Menettely : 2016/2043(BUD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0182/2016

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0182/2016

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 26/05/2016 - 6.2
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2016)0229

MIETINTÖ     
PDF 399kWORD 103k
24.5.2016
PE 580.769v02-00 A8-0182/2016

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta (Ranskan hakemus – EGF/2015/010 FR/MoryGlobal)

(COM(2016)0185 – C8-0136/2016– 2016/2043(BUD))

Budjettivaliokunta

Esittelijä: Anneli Jäätteenmäki

EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
 LIITE: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS
 PERUSTELUT
 LIITE: TYÖLLISYYDEN JA SOSIAALIASIOIDEN VALIOKUNNAN KIRJE
 LIITE: ALUEKEHITYSVALIOKUNNAN KIRJE
 LOPULLISEN ÄÄNESTYKSEN TULOS ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta (Ranskan hakemus – EGF/2015/010 FR/MoryGlobal)

(COM(2016)0185 – C8-0136/2016– 2016/2043(BUD)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2016)0185 – C8-0136/2016),

–  ottaa huomioon Euroopan globalisaatiorahastosta (2014–2020) ja asetuksen (EY) N:o 1927/2006 kumoamisesta 17. joulukuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1309/2013(1) (EGR-asetus),

–  ottaa huomioon vuosia 2014–2020 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta 2. joulukuuta 2013 annetun neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 1311/2013(2) ja erityisesti sen 12 artiklan,

–  ottaa huomioon talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta 2. joulukuuta 2013 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen(3) ja erityisesti sen 13 kohdan,

–  ottaa huomioon 2. joulukuuta 2013 tehdyn toimielinten sopimuksen 13 kohdassa tarkoitetun trilogimenettelyn,

–  ottaa huomioon työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan kirjeen,

–  ottaa huomioon aluekehitysvaliokunnan kirjeen,

–  ottaa huomioon budjettivaliokunnan mietinnön (A8-0182/2016),

A.  ottaa huomioon, että unioni on ottanut käyttöön lainsäädäntö- ja budjettivälineitä voidakseen tarjota lisätukea työntekijöille, jotka kärsivät maailmankaupan huomattavien rakenteellisten muutosten tai maailmanlaajuisen talous- ja rahoituskriisin seurauksista, ja auttaakseen heitä palaamaan työmarkkinoille;

B.  katsoo, että Euroopan unionin taloudellisen tuen vähennetyille työntekijöille olisi oltava dynaamista ja sitä olisi tarjottava mahdollisimman nopeasti ja tehokkaasti 17. heinäkuuta 2008 pidetyssä neuvottelukokouksessa hyväksytyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission yhteisen lausuman mukaisesti ja ottaen asianmukaisesti huomioon se, mitä 2. joulukuuta 2013 tehdyssä toimielinten sopimuksessa on sovittu Euroopan globalisaatiorahaston (EGR) varojen käyttöönottoa koskevasta päätöksenteosta;

C.  toteaa, että EGR-asetuksen hyväksyminen ilmentää parlamentin ja neuvoston aikaan saamaa sopimusta siitä, että otetaan uudelleen käyttöön kriisiin liittyvä käyttöönottokriteeri, asetetaan unionin rahoitusosuus 60 prosenttiin ehdotettujen toimenpiteiden arvioiduista kokonaiskustannuksista, parannetaan EGR-hakemusten käsittelyn tehokkuutta komissiossa, parlamentissa ja neuvostossa lyhentämällä arviointiin ja hyväksymiseen käytettävää aikaa, lisätään tukikelpoisia toimia ja edunsaajia ottamalla mukaan itsenäiset ammatinharjoittajat ja nuoret ja rahoitetaan oman yrityksen perustamiseen tarkoitettuja kannustimia;

D.  ottaa huomioon, että Ranska jätti hakemuksen EGF/2015/010 FR/MoryGlobal EGR:n rahoitustuen saamiseksi sen jälkeen, kun NACE Rev. 2:n kaksinumerotasoon 49 (Maaliikenne ja putkijohtokuljetus) ja kaksinumerotasoon 52 (Varastointi ja liikennettä palveleva toiminta) luokitellulla toimialalla oli vähennetty työntekijöitä eri puolilla Manner-Ranskaa, ja että 2 132:n EGR:n tukeen oikeutetun, vähennetyn työntekijän odotetaan osallistuvan toimenpiteisiin; ottaa huomioon, että pyyntö tehtiin MoryGlobalin selvitystilaan joutumisen jälkeen ja se on jatkoa hakemukselle EGF/2014/017 FR/Mory-Ducros;

E.  ottaa huomioon, että hakemuksen perustana käytettiin EGR-asetuksen 4 artiklan 1 kohdan a alakohdan toimintakriteeriä, jossa edellytetään, että vähintään 500 työntekijää vähennetään jäsenvaltiossa sijaitsevasta yrityksestä neljän kuukauden viiteajanjaksona, mukaan luettuina työntekijät, jotka vähennetään yrityksen toimittajien tai jatkojalostajien palveluksesta, ja/tai itsenäiset ammatinharjoittajat, joiden työskentely on päättynyt;

1.  on yhtä mieltä komission kanssa siitä, että EGR-asetuksen 4 artiklan 1 kohdan a alakohdassa säädetyt toimintakriteerit täyttyvät ja että sen vuoksi Ranska on oikeutettu saamaan kyseisen asetuksen mukaista rahoitustukea 5 146 800 euroa eli 60 prosenttia 8 528 000 euron kokonaiskustannuksista;

2.  toteaa, että komissio noudatti 12 viikon määräaikaa, joka alkoi siitä, kun se vastaanotti Ranskan viranomaisten hakemuksen 19. marraskuuta 2015, ja päättyi siihen, että se sai arvionsa rahoitustuen myöntämisedellytysten noudattamisesta valmiiksi 7. huhtikuuta 2016 ja ilmoitti arviosta parlamentille samana päivänä;

3.  ottaa huomioon, että MoryGlobalin työntekijävähennykset johtuvat fyysisen tuotoksen yleisestä vähenemisestä Euroopassa, mikä on johtanut kuljetettavien määrien vähenemiseen ja hintasotaan maanteiden tavarakuljetusten alalla, käyttökatteiden tasaiseen heikkenemiseen ja alan tappioihin Ranskassa vuodesta 2007 alkaen, mistä seurasi konkurssiaalto, joka vei mukanaan ensin Mory-Ducrosin ja myöhemmin MoryGlobalin, johon 2 107 entistä Mory-Ducrosin työntekijää oli palkattu uudelleen;

4.  huomauttaa, että EGR:sta päätettiin myöntää huhtikuussa 2015(4) tukea 6 052 200 euroa Mory-Ducrosin 2 513 entiselle työntekijälle;

5.  toteaa, että maaliikenteen ja putkijohtokuljetuksen alalla on tähän mennessä jätetty kaksi muuta EGR-hakemusta: hakemukset EGF/2014/017 FR/Mory-Ducros ja EGF/2011/001 AT/Niederösterreich-Oberösterreich, jotka molemmat perustuivat maailmanlaajuiseen rahoitus- ja talouskriisiin ja koskivat 2 804 työntekijävähennystä alalla; toteaa, että monet näiden kahden hakemuksen toimenpiteistä ovat samanlaisia;

6.  panee merkille, että Ranskan viranomaiset aloittivat yksilöllisten palvelujen tarjoamisen kyseisille työntekijöille 23. huhtikuuta 2015 eli ennen hakemusta EGR-tuen saamiseksi ehdotetulle koordinoidulle paketille;

7.  suhtautuu myönteisesti siihen, että ennen EGR:n täydentävän rahoituksen saamista Ranska on ottanut käyttöön työmarkkinasuunnitelman, jonka rahoittamiseen myös MoryGlobal osallistuu; panee tyytyväisenä merkille, että EGR:stä pyydettyyn tukeen ei sisälly EGR-asetuksen 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettuja toimia, eli avustuksia, vaan tuki keskitetään toimiin, jotka tuottavat todellista lisäarvoa ajatellen irtisanottujen työntekijöiden tulevaa paluuta työmarkkinoille;

8.  toteaa, että EGR:sta osarahoitetut yksilölliset palvelut koostuvat asiantuntijakonsulttien tarjoamasta neuvonnasta ja ohjauksesta, jotka täydentävät työmarkkinasuunnitelmaa ja Ranskan valtion rahoittamaa CSP:tä (Contrat de Sécurisation Professionnelle), jolla autetaan työntekijöitä työllistymään uudelleen; panee merkille, että konsulteiksi valitut kolme toimeksisaajaa ovat samat, jotka ovat tarjonneet palveluja Mory-Ducrosin vähentämille työntekijöille; vaatii komissiota ja Ranskan viranomaisia noudattamaan tiukasti periaatetta, jonka mukaan maksut rekrytointiyrityksille suoritetaan saavutettujen tulosten perusteella;

9.  toteaa, että toimeksisaajien (BPI, Sodie ja AFPA Transitions) tehtävänä on tukea työttömäksi joutuneita työntekijöitä ja auttaa heitä löytämään yksilöllisten palvelujen avulla (esim. kollektiiviset ja yksilölliset tiedotustilaisuudet, ammatillinen siirtymä sekä avustaminen uusiin työpaikkoihin pääsemisessä) ratkaisuja, joiden ansiosta he pystyvät pysymään työmarkkinoilla ja löytämään uudet työpaikat;

10.  katsoo, että ikäryhmään 55–64-vuotiaat kuuluvilla työntekijöillä on suurempi riski joutua pitkäaikaistyöttömiksi ja syrjäytyä työmarkkinoilta, mikä saattaa johtaa sosiaaliseen syrjäytymiseen; katsoo siksi, että näillä työntekijöillä, joiden osuus toimenpiteiden kohteena todennäköisesti olevista edunsaajista on yli 19 prosenttia, on erityisiä tarpeita heille EGR-asetuksen 7 artiklan mukaisesti tarjottavan yksilöllisen lähestymistavan suhteen;

11.  toteaa, että Ranskan ilmoituksen mukaan yksilöllisten palvelujen koordinoidun paketin laadinnassa kuultiin kohteena olevien edunsaajien ja työmarkkinaosapuolten edustajia;

12.  muistuttaa, että EGR-asetuksen 7 artiklan mukaisesti yksilöllisten palvelujen koordinoidun paketin suunnittelussa on ennakoitava tulevia työmarkkinanäkymiä ja tarvittavia taitoja ja paketin olisi oltava yhteensopiva resurssitehokkaaseen ja kestävään talouteen siirtymisen kanssa; panee tyytyväisenä merkille, että Ranska on antanut kaikki tarvittavat vakuutukset siitä, että suunnitellut toimet täydentävät rakennerahastosta rahoitettuja toimia yhdistettynä toimenpiteenä maailmanlaajuisiin haasteisiin mukautumiseksi, jotta saadaan aikaan kestävää talouskasvua, kuten Euroopan globalisaatiorahaston 2007–2014 täytäntöönpanosta Euroopassa annetussa arvioinnissa(5) todetaan;

13.  panee merkille, että konsulteiksi valitut toimeksisaajat ovat samat, jotka ovat tarjonneet palveluja Mory-Ducrosin vähentämille työntekijöille; kehottaa komissiota arvioimaan Mory-Ducrosista vähennetyille työntekijöille parhaillaan maksettavien tukien kustannustehokkuutta ottaen huomioon, että tämä hakemus on jatkotoimi hakemukselle EGF/2014/017 FR/Mory-Ducros ja yksilöllisiä palveluja tarjoavat samat toimeksisaajat;

14.  ottaa huomioon kyseisten työmarkkinoiden haavoittuvuuden, sillä Ranskassa maaliikennealan lisäarvon osuus on suurin 28 valtion unionissa;

15.  toteaa Ranskan viranomaisten vahvistaneen, ettei ehdotetuille toimille saada rahoitustukea muista unionin rahastoista tai rahoitusvälineistä ja että ne täydentävät rakennerahastoista rahoitettavia toimia;

16.  muistuttaa, että EGR-tuki täydentää kansallisia toimia eikä se saa korvata toimia, jotka kuuluvat jäsenvaltioiden tai yritysten vastuulle;

17.  panee tyytyväisenä merkille, että komissio on ottanut käyttöön parannetun menettelyn sen jälkeen, kun parlamentti pyysi nopeuttamaan varojen käyttöönottoa; panee merkille uuden aikataulun aiheuttamat määräaikoihin liittyvät paineet ja mahdolliset vaikutukset tapausten tutkintaan;

18.  toistaa pyyntönsä, että komissio varmistaisi kaikkien EGR-tapauksiin liittyvien asiakirjojen julkisuuden;

19.  hyväksyy tämän päätöslauselman liitteenä olevan päätöksen;

20.  kehottaa puhemiestä allekirjoittamaan päätöksen neuvoston puheenjohtajan kanssa ja huolehtimaan sen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä;

21.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman liitteineen neuvostolle ja komissiolle.

(1)

EUVL L 347, 20.12.2013, s. 855.

(2)

EUVL L 347, 20.12.2013, s. 884.

(3)

EUVL C 373, 20.12.2013, s. 1.

(4)

Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös (EU) 2015/738, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2015, Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta (hakemus EGF/2014/017 FR/Mory-Ducros, Ranska) (EUVL L 117, 8.5.2015, s. 47).

(5)

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2016/558763/EPRS_IDA(2016)558763_EN.pdf


LIITE: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS

Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta

(Ranskan hakemus – EGF/2015/010 FR/MoryGlobal)

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottavat huomioon Euroopan globalisaatiorahastosta (2014–2020) ja asetuksen (EY) N:o 1927/2006 kumoamisesta 17 päivänä joulukuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1309/2013(1) ja erityisesti sen 15 artiklan 4 kohdan,

ottavat huomioon talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta 2 päivänä joulukuuta 2013 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen(2) ja erityisesti sen 13 kohdan,

ottavat huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sekä katsovat seuraavaa:

(1)  Euroopan globalisaatiorahasto, jäljempänä ’EGR’, pyrkii tarjoamaan tukea globalisaatiosta johtuvien maailmankaupan huomattavien rakenteellisten muutosten, maailmanlaajuisen rahoitus- ja talouskriisin jatkumisen taikka uuden maailmanlaajuisen rahoitus- ja talouskriisin vuoksi työttömiksi jääneille työntekijöille ja itsenäisille ammatinharjoittajille, joiden työskentely on loppunut, ja auttamaan heitä integroitumisessa uudelleen työmarkkinoille.

(2)  EGR ei saa ylittää 150 miljoonan euron vuotuista enimmäismäärää (vuoden 2011 hintoina), kuten neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 1311/2013(3) 12 artiklassa säädetään.

(3)  Ranska toimitti 19 päivänä marraskuuta 2015 hakemuksen EGF/2015/010 FR/MoryGlobal EGR:n rahoitustuen saamiseksi sen jälkeen, kun MoryGlobal SAS oli vähentänyt työntekijöitä Ranskassa. Sitä on täydennetty lisätiedoin asetuksen (EU) N:o 1309/2013 8 artiklan 3 kohdan mukaisesti. Hakemus on asetuksen (EU) N:o 1309/2013 13 artiklassa säädettyjen EGR:n rahoitustuen vahvistamista koskevien vaatimusten mukainen.

(4)  Tämän vuoksi EGR:stä olisi otettava käyttöön 5 146 800 euroa rahoitustuen myöntämiseksi Ranskan hakemuksen perusteella.

(5)  Jotta EGR:n varat saataisiin käyttöön mahdollisimman nopeasti, tätä päätöstä olisi sovellettava siitä päivästä, jona se hyväksytään,

OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Otetaan Euroopan globalisaatiorahastosta käyttöön 5 146 800 euroa maksusitoumusmäärärahoina ja maksumäärärahoina osana varainhoitovuotta 2016 koskevaa Euroopan unionin yleistä talousarviota.

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä. Sitä sovelletaan [sen hyväksymispäivästä](4)*.

Tehty …ssa/ssä … päivänä …kuuta ….

Euroopan parlamentin puolesta  Neuvoston puolesta

Puhemies  Puheenjohtaja

(1)

EUVL L 347, 20.12.2013, s. 855.

(2)

EUVL C 373, 20.12.2013, s. 1.

(3)

Neuvoston asetus (EU, Euratom) N:o 1311/2013, annettu 2 päivänä joulukuuta 2013, vuosia 2014–2020 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 884).

(4)

* Parlamentti lisää päivämäärän ennen julkaisemista EUVL:ssä


PERUSTELUT

I.  Taustaa

Euroopan globalisaatiorahasto on perustettu, jotta voitaisiin tarjota lisätukea maailmankaupan huomattavien rakenteellisten muutosten seurauksista kärsiville työntekijöille.

Vuosia 2014–2020 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta annetun asetuksen (EU, Euratom) N:o 1311/2013(1) 12 artiklan sekä asetuksen (EU) N:o 1309/2013(2) 15 artiklan mukaisesti rahasto ei saa ylittää 150 miljoonan euron vuotuista enimmäismäärää (vuoden 2011 hintoina). Tarvittavat määrät otetaan Euroopan unionin yleiseen talousarvioon.

Menettelyssä noudatetaan talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta 2. joulukuuta 2013 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen(3) 13 kohtaa, jonka nojalla komissio rahaston varoja käyttöön ottaakseen esittää hakemuksesta annetun myönteisen arvion perusteella budjettivallan käyttäjälle ehdotuksen rahaston varojen käyttöönotosta ja samaan aikaan vastaavan siirtopyynnön. Jos yhteisymmärrystä ei saavuteta, aloitetaan trilogimenettely.

II.  MoryGlobalia koskeva hakemus ja komission ehdotus

Komissio hyväksyi 7. huhtikuuta 2016 ehdotuksen EGR:n varojen käyttöön ottamisesta Ranskan hyväksi, jotta voidaan tukea NACE Rev. 2:n kaksinumerotasoon 49 (Maaliikenne ja putkijohtokuljetus) ja kaksinumerotasoon 52 (Varastointi ja liikennettä palveleva toiminta) luokitellulla toimialalla toimivasta MoryGlobal SAS -yrityksestä Manner-Ranskassa 22 departementissa vähennettyjen työntekijöiden paluuta työmarkkinoille.

Tämä on neljäs vuoden 2016 talousarvion yhteydessä käsiteltävä ja kolmas maaliikenteen ja putkijohtokuljetusten alan hakemus, ja se koskee yhteensä 5 146 800 euron määrän käyttöönottoa EGR:stä Ranskan hyväksi. Se koskee 2 132 vähennettyä työntekijää.

Hakemus lähetettiin komissiolle 19. marraskuuta 2015, ja sitä täydentäviä lisätietoja toimitettiin 14. tammikuuta 2016 asti. Komissio on tullut EGR-asetuksen kaikkien soveltuvien säännösten mukaisesti siihen tulokseen, että edellytykset rahoitustuen saamiseksi EGR:stä täyttyvät.

Ranskan viranomaiset toteavat, että yrityksen työntekijävähennysten taustalla ovat konkurssi ja yrityksen sulkeminen. Ranskan pankin arvioiden mukaan konkurssien määrä maanteiden tavarakuljetusten alalla on kasvanut 35 prosenttia vuosittain, kun vuotta 2013 verrataan vuoteen 2007. Tämän katsotaan johtuvan maailmanlaajuisesta rahoitus- ja talouskriisistä, jonka seurauksena maanteiden tavarakuljetus yli 3,5 tonnin painoisilla ajoneuvoilla laski 13,7 prosenttia EU:ssa ja 21 prosenttia Ranskassa vuosina 2007–2012 (Eurostat). Tämä laskusuuntaus on seurannut fyysisen tuotoksen yleistä vähentymistä Euroopassa. Kuljetettavien määrien väheneminen johti alalla hintasotaan, eikä tilannetta helpottanut useiden eri kustannusten (bensiini, palkat, materiaalit) noususuuntaus. Näin ollen käyttökatteet heikkenivät tasaisesti, ja alalla koettiin Ranskassa tappioita vuodesta 2007 alkaen.

Hakemus on jatkohakemus hakemukselle EGF/2014/017 FR/Mory-Ducros, joka koski niitä Mory-Ducrosin työntekijöitä, jotka eivät siirtyneet MoryGlobaliin.

Vähennetyille työntekijöille tarjottavat yksilölliset palvelut koostuvat neuvonnasta ja ohjauksesta, joita tarjoaa kolme asiantuntijakonsulttia. Näiden tehtävänä on a) laatia jokaiselle osallistujalle yksilöllinen urapolku, b) esittää jokaiselle riittävä määrä työtarjouksia ja c) antaa osallistujille mahdollisuus saada neuvontaa sellaisilta yleisasiantuntijoilta ja/tai yrityksen perustamiseen erikoistuneilta asiantuntijoilta, jotka tuntevat alueen työmarkkinat läpikotaisin ja ovat joustavasti käytettävissä. Ne tarjoavat myös koulutustilaisuuksia, joissa käsitellään yleisiä taitoja (ansioluettelon laadinta, työhaastatteluun valmistautuminen, työnhakutaidot ja yrityksen perustaminen), ja järjestävät internetin käyttöä koskevaa koulutusta, työpaikkamessuja ja tapaamisia työnantajien tai toimialojen edustajien kanssa sekä tapaamisia koulutuslaitosten kanssa.

Komission mukaan edellä kuvatut toimet ovat aktiivisia työmarkkinatoimenpiteitä, jotka ovat osa EGR-asetuksen 7 artiklassa vahvistettuja tukikelpoisia toimia. Toimet eivät korvaa passiivisia sosiaalisen suojelun toimenpiteitä.

Ranskan viranomaiset ovat toimittaneet kaikki tarvittavat vakuutukset seuraavista:

–  suunniteltuihin toimiin osallistumisen ja täytäntöönpanon osalta noudatetaan yhdenvertaisen kohtelun ja syrjimättömyyden periaatteita

–  kansallisessa ja EU:n lainsäädännössä säädettyjä joukkovähentämisiin liittyviä vaatimuksia on noudatettu

–  suunniteltuihin toimiin ei saada rahoitustukea muista unionin rahastoista tai rahoitusvälineistä, ja kaksinkertainen rahoitus estetään

–  suunnitellut toimet täydentävät rakennerahastojen rahoittamia toimia

–  EGR-rahoitustuki on unionin menettelyllisten ja aineellisoikeudellisten valtiontukisääntöjen mukaista.

Ranska on ilmoittanut komissiolle, että EGR-toimien ennakko- tai osarahoituksen lähde on työ-, työllisyys-, ammattikoulutus- ja sosiaalisen vuoropuhelun ministeriön budjetti, josta käytetään talouden muutoksen ja työllisyyden kehityksen tukemista koskevaa budjettikohtaa.

III.  Menettely

Komissio on rahaston varoja käyttöönottaakseen toimittanut budjettivallan käyttäjälle siirtopyynnön kaikkiaan 5 146 800 eurosta, joka saadaan EGR:n varauksesta (40 02 43) ja siirretään EGR:n budjettikohtaan (04 04 01).

Tämä on tähän mennessä neljäs budjettivallan käyttäjälle vuonna 2016 toimitettu rahaston varojen käyttöön ottamista koskeva siirtoehdotus.

Jos yhteisymmärrystä ei saavuteta, käynnistetään trilogimenettely, kuten EGR-asetuksen 15 artiklan 4 kohdassa säädetään.

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan kanssa tehdyn sisäisen sopimuksen mukaisesti valiokunnan pitäisi osallistua prosessiin, jotta se voisi tarjota rakentavaa tukea ja osallistua rahastoa koskevien hakemusten arviointiin.

(1)

EUVL L 347, 20.12.2013, s. 884.

(2)

EUVL L 347, 20.12.2013, s. 855.

(3)

EUVL C 373, 20.12.2013, s. 1.


LIITE: TYÖLLISYYDEN JA SOSIAALIASIOIDEN VALIOKUNNAN KIRJE

CO/jb D(2016)19091

Jean Arthuis

Budjettivaliokunnan puheenjohtaja

ASP 09G205

Asia: Lausunto Euroopan globalisaatiorahaston (EGR) varojen käyttöönotosta, hakemus EGF/2015/010 FR/MoryGlobal, Ranska (COM(2016)0185)

Arvoisa puheenjohtaja

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta (EMPL) ja sen EGR-työryhmä käsittelivät EGR:n varojen käyttöönottoa hakemuksen EGF/2015/010 FR/MoryGlobal perusteella ja hyväksyivät seuraavan lausunnon.

EMPL-valiokunta ja EGR-työryhmä puoltavat rahaston varojen käyttöönottoa tämän hakemuksen tapauksessa. EMPL-valiokunta esittää tässä yhteydessä eräitä huomioita asettamatta kuitenkaan kyseenalaiseksi varojen siirtämistä.

EMPL-valiokunnan näkemykset perustuvat seuraaviin näkökohtiin:

A)  Kyseinen hakemus perustuu asetuksen (EU) N:o 1309/2013 (EGR-asetus) 4 artiklan 1 kohdan a alakohtaan ja koskee 2 132 työntekijää, jotka vähennettiin NACE Rev. 2:n kaksinumerotasoon 49 (Maaliikenne ja putkijohtokuljetus) luokitetulla toimialalla ja myös NACE Rev. 2:n kaksinumerotasoon 52 (Varastointi ja liikennettä palveleva toiminta) luokitetulla toimialalla toimivan MoryGlobal SAS -yrityksen palveluksesta eri puolilla Manner-Ranskaa pääasiassa NUTS 2 -tason alueilla. Suurimmat vähennykset kohdistuivat seuraaviin alueisiin: Keski-Ranska (FR24), Île-de-France (FR10), Rhône-Alpes (FR71), Pays de la Loire (FR51), Lorraine (FR41) ja Alsace (FR42). Ne toteutettiin viiteajanjakson 27. huhtikuuta 2015–27. elokuuta 2015 aikana.

B)  Osoittaakseen, että työntekijävähennykset ovat yhteydessä asetuksessa (EY) N:o 546/2009 käsitellyn maailmanlaajuisen rahoitus- ja talouskriisin jatkumiseen, Ranska toteaa, että MoryGlobal toimi kuriiripalvelujen, tavaraliikenteen ja jakelun, varastoinnin ja niihin liittyvän materiaalin vuokrauksen aloilla ja tarjosi näitä palveluja niin Ranskassa kuin ulkomaillakin. Kriisin seurauksena maanteiden tavarakuljetus yli 3,5 tonnin painoisilla ajoneuvoilla laski 13,7 prosenttia EU:ssa ja 21 prosenttia Ranskassa vuosina 2007–2012 (Eurostat). Vuonna 2014 toiminta tieliikenteen tavarakuljetusten alalla oli yhä yli 10 prosenttia matalammalla tasolla verrattuna kriisiä edeltäneeseen toiminnan tasoon. Kun kuljetettavat määrät vähenivät, alalla puhkesi hintasota, mikä johti käyttökatteiden tasaiseen heikkenemiseen, mistä puolestaan seurasi konkurssiaalto maanteiden tavarakuljetusten alalla.

C)  Pyyntö tehtiin MoryGlobalin ajauduttua konkurssiin ja siten selvitystilaan, ja se on jatkoa hakemukselle EGF/2014/017 FR/Mory-Ducros.

D)  Enemmistö (81,6 prosenttia) toimenpiteiden kohteena olevista työntekijöistä on miehiä ja 18,4 prosenttia heistä on naisia. Työntekijöistä 59,5 prosenttia on 30–54-vuotiaita, 21,2 prosenttia on 25–29-vuotiaita ja 19,1 prosenttia on 55–64-vuotiaita.

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta pyytää näin ollen asiasta vastaavaa budjettivaliokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset Ranskan hakemusta koskevaan päätöslauselmaesitykseen:

1.  on yhtä mieltä komission kanssa siitä, että asetuksen (EU) N:o 1309/2013 4 artiklan 1 kohdan a alakohdassa säädetyt toimintakriteerit täyttyvät ja sen vuoksi Ranska on oikeutettu saamaan kyseisen asetuksen mukaista rahoitustukea 5 146 800 euroa eli 60 prosenttia 8 578 000 euron kokonaiskustannuksista;

2.  toteaa, että komissio noudatti 12 viikon määräaikaa, joka alkoi siitä, kun Ranskan viranomaiset jättivät hakemuksen 19. marraskuuta 2015, ja päättyi siihen, että komissio sai arvionsa rahoitustuen myöntämisedellytysten noudattamisesta valmiiksi 7. huhtikuuta 2016 ja ilmoitti asiasta parlamentille samana päivänä;

3.  toteaa, että EGR:sta osarahoitetut työttömäksi jääneille työntekijöille tarjottavat yksilölliset palvelut koostuvat asiantuntijakonsulttien tarjoamasta neuvonnasta ja ohjauksesta, jotka täydentävät työmarkkinasuunnitelmaa ja Ranskan rahoittamaa CSP:tä (Contrat de Sécurisation Professionnelle), jolla autetaan työntekijöitä työmarkkinoilla; edellyttää, että komissio ja Ranskan viranomaiset noudattavat tiukasti periaatetta, jonka mukaan maksut toimeksi saaneille rekrytointiyrityksille suoritetaan saavutettujen tulosten perusteella;

4.  suhtautuu myönteisesti siihen, että ennen EGR:n täydentävän rahoituksen saamista Ranskan valtio on ottanut käyttöön työmarkkinasuunnitelman, jonka rahoittamiseen myös MoryGlobal osallistuu; toteaa, että EGR:stä pyydettyyn tukeen ei sisälly EGR-asetuksen 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettuja toimia, etenkään avustuksia, vaan tuki keskitetään toimiin, jotka tuottavat todellista lisäarvoa ajatellen irtisanottujen työntekijöiden tulevaa paluuta työmarkkinoille;

5.  panee merkille, että konsulteiksi valitut toimeksisaajat ovat samat, jotka ovat tarjonneet palveluja Mory-Ducrosin vähentämille työntekijöille; kehottaa komissiota arvioimaan Mory-Ducrosista vähennetyille työntekijöille parhaillaan maksettavien tukien kustannustehokkuutta ottaen huomioon, että tämä hakemus on jatkotoimi hakemukselle EGF/2014/017 FR/Mory-Ducros ja yksilöllisiä palveluja tarjoavat samat toimeksisaajat;

6.  toteaa, että toimeksisaajien (BPI, Sodie ja AFPA Transitions) tehtävänä on tukea työttömäksi joutuneita työntekijöitä ja auttaa heitä löytämään yksilöllisten palvelujen avulla (esim. kollektiiviset ja yksilölliset tiedotustilaisuudet, ammatillinen siirtymä sekä avustaminen uusiin työpaikkoihin pääsemisessä) ratkaisuja, joiden ansiosta he pystyvät pysymään työmarkkinoilla ja löytämään uusia työpaikkoja;

7.  toteaa, että Ranskan ilmoituksen mukaan yksilöllisten palvelujen koordinoidun paketin laadinnassa on kuultu kohteena olevien edunsaajien ja työmarkkinaosapuolten edustajia;

8.  toteaa Ranskan viranomaisten vahvistaneen, ettei ehdotetuille toimille saada rahoitustukea muista unionin rahastoista tai rahoitusvälineistä ja että ne täydentävät rakennerahastoista rahoitettavia toimia;

9.  toistaa pyyntönsä, että komissio varmistaisi kaikkien EGR-tapauksiin liittyvien asiakirjojen julkisuuden;

10.  palauttaa mieliin, että asetuksen 7 artiklan mukaisesti yksilöllisten palvelujen koordinoidun paketin suunnittelussa on ennakoitava tulevia työmarkkinanäkymiä ja tarvittavia taitoja ja paketin on oltava yhteensopiva resurssitehokkaaseen ja kestävään talouteen siirtymisen kanssa.

Kunnioittavasti

Thomas HÄNDEL

EMPL-valiokunnan puheenjohtaja


LIITE: ALUEKEHITYSVALIOKUNNAN KIRJE

Jean ARTHUIS

Puheenjohtaja

Budjettivaliokunta

Euroopan parlamentti

Asia:  Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto

Arvoisa puheenjohtaja

Aluekehitysvaliokunnalle on toimitettu lausunnon antamista varten komission ehdotus päätökseksi Euroopan globalisaatiorahaston (EGR) varojen käyttöönotosta. Budjettivaliokunnan lienee tarkoitus hyväksyä ehdotusta koskeva mietintö 23. toukokuuta 2016.

  Komission ehdotuksessa COM(2016)0185 esitetään 5 146 800 euron suuruisen EGR-tuen myöntämistä 2 132:a MoryGlobal SAS -yrityksestä vähennettyä työntekijää varten. Kyseinen yritys toimi pääasiassa NACE Rev. 2:n kaksinumerotasoon 49 (Maaliikenne ja putkijohtokuljetus) luokitetulla toimialalla ja myös NACE Rev. 2:n kaksinumerotasoon 52 (Varastointi ja liikennettä palveleva toiminta) luokitetulla toimialalla. MoryGlobal SAS:n työntekijävähennykset toteutettiin eri puolilla Manner-Ranskaa. Paikkakunnat, joilla toteutettiin suurin määrä työntekijävähennyksiä, sijaitsevat seuraavilla NUTS 2 -tason alueilla: Keski-Ranska (FR24), Île-de-France (FR10), Rhône-Alpes (FR71), Pays de la Loire (FR51), Lorraine (FR41) ja Alsace (FR42).

EGR:stä myönnettävään rahoitustukeen sovellettavat säännöt on vahvistettu Euroopan globalisaatiorahastosta (2014–2020) ja asetuksen (EY) N:o 1927/2006 kumoamisesta 17. joulukuuta 2013 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 1309/2013.

Valiokunnan koordinaattorit ovat arvioineet kyseisen ehdotuksen ja pyytäneet minua ilmoittamaan, että valiokunnan enemmistö ei vastusta globalisaatiorahaston varojen käyttöönottoa kyseisen komission ehdottaman määrän myöntämiseksi.

Kunnioittavasti

Iskra MIHAYLOVA


LOPULLISEN ÄÄNESTYKSEN TULOS ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Hyväksytty (pvä)

23.5.2016

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

22

4

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Jean Arthuis, Lefteris Christoforou, Jean-Paul Denanot, José Manuel Fernandes, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Ernest Maragall, Sophie Montel, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Urmas Paet, Paul Rübig, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Paul Tang, Daniele Viotti, Auke Zijlstra

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Anneli Jäätteenmäki, Georgios Kyrtsos, Andrej Plenković, Ivan Štefanec, Nils Torvalds

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Laura Agea, Rainer Wieland

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö