IZVJEŠĆE o prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji (zahtjev iz Francuske – EGF/2015/010 FR/MoryGlobal)

24.5.2016 - (COM(2016)0185 – C8-0136/2016 – 2016/2043(BUD))

Odbor za proračune
Izvjestiteljica: Anneli Jäätteenmäki

Postupak : 2016/2043(BUD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument :  
A8-0182/2016
Podneseni tekstovi :
A8-0182/2016
Rasprave :
Doneseni tekstovi :

PRIJEDLOG REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji (zahtjev iz Francuske – EGF/2015/010 FR/MoryGlobal)

(COM(2016)0185 – C8-0136/2016 – 2016/2043(BUD))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2016)0185 – C8-0136/2016),

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1309/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o Europskom fondu za prilagodbu globalizaciji (2014. – 2020.) i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1927/2006[1] (Uredba o EGF-u),

–  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EU, Euratom) br. 1311/2013 od 2. prosinca 2013. kojom se uspostavlja višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2014. – 2020.[2], a posebno njezin članak 12.,

–  uzimajući u obzir Međuinstitucionalni sporazum od 2. prosinca 2013. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, o suradnji u vezi s proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju[3] (MIS od 2. prosinca 2013.), a posebno njegovu točku 13.,

–  uzimajući u obzir postupak trijaloga predviđen točkom 13. Međuinstitucionalnog sporazuma od 2. prosinca 2013.,

–  uzimajući u obzir pismo Odbora za zapošljavanje i socijalna pitanja,

–  uzimajući u obzir pismo Odbora za regionalni razvoj,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračune (A8-0182/2016),

A.  budući da je Europska unija uspostavila zakonodavne i proračunske instrumente kako bi pružila dodatnu potporu radnicima suočenima s posljedicama velikih strukturnih promjena u tokovima svjetske trgovine i svjetske financijske i gospodarske krize te kako bi im se pomoglo da se ponovno uključe na tržište rada;

B.  budući da bi financijska pomoć Unije radnicima koji su proglašeni viškom trebala biti dinamična i dostupna što je brže i učinkovitije moguće, u skladu sa Zajedničkom izjavom Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije usvojenom tijekom sastanka mirenja 17. srpnja 2008. te uzimajući u obzir Međuinstitucionalni sporazum od 2. prosinca 2013. u pogledu donošenja odluka o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji (EGF);

C.  budući da je donošenje Uredbe o EGF-u odraz sporazuma između Parlamenta i Vijeća o ponovnom uvođenju kriterija za mobilizaciju fonda u slučaju krize, o utvrđivanju financijskog doprinosa Unije na 60 % ukupnog procijenjenog troška predloženih mjera, o povećanju učinkovitosti pri obradi zahtjeva za mobilizaciju EGF-a u Komisiji, Parlamentu i Vijeću skraćivanjem vremena za procjenu i odobrenje, o proširenju popisa prihvatljivih djelovanja i korisnika uvrštenjem samozaposlenih osoba i mladih te o financiranju poticaja za osnivanje vlastitih poduzeća;

D.  budući da je Francuska podnijela zahtjev EGF/2015/010 FR/MoryGlobal za financijski doprinos iz EGF-a nakon otpuštanja u gospodarskom sektoru svrstanom u odjeljak 49. (Kopneni prijevoz i cjevovodni transport) i odjeljak 52. (Skladištenje i prateće djelatnosti u prijevozu) NACE-a Rev. 2, diljem kontinentalne Francuske, te budući da se predviđa da će mjerama biti obuhvaćena 2132 otpuštena radnika koji ispunjavaju uvjete za doprinos iz EGF-a; budući da je zahtjev uslijedio nakon sudske likvidacije poduzeća MoryGlobal te da se nadovezuje na zahtjev EGF/2014/017 FR/Mory-Ducros;

