Menetlus : 2016/2043(BUD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0182/2016

Esitatud tekstid :

A8-0182/2016

Arutelud :

Hääletused :

PV 26/05/2016 - 6.2
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2016)0229

RAPORT     
PDF 403kWORD 102k
24.5.2016
PE 580.769v02-00 A8-0182/2016

mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta (Prantsusmaa taotlus – EGF/2015/010 FR/MoryGlobal)

(COM(2016)0185 – C8-0136/2016 – 2016/2043(BUD))

Eelarvekomisjon

Raportöör: Anneli Jäätteenmäki

EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
 LISA: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU OTSUS
 SELETUSKIRI
 LISA: TÖÖHÕIVE- JA SOTSIAALKOMISJONI KIRI
 LISA: REGIONAALARENGUKOMISJONI KIRI

EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta (Prantsusmaa taotlus – EGF/2015/010 FR/MoryGlobal)

(COM(2016)0185 – C8-0136/2016 – 2016/2043(BUD)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (COM(2016)0185 – C8-0136/2016),

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määrust (EL) nr 1309/2013, mis käsitleb Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi (2014–2020) ja millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1927/2006(1) (edaspidi „fondi määrus“),

–  võttes arvesse nõukogu 2. detsembri 2013. aasta määrust (EL, Euratom) nr 1311/2013, millega määratakse kindlaks mitmeaastane finantsraamistik aastateks 2014–2020(2), eriti selle artiklit 12,

–  võttes arvesse 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahel eelarvedistsipliini, eelarvealase koostöö ning usaldusväärse finantsjuhtimise kohta(3) (edaspidi „2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevaheline kokkulepe“), eriti selle punkti 13,

–  võttes arvesse 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe punktis 13 ette nähtud kolmepoolset menetlust,

–  võttes arvesse tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni kirja,

–  võttes arvesse regionaalarengukomisjoni kirja,

–  võttes arvesse eelarvekomisjoni raportit (A8-0182/2016),

A.  arvestades, et liit on loonud õigusnormid ja eelarvevahendid, et osutada täiendavat abi töötajatele, kes kannatavad maailmakaubanduses toimunud suurte struktuurimuutuste või ülemaailmse finants- ja majanduskriisi tagajärjel, ja aidata neil tööturule tagasi pöörduda;

B.  arvestades, et koondatud töötajatele antav liidu finantsabi peaks olema paindlik ning see tuleks teha kättesaadavaks võimalikult kiiresti ja tõhusalt vastavalt Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni ühisdeklaratsioonile, mis võeti vastu 17. juulil 2008. aastal toimunud lepituskohtumisel, ning võttes Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi (edaspidi „fond“) kasutuselevõtmise üle otsustamisel nõuetekohaselt arvesse 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet;

C.  arvestades, et fondi määruse vastuvõtmine väljendab Euroopa Parlamendi ja nõukogu vahel saavutatud kokkulepet võtta uuesti kasutusele fondi kriisi korral kasutamise kriteerium, kehtestada liidu rahalise toetuse suuruseks 60 % kavandatud meetmete hinnangulisest maksumusest, suurendada fondi kasutuselevõtmise taotluste läbivaatamise tõhusust komisjonis ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu poolt, lühendades selleks hindamis- ja heakskiitmisaega, laiendada toetuskõlblike tegevuste ja toetusesaajate ringi füüsilisest isikust ettevõtjatele ja noortele ning rahastada oma ettevõtte loomise stiimuleid;

D.  arvestades, et Prantsusmaa esitas taotluse EGF/2015/010 FR/MoryGlobal, et saada fondist rahalist toetust seoses koondamistega NACE Rev. 2 osa 49 (maismaaveondus ja torutransport) ja osa 52 (laondus ja veondust abistavad tegevusalad) alla kuuluvas majandussektoris mandri-Prantsusmaal, ning arvestades, et eeldatavalt osaleb meetmetes 2132 fondist toetuse saamise tingimustele vastavat töötajat; arvestades, et see taotlus esitati pärast MoryGlobali kohtulikku likvideerimismenetlust ja on taotluse EGF/2014/017 FR/Mory-Ducros järelmeede;

E.  arvestades, et taotlus esitati fondi määruse artikli 4 lõike 1 punkti a kohaste sekkumiskriteeriumide alusel, milles on seatud tingimuseks, et vaatlusperioodiks oleva nelja kuu jooksul on liikmesriigi ettevõttes koondatud vähemalt 500 töötajat, kaasa arvatud töötajad, kelle on koondanud nimetatud ettevõtte tarnijad või tootmisahela järgmise etapi tootjad, ja/või füüsilisest isikust ettevõtjad, kes on oma tegevuse lõpetanud;

1.  nõustub komisjoniga, et fondi määruse artikli 4 lõike 1 punktis a sätestatud tingimused on täidetud ja et seetõttu on Prantsusmaal õigus saada nimetatud määruse alusel 5 146 800 eurot rahalist toetust, mis moodustab 60 % 8 528 000 euro suurustest kogukuludest;

2.  märgib, et komisjon pidas kinni Prantsusmaa ametiasutuste esitatud taotluse saabumise kuupäevale 19. novembril 2015. aastal järgnevast 12 nädala pikkusest tähtajast ning viis hinnangu andmise rahalise toetuse andmise tingimustest kinnipidamise kohta lõpule 7. aprillil 2016- aastal ja tegi oma hinnangu samal päeval Euroopa Parlamendile teatavaks;

3.  on seisukohal, et ettevõttes MoryGlobal toimunud koondamised on seotud tootmise üldise vähenemisega Euroopas, mille tagajärjel vähenes kaubaveo maht ja autoveosektoris puhkes hinnasõda, mis viis tegevusnäitajate pideva halvenemiseni ja selle sektori pideva kahjumini Prantsusmaal alates 2007. aastast, millele järgnes rida pankrotte, sh Mory-Ducros ja hiljem MoryGlobal, mis oli võtnud tööle 2107 Mory-Ducrose endist töötajat;

4.  märgib, et 2015. aasta aprillis heakskiidetud fondi toetus 2513 endisele Mory-Ducrose töötajale(4) on 6 052 200 eurot;

5.  märgib, et praeguseks on maismaaveonduse ja torutranspordi sektorilt fondile laekunud veel kaks taotlust: taotlus EGF/2014/017 FR/Mory-Ducros ja taotlus EGF/2011/001 AT/Nieder- und Oberoesterreich, mille mõlema esitamise on tinginud üleilmne finants- ja majanduskriis ja mis puudutavad kokku 2804 töötaja koondamist selles sektoris; märgib, et kahe taotluse mitu meedet on sarnased;

6.  märgib asjaolu, et Prantsusmaa ametiasutused alustasid individuaalsete teenuste osutamist koondatud töötajatele 23. aprillil 2015. aastal, aegsasti enne seda, kui esitati taotlus fondi toetuse andmise kohta kooskõlastatud paketi jaoks;

7.  peab tervitatavaks asjaolu, et Prantsusmaa kehtestas enne fondilt lisatoetuse saamist sotsiaalkava, milles rahaliselt osaleb ka MoryGlobal; kiidab heaks asjaolu, et fondilt taotletav abi ei hõlma fondi määruse artikli 7 lõike 1 punktis b sätestatud meetmeid, nimelt toetusi, vaid on keskendunud meetmetele, millel on reaalne lisaväärtus koondatud töötajate edaspidise tööturule integreerimise suhtes;

8.  märgib, et fondist kaasrahastatavad individuaalsed teenused, mida osutab ekspertidest nõustajate rühm, hõlmavad nõustamist ja juhendamist lisaks sotsiaalkavale ja Contrat de Sécurisation Professionnelle’ile, mida rahastab Prantsusmaa riik ise, et aidata töötajatel tööturule tagasi pöörduda; märgib, et kolm lepingulist ettevõtjat, kes on välja pannud nõustajate rühma, on samad ettevõtjad, kes osutasid teenuseid Mory-Ducrosest koondatud töötajatele; ootab komisjonilt ja Prantsusmaa ametiasutustelt, et nad järgiksid rangelt põhimõtet, mille kohaselt tuleb teha maksed alltöövõtjatele saavutatud tulemuste põhjal;

9.  märgib, et lepingulised ettevõtjad (BPI, Sodie ja AFPA Transitions) abistavad koondatud töötajaid ja aitavad neil leida lahendusi tööturule jäämiseks ja uusi töökohti, pakkudes selleks individuaalseid teenuseid, nagu ühised ja individuaalsed teabetunnid, ühelt töölt teisele üleminek ja abi seoses uute töökohtadega;

10.  on seisukohal, et 55–64aastaseid töötajaid ähvardab suurem pikaajalise töötuse ja tööturult kõrvaletõrjutuse oht, millel võib olla mõju sotsiaalsele tõrjutusele; on seetõttu seisukohal, et nendel töötajatel, kes moodustavad üle 19 % toetusesaajatest, kelle suhtes eeldatavasti kavandatavaid meetmeid võetakse, on erivajadused seoses individuaalsete teenustega, mida neile vastavalt fondi määruse artiklile 7 osutatakse;

11.  märgib, et Prantsusmaa teadete kohaselt konsulteeriti individuaalsete teenuste kooskõlastatud paketi koostamisel sihtrühmaks olevate toetusesaajate ja sotsiaalpartnerite esindajatega;

12.  tuletab meelde, et kooskõlas fondi määruse artikliga 7 tuleks kooskõlastatud individuaalse teenustepaketi koostamisel prognoosida tulevasi tööturu väljavaateid ja seal vajatavaid oskusi ning see peaks olema kooskõlas ressursitõhusa ja jätkusuutliku majanduse eesmärgiga; peab tervitatavaks asjaolu, et Prantsusmaa on igati kinnitanud, et kavandatavad meetmed on täienduseks struktuurifondidest rahastatavatele meetmetele kui ühtne meede, mis aitab kohaneda globaalsete muutustega, et saavutada jätkusuutlik majanduskasv, nagu on rõhutatud analüüsis, mis käsitleb hinnanguid Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi rakendamise kohta Euroopas aastatel 2007–2014(5);

13.  märgib, et lepingulised ettevõtjad, kes on välja pannud nõustajate rühma, on samad ettevõtjad, kes osutasid teenuseid Mory-Ducrosest koondatud töötajatele; palub komisjonil anda hinnangu Mory-Ducrosest koondatud töötajatele pakutava toetuse kulutasuvuse kohta, sest käesolev taotlus on taotluse EGF/2014/017 FR/Mory-Ducros järelmeede ja individuaalseid teenuseid osutavad samad lepingulised ettevõtjad;

14.  võtab arvesse konkreetse tööturu tundlikkust, kuna Prantsusmaal on maismaatranspordisektoris ELi 28 liikmesriigi hulgas suurim lisaväärtus;

15.  märgib, et Prantsusmaa ametiasutused on kinnitanud, et kavandatavateks meetmeteks ei anta rahalist toetust liidu muudest fondidest või rahastamisvahenditest ning et need täiendavad struktuurifondidest rahastatavaid meetmeid;

16.  kordab, et fondi abi on täienduseks riiklikele meetmetele ega tohi asendada meetmeid, mille võtmine on liikmesriikide või äriühingute kohustus;

17.  tunneb heameelt, et tulenevalt Euroopa Parlamendi nõudmisest toetuste eraldamist kiirendada, kehtestas komisjon parandatud menetluse; võtab teadmiseks uue ajakavaga kaasneva ajalise surve ning võimaliku mõju juhtumi läbivaatamise tulemuslikkusele;

18.  tuletab meelde oma palvet komisjonile tagada üldsuse juurdepääs kõigile fondi vahendite kasutamisega seotud dokumentidele;

19.  kiidab käesolevale resolutsioonile lisatud otsuse heaks;

20.  teeb presidendile ülesandeks kirjutada koos nõukogu eesistujaga otsusele alla ja korraldada selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas;

21.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon koos selle lisadega nõukogule ja komisjonile.

(1)

ELT L 347, 20.12.2013, lk 855.

(2)

ELT L 347, 20.12.2013, lk 884.

(3)

ELT C 373, 20.12.2013, lk 1.

(4)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 2015. aasta otsus (EL) 2015/738 Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta (taotlus EGF/2014/017 FR/Mory-Ducros, Prantsusmaa) (ELT L 117, 8.5.2015, lk 47).

(5)

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2016/558763/EPRS_IDA(2016)558763_EN.pdf


LISA: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU OTSUS

Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta (Prantsusmaa taotlus – EGF/2015/010 FR/MoryGlobal)

EUROOPA PARLAMENT JA EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määrust (EL) nr 1309/2013, mis käsitleb Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi (2014–2020) ja millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1927/2006,(1) eriti selle artikli 15 lõiget 4,

võttes arvesse 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahel eelarvedistsipliini, eelarvealase koostöö ning usaldusväärse finantsjuhtimise kohta(2), eriti selle punkti 13,

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1)  Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi (edaspidi „fond“) eesmärk on toetada maailmakaubanduses globaliseerumise tagajärjel toimunud oluliste struktuurimuutuste, üleilmse finants- ja majanduskriisi jätkumise või uue üleilmse finants- ja majanduskriisi tagajärjel koondatud töötajaid ja füüsilisest isikust ettevõtjaid, kes on oma tegevuse lõpetanud, ning aidata neil tööturule tagasi pöörduda.

(2)  Nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 1311/2013(3) artikli 12 kohaselt ei tohi fondist antav toetus ületada iga-aastast maksimaalset summat, milleks on 150 miljonit eurot (2011. aasta hindades).

(3)  Prantsusmaa esitas 19. novembril 2015 taotluse EGF/2015/010 FR/MoryGlobal fondist rahalise toetuse saamiseks pärast töötajate koondamist ettevõttes MoryGlobal SAS Prantsusmaal. Taotluse kohta esitati lisateavet vastavalt määruse (EL) nr 1309/2013 artikli 8 lõikele 3. Taotlus vastab fondi rahalise toetuse kindlaksmääramise nõuetele, mis on sätestatud määruse (EL) nr 1309/2013 artiklis 13.

(4)  Seega tuleks võtta kasutusele fondi vahendid, et anda Prantsusmaale taotluse alusel rahalist toetust summas 5 146 800 eurot.

(5)  Selleks et minimeerida fondi vahendite kasutuselevõtuks vajalikku aega, tuleks käesolevat otsust kohaldada alates selle vastuvõtmise kuupäevast,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Euroopa Liidu 2016. aasta üldeelarvest võetakse Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi raames kulukohustuste ja maksete assigneeringutena kasutusele 5 146 800 eurot.

Artikkel 2

Käesolev otsus jõustub selle Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval. Seda kohaldatakse alates [käesoleva otsuse vastuvõtmise kuupäev]*.

(4)....

Euroopa Parlamendi nimel  Nõukogu nimel

president  eesistuja

(1)

  ELT L 347, 20.12.2013, lk 855.

(2)

  ELT C 373, 20.12.2013, lk 1.

(3)

  Nõukogu 2. detsembri 2013. aasta määrus (EL, Euratom) nr 1311/2013, millega määratakse kindlaks mitmeaastane finantsraamistik aastateks 2014–2020 (ELT L 347, 20.12.2013, lk 884).

(4)

*   Parlament lisab kuupäeva enne otsuse avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.


SELETUSKIRI

I.  Taustteave

Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fond (edaspidi „fond“) on loodud selleks, et osutada täiendavat abi töötajatele, kes kannatavad maailmakaubanduses toimunud oluliste struktuurimuutuste tagajärgede tõttu.

Määruse (EL, Euratom) nr 1311/2013 (millega määratakse kindlaks mitmeaastane finantsraamistik aastateks 2014–2020)(1) artikli 12 ja määruse (EL) nr 1309/2013(2) artikli 15 sätete kohaselt ei tohi fond ületada iga-aastast maksimaalset summat, milleks on 150 miljonit eurot (2011. aasta hindades). Asjakohane summa kantakse liidu üldeelarvesse varuna.

Menetluskorra kohaselt ja vastavalt Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe (eelarvedistsipliini, eelarvealase koostöö ja usaldusväärse finantsjuhtimise kohta)(3) punktile 13 esitab komisjon fondi kasutuselevõtmiseks (taotlusele positiivse hinnangu andmise korral) eelarvepädevatele institutsioonidele fondi kasutuselevõtmise ettepaneku ning sellega koos vastava ümberpaigutamistaotluse. Arvamuste lahknemise korral algatatakse kolmepoolsed läbirääkimised.

II.  Ettevõtte MoryGlobal taotlus ja komisjoni ettepanek

Komisjon kiitis 7. aprillil 2016 heaks ettepaneku võtta vastu otsus fondi kasutuselevõtmise kohta Prantsusmaale vahendite eraldamiseks, et toetada NACE Revision 2 osa 49 (maismaaveondus ja torutransport) ja osa 52 (laondus ja veondust abistavad tegevusalad) alla kuuluvast, mandri-Prantsusmaa 22 departemangus asuvast ettevõttest MoryGlobal koondatud töötajate tagasipöördumist tööturule.

Kõnealune taotlus on neljas, mida tuleb 2016. aasta eelarve raames käsitleda, ja kolmas taotlus maismaaveonduse ja torutranspordi sektoris ning see puudutab fondist Prantsusmaa kasuks kokku 5 146 800 euro kasutuselevõtmist. Taotlus hõlmab 2132 koondatud töötajat.

Taotlus saadeti komisjonile 19. novembril 2015 ja selle kohta esitati täiendavat teavet kuni 14. jaanuarini 2016. Komisjon otsustas kooskõlas fondi määruse kõikide kohaldatavate sätetega, et taotlus vastab fondist rahalise toetuse andmise tingimustele.

Prantsusmaa ametiasutused selgitavad, et koondamisi põhjustanud sündmuseks oli ettevõtte pankrott ja sulgemine. Prantsusmaa keskpanga hinnangu kohaselt suurenes autoveosektori pankrotilaine 35 % aastas, kui võrrelda 2013. aastat ja 2007. aastat. Selle põhjuseks peetakse ülemaailmset finants- ja majanduskriisi, mille tagajärjel vähenes aastatel 2007–2012 üle 3,5-tonniste veokitega toimuv kaubavedu ELis 13,7 % ja Prantsusmaal 21 % (Eurostat). Vähenemise põhjustas tootmise üldine vähenemine Euroopas. Kaubaveo mahtude vähenedes puhkes sektoris hinnasõda, mida sugugi ei leevendanud mitmesuguste kulude (kütus, palgad, materjalid) suurenemine, ning tulemuseks oligi tegevusnäitajate pidev halvenemine ja selle sektori allakäik Prantsusmaal alates 2007. aastast.

Taotlus on järelmeede taotlusele EGF/2014/017 FR/Mory-Ducros, mis puudutas neid Mory-Ducrose töötajaid, kes ei läinud tööle MoryGlobalisse.

Individuaalsed teenused, mida koondatud töötajatele osutatakse, seisnevad koondatud töötajate nõustamises ja juhendamises kolme lepingulise teenuseosutaja tipptasemel konsultantide poolt. Lepingutingimuste kohaselt peavad nad a) leidma iga töötaja jaoks just talle sobivad karjäärivõimalused ja b) tagama piisava arvu tööpakkumisi ning c) pakkuma võimalust saada konsultatsiooni üldekspertidelt ja/või ettevõtte loomisele spetsialiseerunud ekspertidelt, kellel on väga head teadmised piirkonna tööjõuturu kohta ning kes on nõuandmise seisukohast kättesaadavad ja reageerivad. Nad peavad ka korraldama koolitusi üldoskuste arendamiseks (nt CV koostamine, tööintervjuuks valmistumine, tööotsimisoskuste arendamine ja ettevõtte asutamine), interneti kasutamise koolitusi, töömesse ja kohtumisi tööandjate või sektori esindajatega ning koolitusasutustega.

Komisjon on seisukohal, et kirjeldatud meetmed on aktiivsed tööturumeetmed, mis on fondi määruse artikli 7 kohaselt rahastamiskõlblikud. Need meetmed ei asenda passiivseid sotsiaalkaitsemeetmeid.

Prantsusmaa ametiasutused on esitanud kõik järgmiste tingimustega seotud nõutavad tagatised:

–  kavandatud meetmetele juurdepääsu võimaldamisel ja nende rakendamisel järgitakse võrdse kohtlemise ja mittediskrimineerimise põhimõtteid;

–  liikmesriigi ja ELi õigusaktides sätestatud nõuded kollektiivse koondamise kohta on täidetud;

–  kavandatud meetmed ei saa toetust liidu muudest fondidest ega rahastamisvahenditest ning välistatud on topeltrahastamine;

–  kavandatud meetmed täiendavad struktuurifondidest rahastatavaid meetmeid;

–  fondi rahaline toetus vastab liidu riigiabi menetlus- ja materiaalõiguse normidele.

Prantsusmaa on komisjonile teada andnud, et fondi meetmeid eel- ja kaasrahastatakse töö-, tööhõive-, kutseharidus- ja sotsiaaldialoogi ministeeriumi eelarvest, täpsemalt kasutatakse majandusliku olukorra muutumise ja tööhõivearenguga seonduvate meetmete eelarverida.

III.  Menetlus

Komisjon on esitanud fondi kasutuselevõtmiseks eelarvepädevatele institutsioonidele taotluse kokku 5 146 800 euro ümberpaigutamiseks fondi reservist (40 02 43) fondi eelarvereale (04 04 01).

See on 2016. aastal seni neljas ümberpaigutamisettepanek, mis on eelarvepädevatele institutsioonidele fondi kasutuselevõtmiseks esitatud.

Arvamuste lahknemise korral algatatakse vastavalt fondi määruse artikli 15 lõikele 4 kolmepoolsete läbirääkimiste menetlus.

Vastavalt sisekokkuleppele tuleks protsessi kaasata tööhõive- ja sotsiaalkomisjon, kes pakub konstruktiivset tuge ja aitab hinnata fondi kasutuselevõtmise taotlusi.

(1)

ELT L 347, 20.12.2013, lk 884.

(2)

ELT L 347, 20.12.2013, lk 855.

(3)

ELT C 373, 20.12.2013, lk 1.


LISA: TÖÖHÕIVE- JA SOTSIAALKOMISJONI KIRI

CO/jb D(2016)19091

Jean Arthuis

Eelarvekomisjoni esimees

ASP 09G205

Teema: Arvamus Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta Prantsusmaa taotluse EGF/2015/010 FR/MoryGlobal korral (COM(2016) 185 final)

Austatud esimees

Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon (EMPL-komisjon) ja selle Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi (EGF) käsitlev töörühm arutasid EGFi kasutuselevõtmist juhtumi EGF/2015/010 FR/MoryGlobal puhul ja võtsid vastu järgmise arvamuse.

EMPL-komisjon ning EGFi käsitlev töörühm pooldavad fondi kasutuselevõtmist kõnealuse taotluse alusel. EMPL-komisjon esitab sellega seoses mõned märkused, kuid ei sea maksete tegemist kahtluse alla.

EMPL-komisjoni tähelepanekud põhinevad järgmistel kaalutlustel:

A) arvestades, et taotlus põhineb määruse (EL) nr 1309/2013 (EGFi määrus) artikli 4 lõike 1 punktil a ning puudutab 2132 töötajat, kes koondati Prantsusmaal NACE Revision 2 osa 49 (maismaaveondus ja torutransport) ning samuti NACE Revision 2 osa 52 (laondus ja veondust abistavad tegevusalad) alla kuuluvas majandussektoris tegutsevast ettevõttest MoryGlobal SAS, millel oli kogu mandri-Prantsusmaal (peamiselt NUTS 2. tasandi piirkondades) 54 tegevusüksust ning kõige suuremad koondamised toimusid neist järgmistes: Keskpiirkond ehk Centre (FR24); Île-de-France (FR10); Rhône-Alpes (FR71); Pays-de-la-Loire (FR51); Lorraine (FR41) ja Alsace (FR42), kusjuures vaatlusperiood kestis 27. aprillist 2015 kuni 27. augustini 2015;

B) arvestades, et tõendamaks seost koondamiste ning määruses (EÜ) nr 546/2009 käsitletud üleilmse finants- ja majanduskriisi jätkumise vahel, selgitas Prantsusmaa, et ettevõtja MoryGlobal SAS oli tegev kullerteenuste, kaubaveo ja kauba kättetoimetamise, kauba ladustamise ja asjaomaste vahendite rendi valdkonnas ning osutas asjaomaseid teenuseid nii Prantsusmaal kui ka välismaal, kuid kriisi tagajärjel vähenes aastatel 2007–2012 üle 3,5-tonniste veokitega toimuv kaupade autovedu ELis 13,7 % ja Prantsusmaal 21 % (Eurostat) ning 2014. aastal oli kaubavedude maht maanteel võrreldes kriisieelse tegevuse mahuga üle 10 % väiksem; arvestades, et kaubaveo maht vähenes ning autoveosektoris puhkes hinnasõda, mis viis tegevusnäitajate pideva halvenemise ja pankrotilaineni;

C) arvestades, et taotlus esitati pärast pankrotti, millele järgnes MoryGlobali kohtulik likvideerimismenetlus, ja tegemist on taotluse EGF/2014/017 FR/Mory-Ducros järelmeetmega;

D) arvestades, et suurem osa (81,6 %) meetmete sihtrühmaks olevatest töötajatest on mehed ja 18,4 % naised; arvestades, et 59,5 % töötajatest on 30–54 aastat vanad, 21,2 % 25–29 aastat vanad ning 19,1 % on 55–64 aastat vanad.

Eelnevat arvesse võttes palub tööhõive- ja sotsiaalkomisjon vastutaval eelarvekomisjonil lisada Prantsusmaa taotlust käsitlevasse resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. nõustub komisjoniga, et määruse (EL) nr 1309/2013 artikli 4 lõike 1 punktis a sätestatud sekkumiskriteeriumid on täidetud ja et seetõttu on Prantsusmaal õigus saada nimetatud määruse alusel 5 146 800 eurot rahalist toetust, mis moodustab 60 % meetmete 8 578 000 euro suurusest kogumaksumusest;

2. märgib, et Prantsusmaa ametiasutuste esitatud taotlus saadi 19. novembril 2015 ning komisjon pidas kinni 12 nädala pikkusest tähtajast, viies hinnangu andmise rahalise toetuse andmise tingimustest kinnipidamise kohta lõpule 7. aprillil 2016 ja tehes selle samal päeval Euroopa Parlamendile teatavaks;

3. märgib, et koondatud töötajatele ekspertidest nõustajate poolt osutatavad EGFist kaasrahastatavad individuaalsed teenused hõlmavad nõustamist ja juhendamist (lisaks sotsiaalkavale ja Contrat de Sécurisation Professionnelle'ile, mida rahastab Prantsusmaa, et toetada töötajaid tööturul); ootab komisjonilt ja Prantsusmaa ametiasutustelt põhimõttekindlust, nii et alltöövõtjatele makstaks saavutatud tulemuste põhjal;

4. peab tervitatavaks, et Prantsusmaa kehtestas enne EGFilt toetuse saamist sotsiaalkava, milles osaleb rahaliselt ka MoryGlobal; kiidab heaks asjaolu, et EGFilt taotletav abi ei hõlma EGFi määruse artikli 7 lõike 1 punktis b sätestatud meetmeid, nimelt toetusi, vaid on keskendunud meetmetele, millel on reaalne lisaväärtus koondatud töötajate tööturule taasintegreerimise jaoks;

5. märgib, et lepingulised nõustamisettevõtted on samad, kes osutasid teenuseid Mory-Ducrosest koondatud töötajatele; palub komisjonil anda hinnang Mory-Ducrosest koondatud töötajatele pakutava toetuse kulutasuvuse kohta, sest käesolev taotlus on taotluse EGF/2014/017 FR/Mory-Ducros järelmeede ja individuaalseid teenuseid osutavad samad lepingulised ettevõtted;

6.märgib, et lepingulised ettevõtted (BPI, Sodie ja AFPA Transitions) abistavad koondatud töötajaid ja aitavad neil leida lahendusi tööturule jäämiseks, samuti uusi töökohti, pakkudes selleks individuaalseid teenuseid, nagu ühised ja individuaalsed teabetunnid, ühelt töölt teisele üleminek ja abi seoses uute töökohtadega;

7.märgib, et Prantsusmaa teadete kohaselt on individuaalsete teenuste kooskõlastatud paketi koostamisel konsulteeritud sihtrühmaks olevate toetusesaajate ja sotsiaalpartnerite esindajatega;

8.märgib, et Prantsusmaa ametiasutused on kinnitanud, et kavandatavateks meetmeteks ei anta rahalist toetust liidu muudest fondidest või rahastamisvahenditest ning et need täiendavad struktuurifondidest rahastatavaid meetmeid;

9.kordab oma üleskutset komisjonile tagada üldsuse juurdepääs kõigile EGFi vahendite kasutamisega seotud dokumentidele;

10.tuletab meelde, et kooskõlas määruse artikliga 7 tuleks individuaalsete teenuste kooskõlastatud paketi koostamisel prognoosida tööturu tulevasi väljavaateid ja vajatavaid oskusi ning pakett peaks olema kooskõlas ressursitõhusa ja jätkusuutliku majanduse eesmärgiga.

Lugupidamisega

Thomas HÄNDEL

Tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni esimees


LISA: REGIONAALARENGUKOMISJONI KIRI

Jean ARTHUIS

Esimees

Eelarvekomisjon

Euroopa Parlament

Teema:  Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmine

Austatud hr Arthuis

Regionaalarengukomisjonile on esitatud arvamuse saamiseks Euroopa Komisjoni ettepanek Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi („fond“) kasutuselevõtmise kohta. Saan aru, et eelarvekomisjonil on 23. mail 2016 kavas vastu võtta raport järgmise ettepaneku kohta:

  COM(2016)0185 on ettepanek eraldada fondist 5 146 800 eurot ettevõttest MoryGlobal SAS koondatud 2 132 töötajale. Kõnealune ettevõtja tegutses peamiselt majandussektoris, mille tegevusalad on liigitatud NACE Revision 2 osa 49 (maismaaveondus ja torutransport) ning samuti NACE Revision 2 osa 52 (laondus ja veondust abistavad tegevusalad) alla. MoryGlobal SASi juures läbiviidud koondamised leidsid aset üle kogu Prantsusmaa mandriosa territooriumi. Kohad, kus koondati kõige rohkem inimesi, asuvad järgmistes NUTS 2. tasandi piirkondades: Centre (FR24), Ile-de-France (FR10), Rhône-Alpes (FR71), Pays-de-la-Loire (FR51), Lorraine (FR41), Alsace (FR42).

Fondist rahaliste toetuste saamise suhtes kohaldatavad eeskirjad on sätestatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määruses (EL) nr 1309/2013, mis käsitleb Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi (2014–2020) ja millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1927/2006.

Regionaalarengukomisjoni koordinaatorid on seda ettepanekut hinnanud ja palusid mul Teile kirjalikult teada anda, et regionaalarengukomisjoni liikmete enamusel ei ole vastuväiteid Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtule kõnealusel juhul ega Euroopa Komisjoni poolt pakutud eelnimetatud summa eraldamisele.

Lugupidamisega

Iskra MIHAYLOVA

VASTUTAVAS KOMISJONIS TOIMUNUD

LÕPPHÄÄLETUSE TULEMUS

Vastuvõtmise kuupäev

23.5.2016

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

22

4

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Jean Arthuis, Lefteris Christoforou, Jean-Paul Denanot, José Manuel Fernandes, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Ernest Maragall, Sophie Montel, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Urmas Paet, Paul Rübig, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Paul Tang, Daniele Viotti, Auke Zijlstra

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Anneli Jäätteenmäki, Georgios Kyrtsos, Andrej Plenković, Ivan Štefanec, Nils Torvalds

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (art 200 lg 2)

Laura Agea, Rainer Wieland

Õigusteave - Privaatsuspoliitika