Eljárás : 2016/2043(BUD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0182/2016

Előterjesztett szövegek :

A8-0182/2016

Viták :

Szavazatok :

PV 26/05/2016 - 6.2
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2016)0229

JELENTÉS     
PDF 581kWORD 131k
24.5.2016
PE 580.769v02-00 A8-0182/2016

az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (Franciaország kérelme: EGF/2015/010 FR/MoryGlobal)

(COM(2016)0185 – C8-0136/2016– 2016/2043(BUD))

Költségvetési Bizottság

Előadó: Anneli Jäätteenmäki

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY
 MELLÉKLET: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA
 INDOKOLÁS
 MELLÉKLET: A FOGLALKOZTATÁSI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG LEVELE
 MELLÉKLET: LEVÉL A REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI BIZOTTSÁG RÉSZÉRŐL
 ZÁRÓSZAVAZÁS EREDMÉNYEAZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (Franciaország kérelme: EGF/2015/010 FR/MoryGlobal)

(COM(2016)0185 – C8-0136/2016– 2016/2043(BUD)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2016)0185 – C8-0136/2016),

–  tekintettel az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap létrehozásáról (2014–2020) és az 1927/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1309/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre(1) (EGAA-rendelet),

–  tekintettel a 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló, 2013. december 2-i 1311/2013/EU, Euratom tanácsi rendeletre(2) és különösen annak 12. cikkére,

–  tekintettel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló, 2013. december 2-i intézményközi megállapodásra(3) (2013. december 2-i intézményközi megállapodás) és különösen annak 13. pontjára,

–  tekintettel a 2013. december 2-i intézményközi megállapodás 13. pontjában említett háromoldalú egyeztető eljárásra,

–  tekintettel a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság levelére,

–  tekintettel a Regionális Fejlesztési Bizottság levelére,

–  tekintettel a Költségvetési Bizottság jelentésére (A8-0182/2016),

A.  mivel az Unió létrehozta a jogalkotási és költségvetési eszközöket ahhoz, hogy további támogatást nyújtson a világkereskedelem fő strukturális változásainak következményei által sújtott, vagy a globális pénzügyi és gazdasági válság következtében elbocsátott munkavállalóknak, és támogassa újbóli munkaerő-piaci beilleszkedésüket;

B.  mivel az Unió által az elbocsátott munkavállalók részére nyújtott pénzügyi támogatásnak dinamikusnak kell lennie, és azt a lehető leggyorsabban és leghatékonyabban kell rendelkezésre bocsátani, összhangban a 2008. július 17-i egyeztető ülésen elfogadott európai parlamenti, tanácsi és bizottsági közös nyilatkozattal, és kellően figyelembe véve a 2013. december 2-i intézményközi megállapodást az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap (EGAA) igénybevételéről szóló határozatok elfogadása tekintetében;

C.  mivel az EGAA-rendelet elfogadása tükrözi az Európai Parlament és a Tanács között elért megállapodást, mely szerint újra bevezetik a válsághoz kapcsolódó igénybevétel kritériumát, 60%-ra növelik a javasolt intézkedések becsült összköltségéhez nyújtott uniós pénzügyi hozzájárulást, az értékelésre és a jóváhagyásra rendelkezésre álló idő lerövidítése révén növelik az EGAA-kérelmek feldolgozásának hatékonyságát a Bizottságnál, az Európai Parlamentnél és a Tanácsnál, az önálló vállalkozók és a fiatalok bevonásával szélesítik a támogatásra jogosult intézkedések és kedvezményezettek körét, valamint támogatják az új vállalkozások létrehozását elősegítő kezdeményezéseket;

D.  mivel Franciaország „EGF/2015/010 SE/MoryGlobal” referenciaszámon az EGAA igénybevételére irányuló kérelmet nyújtott be a NACE Rev 2. rendszer alatti 49. ágazat (Szárazföldi és csővezetékes szállítás) és 52. ágazat (Raktározás és szállítást kiegészítő tevékenység) szerinti gazdasági ágazatban a Franciaország kontinentális területén bekövetkezett elbocsátások tekintetében, és mivel várhatóan 2132 EGAA-hozzájárulásra jogosult elbocsátott munkavállaló fog az intézkedésekben részt venni; mivel a kérelem benyújtására a MoryGlobal bírósági felszámolása után és az „EGF/2014/017 FR/Mory-Ducros” referenciaszámú kérelem folyományaként került sor;

E.  mivel a kérelmet az EGAA-rendelet 4. cikke (1) bekezdésének a) pontja szerinti beavatkozási kritériumok alapján nyújtották be, amely a támogatást a következőkhöz köti: legalább 500 elbocsátott munkavállaló egy négy hónapos referencia-időszak alatt egy vállalkozáson belül egy tagállamban, ideértve a beszállítók vagy a továbbfeldolgozó vállalatok körében elbocsátott munkavállalókat és/vagy a tevékenységüket megszüntető önálló vállalkozókat is;

1.  egyetért a Bizottsággal abban, hogy az EGAA-rendelet 4. cikke (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott feltételek teljesülnek, és hogy ezért Franciaország jogosult az említett rendelet értelmében nyújtandó 5 146 800 eurós pénzügyi hozzájárulásra, ami a 8 528 000 eurót kitevő teljes költség 60%-a;

2.  megállapítja, hogy a Bizottság tiszteletben tartotta a kérelem francia hatóságok általi 2015. november 19-i benyújtásától számított 12 hetes határidőt, mielőtt 2016. április 7-én lezárta annak értékelését, hogy a kérelemben foglaltak megfelelnek-e a pénzügyi hozzájárulás megadása feltételeinek, és az értékelésről 2016. április 7-én értesítette a Parlamentet;

3.  úgy véli, hogy a MoryGlobalnál történt elbocsátások a termelés európai általános visszaeséséhez köthetőek, amely a fuvarozandó mennyiségek csökkenéséhez és árháborúhoz vezetett a közúti fuvarozási ágazatban – a működési árrés folyamatos szűkülését és Franciaországban jelentős veszteségeket eredményezve az ágazatban 2007 óta –, mindez csődök sorozatát váltotta ki, beleértve a Mory-Ducros és később a MoryGlobal vállalatokat, mely utóbbi a Mory-Ducros 2107 volt dolgozóját vette át;

4.  rámutat, hogy a Mory-Ducros 2513 volt munkavállalójának 2015 áprilisában(4) engedélyezett EGAA-támogatás összege 6 052 200 EUR;

5.  megjegyzi, hogy eddig a „Szárazföldi és csővezetékes szállítás” ágazattal kapcsolatban két EGAA-kérelem került benyújtásra: az EGF/2014/017 FR/Mory-Ducros, valamint az EGF/2011/001 AT/Nieder- und Oberoesterreich referenciaszámú kérelem, mindkettő a globális pénzügyi és gazdasági válsággal kapcsolatban ebben az ágazatban bekövetkezett 2804 elbocsátásra vonatkozóan; megjegyzi, hogy a két kérelemben több intézkedés hasonló;

6.  megjegyzi, hogy a francia hatóságok már 2015. április 23-án, a javasolt összehangolt csomagra vonatkozó EGAA-támogatási kérelem előtt elkezdték nyújtani az érintett munkavállalók számára a személyre szabott szolgáltatásokat;

7.  üdvözli, hogy Franciaország elindította a szociális tervet, amelyben a MoryGlobal is részt vesz pénzügyileg, mielőtt megkapná a kiegészítő EGAA-támogatást; nagyra értékeli, hogy az EGAA-ból kért támogatás nem tartalmaz az EGAA-rendelet 7. cikke 1. bekezdésének b) pontjában szereplő intézkedéseket – nevezetesen juttatásokat –, hanem valós hozzáadott értékkel bíró intézkedésekre irányul az elbocsátott dolgozók munkaerőpiacon történő újbóli beilleszkedése érdekében;

8.  megjegyzi, hogy az EGAA által társfinanszírozott, személyre szabott szolgáltatások szakértői csapat által nyújtott tanácsadást és útmutatást foglalnak magukban, amelyek kiegészítik a szociális tervet és a francia állam által finanszírozott, a munkavállalók munkaerő-piaci visszailleszkedését elősegítő foglalkoztatási biztonsági szerződést; megjegyzi, hogy a tanácsadói csoportot működtető három szerződő fél nyújt szolgáltatásokat a Mory-Ducrostól elbocsátott dolgozóknak is; elvárja, hogy a Bizottság és a francia hatóságok szigorúan betartsák azt az elvet, hogy az ügynökségeknek az elért eredmények alapján fizetnek;

9.  megjegyzi, hogy a szerződő felek (BPI, Sodie és AFPA Transitions) feladata, hogy segítséget nyújtsanak az elbocsátott munkavállalóknak, és segítsenek nekik azon lehetőségek megtalálásában, amelyek lehetővé teszik, hogy a munkaerőpiacon maradjanak és új munkahelyet találjanak olyan személyre szabott szolgáltatások révén, mint a csoportos és egyéni tájékoztatás, a pályamódosítás és az új munkahelyek keresése;

10.  úgy véli, hogy az 55 és 64 év közötti munkavállalók esetében magasabb a hosszú távú munkanélküliség és a munkaerő-piaci kirekesztés kockázata, ami esetleg társadalmi kirekesztettséghez vezethet; ezért úgy véli, hogy azon munkavállalóknak, akik a javasolt fellépések várható kedvezményezettjeinek 19%-át teszik ki, speciális igényeik vannak az EGAA-rendelet 7. cikkének megfelelően a számukra nyújtott személyre szabott megközelítés során;

11.  megállapítja, hogy Franciaország jelezte, hogy a személyre szabott szolgáltatások összehangolt csomagja az intézkedésekkel megcélzott kedvezményezettek képviselőivel és a szociális partnerekkel egyeztetve készült el;

12.  emlékeztet, hogy az EGAA-rendelet 7. cikkével összhangban a személyre szabott szolgáltatások összehangolt csomagjának kialakítása során előre kell jelezni a jövőbeli munkaerő-piaci kilátásokat és a szükséges készségeket, és a csomagnak meg kell felelnie az erőforrás-hatékony és fenntartható gazdaság felé történő elmozdulásnak; üdvözli, hogy Franciaország minden szükséges biztosítékot benyújtott arra vonatkozóan, hogy a javasolt fellépések a globális kihívásokhoz való igazodást célzó kombinált intézkedésekként egészítik ki a strukturális alapok által finanszírozott intézkedéseket a fenntartható gazdasági növekedés elérése érdekében, ahogy azt az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap 2007 és 2014 közötti időszakára vonatkozó európai végrehajtási értékelése(5) kiemeli;

13.  megjegyzi, hogy a tanácsadói csoportot működtető szerződő felek megegyeznek azokkal, amelyek a Mory-Ducrostól elbocsátott dolgozóknak nyújtanak szolgáltatásokat; felhívja a Bizottságot, hogy készítsen értékelést a Mory-Ducros elbocsátott munkavállalóinak jelenleg folyósított támogatás költséghatékonyságáról, mivel a jelen kérelem az EGF/2014/017 FR/Mory-Ducros referenciaszámú kérelem folytatása és a személyre szabott szolgáltatásokat ugyanazok a szerződő felek nyújtják;

14.  figyelembe veszi a speciális munkaerőpiac érzékenységét, mivel a 28 tagállam közül Franciaország rendelkezik a legnagyobb hozzáadott érték aránnyal a közúti szállítási szolgáltatások ágazatában;

15.  tudomásul veszi, hogy a francia hatóságok megerősítették, hogy a javasolt intézkedésekre más uniós alapból vagy pénzügyi eszközből nem folyósítanak pénzügyi támogatást, és hogy azok kiegészítik a strukturális alapok által finanszírozott fellépéseket;

16.  megismétli, hogy az EGAA-ból nyújtott támogatás a nemzeti intézkedéseket egészíti ki és nem helyettesítheti azokat az intézkedéseket, amelyekért a tagállamok vagy a vállalatok felelősek;

17.  nagyra értékeli a Parlament támogatások kiutalásának felgyorsítására irányuló kérése nyomán a Bizottság által bevezetett továbbfejlesztett eljárást; tudomásul veszi az új ütemezés miatti szoros határidőket és az ügyre vonatkozó utasítások hatékonyságára gyakorolt esetleges hatást;

18.  emlékeztet a Bizottsághoz intézett azon kérésére, hogy biztosítson hozzáférést a nyilvánosság számára az összes EGAA-kérelemmel kapcsolatos dokumentumhoz;

19.  jóváhagyja a jelen állásfoglaláshoz mellékelt határozatot;

20.  utasítja elnökét, hogy a Tanács elnökével együtt írja alá ezt a határozatot, valamint gondoskodjon közzétételéről az Európai Unió Hivatalos Lapjában;

21.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a mellékletekkel együtt a Tanácsnak és a Bizottságnak.

(1)

HL L 347., 2013.12.20., 855. o.

(2)

HL L 347., 2013.12.20., 884. o.

(3)

HL C 373., 2013.12.20., 1. o.

(4)

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2015/738 határozata (2015. április 29.) az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevételéről (Franciaország „EGF/2014/017 FR/Mory-Ducros” referenciaszámú kérelme) (HL L 117., 2015.5.8., 47. o.)

(5)

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2016/558763/EPRS_IDA(2016)558763_EN.pdf


MELLÉKLET: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevételéről(Franciaország kérelme: EGF/2015/010 FR/MoryGlobal)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapról (2014–2020) és az 1927/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2013. december 17-i 1309/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre(1) és különösen 15. cikkének (4) bekezdésére,

tekintettel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési kérdésekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló, 2013. december 2-i intézményközi megállapodásra(2) és különösen annak 13. pontjára,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

mivel:

(1)  Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapot (a továbbiakban: EGAA) azzal a céllal hozták létre, hogy támogatást nyújtson a globalizáció hatására a világkereskedelemben bekövetkezett fő strukturális változások, a folytatódó pénzügyi és gazdasági világválság vagy egy újabb pénzügyi és gazdasági világválság következtében elbocsátott munkavállalóknak és önálló vállalkozóknak a munkaerőpiacon történő újbóli beilleszkedéshez.

(2)  Az EGAA maximális éves összege az 1311/2013/EU, Euratom tanácsi rendelet(3) 12. cikkében meghatározottaknak megfelelően (2011-es árakon számítva) 150 millió EUR.

(3)  A MoryGlobal SAS vállalatnál történt elbocsátásokat követően, 2015. november 19-én Franciaország EGF/2015/010 FR/MoryGlobal referenciaszámmal kérelmet nyújtott be az EGAA-ból igénybe vehető pénzügyi hozzájárulás iránt. A kérelmet az 1309/2013/EU rendelet 8. cikke (3) bekezdésének megfelelően további információkkal egészítette ki. A kérelem eleget tesz az 1309/2013/EU rendelet 13. cikkében az EGAA-ból származó pénzügyi hozzájárulás meghatározására vonatkozóan megállapított követelményeknek.

(4)  Az EGAA-t ezért igénybe kell venni a Franciaország által benyújtott kérelem alapján nyújtandó, 5 146 800 EUR összegű pénzügyi hozzájárulás folyósítása érdekében.

(5)  Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevételéhez szükséges idő minimálisra csökkentése érdekében ezt a határozatot az elfogadása napjától kell alkalmazni,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az Európai Unió 2016. évi általános költségvetésének keretein belül az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapból 5 146 800 EUR összeg igénybevételére kerül sor kötelezettségvállalási és kifizetési előirányzatok formájában.

2. cikk

Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetése napján lép hatályba. Ezt a határozatot [az elfogadás dátuma]*-tól/-től kell alkalmazni.

(4)Kelt,

az Európai Parlament részéről  a Tanács részéről

az elnök  az elnök

(1)

  HL L 347., 2013.12.20., 855. o.

(2)

  HL C 373., 2013.12.20., 1. o.

(3)

  A Tanács 1311/2013/EU, Euratom rendelete ( 2013. december 2.) a 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről (HL L 347., 2013.12.20., 884. o.)

(4)

*   A dátumot a Parlament illeszti be a HL-ben történő közzététel előtt.


INDOKOLÁS

I.  Háttér-információk

Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapot azért hozták létre, hogy kiegészítő támogatást nyújtson a világkereskedelemben bekövetkezett főbb strukturális változások következményei által sújtott munkavállalóknak.

A 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló 1311/2011/EU, Euratom rendelet(1) 12. cikkének, valamint az 1309/2013/EU rendelet(2) 15. cikkének rendelkezései értelmében az alap nem lépheti túl a (2011-es árakon számított) 150 millió eurós maximális éves összeget. A megfelelő összegeket tartalékként kell bevezetni az Unió általános költségvetésébe.

Ami az eljárást illeti, az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló 2013. december 2-i intézményközi megállapodás(3) 13. pontja értelmében az alap aktiválása érdekében a Bizottság – a kérelem pozitív elbírálása esetén – az alap igénybevételére irányuló javaslatot nyújt be a költségvetési hatóságnak, és egyidejűleg benyújtja a megfelelő átcsoportosításra irányuló kérelmet is. Egyetértés hiányában háromoldalú egyeztetést kell kezdeményezni.

II.  A MoryGlobal kérelme és a Bizottság javaslata

A Bizottság 2016. április 7-én határozatra irányuló javaslatot fogadott el az EGAA Franciaország javára történő igénybevételére, hogy támogassa Franciaország 22 megyéjében a NACE Rev 2. rendszer alatti 49. ágazat (Szárazföldi és csővezetékes szállítás) és 52. ágazat (Raktározás és szállítást kiegészítő tevékenység) szerinti gazdasági ágazatban működő MoryGlobal vállalattól elbocsátott munkavállalók munkaerőpiacra történő újbóli beilleszkedését.

Ez a 2016. évi költségvetés keretében vizsgálandó negyedik kérelem, és a harmadik a szárazföldi és csővezetékes szállítás tekintetében, és az EGAA-ból összesen 5 146 800 EUR igénybevételére irányul Franciaország javára. A kérelem 2 132 elbocsátott munkavállalóra vonatkozik.

A kérelmet 2015. november 19-én nyújtották be a Bizottságnak, és 2016. január 14-ig további információkkal egészítették ki. A Bizottság az EGAA-rendelet vonatkozó rendelkezései alapján megállapította, hogy a kérelem esetében teljesülnek az EGAA-ból nyújtott pénzügyi hozzájárulás feltételei.

A francia hatóságok szerint az elbocsátásokhoz a vállalkozás csődje és felszámolása vezetett. A Banque de France becslései szerint 2007 és 2013 között évente 35%-kal növekedett a közúti fuvarozási ágazatban bekövetkezett csődök száma. Ez a globális pénzügyi és gazdasági válságnak tudható be, melynek következtében 2007 és 2012 között a 3,5 tonna feletti járművekkel végzett közúti árufuvarozás forgalma az EU-ban 13,7%-kal, Franciaországban pedig 21%-kal esett vissza (Eurostat adatok). A piac zsugorodása a termelés általános európai visszaesését követte. A fuvarozandó mennyiségek csökkenésével párhuzamosan árháború tört ki az ágazaton belül, melynek nem tett jót a különböző költségek (üzemanyag, bérköltségek, alapanyagok) emelkedése, melyek a működési árrés folyamatos szűkülését eredményezték, és Franciaországban 2007-től fogva jelentős veszteségeket okoztak az ágazatnak.

A kérelem az EGF/2014/017 FR/Mory-Ducros referenciaszámú kérelem folytatása, amely a Mory-Ducros azon dolgozóira vonatkozott, akik nem mentek át a MoryGlobalhoz.

Az elbocsátott munkavállalóknak nyújtandó személyre szabott szolgáltatások szakértői csapat által nyújtott tanácsadást és útmutatást foglalnak magukban. A szakértők szerződésben vállalták, hogy minden résztvevő számára a) személyes karriertervet dolgoznak ki, b) megfelelő számú állásajánlatot biztosítanak, c) lehetővé teszik, hogy általános szakértőkkel és/vagy a vállalkozásalapítással kapcsolatban a régió foglalkoztatási piacáról kiváló ismeretekkel rendelkező szakértőkkel konzultálhassanak, akik rendelkezésükre állnak és alkalmazkodnak az igényeikhez. Képzési műhelytalálkozókat is szerveznek általános ismeretekről (önéletrajz megírása, állásinterjúra való felkészülés, álláskeresési technikák és vállalkozásindítás stb.), képzést nyújtanak az internet használatáról, állásbörzéket és munkaadókkal vagy ágazati képviselőkkel való találkozókat és az oktatási intézmények munkatársaival történő megbeszéléseket szerveznek.

A Bizottság szerint a fent ismertetett intézkedések az EGAA-rendelet 7. cikke szerinti támogatható tevékenységek közé tartozó aktív munkaerő-piaci intézkedéseknek minősülnek. Ezek a tevékenységek nem helyettesítik a passzív szociális védelmi intézkedéseket.

A francia hatóságok minden szükséges biztosítékot benyújtottak az alábbiakra vonatkozóan:

–  a javasolt intézkedésekhez való hozzáférés és azok végrehajtása tekintetében tiszteletben tartják az egyenlő bánásmód és a megkülönböztetésmentesség elvét;

–  a nemzeti és uniós jogszabályokban a csoportos létszámleépítések vonatkozásában előírt követelményeket tiszteletben tartották;

–  a javasolt intézkedések más uniós alapokból vagy pénzügyi eszközökből nem részesülnek pénzügyi támogatásban, a kettős finanszírozás pedig kizárt;

–  a javasolt intézkedések kiegészítik a strukturális alapok által finanszírozott intézkedéseket;

–  az EGAA-ból származó pénzügyi hozzájárulás megfelel az Európai Unió állami támogatásokra vonatkozó eljárási és anyagi jogi szabályainak.

Franciaország értesítette a Bizottságot, hogy az EGAA-intézkedések előfinanszírozását és társfinanszírozását a Munka-és Foglalkoztatásügyi, Szakképzési és Társadalmi Párbeszéddel Foglalkozó Minisztérium biztosítja a gazdasági változások és a foglalkoztatási helyzet alakulásának kezelésére szolgáló költségvetési tétel felhasználásával.

III.  Eljárás

Az alap igénybevétele érdekében a Bizottság 5 146 800 EUR összegnek az EGAA-tartalékból (40 02 43) az EGAA-ra vonatkozó 04 04 01. költségvetési sorba való átcsoportosítására irányuló kérelmet nyújtott be a költségvetési hatósághoz.

2016-ban eddig ez az alap igénybevételére irányuló negyedik átcsoportosítási javaslat, amelyet a költségvetési hatósághoz benyújtottak.

Egyetértés hiánya esetén az EGAA-rendelet 15. cikkének (4) bekezdésével összhangban háromoldalú egyeztetést kell indítani.

Egy belső megállapodás szerint a Foglalkoztatási és Szociális Bizottságot be kell vonni a folyamatba, hogy konstruktív támogatást nyújthasson, és hozzájárulhasson az alaphoz benyújtott kérelmek elbírálásához.

(1)

HL L 347., 2013.12.20., 884. o.

(2)

HL L 347., 2013.12.20., 855. o.

(3)

HL C 373., 2013.12.20., 1. o.


MELLÉKLET: A FOGLALKOZTATÁSI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG LEVELE

CO/jb D(2016)19091

Jean Arthuis úr

a Költségvetési Bizottság elnöke

ASP 09G205

Tárgy: Vélemény az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Franciaország által benyújtott EGF/2015/010 FR/MoryGlobal kérelem esetében történő igénybevételéről (COM(2016)0185 final)

Tisztelt Elnök úr!

A Foglalkoztatási és Szociális Bizottság (EMPL), valamint annak az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alappal foglalkozó munkacsoportja megvizsgálta a nevezett alap igénybevételére irányuló kérelmet az EGF/2015/010 FR/MoryGlobal ügyben, és a következő véleményt fogadta el.

Az EMPL bizottság és az EGAA-val foglalkozó munkacsoport támogatja az alap e kérelem esetében történő igénybevételét. Az EMPL bizottság azonban – a kifizetések átutalásának megkérdőjelezése nélkül – néhány észrevételt kíván tenni e tekintetben.

Az EMPL bizottság véleménye az alábbi megfontolásokon alapul:

A)  mivel ez a kérelem a 1309/2013/EU (EGAA-rendelet) 4. cikke (1) bekezdésének a) pontján alapszik, és a NACE Rev 2. rendszerhez tartozó 49. ágazat (Szárazföldi és csővezetékes szállítás) és 52. ágazat (Raktározás és szállítást kiegészítő tevékenység) szerinti gazdasági ágazatban, Franciaország kontinentális területén, főként NUTS 2. szintű régiókban a MoryGlobal SAS vállalattól elbocsátott 2132 munkavállalóra vonatkozik, amelyből a legnagyobb számú elbocsátás tekintetében érintett területek: Centre (FR24); Ile-de-France (FR10); Rhône-Alpes (FR71); Loire mente régió (FR51); Lotaringia (FR41) és Elzász (FR42), a 2015. április 27. és 2015. augusztus 27 közötti időszakban;

B)  mivel az elbocsátások, valamint az 546/2009/EK rendeletben említett globális pénzügyi és gazdasági válság közötti kapcsolat bizonyítása érdekében Franciaország azzal érvel, hogy a MoryGlobal a futárpostai, az árufuvarozási és -kézbesítési és a raktározási szolgáltatások terén, illetve az ezekhez kapcsolódó területeken tevékenykedett Franciaországon belül és külföldön és a globális pénzügyi és gazdasági válságból kifolyólag 2007 és 2012 között a 3,5 tonna feletti járművekkel végzett közúti árufuvarozás forgalma az EU-ban 13,7%-kal, Franciaországban 21%-kal esett vissza (Eurostat adatok); mivel a fuvarozandó mennyiségek csökkenésével párhuzamosan árháború tört ki az ágazaton belül, melyek a működési árrés folyamatos szűkülését eredményezték, és melyet a közúti árufuvarozási ágazaton belüli csődhullám követett;

C)  mivel a kérelem benyújtására a MoryGlobal bírósági felszámolását idéző csődje után és az „EGF/2014/017 FR/Mory-Ducros” referenciaszámú kérelem folyományaként került sor;

D)  mivel a támogatásra jogosult munkavállalók túlnyomó többsége (81,6%-a) férfi és 18,4%-a nő; mivel a munkavállalók 59,5%-a 30 és 54 év közötti, 21,2%-uk 25 és 29 év közötti, és 19,1%-uk 55 és 64 év közötti;

Ezért a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság felkéri a Költségvetési Bizottságot mint felelős bizottságot, hogy a francia kérelemmel kapcsolatos állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő javaslatokat:

1.  egyetért a Bizottsággal abban, hogy az 1309/2013/EU rendelet 4. cikke (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott feltételek teljesülnek, és hogy ezért Franciaország jogosult az említett rendelet értelmében nyújtandó 5 146 800 eurós pénzügyi hozzájárulásra, amely a 8 528 000 eurót kitevő teljes költség 60%-a;

2.  megállapítja, hogy a Bizottság tiszteletben tartotta a kérelem francia hatóságok általi 2015. november 19-i benyújtásától számított 12 hetes határidőt, mielőtt 2016. április 7-én lezárta annak értékelését, hogy a kérelemben foglaltak megfelelnek-e a pénzügyi hozzájárulás megadása feltételeinek, majd erről 2016. április 7-én értesítette a Parlamentet;

3.  megjegyzi, hogy az EGAA által társfinanszírozott, személyre szabott szolgáltatások szakértői csapat által az elbocsátott dolgozóknak nyújtott tanácsadást és útmutatást foglalnak magukban, amelyek kiegészítik a szociális tervet és a Franciaország által finanszírozott, a munkavállalók munkaerőpiacon való támogatását célzó foglalkoztatási biztonsági szerződést; elvárja, hogy a Bizottság és a francia hatóságok szigorúan betartsák azt az elvet, hogy a szerződött ügynökségeknek az elért eredmények alapján fizetnek;

4.  üdvözli, hogy a francia állam elindította a szociális tervet, amelyben a MoryGlobal vállalat is részt vesz pénzügyileg, mielőtt megkapná a kiegészítő EGAA-támogatást; nagyra értékeli, hogy az EGAA-ból kért támogatás nem tartalmaz az EGAA-rendelet 7. cikke 1. pontjának b) alpontjában szereplő intézkedéseket – nevezetesen juttatásokat –, hanem valós hozzáadott értékkel bíró intézkedésekre irányul az elbocsátott dolgozók munkaerőpiacon történő újbóli beilleszkedése érdekében;

5.  megjegyzi, hogy a tanácsadói csoportot működtető szerződő felek megegyeznek azokkal, amelyek a Mory-Ducrostól elbocsátott dolgozóknak nyújtanak szolgáltatásokat; felhívja a Bizottságot, hogy készítsen értékelést a Mory-Ducros elbocsátott munkavállalóinak jelenleg folyósított támogatás költséghatékonyságáról, mivel a jelen kérelem az EGF/2014/017 FR/Mory-Ducros referenciaszámú kérelem folytatása és a személyre szabott szolgáltatásokat ugyanazok a szerződő felek nyújtják;

6.  megjegyzi, hogy a szerződő felek (BPI, Sodie és AFPA Transitions) feladata, hogy segítséget nyújtsanak az elbocsátott munkavállalóknak, és segítsenek nekik azon lehetőségek megtalálásában, amelyek lehetővé teszik, hogy a munkaerőpiacon maradjanak és új munkahelyet találjanak olyan személyre szabott szolgáltatások révén, mint a csoportos és egyéni tájékoztatás, a pályamódosítás és az új munkahelyek keresése;

7.  megállapítja, hogy Franciaország jelezte, hogy a személyre szabott szolgáltatások összehangolt csomagja az intézkedésekkel megcélzott kedvezményezettek képviselőivel és a szociális partnerekkel egyeztetve készült el;

8.  tudomásul veszi, hogy a francia hatóságok megerősítették, hogy a javasolt intézkedésekre más uniós alapból vagy pénzügyi eszközből nem folyósítanak pénzügyi támogatást, és hogy azok kiegészítik a strukturális alapok által finanszírozott fellépéseket;

9.  emlékeztet a Bizottsághoz intézett azon kérésére, hogy biztosítson hozzáférést a nyilvánosság számára az összes EGAA-kérelemmel kapcsolatos dokumentumhoz;

10.  emlékeztet, hogy a rendelet 7. cikkével összhangban a személyre szabott szolgáltatások összehangolt csomagjának kialakítása során előre kell jelezni a jövőbeli munkaerő-piaci kilátásokat és a szükséges készségeket, és a csomagnak meg kell felelnie az erőforrás-hatékony és fenntartható gazdaság felé történő elmozdulásnak.

Tisztelettel:

Thomas HÄNDEL

a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság elnöke


MELLÉKLET: LEVÉL A REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI BIZOTTSÁG RÉSZÉRŐL

Jean ARTHUIS úr

elnök

Költségvetési Bizottság

Európai Parlament

Tárgy:  Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevétele

Tisztelt Arthuis úr!

Véleményezés céljából a Regionális Fejlesztési Bizottság elé terjesztettek egy, az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevételéről szóló bizottsági határozatra irányuló javaslatot. Úgy tudom, hogy az erről szóló jelentés a tervek szerint 2016. május 23-án kerül elfogadásra a Költségvetési Bizottságban:

a COM(2016)0185 5 146 800 EUR EGAA-hozzájárulást javasol a MoryGlobal SAS-tól elbocsátott 2132 alkalmazott számára. A vállalkozás elsősorban a NACE Rev. 2. rendszer szerinti 49. ágazatban (Szárazföldi, csővezetékes szállítás), valamint a NACE Rev. 2. rendszer szerinti 52. ágazatban (Raktározás, szállítást kiegészítő tevékenység) tevékenykedett. A MoryGlobal SAS vállalattól történt elbocsátások Franciaország kontinentális területén következtek be. A legtöbb elbocsátott munkavállaló az alábbi NUTS 2 szintű régiókban található: Centre (FR24), Ile-de-France (FR10), Rhône-Alpes (FR71), Pays-de-la-Loire (FR51), Lorraine (FR41), Alsace (FR42).

Az EGAA-ból nyújtott pénzügyi hozzájárulásokra vonatkozó szabályokat az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapról (2014–2020) és az 1927/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1309/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet határozza meg.

A bizottsági koordinátorok értékelték e javaslatot, és felkértek, hogy levélben tájékoztassam Önt arról, hogy a bizottságnak nincs kifogása az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap említett esetben történő igénybevétele és a Bizottság által javasolt összeg odaítélése ellen.

Tisztelettel:

Iskra MIHAYLOVA


ZÁRÓSZAVAZÁS EREDMÉNYEAZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

Az elfogadás dátuma

23.5.2016

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

22

4

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Jean Arthuis, Lefteris Christoforou, Jean-Paul Denanot, José Manuel Fernandes, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Ernest Maragall, Sophie Montel, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Urmas Paet, Paul Rübig, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Paul Tang, Daniele Viotti, Auke Zijlstra

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Anneli Jäätteenmäki, Georgios Kyrtsos, Andrej Plenković, Ivan Štefanec, Nils Torvalds

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Laura Agea, Rainer Wieland

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat