Pranešimas - A8-0182/2016Pranešimas
A8-0182/2016

PRANEŠIMAS dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo (Prancūzijos paraiška „EGF/2015/010 FR/MoryGlobal“)

24.5.2016 - (COM(2016) 0185 – C8-0136/2016 – 2016/2043(BUD))

Biudžeto komitetas
Pranešėja: Anneli Jäätteenmäki

Procedūra : 2016/2043(BUD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
A8-0182/2016
Pateikti tekstai :
A8-0182/2016
Debatai :
Priimti tekstai :

PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo (Prancūzijos paraiška „EGF/2015/010 FR/MoryGlobal“)

(COM(2016) 0185 – C8-0136/2016 – 2016/2043(BUD))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2016) 0185 – C8-0136/2016),

–  atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1309/2013 dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo (2014–2020 m.), kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1927/2006[1],

–  atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 2 d. Tarybos reglamentą (ES, Euratom) Nr. 1311/2013, kuriuo nustatoma 2014–2020 m. daugiametė finansinė programa[2], ypač į jo 12 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinį susitarimą dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo[3] (2013 m. gruodžio 2 d. TIS), ypač į jo 13 punktą,

–  atsižvelgdamas į trišalio dialogo procedūrą, numatytą pagal 2013 m. gruodžio 2 d. TIS 13 punktą,

–  atsižvelgdamas į Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto laišką,

–  atsižvelgdamas į Regioninės plėtros komiteto laišką,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto komiteto pranešimą (A8–0182/2016),

A.  kadangi Sąjunga, siekdama teikti papildomą paramą darbuotojams, patiriantiems žalą dėl esminių struktūrinių pasaulio prekybos sistemos pokyčių ar pasaulinės finansų ir ekonomikos krizės, ir padėti jiems vėl integruotis į darbo rinką, nustatė teisėkūros ir biudžetines priemones;

B.  kadangi, remiantis 2008 m. liepos 17 d. taikinimo posėdyje patvirtinta bendra Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos deklaracija ir tinkamai atsižvelgiant į 2013 m. gruodžio 2 d. TIS nuostatas dėl sprendimų mobilizuoti Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo (EGF) lėšas priėmimo, Sąjungos finansinė parama atleistiems darbuotojams turėtų būti dinamiška ir kuo greičiau ir veiksmingiau prieinama;

C.  kadangi priimtasis EGF reglamentas atspindi Parlamento ir Tarybos pasiektą susitarimą vėl pradėti taikyti su krize susijusį mobilizavimo kriterijų, padidinti Sąjungos finansinį įnašą iki 60 proc. bendrų numatomų išlaidų pagal siūlomas priemones, padidinti EGF paraiškų nagrinėjimo Komisijoje, Parlamente ir Taryboje veiksmingumą sutrumpinant jų vertinimo ir tvirtinimo laiką, išplėsti reikalavimus atitinkančių veiksmų ir paramos gavėjų sąrašą įtraukiant į jį savarankiškai dirbančius asmenis ir jaunimą ir finansuoti paskatas nuosavam verslui steigti;

D.  kadangi Prancūzija pateikė paraišką „EGF/2015/010 FR/MoryGlobal“ dėl finansinės EGF paramos po to, kai buvo atleisti darbuotojai ekonomikos sektoriuje, kuris priskiriamas NACE 2 red. 49 skyriui (Sausumos transportas ir transportavimas vamzdynais) ir 52 skyriui (Sandėliavimas ir transportui būdingų paslaugų veikla), įvairiose žemyninės Prancūzijos vietose, ir kadangi tikimasi, kad priemonėmis pasinaudos 2 132 atleisti darbuotojai, atitinkantys reikalavimus EGF paramai gauti; kadangi prašymas pateiktas po to, kai buvo priimtas sprendimas dėl „MoryGlobal“ likvidavimo teismo sprendimu ir pateikta paraiška „EGF/2014/017 FR/Mory-Ducros“;

E.  kadangi paraiška pateikta pagal EGF reglamento 4 straipsnio 1 dalies a punkte nustatytus intervencijos kriterijus, pagal kuriuos per keturių mėnesių ataskaitinį laikotarpį iš valstybės narės įmonės būtų atleista ne mažiau kaip 500 darbuotojų, įskaitant darbuotojus, atleistus iš jos tiekimo ir tolesnės gamybos grandies įmonių, ir (arba) savarankiškai dirbančius asmenis, kurių veikla nutrūko;

1.  pritaria Komisijai, kad paraiška atitinka EGF reglamento 4 straipsnio 1 dalies a punkte nustatytas sąlygas ir kad todėl Prancūzija turi teisę gauti finansinę 5 146 800 EUR paramą pagal šį reglamentą, ši suma sudaro 60 proc. bendrų išlaidų, siekiančių 8 528 000 EUR;

2.  pažymi, kad Komisija laikėsi 12 savaičių nuo paraiškos gavimo iš Prancūzijos valdžios institucijų (gauta 2015 m. lapkričio 19 d.) termino, 2016 m. balandžio 7 d. baigė vertinti, ar paraiška atitinka EGF finansinės paramos suteikimo sąlygas, ir tą pačią dieną apie savo vertinimą pranešė Parlamentui;

3.  mano, kad darbuotojai iš įmonės „MoryGlobal“ atleisti dėl to, kad bendrai sumažėjo fiziniai išdirbiai Europoje, taigi ir vežamų krovinių kiekis, krovinių vežimo keliais sektoriuje kilo kainų karas, todėl nuo 2007 m. Prancūzijoje vis mažėjo šio sektoriaus veiklos maržos ir daugėjo nuostolių, kilo bankrotų banga ir, be kitų įmonių, bankrutavo įmonė „Mory-Ducros“ ir vėliau įmonė „MoryGlobal“, kuri buvo perėmusi ir darbinusi 2 107 buvusius įmonės „Mory-Ducros“ darbuotojus;

4.  atkreipia dėmesį į tai, kad 2015 m. balandžio mėn. patvirtinta ir buvusių 2 513 įmonės „Mory-Ducros“ darbuotojų skirta EGF parama[4] siekia 6 052 200 EUR;

5.  pažymi, kad iki šiol sausumos transporto ir transportavimo vamzdynais sektoriuje pateiktos dar dvi EGF paraiškos: „EGF/2014/017 FR/ Mory-Ducros“ ir „EGF/2011/001 AT/ Nieder- und Oberoesterreich“, abiejose nurodyta pasaulinės finansų ir ekonomikos krizės, dėl kurios tame sektoriuje atleisti 2 804 darbuotojai, priežastis; pažymi, kad kai kurios abiejų paraiškų priemonės yra panašios;

6.  pažymi, kad Prancūzijos valdžios institucijos pradėjo teikti prie individualių poreikių pritaikytas paslaugas nukentėjusiems darbuotojams 2015 m. balandžio 23 d., t. y. likus pakankamai laiko iki sprendimo dėl EGF paramos suteikimo siūlomam suderintam paslaugų paketui priėmimo;

7.  palankiai vertina tai, kad Prancūzija socialinį planą, kurį vykdant taip pat finansiškai dalyvauja įmonė „MoryGlobal“, pradėjo taikyti dar prieš tai, kai iš EGF buvo gautos papildomos lėšos; palankiai vertina tai, kad priemonės, kurioms prašoma EGF paramos, neapima priemonių, nurodytų EGF reglamento 7 straipsnio 1 dalies b punkte, t. y. išmokų, o parama yra nukreipta į priemones, turinčias tikrą pridėtinę vertę užtikrinant būsimą atleistų darbuotojų grąžinimą į darbo rinką;

8.  atkreipia dėmesį į tai, kad EGF lėšomis bendrai finansuojamas prie individualių poreikių pritaikytos paslaugos apima konsultantų ekspertų grupės teikiamas atleistų darbuotojų konsultavimo ir orientavimo paslaugas, kurios papildo socialinį planą ir profesinio saugumo sutartį (pranc. Contrat de Sécurisation professionnelle), finansuojamą Prancūzijos valstybės, siekiant padėti darbuotojams sugrįžti į darbo rinką; atkreipia dėmesį į tai, kad trys konsultantų grupės darbą organizuojantys rangovai – tai tie patys rangovai, kurie teikė paslaugas iš įmonės „Mory-Ducros“ atleistiems darbuotojams; tikisi, kad Komisija ir Prancūzijos valdžios institucijos griežtai laikysis principo, pagal kurį agentūroms bus mokama remiantis pasiektais rezultatais;

9.  pažymi, kad rangovų (BPI, „Sodie“ ir „AFPA Transitions“) užduotis yra suteikti pagalbą atleistiems darbuotojams, padėti rasti jiems būdus, kaip išlikti darbo rinkoje ir susirasti naujų darbo vietų teikiant prie individualių poreikių pritaikytas paslaugas, kaip antai, organizuojant kolektyvinius ir individualius informacinius susitikimus, siūlant pagalbą keičiant profesinę veiklą ir įsidarbinant naujoje darbo vietoje;

10.  mano, kad 55–64 metų amžiaus darbuotojų grupei kyla didesnis užsitęsusio nedarbo ir išstūmimo iš darbo rinkos pavojus su galimomis socialinės atskirties pasekmėmis; taigi mano, kad tokie darbuotojai, kurie sudaro 19 proc. paramos gavėjų, kuriems turi būti taikomi siūlomi veiksmai, turi specialių poreikių, susijusių su prie individualių poreikių pritaikytų paslaugų teikimu pagal EGF reglamento 7 straipsnį;

11.  pažymi, jog Prancūzija nurodė, kad suderintas prie individualių poreikių pritaikytų paslaugų paketas buvo parengtas konsultuojantis su tikslinių paramos gavėjų atstovais ir socialiniais partneriais;

12.  primena, kad, remiantis EGF reglamento 7 straipsniu, rengiant suderintą prie individualių poreikių pritaikytų paslaugų paketą reikėtų iš anksto numatyti būsimas darbo rinkos perspektyvas ir reikiamus įgūdžius ir šį paketą pritaikyti prie perėjimo prie efektyvaus išteklių naudojimo ir tvarios ekonomikos; teigiamai vertina tai, kad Prancūzija visapusiškai patikino, jog siūlomi veiksmai papildys struktūrinių fondų lėšomis finansuojamus veiksmus ir tai bus suderinta priemonė, skirta prisitaikyti prie pasaulinių iššūkių, kad būtų pasiektas darnus ekonomikos augimas, kaip nurodyta Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo 2007–2014 m. įgyvendinimo Europoje vertinime[5];

13.  atkreipia dėmesį į tai, kad konsultantų grupės darbą organizuojantys rangovai – tai tie patys rangovai, kurie teikia paslaugas iš įmonės „Mory-Ducros“ atleistiems darbuotojams; ragina Komisiją pateikti paramos, teikiamos iš įmonės „Mory-Ducros“ atleistiems darbuotojams, išlaidų efektyvumo analizę, nes ši paraiška yra susijusi su paraiška „EGF/2014/017 FR/Mory-Ducros“ ir tie patys rangovai teikia prie individualių poreikių pritaikytas paslaugas;

14.  atsižvelgia į konkrečios darbo rinkos svarbą, kadangi Prancūzijai tenka didžiausia dalis ES-28 sausumos transporto paslaugų sektoriaus pridėtinės vertės;

15.  atkreipia dėmesį į tai, kad Prancūzijos valdžios institucijos patvirtino, jog siūlomi veiksmai nėra finansiškai remiami iš kitų Sąjungos fondų ar pagal kitas finansines priemones ir kad jie papildo struktūrinių fondų lėšomis finansuojamus veiksmus;

16.  primena, kad EGF parama papildo nacionalines priemones ir neturi pakeisti veiksmų, už kuriuos atsakingos valstybės narės ar bendrovės;

17.  palankiai vertina tai, kad Komisija, atsižvelgdama į Parlamento raginimą pagreitinti išmokų skyrimą, pagerino procedūrą; atkreipia dėmesį į laiko trūkumą, atsiradusį dėl naujo tvarkaraščio, ir į galimą tokio trūkumo poveikį paraiškų nagrinėjimo efektyvumui;

18.  pakartoja savo prašymą Komisijai užtikrinti galimybę visuomenei susipažinti su visais dokumentais, susijusiais su EGF bylomis;

19.  pritaria prie šios rezoliucijos pridedamam sprendimui;

20.  paveda Pirmininkui pasirašyti šį sprendimą su Tarybos pirmininku ir užtikrinti, kad jis būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje;

21.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją ir jos priedą Tarybai ir Komisijai.

 • [1]  OL L 347, 2013 12 20, p. 855.
 • [2]  OL L 347, 2013 12 20, p. 884.
 • [3]  OL C 373, 2013 12 20, p. 1.
 • [4]  2015 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas (ES) 2015/738 dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo (Prancūzijos paraiška „EGF/2014/017 FR/Mory-Ducros“) (OL L 117, 2015 5 8, p. 47).
 • [5]  http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2016/558763/EPRS_IDA(2016)558763_EN.pdf

PRIEDAS: EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS SPRENDIMAS

dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo (Prancūzijos paraiška „EGF/2015/010 FR/MoryGlobal“)

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdami į 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1309/2013 dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo (2014–2020 m.), kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1927/2006[1], ypač į jo 15 straipsnio 4 dalį,

atsižvelgdami į 2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinį susitarimą dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo[2], ypač į jo 13 punktą,

atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1)  Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo (toliau – EGF) tikslas – teikti paramą atleistiems darbuotojams ir savarankiškai dirbantiems asmenims, nutraukusiems darbo veiklą dėl su globalizacija susijusių esminių pasaulio prekybos sistemos struktūrinių pokyčių, atsiradusių dėl tebesitęsiančios pasaulinės finansų ir ekonomikos krizės arba dėl naujos pasaulinės finansų ir ekonomikos krizės, ir padėti jiems vėl integruotis į darbo rinką;

(2)  EGF didžiausia metinė suma neviršija 150 mln. EUR (2011 m. kainomis), kaip nustatyta Tarybos reglamento (ES, Euratom) Nr. 1311/2013[3] 12 straipsnyje;

(3)  2015 m. lapkričio 19 d. Prancūzija pateikė paraišką „EGF/2015/010 FR/ MoryGlobal“ dėl finansinės paramos iš EGF, nes Prancūzijoje iš bendrovės „MoryGlobal SAS“ buvo atleista darbuotojų. Paraiška buvo papildyta papildoma informacija pagal Reglamento (ES) Nr. 1309/2013 8 straipsnio 3 dalį. Paraiška atitinka EGF finansinės paramos sumai nustatyti taikomus reikalavimus, kaip nustatyta Reglamento (ES) Nr. 1309/2013 13 straipsnyje;

(4)  todėl iš EGF turėtų būti mobilizuota 5 146 800 EUR suma finansinei paramai pagal Prancūzijos pateiktą paraišką suteikti;

(5)  siekiant kuo greičiau mobilizuoti EGF lėšas, šis sprendimas turėtų būti taikomas nuo jo priėmimo dienos,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

2016 finansinių metų Europos Sąjungos bendrajame biudžete Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo (EGF) lėšos mobilizuojamos siekiant skirti 5 146 800 EUR įsipareigojimų ir mokėjimų asignavimų sumą.

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną. Jis taikomas nuo [sprendimo priėmimo diena]*.

Priimta ...

Europos Parlamento vardu  Tarybos vardu

[4]Pirmininkas  Pirmininkas

 • [1]   OL L 347, 2013 12 20, p. 855.
 • [2]   OL C 373, 2013 12 20, p. 1.
 • [3]   Tarybos reglamentas (ES, Euratom) Nr. 1311/2013, kuriuo nustatoma 2014–2020 m. daugiametė finansinė programa (OL L 347, 2013 12 20, p. 884).
 • [4] *   Prieš paskelbiant sprendimą OL, Parlamentas įrašys datą.

AIŠKINAMOJI DALIS

I.  Bendroji informacija

Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondas įsteigtas siekiant teikti papildomą pagalbą darbuotojams, nukentėjusiems nuo esminių pasaulio prekybos sistemos struktūrinių pokyčių.

Vadovaujantis Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 1311/2013, kuriuo nustatoma 2014–2020 m. daugiametė finansinė programa[1], 12 straipsnio nuostatomis ir Reglamento (ES) Nr. 1309/2013[2], 15 straipsnio nuostatomis, fondas negali viršyti 150 mln. EUR kasmetinės maksimalios sumos (2011 m. kainomis). Atitinkamos sumos įtrauktos į Sąjungos bendrąjį biudžetą kaip atidėjiniai.

Pagal 2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo[3]13 punktą procedūra yra tokia: Komisija, norėdama panaudoti fondo lėšas ir teigiamai įvertinusi paraišką, tuo pat metu biudžeto valdymo institucijai teikia pasiūlymą dėl fondo lėšų mobilizavimo ir atitinkamą prašymą pervesti lėšas. Nepavykus susitarti, inicijuojamas trišalis dialogas.

II.  Įmonės „MoryGlobal“ paraiška ir Komisijos pasiūlymas

2016 m. balandžio 7 d. Komisija priėmė pasiūlymą dėl sprendimo dėl EGF lėšų mobilizavimo siekiant padėti Prancūzijai paremti darbuotojų, atleistų iš įmonės „MoryGlobal SAS“, vykdančios NACE 2 red. 49 skyriuje (Sausumos transportas ir transportavimas vamzdynais) ir 52 skyriuje (Sandėliavimas ir transportui būdingų paslaugų veikla) nurodytą veiklą, 22 departamentuose įvairiose žemyninės Prancūzijos vietose, grįžimą į darbo rinką.

Tai ketvirtoji paraiška, kurią ketinama svarstyti vykdant 2016 m. biudžetą, ir trečioji paraiška sausumos transporto ir transportavimo vamzdynais sektoriuje, pagal kurią Prancūzijos reikmėms iš EGF iš viso ketinama skirti 5 146 800 EUR. Ji susijusi su 2 132 atleistais darbuotojais.

Paraiška Komisijai pateikta 2015 m. lapkričio 19 d., papildoma informacija pateikta iki 2016 m. sausio 14 d. Vadovaudamasi visomis taikytinoms EGF reglamento nuostatomis, Komisija padarė išvadą, kad paraiška atitinka EGF finansinės paramos skyrimo sąlygas.

Prancūzijos valdžios institucijos teigia, kad darbuotojai buvo atleisti dėl įmonės bankroto ir uždarymo. Prancūzijos banko skaičiavimais, lyginant 2007 m ir 2013 m., matyti, kad metinis bankrotų krovinių vežimo keliais sektoriuje skaičius padidėjo 35 proc. Manoma, kad dėl pasaulinės finansų ir ekonomikos krizės krovinių vežimo keliais sunkesnėmis kaip 3,5 t transporto priemonėmis apimtis 2007–2012 m. ES sumažėjo 13,7 proc., o Prancūzijoje – 21 proc. (Eurostatas). Šis mažėjimas susijęs su bendrųjų fizinių išdirbių rodiklių mažėjimu Europoje. Kadangi vežamų krovinių kiekis sumažėjo, sektoriuje kilo kainų karas, o padėtį dar labiau apsunkino įvairių kitų išlaidų (degalų, darbo užmokesčio, medžiagų) augimo tendencija, todėl nuo 2007 m. Prancūzijoje vis mažėjo šio sektoriaus veiklos maržos ir daugėjo nuostolių.

Ši paraiška yra susijusi su paraiška „EGF/2014/017 FR/Mory-Ducros“, kuri pateikta dėl įmonės „Mory-Ducros“ darbininkų, neperėjusių dirbti į įmonę „MoryGlobal“.

Prie individualių poreikių pritaikytos paslaugos, kurios bus teikiamos atleistiems darbuotojams, apima trijų rangovų sudarytos konsultantų ekspertų grupės teikiamas atleistų darbuotojų konsultavimo ir orientavimo paslaugas. Rangovai sutartimi įpareigoti suteikti kiekvienam dalyviui a) asmeninį karjeros planą, b) tam tikrą skaičių darbo pasiūlymų, c) galimybę pasikonsultuoti su bendro pobūdžio ekspertais ir (arba) įmonių steigimo srities ekspertais, kurie puikiai pažįsta regiono darbo rinką, yra prieinami ir geba reaguoti į poreikius. Jie taip pat surengs praktinius seminarus bendriesiems gebėjimams gerinti (pavyzdžiui, gyvenimo aprašymo rengimo, pasirengimo pokalbiui dėl darbo, darbo paieškos, įmonių steigimo), mokys naudotis internetu, rengs darbo muges ir susitikimus su darbdaviais bei sektorių atstovais, taip pat su mokymo įstaigomis.

Kaip nurodo Komisija, aprašyti siūlomi veiksmai yra aktyvios darbo rinkos priemonės, priskiriamos prie tinkamų finansuoti veiksmų, apibrėžtų EGF reglamento 7 straipsnyje. Šie veiksmai nepakeičia pasyvių socialinės apsaugos priemonių.

Prancūzijos valdžios institucijos suteikė visas būtinas garantijas, kad:

–  bus laikomasi vienodo požiūrio ir nediskriminavimo principo suteikiant galimybę naudotis siūlomais veiksmais ir juos įgyvendinant,

–  laikytasi nacionaliniuose ir ES teisės aktuose nustatytų su kolektyviniu atleidimu susijusių reikalavimų,

–  siūlomi veiksmai nebus finansiškai remiami iš kitų Sąjungos fondų ar pagal kitas finansines priemones ir bus išvengta bet kokio dvigubo finansavimo,

–  siūlomi veiksmai papildys struktūrinių fondų lėšomis finansuojamus veiksmus,

–  finansinė parama iš EGF atitiks procedūrines ir materialines Sąjungos taikomas valstybės pagalbos taisykles.

Prancūzija pranešė Komisijai, kad EGF priemonėms išankstinį finansavimą skiria ir jas bendrai finansuoja Darbo, užimtumo, profesinio mokymo ir socialinio dialogo ministerija, naudodamasi pagalbos ekonominei plėtrai ir užimtumo vystymuisi biudžeto eilutėje numatytomis lėšomis.

III.  Procedūra

Kad būtų galima mobilizuoti fondo lėšas, Komisija biudžeto valdymo institucijai pateikė prašymą iš EGF rezervo (40 02 43) į EGF biudžeto eilutę (04 04 01) perkelti bendrą 5 146 800 EUR sumą.

2016 m. iki šiol tai yra ketvirtas biudžeto valdymo institucijai pateiktas pasiūlymas perkelti lėšas siekiant mobilizuoti fondo lėšas.

Nesutarimo atveju bus pradėta trišalio dialogo procedūra, kaip numatyta EGF reglamento 15 straipsnio 4 dalyje.

Pagal vidaus susitarimą Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas turėtų būti įtrauktas į šį procesą, kad galėtų teikti konstruktyvią paramą ir dalyvauti vertinant paraiškas šio fondo lėšoms gauti.

 • [1]  OL L 347, 2013 12 20, p. 884.
 • [2]  OL L 347, 2013 12 20, p. 884.
 • [3]  OL C 373, 2013 12 20, p. 1.

PRIEDAS. UŽIMTUMO IR SOCIALINIŲ REIKALŲ KOMITETO LAIŠKAS

CO/jb D(2016)19091

Jean'ui Arthuis,

Biudžeto komiteto pirmininkui

ASP 09G205

Tema: Nuomonė dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo (EGF) lėšų mobilizavimo ((Prancūzijos paraiška „EGF/2015/010 FR/MoryGlobal“) (COM(2016) 185 final)

Gerb. pirmininke,

Užimtumo ir socialinių reikalų (EMPL) komitetas ir jo EGF darbo grupė apsvarstė klausimą dėl EGF lėšų mobilizavimo byloje „EGF/2015/010 FR/MoryGlobal“)“ ir priėmė toliau pateiktą nuomonę.

EMPL komitetas ir EGF darbo grupė pritaria, kad būtų mobilizuotos fondo lėšos pagal minėtąją paraišką. Atsižvelgdamas į tai, EMPL komitetas pateikia keletą pastabų, nors jos ir neturi įtakos sprendimui pervesti mokėjimus.

EMPL komiteto svarstymai pagrįsti toliau išdėstytais motyvais:

A) kadangi ši paraiška grindžiama Reglamento (ES) Nr. 1309/2013 (EGF reglamentas) 4 straipsnio 1 dalies a punktu ir susijusi su 2 132 darbuotojais, atleistais iš Prancūzijos įmonės „MoryGlobal SAS“, vykdančios NACE 2 red. 49 skyriui (Sausumos transportas ir transportavimas vamzdynais) ir NACE 2 red. 52 skyriui (Sandėliavimas ir transportui būdingų paslaugų veikla) priskiriamą veiklą 54 žemyninės Prancūzijos vietose, daugiausia NUTS 2 lygio regionuose, ir vietos, kuriose per ataskaitinį laikotarpį nuo 2015 m. balandžio 27 d. iki 2015 m. rugpjūčio 27 d. atleista daugiausia darbuotojų yra šios: Centras (FR24); Il de Fransas (FR10); Rona-Alpės (FR71); Luaros kraštas (FR51); Lotaringija (FR41) ir Elzasas (FR42);

B) kadangi, siekdama įrodyti darbuotojų atleidimo sąsają su besitęsiančia pasauline finansų ir ekonomikos krize, kaip nurodyta Reglamente (EB) Nr. 546/2009, Prancūzija teigia, kad įmonė „MoryGlobal“ veikė pasiuntinių paslaugų, krovinių vežimo ir pristatymo, susijusių medžiagų sandėliavimo ir nuomos srityse ir šias paslaugas teikė ir Prancūzijoje, ir užsienyje, tačiau dėl krizės krovinių vežimo keliais sunkesnėmis kaip 3,5 t transporto priemonėmis apimtis 2007–2012 m. ES sumažėjo 13,7 proc., o Prancūzijoje – 21 proc. (Eurostatas), ir kad 2014 m. krovinių vežimo kelių transportu veikla buvo daugiau nei 10 proc. mažesnė, palyginti su iki krizės vykdyta veikla; kadangi sumažėjo vežamų krovinių kiekis, todėl krovinių vežimo keliais sektoriuje kilo kainų karas, vis mažėjo šio sektoriaus veiklos maržos ir vėliau nuvilnijo bankrotų banga;

C) kadangi prašymas pateiktas po to, kai buvo paskelbtas bankrotas, todėl priimtas sprendimas dėl „MoryGlobal“ teisminio likvidavimo, ir yra susijęs su paraiška „EGF/2014/017 FR/Mory-Ducros“;

D) kadangi didžioji dalis (81,6 proc.) darbuotojų, kuriems numatyta taikyti priemones, yra vyrai, o 18,4 proc. – moterys; kadangi 59,5 proc. darbuotojų yra 30–54 metų amžiaus, 21,2 proc. – 25–29 metų amžiaus ir 19,1 proc. – 55–64 metų amžiaus;

todėl Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas ragina atsakingą Biudžeto komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos dėl Prancūzijos paraiškos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. pritaria Komisijai, kad įvykdyti Reglamento (ES) Nr. 1309/2013 4 straipsnio 1 dalies a punkte nustatyti intervencijos kriterijai ir kad todėl Prancūzija turi teisę pagal šį reglamentą gauti finansinę 5 146 800 EUR paramą, kuri sudaro 60 proc. bendrų išlaidų, siekiančių 8 578 000 EUR;

2. pažymi, kad Komisija laikėsi 12 savaičių laikotarpio termino, skaičiuojant nuo 2015 m. lapkričio 19 d., kai gavo Prancūzijos valdžios institucijų pateiktą paraišką, ir 2016 m. balandžio 7 d. ji baigė savo vertinimą, ar paraiška atitinka finansinės paramos suteikimo sąlygas, ir tą pačią dieną informavo Parlamentą;

3. atkreipia dėmesį į tai, kad EGF lėšomis bendrai finansuojamas prie individualių poreikių pritaikytos paslaugos apima konsultantų ekspertų grupės teikiamas konsultavimo ir orientavimo paslaugas, kurios papildo socialinį planą ir profesinio saugumo sutartį (pranc. Contrat de Sécurisation professionnelle), finansuojamą Prancūzijos, siekiant padėti darbuotojams sugrįžti į darbo rinką; tikisi, kad Komisija ir Prancūzijos valdžios institucijos griežtai laikysis principo, pagal kurį agentūroms, su kuriomis sudarytos sutartys, bus mokama remiantis pasiektais rezultatais;

4. palankiai vertina tai, kad prieš tai, kai buvo gautos papildomos lėšos iš EGF, Prancūzijos valstybė pradėjo taikyti socialinį planą, kurį vykdant taip pat dalyvauja įmonė „MoryGlobal“ prisidėdama lėšomis; palankiai vertina tai, kad priemonės, kurioms paremti prašoma EGF lėšų, neapima priemonių, nurodytų EGF reglamento 7 straipsnio 1 dalies b punkte, t. y. išmokų, o parama yra nukreipta į priemones, turinčias tikrą pridėtinę vertę užtikrinant ateityje atleistų darbuotojų grįžimą į darbo rinką;

5. atkreipia dėmesį į tai, kad konsultantų grupės darbą organizuojantys rangovai – tai tie patys rangovai, kurie teikia paslaugas iš įmonės „Mory-Ducros“ atleistiems darbuotojams; ragina Komisiją pateikti paramos, teikiamos iš įmonės „Mory- Ducros“ atleistiems darbuotojams, išlaidų efektyvumo analizę, nes ši paraiška yra susijusi su paraiška „EGF/2014/017 FR/Mory-Ducros“ ir tie patys rangovai teikia prie individualių poreikių pritaikytas paslaugas;

6. pažymi, kad rangovų (BPI, „Sodie“ ir „AFPA Transitions“) užduotis yra suteikti pagalbą atleistiems darbuotojams, padėti rasti jiems būdus, kaip išlikti darbo rinkoje ir susirasti naujų darbo vietų teikiant prie individualių poreikių pritaikytas paslaugas, kaip antai, organizuojant kolektyvinius ir individualius informacinius susitikimus, siūlant pagalbą keičiant profesinę veiklą ir įsidarbinant naujoje darbo vietoje;

7. pažymi, jog Prancūzija nurodė, kad suderintas prie individualių poreikių pritaikytų paslaugų paketas buvo parengtas konsultuojantis su tikslinių paramos gavėjų atstovais ir socialiniais partneriais;

8. atkreipia dėmesį į tai, kad Prancūzijos valdžios institucijos patvirtino, kad siūlomi veiksmai nebus finansiškai remiami iš kitų Sąjungos fondų ar pagal kitas finansines priemones ir kad jie papildo struktūrinių fondų lėšomis finansuojamus veiksmus;

9. pakartoja savo prašymą Komisijai užtikrinti galimybę visuomenei susipažinti su visais su EGF bylomis susijusiais dokumentais;

10. primena, kad, kaip nustatyta reglamento 7 straipsnyje, rengiant suderintą prie individualių poreikių pritaikytų paslaugų paketą reikėtų iš anksto numatyti būsimas darbo rinkos perspektyvas ir reikiamus įgūdžius ir šį paketą pritaikyti prie perėjimo prie efektyvaus išteklių naudojimo ir tvarios ekonomikos.

Pagarbiai

Thomas HÄNDEL

EMPL komiteto pirmininkas

PRIEDAS. REGIONINĖS PLĖTROS KOMITETO LAIŠKAS

Jean'ui ARTHUIS

pirmininkui

Biudžeto komitetas

Europos Parlamentas

Tema:  Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimas

Gerb. J. Arthuis,

Regioninės plėtros komiteto buvo paprašyta pateikti nuomonę dėl Komisijos pasiūlymo dėl sprendimo mobilizuoti Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo (EGF) lėšas. Suprantu, kad 2016 m. gegužės 23 d. Biudžeto komitete ketinama patvirtinti pranešimą dėl šio pasiūlymo:

  COM(2016) 0185 siūloma skirti 5 146 8000 EUR EGF paramą 2 132 darbuotojams, atleistiems iš įmonės „MoryGlobal SAS“. Visų pirma ši įmonė veikė ekonomikos sektoriuje, kuris priskiriamas NACE 2 red. 49 skyriui (Sausumos transportas ir transportavimas vamzdynais) ir NACE 2 red. 52 skyriui (Sandėliavimas ir transportui būdingų paslaugų veikla). „MoryGlobal SAS“ atleido darbuotojų įvairiose žemyninės Prancūzijos vietose. Vietos, kuriose atleista daugiausia darbuotojų, yra šiuose NUTS 2 lygio regionuose: Centro (FR24), Il de Franso (FR10), Ronos-Alpių (FR71), Luaros (FR51), Lotaringijos (FR41), Elzaso (FR42).

EGF finansinės paramos teikimo taisyklės išdėstytos 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 1309/2013 dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo (2014–2020 m.), kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1927/2006.

Komiteto koordinatoriai įvertino šį pasiūlymą ir paprašė Jums raštu pranešti, kad dauguma komiteto narių neprieštarauja šiam Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimui siekiant skirti minėtas sumas, kaip siūlo Komisija.

Pagarbiai

Iskra MIHAYLOVA

GALUTINIO BALSAVIMO ATSAKINGAME KOMITETE REZULTATAI

Priėmimo data

23.5.2016

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

22

4

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Jean Arthuis, Lefteris Christoforou, Jean-Paul Denanot, José Manuel Fernandes, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Ernest Maragall, Sophie Montel, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Urmas Paet, Paul Rübig, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Paul Tang, Daniele Viotti, Auke Zijlstra

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Anneli Jäätteenmäki, Georgios Kyrtsos, Andrej Plenković, Ivan Štefanec, Nils Torvalds

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Laura Agea, Rainer Wieland