E.  budući da je zahtjev podnesen na temelju intervencijskih kriterija iz članka 4. stavka 1. točke (a) Uredbe o EGF-u, kojima se uvjetuje da najmanje 500 radnika u poduzeću u državi članici bude proglašeno viškom u referentnom razdoblju od četiri mjeseca, uključujući radnike proglašene viškom kod dobavljača i daljnjih proizvođača i/ili samozaposlene osobe koje su prestale obavljati svoju djelatnost;

1.  slaže se s Komisijom da su uvjeti iz članka 4. stavka 1. točke (a) Uredbe o EGF-u ispunjeni i da Francuska stoga u skladu s tom Uredbom ima pravo na financijski doprinos u iznosu od 5 146 800 EUR, što iznosi 60 % ukupnog troška od 8 528 000 EUR;

2.  napominje da je Komisija poštovala rok od 12 tjedana od primitka zahtjeva koji su francuske vlasti podnijele 19. studenoga 2015., nakon čega je 7. travnja 2016. završila svoju ocjenu o usklađenosti s uvjetima za pružanje financijskog doprinosa te o toj ocjeni istoga dana obavijestila Parlament;

3.  smatra da su proglašenja radnika viškom u poduzeću MoryGlobal povezana s općim padom proizvodnje materijalnih dobara u Europi zbog kojeg je došlo do smanjenja količine robe za prijevoz te rata cijena u sektoru cestovnog prijevoza, što je dovelo do stalnog pada operativnih marži i do niza gubitaka u tom sektoru u Francuskoj od 2007., nakon čega je uslijedio niz bankrota, uključujući bankrot poduzeća Mory-Ducros te kasnije poduzeća MoryGlobal, koje je ponovno zaposlilo 2107 bivših radnika poduzeća Mory-Ducros;

4.  ističe da potpora iz EGF-a za 2513 bivših radnika poduzeća Mory-Ducros, odobrena u travnju 2015.[4], iznosi 6 052 200 EUR;

5.  napominje da su do danas za sektor kopnenog prijevoza i cjevovodnog transporta podnesena još dva zahtjeva za financijski doprinos iz EGF-a: zahtjev EGF/2014/017 FR/Mory-Ducros i zahtjev EGF/2011/001 AT/Nieder- und Oberoesterreich, oba na temelju svjetske financijske i gospodarske krize, koji se odnose na 2804 otpuštanja u tom sektoru; napominje da je u okviru tih dvaju zahtjeva predloženo nekoliko sličnih mjera;

6.  prima na znanje činjenicu da su francuske vlasti pogođenim radnicima počele pružati usluge prilagođene potrebama 23. travnja 2015., prije podnošenja zahtjeva za odobrenje sredstava iz EGF-a za predloženi usklađeni paket;

7.  pozdravlja činjenicu da je Francuska prije dobivanja dodatnih sredstava iz EGF-a pokrenula socijalni plan, u kojem također financijski sudjeluje MoryGlobal; cijeni što zatražena pomoć iz EGF-a ne uključuje mjere iz članka 7. stavka 1. točke (b) Uredbe o EGF-u, tj. naknade, već je usmjerena na mjere koje imaju pravu dodanu vrijednost za buduće ponovno uključivanje otpuštenih radnika na tržište rada;

8.  napominje da se usluge prilagođene potrebama sufinancirane iz EGF-a sastoje od savjetovanja i usmjeravanja koje pruža tim stručnih savjetnika, uz socijalni plan i ugovor Contrat de Sécurisation Professionnelle koji financira francuska država kako bi pomogla radnicima u ponovnom zapošljavanju; napominje da tri ugovorna suradnika koja vode savjetnički tim ujedno pružaju usluge radnicima koji su proglašeni viškom u poduzeću Mory-Ducros; očekuje da će se Komisija i francuske vlasti strogo držati načela prema kojemu će se isplate agencijama izvršavati na temelju postignutih rezultata;

9.  napominje da će ugovorni suradnici (BPI, Sodie i AFPA Transitions) podupirati otpuštene radnike i pomoći im u pronalasku rješenja koja bi im omogućila ostanak na tržištu rada i pronalazak novih zaposlenja uz pomoć usluga prilagođenim potrebama kao što su zajednički i pojedinačni informativni sastanci, prijelaz s jednog radnog mjesta na drugo te praćenje do zapošljavanja na novom radnom mjestu;

10.  smatra da za radnike između 55 i 64 godina postoji veći rizik od dugotrajne nezaposlenosti i isključenja s tržišta rada, što može rezultirati društvenom isključenošću; stoga smatra da ti radnici, koji čine 19 % korisnika za koje se očekuje da će biti uključeni u predložene mjere, imaju posebne potrebe kada je riječ o pristupu prilagođenom potrebama u skladu s člankom 7. Uredbe o EGF-u;

11.  napominje da je Francuska navela da je usklađeni paket usluga prilagođenih potrebama izrađen u dogovoru s predstavnicima ciljanih korisnika i socijalnim partnerima;

12.  podsjeća na to da bi se u skladu s člankom 7. Uredbe o EGF-u prilikom izrade usklađenog paketa usluga prilagođenih posebnim potrebama pogođenih radnika trebale predvidjeti tražene vještine i budući izgledi na tržištu rada te da bi taj paket trebao biti usklađen s pomakom u smjeru održivoga gospodarstva u kojem se na učinkovit način gospodari resursima; pozdravlja činjenicu da je Francuska pružila sva potrebna jamstva da će predložena djelovanja biti komplementarna djelovanjima koja se financiraju iz strukturnih fondova kao zajednička mjera za prilagodbu globalnim izazovima radi postizanja održivog gospodarskog rasta, kako je istaknuto u ocjeni provedbe Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji na europskoj razini za razdoblje od 2007. do 2014.[5];

13.  napominje da ugovorni suradnici koji vode savjetnički tim ujedno pružaju usluge radnicima koji su proglašeni viškom u poduzeću Mory-Ducros; poziva Komisiju da pripremi procjenu isplativosti stalne potpore radnicima poduzeća Mory-Ducros koji su proglašeni viškom s obzirom na to da se trenutačni zahtjev nadovezuje na zahtjev EGF/2014/017 FR/Mory-Ducros, a usluge prilagođene potrebama pružaju isti ugovorni suradnici;

14.  uzima u obzir osjetljivost tog specifičnog tržišta rada jer Francuska ima najveći udio dodane vrijednosti među 28 država članica EU-a u sektoru usluga kopnenog prijevoza;

15.  napominje da su francuske vlasti potvrdile da za predložena djelovanja nije dodijeljena financijska pomoć iz drugih fondova ili financijskih instrumenata Unije te da su komplementarna djelovanjima koja se financiraju iz strukturnih fondova;

16.  ponavlja da se doprinosi iz EGF-a dodjeljuju uz nacionalne mjere te ne smiju zamijeniti djelovanja za koja su nadležne države članice ili poduzeća;

17.  cijeni unaprijeđene postupke koje je Komisija uvela nakon zahtjeva Parlamenta za ubrzano oslobađanje sredstava; napominje da bi vremenski pritisak nametnut novim rasporedom mogao utjecati na učinkovit pregled dokumentacije;

18.  podsjeća na svoj poziv Komisiji da javnosti omogući pristup svim dokumentima povezanima s predmetima EGF-a;

19.  odobrava Odluku priloženu ovoj Rezoluciji;

20.  nalaže svojem predsjedniku da potpiše ovu Odluku zajedno s predsjednikom Vijeća te da je da na objavu u Službenom listu Europske unije;

21.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju, zajedno s njezinim prilozima, proslijedi Vijeću i Komisiji.

 • [1]  SL L 347, 20.12.2013., str. 855.
 • [2]  SL L 347, 20.12.2013., str. 884.
 • [3]  SL C 373, 20.12.2013., str. 1.
 • [4]  Odluka (EU) 2015/738 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2015. o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji (zahtjev EGF/2014/017 FR/Mory-Ducros, iz Francuske) (SL L 117, 8.5.2015, str. 47.).
 • [5]  http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2016/558763/EPRS_IDA(2016)558763_EN.pdf

PRILOG: ODLUKA EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji (zahtjev iz Francuske – EGF/2015/010 FR/MoryGlobal)

EUROPSKI PARLAMENT I VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući o obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1309/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o Europskom fondu za prilagodbu globalizaciji (2014. – 2020.) i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1927/2006[1], a posebno njezin članak 15. stavak 4.,

uzimajući u obzir Međuinstitucionalni sporazum od 2. prosinca 2013. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, o suradnji u vezi s proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju[2], a posebno njegovu točku 13.,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

budući da:

(1)  Svrha Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji (EGF) je pružanje potpore otpuštenim radnicima i samozaposlenim osobama koje su prestale sa svojom djelatnošću zbog velikih strukturnih promjena u tokovima svjetske trgovine nastalih zbog globalizacije, zbog nastavka svjetske financijske i gospodarske krize ili nove svjetske financijske i gospodarske krize te kako bi im se pomoglo da se ponovno uključe na tržište rada.

(2)  EGF ne smije premašiti najviši godišnji iznos od 150 milijuna EUR (u cijenama iz 2011.), kako je utvrđeno člankom 12. Uredbe Vijeća (EU, Euratom) br. 1311/2013[3].

(3)  Francuska je 19. studenoga 2015. podnijela zahtjev EGF/2015/010 FR/MoryGlobal za financijski doprinos iz EGF-a nakon otpuštanja u poduzeću MoryGlobal SAS u Francuskoj. Zahtjev je dopunjen dodatnim informacijama dostavljenima u skladu s člankom 8. stavkom 3. Uredbe (EU) br. 1309/2013. Taj je zahtjev u skladu s uvjetima za određivanje financijskog doprinosa iz EGF-a utvrđenima člankom 13. Uredbe (EU) br. 1309/2013.

(4)  Stoga bi trebalo mobilizirati EGF kako bi se za zahtjev koji je podnijela Francuska osigurao financijski doprinos u iznosu od 5 146 800 EUR.

(5)  Ova bi se odluka trebala primjenjivati od dana njezina donošenja kako bi se što više skratilo vrijeme za mobiliziranje EGF-a,

DONIJELI SU OVU ODLUKU:

Članak 1.

U okviru općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2016. mobilizira se Europski fond za prilagodbu globalizaciji i osigurava iznos od 5 146 800 EUR za odobrena sredstva za preuzimanje obveza i odobrena sredstva za plaćanje.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu na dan objave u Službenom listu Europske unije. Primjenjuje se od [datum donošenja Odluke]*.

[4]Sastavljeno u ,

Za Europski parlament  Za Vijeće

Predsjednik  Predsjednik

 • [1]   SL L 347, 20.12.2013., str. 855.
 • [2]   SL C 373, 20.12.2013., str. 1.
 • [3]   Uredba Vijeća (EU, Euratom) br. 1311/2013 od 2. prosinca 2013. kojom se uspostavlja višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2014. – 2020. (SL L 347, 20.12.2013., str. 884.);
 • [4] *   Datum unosi Parlament prije objave u SL-u.

OBRAZLOŽENJE

I.  Kontekst

Europski fond za prilagodbu globalizaciji (EGF) osnovan je radi pružanja dodatne potpore radnicima suočenima s posljedicama velikih strukturnih promjena u tokovima svjetske trgovine.

U skladu s odredbama članka 12. Uredbe (EU, Euratom) br. 1311/2013 kojom se utvrđuje višegodišnji financijski okvir za razdoblje od 2014. do 2020.[1] i članka 15. Uredbe (EU) br. 1309/2013[2], Fond ne smije premašiti najveći godišnji iznos od 150 milijuna EUR (cijene iz 2011.). Odgovarajući iznosi uneseni su u opći proračun Unije kao rezervacija.

Što se tiče postupka, u skladu s točkom 13. Međuinstitucionalnog sporazuma od 2. prosinca 2013. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, o suradnji u proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju[3], Komisija u slučaju pozitivne ocjene zahtjeva predstavlja proračunskom tijelu prijedlog za mobilizaciju Fonda i, u isto vrijeme, odgovarajući zahtjev za prijenos. U slučaju neslaganja pokreće se postupak trijaloga.

II.  Zahtjev poduzeća MoryGlobal i prijedlog Komisije

Komisija je 7. travnja 2016. donijela prijedlog odluke o mobilizaciji EGF-a u korist Francuske radi pružanja potpore ponovnom uključivanju na tržište rada radnika koji su proglašeni viškom u poduzeću MoryGlobal SAS, koje je poslovalo u gospodarskom sektoru svrstanom u odjeljak 49. (Kopneni prijevoz i cjevovodni transport) i odjeljak 52. (Skladištenje i prateće djelatnosti u prijevozu) NACE-a Rev. 2, diljem 22 departmana kontinentalne Francuske.

To je četvrti zahtjev koji se treba ispitati u okviru proračuna za 2016. i treći u sektoru kopnenog prijevoza i cjevovodnog transporta te se odnosi na mobilizaciju ukupnog iznosa od 5 146 800 EUR iz EGF-a za Francusku. Odnosi se na 2132 radnika koji su proglašeni viškom.

Zahtjev je poslan Komisiji 19. studenoga 2015., a do 14. siječnja 2016. dopunjen je dodatnim podacima. Komisija je u skladu sa svim važećim odredbama iz Uredbe o EGF-u zaključila da zahtjev ispunjava uvjete za financijski doprinos iz EGF-a.

Francuske vlasti navode da je uzrok tih otpuštanja bankrot i zatvaranje poduzeća. Prema procjeni Francuske središnje banke, broj bankrota u sektoru cestovnog prijevoza robe povećavao se za 35 % godišnje ako usporedimo 2007. i 2013. godinu. To se smatra posljedicom svjetske financijske i gospodarske krize, koja je od 2007. do 2012. prouzročila smanjenje cestovnog prijevoza robe vozilima težima od 3,5 tona za 13,7 % u EU-u i za 21 % u Francuskoj (Eurostat). Taj je pad bio u skladu s općim padom proizvodnje materijalnih dobara u Europi. Unutar sektora je uslijed smanjenja količine robe za prijevoz izbio rat cijena, čemu nije pogodovalo ni povećanje raznih troškova (gorivo, plaće, materijal), što je dovelo do stalnog pada operativnih marži i do niza gubitaka u tom sektoru u Francuskoj od 2007.

Ovaj se zahtjev nadovezuje na zahtjev EGF/2014/017 FR/Mory-Ducros koji se odnosio na radnike poduzeća Mory-Ducros koji nisu prešli u poduzeće MoryGlobal.

Usluge prilagođene potrebama koje će se pružiti otpuštenim radnicima sastoje se od savjetovanja i usmjeravanja otpuštenih radnika koje pruža tim stručnih savjetnika triju ugovornih suradnika. Ugovorni su suradnici angažirani da svakom sudioniku (a) osmisle personaliziranu karijernu putanju, (b) osiguraju dovoljan broj poslovnih ponuda i (c) omoguće savjetovanje s općim stručnjacima i/ili stručnjacima koji su se specijalizirali za otvaranje poduzeća, koji izvrsno poznaju tržište rada u regiji te koji su dostupni i pristupačni. Agencije će organizirati radionice za osposobljavanje u području općih kompetencija (na primjer, izrada životopisa, priprema za razgovor za posao, vještine traženja posla i otvaranja poduzeća), osposobljavanja za korištenje internetom, sajmove poslova i sastanke s poslodavcima ili predstavnicima sektora te sastanke s institucijama za osposobljavanje.

Opisane su mjere, prema Komisiji, aktivne mjere na tržištu rada u okviru prihvatljivih djelovanja utvrđenih člankom 7. Uredbe o EGF-u. Te mjere nisu zamjena za pasivne mjere socijalne zaštite.

Francuske su vlasti dostavile sva potrebna jamstva u pogledu sljedećeg:

-  u pristupu predloženim mjerama i njihovoj provedbi poštovat će se načela jednakog postupanja i nediskriminacije,

-  ispunjeni su zahtjevi koji se odnose na kolektivno otpuštanje, a koji su utvrđeni nacionalnim zakonodavstvom i zakonodavstvom EU-a,

-  za predložene se mjere neće primati financijska potpora iz drugih fondova ili financijskih instrumenata Unije i spriječit će se dvostruko financiranje,

-  predložene mjere bit će komplementarne s mjerama koje se financiraju iz strukturnih fondova,

-  financijski doprinos iz EGF-a bit će u skladu s proceduralnim i materijalnim pravilima Unije o državnim potporama.

Francuska je obavijestila Komisiju da je mjere EGF-a pretfinanciralo i sufinanciralo Ministarstvo rada, zapošljavanja, stručnog osposobljavanja i socijalnog dijaloga upotrebom sredstava iz proračunske linije za praćenje gospodarskih promjena i razvoj zapošljavanja.

III.  Postupak

Kako bi se mobilizirao Fond, Komisija je proračunskom tijelu predala zahtjev za prijenos ukupnog iznosa od 5 146 800 EUR iz pričuve EGF-a (40 02 43) u proračunsku liniju EGF-a (04 04 01).

To je četvrti prijedlog za prijenos za mobilizaciju Fonda koji je dosad predan proračunskom tijelu tijekom 2016.

U slučaju neslaganja pokreće se postupak trijaloga u skladu s člankom 15. stavkom 4. Uredbe o EGF-u.

U skladu s internim sporazumom, Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja trebao bi biti uključen u postupak kako bi se pružila konstruktivna potpora i doprinos procjeni zahtjeva za doprinos iz Fonda.

 • [1]  SL L 347, 20.12.2013., str. 884.
 • [2]  SL L 347, 20.12.2013., str. 855.
 • [3]  SL C 373, 20.12.2013., str. 1.

PRILOG: PISMO ODBORA ZA ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNA PITANJA

CO/jb D(2016)19091

M. Jean Arthuis

Predsjednik Odbora za proračune

ASP 09G205

Predmet: Mišljenje o mobilizaciji sredstava Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji (EGF) za predmet EGF/2015/010 FR/MoryGlobal iz Francuske (COM(2016)185 završna verzija)

Poštovani predsjedniče,

Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja (EMPL) te radna skupina za EGF ispitali su mobilizaciju EGF-a u predmetu EGF/2015/010 FR/MoryGlobal te usvojili sljedeće mišljenje.

Odbor EMPL i radna skupina za EGF slažu se s tim da se sredstva Fonda mobiliziraju na temelju tog zahtjeva. U tom smislu Odbor EMPL iznosi nekoliko primjedbi, ne dovodeći time u pitanje prijenos sredstava.

Zaključci Odbora EMPL temelje se na sljedećim razmatranjima:

A)  budući da se taj zahtjev temelji na članku 4. stavku 1. točki (a) Uredbe (EU) br. 1309/2013 (Uredba o EGF-u) te se odnosi na 2132 radnika koji su proglašeni viškom u poduzeću MoryGlobal SAS u Francuskoj koje djeluje u gospodarskom sektoru svrstanom u odjeljak 49. NACE-a Rev. 2 (Kopneni prijevoz i cjevovodni transport) i u odjeljak 52. (Skladištenje i prateće djelatnosti u prijevozu) koje se nalazi na 54 lokacije diljem kontinentalne Francuske, većinom u regijama razine NUTS 2, od kojih najveći broj otpuštanja bilježe lokacije: Centre (FR24); Ile-de-France (FR10); Rhône-Alpes (FR71); Pays-de-la-Loire (FR51); Lorraine (FR41) i Alsace (FR42) u referentnom razdoblju od 27. travnja 2015. do 27. kolovoza 2015.;

B)  budući da kako bi se uspostavila veza između otpuštanja i svjetske financijske i gospodarske krize o kojoj se govori u Uredbi (EZ) br. 546/2009, Francuska tvrdi da je poduzeće MoryGlobal bilo aktivno u područjima kurirskih usluga, prijevoza i dostave tereta, skladištenja i iznajmljivanja povezanih materijala, da je pružalo te usluge u Francuskoj i inozemstvu te da je kriza od 2007. do 2012. prouzročila smanjenje cestovnog prijevoza robe vozilima težima od 3,5 tona za 13,7 % u EU-u i za 21 % u Francuskoj (Eurostat) dok je djelatnost cestovnog prijevoza tereta 2014. ostala na razini koja je više od 10 % manja u odnosu na razinu prije krize; budući da je zbog smanjenja količine robe za prijevoz unutar sektora došlo do rata cijena što je dovelo do stalnog pada operativnih marži, nakon čega je uslijedio val stečaja u sektoru cestovnog prijevoza tereta;

C)  budući da je zahtjev uslijedio nakon stečaja koji je pokrenuo sudsku likvidaciju poduzeća MoryGlobal te se nadovezuje na zahtjev EGF/2014/017 FR/Mory-Ducros;

D)  budući da većinu radnika (81,6 %) obuhvaćenih mjerama čine muškarci, a 18,4 % žene; budući da je 59,5 % radnika u dobi od 30 do 54 godine, 21,2 % u dobi od 25 do 29 godina, a 19,1 % radnika u dobi od 55 do 64 godine.

Stoga Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja poziva Odbor za proračune da kao nadležni odbor u svoj prijedlog rezolucije u vezi s francuskim zahtjevom uvrsti sljedeće prijedloge:

1.  slaže se s Komisijom da su intervencijski kriteriji iz članka 4. stavka 1. točke (a) Uredbe (EU) br. 1309/2013 ispunjeni i da Francuska u skladu s tom Uredbom ima pravo na financijski doprinos u iznosu od 5 146 800 EUR, što iznosi 60 % ukupnog troška od 8 578 000 EUR;

2.  napominje da je Komisija poštovala rok od 12 tjedana od primitka zahtjeva koji su 19. studenog 2015. podnijele francuske vlasti nakon čega je 7. travnja 2016. završila svoju ocjenu o usklađenosti s uvjetima za pružanje financijskog doprinosa te o tome istoga dana obavijestila Parlament;

3.  napominje da se usluge prilagođene potrebama sufinancirane iz EGF-a koje se pružaju radnicima proglašenim viškom sastoje od savjetovanja i usmjeravanja koje pruža tim stručnih savjetnika, uz socijalni plan i Contrat de Sécurisation Professionnelle koje financira Francuska kako bi pomogla radnicima na tržištu rada; očekuje da će se Komisija i francuske vlasti strogo držati načela isplate ugovorenim agencijama na temelju postignutih rezultata;

4.  pozdravlja činjenicu da je Francuska donijela socijalni plan, u kojem financijskim sredstvima sudjeluje i poduzeće MoryGlobal, prije dobivanja dodatnih sredstava iz EGF-a; cijeni što zatražena pomoć iz EGF-a ne uključuje mjere iz članka 7. stavka 1. točke (b) Uredbe o EGF-u, tj. naknade, već je usmjerena na mjere koje imaju pravu dodanu vrijednost za buduće uključivanje otpuštenih radnika na tržište rada;

5.  napominje da ugovorni suradnici koji vode savjetnički tim ujedno i pružaju usluge radnicima koji su proglašeni viškom u poduzeću Mory-Ducros; poziva Komisiju da pripremi procjenu isplativosti stalne potpore radnicima poduzeća Mory-Ducros koji su proglašeni viškom s obzirom na to da se trenutačni zahtjev nadovezuje na zahtjev EGF/2014/017 FR/Mory-Ducros, a usluge prilagođene potrebama pružaju isti ugovorni suradnici;

6.  napominje da će ugovorni suradnici (BPI, Sodie i AFPA Transitions) podupirati otpuštene radnike i pomoći im u pronalasku rješenja koja bi im omogućila ostanak na tržištu rada i pronalazak novih zaposlenja uz pomoć usluga prilagođenim potrebama kao što su zajednički i pojedinačni informativni sastanci, prijelaz s jednog radnog mjesta na drugo te praćenje do zapošljavanja na novom radnom mjestu;

7.  napominje da je Francuska navela da je usklađeni paket usluga prilagođenih potrebama izrađen u dogovoru s predstavnicima ciljanih korisnika i socijalnim partnerima;

8.  napominje da su francuske vlasti potvrdile da se za predložene mjere ne prima financijska potpora iz drugih fondova ili financijskih instrumenata Unije te da su komplementarne s mjerama koje se financiraju iz strukturnih fondova;

9.  podsjeća na svoj poziv Komisiji da javnosti omogući pristup svim dokumentima povezanima s predmetima EGF-a;

10.  podsjeća da bi se u skladu s člankom 7. Uredbe prilikom izrade usklađenog paketa usluga prilagođenih potrebama pogođenih radnika trebale predvidjeti tražene vještine i budući izgledi na tržištu rada te da bi taj paket trebao biti usklađen sa zaokretom u smjeru održivoga gospodarstva koje na učinkovit način gospodari resursima.

S poštovanjem,

Thomas HÄNDEL

Predsjednik Odbora EMPL

PRILOG: PISMO ODBORA ZA REGIONALNI RAZVOJ

Jean ARTHUIS

predsjednik

Odbor za proračune

Europski parlament

Predmet:  Mobilizacija Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji

Poštovani g. Arthuis,

prijedlog odluke Komisije o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji (EGF) upućen je Odboru za regionalni razvoj radi donošenja mišljenja. Prema mojim saznanjima predviđeno je da Odbor za proračune 23. svibnja 2016. usvoji izvješće o tom prijedlogu:

u dokumentu -  COM(2016)0185 predlaže se financijski doprinos iz EGF-a u iznosu od 5 146 800 EUR za 2132 radnika koji su proglašeni viškom u poduzeću MoryGlobal SAS. To je poduzeće uglavnom poslovalo u gospodarskom sektoru svrstanom u odjeljak 49. („Kopneni prijevoz i cjevovodni transport”) te u odjeljak 52. („Skladištenje i prateće djelatnosti u prijevozu”) NACE-a Rev. 2. Do otpuštanja u poduzeću MoryGlobal SAS došlo je diljem kopnene Francuske. Područja s najvećim brojem otpuštanja nalaze se u sljedećim regijama druge razine NUTS-a: Centre (FR24), Ile-de-France (FR10), Rhône-Alpes (FR71), Pays-de-la-Loire (FR51), Lorraine (FR41), Alsace (FR42).

Pravila koja se primjenjuju na financijske doprinose iz EGF-a utvrđena su u Uredbi (EU) br. 1309/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o Europskom fondu za prilagodbu globalizaciji (2014. – 2020.) i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1927/2006.

Koordinatori Odbora razmotrili su taj prijedlog i zamolili me da Vas obavijestim o tome da se većina Odbora ne protivi toj mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji radi dodjeljivanja navedenog iznosa u skladu s prijedlogom Komisije.

S poštovanjem,

Iskra MIHAYLOVA

REZULTAT KONAČNOG GLASOVANJAU NADLEŽNOM ODBORU

Datum usvajanja

23.5.2016

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

22

4

0

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Jean Arthuis, Lefteris Christoforou, Jean-Paul Denanot, José Manuel Fernandes, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Ernest Maragall, Sophie Montel, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Urmas Paet, Paul Rübig, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Paul Tang, Daniele Viotti, Auke Zijlstra

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Anneli Jäätteenmäki, Georgios Kyrtsos, Andrej Plenković, Ivan Štefanec, Nils Torvalds

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Laura Agea, Rainer Wieland