.

(2)  Το ΕΤΠ δεν πρέπει να υπερβαίνει το μέγιστο ετήσιο ποσό των 150 εκατομμυρίων EUR (τιμές 2011), όπως ορίζεται στο άρθρο 12 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου(3).

(3)  Στις 19 Νοεμβρίου 2015 η Γαλλία υπέβαλε την αίτηση EGF/2015/010 FR/ MoryGlobal για χρηματοδοτική συνεισφορά από το ΕΤΠ, κατόπιν απολύσεων στη MoryGlobal SAS στη Γαλλία. Η αίτηση αυτή συμπληρώθηκε με πρόσθετες πληροφορίες που υποβλήθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1309/2013. Η εν λόγω αίτηση πληροί τις απαιτήσεις που ισχύουν για τον καθορισμό χρηματοδοτικής συνεισφοράς από το ΕΤΠ, οι οποίες ορίζονται στο άρθρο 13 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1309/2013.

(4)  Επομένως, θα πρέπει να κινητοποιηθεί το ΕΤΠ για τη χορήγηση χρηματοδοτικής συνεισφοράς ποσού 5 146 800 EUR σχετικά με την αίτηση που υπέβαλε η Γαλλία.

(5)  Προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί ο χρόνος που χρειάζεται για την κινητοποίηση του ΕΤΠ, η παρούσα απόφαση θα πρέπει να εφαρμοστεί από την ημερομηνία της έκδοσής της,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Στο πλαίσιο του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2016, κινητοποιείται το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση για την παροχή ποσού 5 146 800 EUR σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων και σε πιστώσεις πληρωμών.

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εφαρμόζεται από [την ημερομηνία της έκδοσής της]*.

(4)(τόπος)

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο  Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος  Ο Πρόεδρος

(1)

  ΕΕ L 347, 20.12.2013, σ. 855.

(2)

  ΕΕ C 373, 20.12.2013, σ. 1.

(3)

  Κανονισμός (EE, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020 (ΕΕ L 347, 20.12.2013, σ. 884).

(4)

*   Να εισαχθεί η ημερομηνία από το Κοινοβούλιο πριν τη δημοσίευση στην ΕΕ.


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

I.  Ιστορικό

Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση δημιουργήθηκε για να παράσχει πρόσθετη στήριξη στους εργαζομένους που υφίστανται τις συνέπειες των μεγάλων διαρθρωτικών αλλαγών στη μορφή του παγκόσμιου εμπορίου.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020(1) και του άρθρου 15 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1309/2013(2), το Ταμείο δεν μπορεί να υπερβεί το μέγιστο ετήσιο ποσό των 150 εκατομμυρίων EUR (τιμές 2011). Τα σχετικά ποσά εγγράφονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης ως πρόβλεψη.

Όσον αφορά τη διαδικασία, σύμφωνα με το σημείο 13 της διοργανικής συμφωνίας της 2ας Δεκεμβρίου 2013 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής, σχετικά με τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση(3), προκειμένου να ενεργοποιηθεί το Ταμείο, η Επιτροπή, σε περίπτωση θετικής αξιολόγησης μιας αίτησης, υποβάλλει στην αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή πρόταση για κινητοποίηση του Ταμείου και, ταυτόχρονα, αντίστοιχο αίτημα μεταφοράς πιστώσεων. Στην περίπτωση διαφωνίας, κινείται διαδικασία τριμερούς διαλόγου.

II.  Η αίτηση της MoryGlobal και η πρόταση της Επιτροπής

Στις 7 Απριλίου 2016, η Επιτροπή ενέκρινε πρόταση απόφασης σχετικά με την κινητοποίηση του ΕΤΠ υπέρ της Γαλλίας, για να στηρίξει την επανένταξη στην αγορά εργασίας των εργαζομένων που απολύθηκαν στην MoryGlobal SAS στον Κλάδο 49 της NACE Aναθ. 2 («Χερσαίες μεταφορές και μεταφορές μέσω σωληναγωγών) και στον κλάδο 52 (αποθήκευση και υποστηρικτικές προς την μεταφορά δραστηριότητες) σε 22 γεωγραφικά διαμερίσματα της ηπειρωτικής Γαλλίας.

Αυτή είναι η τέταρτη αίτηση που θα εξεταστεί στο πλαίσιο του προϋπολογισμού 2016 και η 3η για τον τομέα μεταφοράς μέσω σωληναγωγών και αναφέρεται στην κινητοποίηση συνολικού ποσού 5 146 800 ευρώ από το ΕΤΠ για την Γαλλία. Η αίτηση αφορά 2 132 εργαζομένους οι οποίοι απολύθηκαν.

Η αίτηση διαβιβάστηκε στην Επιτροπή στις 19 Νοεμβρίου 2015 και συμπληρωνόταν με πρόσθετες πληροφορίες έως τις 14 Ιανουαρίου 2016. Η Επιτροπή συμπέρανε, σύμφωνα με όλες τις εφαρμοστέες διατάξεις του κανονισμού ΕΤΠ, ότι η αίτηση πληροί τους όρους για τη χορήγηση χρηματοδοτικής συνεισφοράς από το ΕΤΠ.

Οι γαλλικές αρχές δηλώνουν ότι τα γεγονότα που προκάλεσαν τις απολύσεις είναι η πτώχευση και το κλείσιμο της εταιρείας. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Τράπεζας της Γαλλίας οι πτωχεύσεις στον τομέα των οδικών μεταφορών έχουν σημειώσει αύξηση κατά 35 % ετησίως, όταν συγκρίνει κανείς το 2013 με το 2007. Τούτο κρίνεται ως αποτέλεσμα της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης, που προκάλεσε στις οδικές μεταφορές εμπορευμάτων με οχήματα βάρους άνω των 3,5 τόνων μείωση κατά 13,7 % στην ΕΕ και κατά 21 % στη Γαλλία μεταξύ 2007 και 2012 (Eurostat). Η μείωση αυτή έχει ακολουθήσει τη γενική μείωση της παραγωγής στην Ευρώπη. Λόγω της μείωσης του όγκου των προς μεταφορά εμπορευμάτων, ξέσπασε πόλεμος τιμών στον τομέα, που εντάθηκε από την ανοδική εξέλιξη την οποία παρουσίασαν τα διάφορα στοιχεία κόστους (καύσιμα, μισθοί, υλικά), στοιχείο που οδήγησε σε σταθερή επιδείνωση των περιθωρίων κέρδους και σε σειρά ζημιών για τον τομέα στη Γαλλία από το 2007.

Η αίτηση αποτελεί συνέχεια της αίτησης EGF/2014/017 FR/Mory-Ducros η οποία αφορούσε τους εργαζόμενους της Mory-Ducros οι οποίοι δεν μετακινήθηκαν προς την MoryGlobal.

Οι εξατομικευμένες υπηρεσίες συνίστανται σε παροχή συμβουλών και καθοδήγησης στους απολυμένους εργαζομένους από ομάδα ειδικών συμβούλων από τρεις αναδόχους. Στους φορείς αυτούς έχει ανατεθεί, για κάθε συμμετέχοντα, α) η παροχή εξατομικευμένης επαγγελματικής εξέλιξης, β) η παροχή ενός επαρκούς αριθμού προσφερόμενων θέσεων εργασίας και γ) η δυνατότητα να συμβουλευτούν γενικούς εμπειρογνώμονες και/ή εμπειρογνώμονες εξειδικευμένους στη σύσταση επιχειρήσεων, οι οποίοι έχουν άριστη γνώση της αγοράς εργασίας στην περιοχή και μπορούν να παρέχουν ολοκληρωμένη στήριξη. Οι ανάδοχοι θα παρέχουν επίσης εργαστήρια κατάρτισης για γενικές δεξιότητες (π.χ. σύνταξη βιογραφικών σημειωμάτων, προετοιμασία για συνέντευξη, δεξιότητες αναζήτησης εργασίας και σύσταση επιχειρήσεων), εκπαίδευση στη χρήση του διαδικτύου, συμμετοχή σε επαγγελματικές εκθέσεις και συναντήσεις με εργοδότες ή εκπροσώπους του κλάδου, καθώς και συναντήσεις με ιδρύματα κατάρτισης.

Σύμφωνα με την Επιτροπή, τα μέτρα που περιγράφονται εδώ αποτελούν ενεργητικά μέτρα της αγοράς εργασίας, τα οποία εντάσσονται στο πλαίσιο των επιλέξιμων δράσεων που ορίζονται στο άρθρο 7 του κανονισμού ΕΤΠ. Οι δράσεις αυτές δεν υποκαθιστούν τα παθητικά μέτρα κοινωνικής προστασίας.

Οι γαλλικές αρχές έχουν παράσχει όλες τις αναγκαίες διαβεβαιώσεις σχετικά με ότι:

-  θα τηρηθούν οι αρχές της ίσης μεταχείρισης και της μη εισαγωγής διακρίσεων στο πλαίσιο της πρόσβασης στις προτεινόμενες δράσεις και της εφαρμογής τους,

-  οι απαιτήσεις που καθορίζονται στην εθνική νομοθεσία και στη νομοθεσία της ΕΕ όσον αφορά τις συλλογικές απολύσεις έχουν τηρηθεί,

-  οι προτεινόμενες δράσεις δεν θα λάβουν χρηματοδοτική ενίσχυση από άλλα ενωσιακά ταμεία ή χρηματοδοτικά μέσα και θα αποφευχθεί οποιαδήποτε διπλή χρηματοδότηση,

-  οι προτεινόμενες δράσεις θα είναι συμπληρωματικές προς τις δράσεις που χρηματοδοτούνται από τα διαρθρωτικά ταμεία,

-  η χρηματοδοτική συνεισφορά από το ΕΤΠ θα συνάδει με τους διαδικαστικούς και ουσιαστικούς κανόνες της Ένωσης για τις κρατικές ενισχύσεις.

Η Γαλλία έχει κοινοποιήσει στην Επιτροπή ότι τα μέτρα του ΕΤΠ έχουν προχρηματοδοτηθεί και συγχρηματοδοτηθεί από το Υπουργείο Εργασίας, Απασχόλησης, Επαγγελματικής Κατάρτισης και Κοινωνικού Διαλόγου, με τη χρήση του κονδυλίου του προϋπολογισμού που αποσκοπεί στην υποστήριξη των οικονομικών αλλαγών και την ανάπτυξη της απασχόλησης.

III.  Διαδικασία

Για την κινητοποίηση του Ταμείου, η Επιτροπή έχει υποβάλει στην αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή αίτηση μεταφοράς πιστώσεων συνολικού ύψους 5 146 800 EUR από το αποθεματικό του ΕΤΠ (40 02 43) στο κονδύλιο 04 04 01 του προϋπολογισμού του ΕΤΠ.

Πρόκειται για την τέταρτη πρόταση μεταφοράς πιστώσεων για την κινητοποίηση του Ταμείου που υποβάλλεται στην αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή το 2016.

Σε περίπτωση διαφωνίας κινείται διαδικασία τριμερούς διαλόγου, όπως προβλέπεται στο άρθρο 15 παράγραφος 4 του κανονισμού ΕΤΠ.

Βάσει εσωτερικής συμφωνίας η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων θα συμμετάσχει στη διαδικασία, για να προσφέρει εποικοδομητική στήριξη και συμβολή στην αξιολόγηση των αιτήσεων από το Ταμείο.

(1)

ΕΕ L 347, 20.12.2013, σ. 884.

(2)

ΕΕ L 347, 20.12.2013, σ. 884.

(3)

ΕΕ C 373, 20.12.2013, σ. 1.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

CO/jb D(2016)19091

Κύριο Jean Arthuis

Πρόεδρο της Επιτροπής Προϋπολογισμών

ASP 09G205

Θέμα: Γνωμοδότηση σχετικά με την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) για την υπόθεση EGF/2015/010 FR/MoryGlobal από τη Γαλλία (COM(2016) 185 τελικό)

Κύριε Πρόεδρε,

Η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων (EMPL) καθώς και η ομάδα εργασίας της για το ΕΤΠ εξέτασαν την κινητοποίηση του ΕΤΠ για την υπόθεση EGF/2015/010 FR/MoryGlobal και ενέκριναν την ακόλουθη γνωμοδότηση.

Η επιτροπή EMPL και η ομάδα εργασίας της για το ΕΤΠ τάσσονται υπέρ της κινητοποίησης του Ταμείου όσον αφορά το συγκεκριμένο αίτημα. Επ’ αυτού η επιτροπή EMPL διατυπώνει ορισμένες παρατηρήσεις, χωρίς, ωστόσο, να θέτει υπό αμφισβήτηση τη μεταφορά των πληρωμών.

Τα συμπεράσματα της επιτροπής EMPL βασίζονται στο ακόλουθο σκεπτικό:

A) λαμβάνοντας υπόψη ότι η αίτηση αυτή βασίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο α του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1309/2013 (κανονισμός ΕTΠ) και αφορά 2132 εργαζόμενους που απολύθηκαν από τη MoryGlobal SAS στη Γαλλία η οποία δραστηριοποιείται στην NACE Αναθ. 2 Κλάδος 49 (χερσαίες μεταφορές και μεταφορές μέσω σωληναγωγών) και επίσης στην NACE Αναθ. 2 Κλάδος 52 (αποθήκευση και υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες) και η οποία διαθέτει εγκαταστάσεις σε 54 σημεία σε όλη την ηπειρωτική Γαλλία, κυρίως σε περιφέρειες επιπέδου NUTS 2, από τις οποίες οι περιοχές με το υψηλότερο αριθμό απολύσεων είναι: Κέντρο (FR24)· Ile-de-France (FR10)· Rhône-Alpes (FR71)· Pays-de-la-Loire (FR51)· Λορένη (FR41) και Αλσατία (FR42), στην περίοδο αναφοράς από τις 27 Απριλίου 2015 έως τις 27 Αυγούστου 2015·

B) λαμβάνοντας υπόψη ότι, για να αποδείξει τη συνάφεια μεταξύ των απολύσεων και της συνέχισης της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης όπως αναφέρεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 546/2009, η Γαλλία ισχυρίζεται ότι η MoryGlobal δραστηριοποιείτο στους τομείς ιδιωτικών ταχυδρομικών (ταχυμεταφορικών) υπηρεσιών, των εμπορευματικών μεταφορών και της παράδοσης, της αποθήκευσης και της εκμίσθωσης σχετικού υλικού, και παρείχε τις υπηρεσίες αυτές στη Γαλλία και στο εξωτερικό και ότι, λόγω της κρίσης, οι οδικές μεταφορές εμπορευμάτων με οχήματα βάρους άνω των 3,5 τόνων μειώθηκαν κατά 13,7 % στην ΕΕ και κατά 21 % στη Γαλλία μεταξύ 2007 και 2012 (Eurostat) και ότι το 2014 η δραστηριότητα στον τομέα των οδικών εμπορευματικών μεταφορών ήταν κατά 10% χαμηλότερη σε σχέση με τη δραστηριότητα της περιόδου πριν από τη κρίση· λαμβάνοντας υπόψη ότι, λόγω της μείωσης του όγκου προς μεταφορά, ξέσπασε πόλεμος τιμών εντός του κλάδου, με αποτέλεσμα τη σταθερή επιδείνωση των περιθωρίων εκμετάλλευσης που ακολουθήθηκε από κύμα πτωχεύσεων στον τομέα των οδικών εμπορευματικών μεταφορών·

Γ)  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αίτηση ακολουθεί την πτώχευση που προκάλεσε τη δικαστική εκκαθάριση της MoryGlobal και αποτελεί συνέχεια της αίτησης EGF/2014/017 FR/Mory-Ducros·

Δ)  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πλειονότητα (81,6%) των εργαζομένων τους οποίους αφορά το μέτρο είναι άνδρες και 18,4% είναι γυναίκες· λαμβάνοντας υπόψη ότι το 59,5% των εργαζομένων είναι μεταξύ 30 και 54 ετών, το 21,2% μεταξύ 25 και 29 ετών και το 19,1% μεταξύ 55 και 64 ετών.

Συνεπώς, η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Προϋπολογισμών, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της σχετικά με τη γαλλική αίτηση τις ακόλουθες προτάσεις:

1. συμφωνεί με την Επιτροπή ότι έχουν τηρηθεί τα κριτήρια παρέμβασης που ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο α του κανονισμού (EΕ) αριθ. 1309/2013 και ότι, ως εκ τούτου, η Γαλλία δικαιούται να λάβει χρηματοδοτική συνεισφορά 5 146 800 EUR δυνάμει του εν λόγω κανονισμού, ποσό που αντιστοιχεί στο 60% του συνολικού κόστους, το οποίο ανέρχεται σε 8 578 000 EUR·

2. επισημαίνει ότι η Επιτροπή τήρησε την προθεσμία των 12 εβδομάδων από την παραλαβή της αίτησης από τις γαλλικές αρχές, στις 19 Νοεμβρίου 2015, έως την ολοκλήρωση της αξιολόγησης της συμμόρφωσης της αίτησης με τις προϋποθέσεις που προβλέπονται για την παροχή της χρηματοδοτικής συνεισφοράς, στις 7 Απριλίου 2016 και την κοινοποίησε στο Κοινοβούλιο την ίδια ημέρα·

3. σημειώνει ότι οι συγχρηματοδοτούμενες από το ΕΤΠ εξατομικευμένες υπηρεσίες που πρόκειται να παρασχεθούν στους απολυμένους εργαζόμενους αποτελούνται από παροχή συμβουλών και καθοδήγησης από ομάδα ειδικών συμβούλων, υπηρεσίες που συμπληρώνουν το πρόγραμμα κοινωνικών μέτρων και τη σύμβαση Contrat de Sécurisation Professionnelle η οποία χρηματοδοτείται από τη Γαλλία με σκοπό τη στήριξη των εργαζομένων στην αγορά εργασίας· αναμένει ότι η Επιτροπή και οι γαλλικές αρχές θα τηρήσουν αυστηρά την αρχή βάσει της οποίας οι πληρωμές στους αναδόχους φορείς θα πραγματοποιούνται με βάση τα αποτελέσματα που επιτυγχάνονται·

4. εκφράζει ικανοποίηση για το γεγονός ότι το γαλλικό κράτος έθεσε σε εφαρμογή το πρόγραμμα κοινωνικών μέτρων, στο οποίο συμμετέχει επίσης με κεφάλαια η εταιρεία MoryGlobal, προτού χορηγηθεί η συμπληρωματική εισφορά από το ΕΤΠ· επιδοκιμάζει το γεγονός ότι η βοήθεια που ζητήθηκε από το ΕΤΠ δεν περιλαμβάνει μέτρα δυνάμει του άρθρου 7 παράγραφος 1 στοιχείο β του κανονισμού ΕΤΠ, δηλαδή επιδόματα, αλλά προσανατολίζεται σε μέτρα που έχουν πραγματική προστιθέμενη αξία για τη μελλοντική επανένταξη στην αγορά εργασίας των εργαζομένων που απολύθηκαν·

5. σημειώνει ότι οι ανάδοχοι που λειτουργούν την ομάδα των συμβούλων είναι οι ίδιοι με εκείνους που παρέχουν υπηρεσίες στους εργαζόμενους που απολύθηκαν από την Mory-Ducros· καλεί την Επιτροπή να παράσχει αξιολόγηση της οικονομικής αποδοτικότητας της τρέχουσας υποστήριξης προς τους απολυμένους εργαζόμενους της Mory- Ducros, επειδή η σημερινή αίτηση αποτελεί συνέχεια της αίτησης EGF/2014/017 FR/Mory-Ducros και επειδή οι εξατομικευμένες υπηρεσίες παρέχονται από τους ίδιους αναδόχους·

6.σημειώνει ότι οι ανάδοχοι (BPI, Sodie και AFPA Transitions) επικουρούν τους απολυμένους εργαζομένους και τους βοηθούν να βρουν λύσεις για να παραμείνουν στην αγορά εργασίας και να βρουν νέα απασχόληση, μέσω εξατομικευμένων υπηρεσιών όπως συλλογικές και ατομικές συναντήσεις ενημέρωσης, μεταβατική απασχόληση και υποστήριξη με κατεύθυνση νέα εργασία·

7.σημειώνει ότι η Γαλλία ανέφερε ότι η συντονισμένη δέσμη εξατομικευμένων υπηρεσιών έχει καταρτισθεί σε διαβούλευση με τους εκπροσώπους των δικαιούχων στους οποίους απευθύνεται και με τους κοινωνικούς εταίρους·

8.σημειώνει ότι οι γαλλικές αρχές έχουν επιβεβαιώσει ότι οι προτεινόμενες δράσεις δεν λαμβάνουν χρηματοδοτική υποστήριξη από άλλα ενωσιακά ταμεία ή χρηματοδοτικά μέσα και ότι είναι συμπληρωματικές προς τις δράσεις που χρηματοδοτούνται από τα διαρθρωτικά ταμεία·

9.υπενθυμίζει το αίτημά του προς την Επιτροπή να εξασφαλίσει την πρόσβαση του κοινού σε όλα τα έγγραφα που σχετίζονται με υποθέσεις του ΕΤΠ·

10.υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 7 του κανονισμού, ο σχεδιασμός της συντονισμένης δέσμης εξατομικευμένων υπηρεσιών θα πρέπει να προβλέπει τις μελλοντικές προοπτικές της αγοράς εργασίας και τις απαιτούμενες δεξιότητες και να είναι συμβατός με την στροφή προς μια αποδοτική ως προς τους πόρους και βιώσιμη οικονομία.

Με εκτίμηση,

Thomas HÄNDEL

Πρόεδρος της επιτροπής EMPL


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Κύριο Jean ARTHUIS

Πρόεδρο

Επιτροπή Προϋπολογισμών

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Θέμα:  Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση

Αξιότιμε κύριε Arthuis,

Έχει παραπεμφθεί για γνωμοδότηση στην Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης πρόταση απόφασης της Επιτροπής με σκοπό την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ). Αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχει πρόθεση να εγκριθεί σχετική έκθεση στην Επιτροπή Προϋπολογισμών την 23η Μαΐου 2016:

-  στο έγγραφο COM(2016)0185 προτείνεται να χορηγήσει το ΕΤΠ συνεισφορά ποσού 5 146 800 EUR για 2 132 απολυθέντες εργαζόμενους της MoryGlobal SAS. Η εν λόγω επιχείρηση δραστηριοποιείτο κατά κύριο λόγο στον οικονομικό τομέα που ταξινομείται σύμφωνα με τον κλάδο 49 της NACE αναθ. 2 (Χερσαίες μεταφορές και μεταφορές μέσω σωληναγωγών) και στον κλάδο 52 της NACE αναθ. 2 (Αποθήκευση και υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες). Οι απολύσεις από τη MoryGlobal SAS εντοπίζονται σε ολόκληρη την ηπειρωτική Γαλλία. Τα μέρη με τον υψηλότερο αριθμό απολύσεων βρίσκονται στις ακόλουθες περιφέρειες επιπέδου NUTS 2: Κέντρο (FR24), Ile-de-France (FR10), Rhône-Alpes (FR71), Pays-de-la-Loire (FR51), Lorraine (FR41), Alsace (FR42).

Οι κανόνες που εφαρμόζονται στις χρηματοδοτικές συνεισφορές του ΕΤΠ καθορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1309/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (2014-2020) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1927/2006.

Οι συντονιστές της επιτροπής εξέτασαν την πρόταση αυτή και μου ζήτησαν να σας ενημερώσω γραπτώς ότι η πλειοψηφία της Επιτροπής REGI δεν έχει αντίρρηση για αυτές τις κινητοποιήσεις του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση με σκοπό τη διάθεση των προαναφερθέντων ποσών όπως πρότεινε η Επιτροπή.

Με εξαιρετική εκτίμηση,

Iskra MIHAYLOVA


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

23.5.2016

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

22

4

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Jean Arthuis, Jean-Paul Denanot, José Manuel Fernandes, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Ernest Maragall, Sophie Montel, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Urmas Paet, Paul Rübig, Patricija Šulin, Paul Tang, Daniele Viotti, Auke Zijlstra, Ελευθέριος Συναδινός, Λευτέρης Χριστοφόρου

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Anneli Jäätteenmäki, Andrej Plenković, Ivan Štefanec, Nils Torvalds, Γεώργιος Κύρτσος

Αναπληρωτές (άρθρο 200 παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Laura Agea, Rainer Wieland

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου