Procedūra : 2016/2043(BUD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0182/2016

Iesniegtie teksti :

A8-0182/2016

Debates :

Balsojumi :

PV 26/05/2016 - 6.2
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2016)0229

ZIŅOJUMS     
PDF 655kWORD 133k
24.5.2016
PE 580.769v02-00 A8-0182/2016

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu (Francijas pieteikums EGF/2015/010 FR/MoryGlobal)

(COM(2016)0185 – C8-0136/2016 – 2016/2043(BUD))

Budžeta komiteja

Referente: Anneli Jäätteenmäki

EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
 PIELIKUMS. EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES LĒMUMS
 PASKAIDROJUMS
 PIELIKUMS. Nodarbinātības un sociālo lietu komitejAS VĒSTULE
 PIELIKUMS. Reģionālās attīstības komitejaS VĒSTULE
 ATBILDĪGĀS KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS

EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu (Francijas pieteikums EGF/2015/010 FR/MoryGlobal)

(COM(2016)0185 – C8-0136/2016 – 2016/2043(BUD))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2016)0185 – C8-0136/2016),

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulu (ES) Nr. 1309/2013 par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fondu (2014–2020) un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 1927/2006(1) (EGF regula),

–  ņemot vērā Padomes 2013. gada 2. decembra Regulu (ES, Euratom) Nr. 1311/2013, ar ko nosaka daudzgadu finanšu shēmu 2014.–2020. gadam(2), un jo īpaši tās 12. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgumu par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību(3) un jo īpaši tā 13. punktu,

–  ņemot vērā 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīguma 13. punktā paredzēto trialoga procedūru,

–  ņemot vērā Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas vēstuli,

–  ņemot vērā Reģionālās attīstības komitejas vēstuli,

–  ņemot vērā Budžeta komitejas ziņojumu (A8-0182/2016),

A.  tā kā Savienība ir izveidojusi likumdošanas un budžeta instrumentus, lai sniegtu papildu atbalstu darba ņēmējiem, kurus nelabvēlīgi ietekmējušas lielas strukturālās pārmaiņas pasaules tirdzniecības modeļos vai globāla finanšu un ekonomikas krīze, un lai palīdzētu viņiem no jauna iekļauties darba tirgū;

B.  tā kā Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2008. gada 17. jūlija saskaņošanas sanāksmē pieņemtā kopīgā deklarācija paredz, ka finansiālajai palīdzībai, ko Savienība sniedz atlaistiem darbiniekiem, vajadzētu būt dinamiskai un tā būtu jāsniedz pēc iespējas drīz un efektīvi, un lēmumi par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda (EGF) izmantošanu būtu jāpieņem, pienācīgi ņemot vērā 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgumu;

C.  tā kā EGF regulas pieņemšana atspoguļo Parlamenta un Padomes panākto vienošanos no jauna iekļaut ar krīzi saistīto fonda izmantošanas kritēriju, noteikt Savienības finansiālo ieguldījumu 60 % apmērā no ierosināto pasākumu kopējām paredzamajām izmaksām, palielināt EGF pieteikumu izskatīšanas efektivitāti Komisijā un samazināt vērtēšanas un apstiprināšanas laiku Parlamentā un Padomē, paplašināt atbalsttiesīgo darbību un saņēmēju loku, ietverot arī pašnodarbinātas personas un jauniešus, un finansēt stimulus savu uzņēmumu izveidei;

D.  tā kā Francija ir iesniegusi pieteikumu EGF/2015/010 FR/MoryGlobal, lai saņemtu finansiālu ieguldījumu no EGF saistībā ar darbinieku atlaišanu saimnieciskās darbības nozarē, kas klasificēta NACE 2. redakcijas 49. nodaļā (“Sauszemes transports un cauruļvadu transports”) un 52. nodaļā (“Uzglabāšanas un transporta palīgdarbības”), visā Francijas kontinentālajā daļā, un tā kā ir sagaidāms, ka EGF līdzfinansētajos pasākumos piedalīsies 2132 atlaistie atbalsttiesīgie darbinieki; tā kā šis pieteikums ir iesniegts pēc MoryGlobal juridiskās likvidācijas un tas ir turpmākais pasākums pēc pieteikuma EGF/2014/017 FR/Mory-Ducros iesniegšanas;

E.  tā kā pieteikums tika iesniegts saskaņā ar EGF regulas 4. panta 1. punkta a) apakšpunktā minētajiem intervences kritērijiem, kuros paredzēts, ka četru mēnešu pārskata periodā kopā vismaz 500 darba ņēmēji ir atlaisti kādā dalībvalsts uzņēmumā, ieskaitot darbinieku atlaišanu un/vai pašnodarbinātu personu darbības beigšanos šī uzņēmuma piegādes uzņēmumos vai pakārtotās ražošanas uzņēmumos,

1.  piekrīt Komisijai, ka EGF regulas 4. panta 1. punkta a) apakšpunktā paredzētie nosacījumi ir ievēroti un ka līdz ar to Francija saskaņā ar minēto regulu ir tiesīga saņemt finansiālu ieguldījumu EUR 5 146 800 apmērā, kas ir 60 % no kopējām izmaksām, proti, EUR 8 528 000;

2.  norāda, ka Komisija ievēroja termiņu — 12 nedēļas no Francijas iestāžu pieteikuma saņemšanas dienas, proti, 2015. gada 19. novembra, līdz 2016. gada 7. aprīlim, kad tā pabeidza savu novērtējumu par atbilstību finansiālā ieguldījuma piešķiršanas nosacījumiem, un tajā pašā dienā to darīja zināmu Parlamentam;

3.  uzskata, ka MoryGlobal darbinieku atlaišana ir saistīta ar vispārējo fizisko rādītāju samazināšanās tendenci Eiropā, kuras dēļ ir samazinājies pārvadājumu apjoms un autotransporta pārvadājumu nozarē sācies cenu karš, un tas kopš 2007. gada Francijā ir radījis zaudējumus, kas izraisījuši daudzu uzņēmumu bankrotu, starp kuriem bija arī Mory-Ducros un vēlāk  — MoryGlobal, kurš bija pieņēmis darbā 2107 Mory-Ducros bijušos darbiniekus;

4.  norāda, ka 2015. gada aprīlī apstiprinātā EGF atbalsta apmērs 2513 bijušajiem Mory-Ducros darbiniekiem ir EUR 6 052 200(4);

5.  norāda, ka līdz šim sauszemes transporta un cauruļvadu transporta nozarē ir iesniegti divi citi pieteikumi EGF finansējuma saņemšanai: EGF/2014/017 FR/Mory-Ducros un EGF/2011/001 AT/Nieder- und Oberoesterreich, kuri abi pamatoti ar globālo finanšu un ekonomikas krīzi, saistībā ar 2804 atlaistajiem darba ņēmējiem šajā nozarē; norāda, ka vairāki pasākumi abos pieteikumos ir līdzīgi;

6.  norāda, ka ar nolūku steidzami palīdzēt darba ņēmējiem Francijas iestādes individualizētos pakalpojumus atlaistajiem darbiniekiem nolēma sniegt no 2015. gada 23. aprīļa — labu laiku pirms lēmuma par EGF atbalsta piešķiršanu ierosinātajam saskaņotajam pasākumu kopumam;

7.  atzinīgi vērtē to, ka Francija jau pirms papildinājuma saņemšanas no EGF bija ieviesusi sociālo plānu, kurā ar finansējumu piedalās arī uzņēmums MoryGlobal; pauž gandarījumu par to, ka no EGF pieprasīto palīdzību nav paredzēts izmantot EGF regulas 7. panta 1. punkta b) apakšpunktā minētajiem pasākumiem, proti, pabalstiem, bet gan pasākumiem, kas nodrošinās patiesu pievienoto vērtību attiecībā uz atlaisto darbinieku turpmāku reintegrāciju darba tirgū;

8.  norāda, ka paredzētie EGF līdzfinansētie individualizētie pasākumi sastāv no padomiem un konsultācijām, ko sniedz ekspertu konsultantu grupa, papildus sociālajam plānam un Contrat de Sécurisation Professionnelle, ko finansē Francijas valsts, lai palīdzētu darba ņēmējiem atgriezties darbā; norāda, ka trīs līgumslēdzēji, kas nodrošina konsultantu grupas pakalpojumus, ir tie, kas sniedz pakalpojumus Mory-Ducros atlaistajiem darbiniekiem; sagaida, ka Komisija un Francijas iestādes stingri ievēros principu, saskaņā ar kuru maksājumi aģentūrām tiks veikti atbilstoši gūtajiem rezultātiem;

9.  norāda, ka līgumslēdzēji (BPI, Sodie un AFPA Transitions) atbalstīs atlaistos darbiniekus un palīdzēs viņiem rast risinājumus, kā palikt darba tirgū un atrast jaunu darbu, ar individualizētiem pakalpojumiem, piemēram, kolektīvām un individuālām informatīvām sesijām, profesionālo pāreju un atbalstu virzībā uz jaunu darbvietu;

10.  uzskata, ka darba ņēmējiem vecuma grupā no 55 līdz 64 gadiem ir lielāks risks ilgstoši palikt bez darba un zaudēt iespēju atgriezties darba tirgū, kas var izraisīt viņu sociālo atstumtību; tādēļ uzskata, ka šiem darba ņēmējiem, kuru īpatsvars veido vairāk nekā 19 % no līdzekļu saņēmējiem, kam tiks paredzēti ierosinātie pasākumi, ir īpašas vajadzības attiecībā uz to, lai sniegtu viņiem individuālu pieeju saskaņā ar EGF Regulas 7. pantu;

11.  norāda, ka no Francijas sniegtās informācijas izriet, ka saskaņotais individualizēto pakalpojumu kopums bija sagatavots, apspriežoties ar paredzēto atbalsta saņēmēju pārstāvjiem un sociālajiem partneriem;

12.  atgādina, ka saskaņā ar EGF regulas 7. pantu saskaņotajam individualizēto pakalpojumu kopumam vajadzētu būt tādam, kas paredz turpmākas darba tirgus perspektīvas un nepieciešamās prasmes, un tam jābūt saderīgam ar pāreju uz ilgtspējīgu ekonomiku, kurā tiek efektīvi izmantoti resursi; atzinīgi vērtē to, ka Francija ir sniegusi visas nepieciešamās garantijas, ka ierosinātās darbības kā kombinēts pasākums, lai pielāgotos globālajām problēmām nolūkā panākt ilgtspējīgu ekonomikas izaugsmi, kā uzsvērts Eiropas īstenošanas novērtējumā par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fondu 2007.–2014. gadā1a, papildinās darbības, kuras tiek finansētas, izmantojot struktūrfondus(5);

13.  norāda, ka konsultantu grupas pakalpojumus nodrošina tie paši līgumslēdzēji, kas sniedz pakalpojumus Mory-Ducros atlaistajiem darbiniekiem; aicina Komisiju novērtēt, cik rentabls ir patlaban sniegtais atbalsts Mory-Ducros atlaistajiem darbiniekiem, ņemot vērā, ka pašreizējais pieteikums ir pieteikuma EGF/2014/017 FR/Mory-Ducros turpinājums un individualizēto pakalpojumu sniedzēji ir tie paši līgumslēdzēji;

14.  ņem vērā attiecīgā darba tirgus jutīgumu, ņemot vērā, ka sauszemes transporta pakalpojumu nozarē Francija nodrošina lielāko pievienotās vērtības daļu ES 28;

15.  norāda, ka Francijas varas iestādes ir apstiprinājušas, ka ierosinātās darbības netiek finansētas no citiem Savienības fondiem vai finanšu instrumentiem un ka tās papildina struktūrfondu finansētās darbības;

16.  atkārtoti uzsver, ka EGF palīdzība papildina valsts pasākumus un tā nedrīkst aizstāt darbības, par kurām ir atbildīgas dalībvalstis vai uzņēmumi;

17.  atzinīgi vērtē uzlaboto procedūru, kuru Komisija ieviesa pēc Parlamenta pieprasījuma paātrināt dotāciju piešķiršanu; norāda, ka jaunais grafiks nozīmē, ka visam būs jānotiek ātrāk, un tas var ietekmēt to, cik efektīvi tiks sniegti norādījumi par pieprasījumu sagatavošanu;

18.  atkārtoti aicina Komisiju nodrošināt publisku piekļuvi visiem dokumentiem par EGF pieteikumiem;

19.  apstiprina šai rezolūcijai pievienoto lēmumu;

20.  uzdod priekšsēdētājam parakstīt šo lēmumu kopā ar Padomes priekšsēdētāju un nodrošināt tā publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī;

21.  uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju, kā arī tās pielikumu nosūtīt Padomei un Komisijai.

(1)

OV L 347, 20.12.2013., 855. lpp.

(2)

OV L 347, 20.12.2013., 884. lpp.

(3)

OV C 373, 20.12.2013., 1. lpp.

(4)

Eiropas Parlamenta un Padomes 2015. gada 29. aprīļa Lēmums (ES) 2015/738 par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu (Francijas pieteikums EGF/2014/017 FR/Mory-Ducros) (OV L 117, 8.5.2015., 47. lpp.).

(5)

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2016/558763/EPRS_IDA(2016)558763_EN.pdf


PIELIKUMS. EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES LĒMUMS

par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu (Francijas pieteikums EGF/2015/010 FR/MoryGlobal)

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulu (ES) Nr. 1309/2013 par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fondu (2014–2020) un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 1927/2006(1), un jo īpaši tās 15. panta 4. punktu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgumu par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību(2) un jo īpaši tā 13. punktu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

tā kā:

(1)  Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda (EGF) mērķis ir sniegt atbalstu darba ņēmējiem, kas atlaisti no darba, un pašnodarbinātām personām, kuru darbība ir beigusies tādēļ, ka globalizācijas dēļ ir notikušas lielas strukturālas pārmaiņas pasaules tirdzniecības modeļos, turpinās globālā finanšu un ekonomikas krīze vai ir sākusies jauna globāla finanšu un ekonomikas krīze, un lai palīdzētu viņiem no jauna iekļauties darba tirgū.

(2)  EGF var izmantot, nepārsniedzot maksimālo apjomu EUR 150 miljoni gadā (2011. gada cenās), kā noteikts Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 1311/2013(3) 12. pantā.

(3)  Francija 2015. gada 19. novembrī iesniedza pieteikumu EGF/2015/010 FR/MoryGlobal par EGF finansiālo ieguldījumu pēc darba ņēmēju atlaišanas uzņēmumā MoryGlobal SAS Francijā. Pieteikums tika papildināts ar papildu informāciju saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1309/2013 8. panta 3. punktu. Šis pieteikums atbilst Regulas (ES) Nr. 1309/2013 13. pantā norādītajām prasībām EGF finansiālā ieguldījuma noteikšanai.

(4)  Tādēļ EGF būtu jāizmanto, lai sniegtu finansiālu ieguldījumu EUR 5 146 800 apmērā saistībā ar Francijas iesniegto pieteikumu.

(5)  Lai pēc iespējas saīsinātu laiku, kas vajadzīgs EGF izmantošanai, šis lēmums būtu jāpiemēro no tā pieņemšanas dienas,

IR PIEŅĒMUŠI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Eiropas Savienības 2016. finanšu gada vispārējā budžetā izmanto Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fondu, lai piešķirtu EUR 5 146 800 saistību un maksājumu apropriācijās.

2. pants

Šis lēmums stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī. To piemēro no [pieņemšanas datums]*.

(4)[Vieta, datums]

Eiropas Parlamenta vārdā —  Padomes vārdā —

priekšsēdētājs  priekšsēdētājs

(1)

  OV C 347, 20.12.2013., 855. lpp.

(2)

  OV C 373, 20.12.2013., 1. lpp.

(3)

  Padomes 2013. gada 2. decembra Regula (ES, Euratom) Nr. 1311/2013, ar ko nosaka daudzgadu finanšu shēmu 2014.–2020. gadam (OV L 347, 20.12.2013., 884. lpp.).

(4)

*   Pirms publicēšanas OV tā pieņemšanas dienu ievieto Parlaments.


PASKAIDROJUMS

I.  Vispārīga informācija

Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonds tika izveidots, lai sniegtu papildu atbalstu darba ņēmējiem, kurus nelabvēlīgi ietekmējušas lielas strukturālās pārmaiņas pasaules tirdzniecības modeļos.

Saskaņā ar 12. pantu Regulā (ES, Euratom) Nr. 1311/2013, ar ko nosaka daudzgadu finanšu shēmu 2014.–2020. gadam(1), un 15. pantu Regulā (ES) Nr. 1309/2013(2) Fondu drīkst izmantot, nepārsniedzot maksimālo apjomu — EUR 150 miljonus gadā (2011. gada cenās). Attiecīgās summas tiek iekļautas Savienības vispārējā budžetā kā uzkrājums.

EGF izmantošanas procedūra ir šāda: ja pieteikums tiek novērtēts pozitīvi, saskaņā ar 13. punktu Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgumā par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību(3) Komisija iesniedz budžeta lēmējinstitūcijai priekšlikumu par EGF izmantošanu un vienlaikus arī atbilstošu pieprasījumu pārvietot līdzekļus. Ja neizdodas panākt vienošanos, tiek sākta trialoga procedūra.

II.  Uzņēmuma MoryGlobal pieteikums un Komisijas priekšlikums

Komisija 2016. gada 7. aprīlī pieņēma priekšlikumu lēmumam par EGF izmantošanu, piešķirot Francijai finanšu līdzekļus, lai atbalstītu to darba ņēmēju reintegrāciju darba tirgū, kuri saistībā ar pasaules finanšu un ekonomikas krīzi tika atlaisti no darba MoryGlobal SAS, kas darbojas nozarē, kas klasificēta NACE 2. redakcijas 49. nodaļā (“Sauszemes transports un cauruļvadu transports”) un 52. nodaļā (“Uzglabāšanas un transporta palīgdarbības”) visos 22 Francijas kontinentālās teritorijas departamentos.

Šis ir ceturtais pieteikums, kas jāizskata saistībā ar 2016. gada budžetu, un trešais pieteikums saistībā ar sauszemes transporta un cauruļvadu transporta nozari, un tas attiecas uz EGF līdzekļu piešķiršanu Francijai par kopējo summu EUR 5 146 800. Pieteikums attiecas uz 2132 atlaistajiem darbiniekiem.

Pieteikums tika iesniegts Komisijai 2015. gada 19. novembrī, un līdz 2016. gada 14. janvārim tika sniegta papildu informācija. Ievērojot visus spēkā esošos EGF regulas noteikumus, Komisija ir secinājusi, ka pieteikums atbilst EGF finansiālā ieguldījuma piešķiršanas nosacījumiem.

Francijas iestādes norāda, ka darbinieku atlaišanu izraisīja uzņēmuma bankrots un slēgšana. Pēc Francijas Bankas aplēsēm bankrotu daudzums kravas autopārvadājumu nozarē, salīdzinot 2007. un 2013. gadu, ik gadu ir palielinājies par 35 %. Tiek uzskatīts, ka tas noticis globālās finanšu un ekonomikas krīzes dēļ, kā rezultātā kravas autopārvadājumi transportlīdzekļos, kuru masa pārsniedz 3,5 tonnas, no 2007. līdz 2012. gadam Eiropas Savienībā samazinājās par 13,7 % un Francijā — par 21 % (Eurostat). Šis samazinājums iekļāvās vispārējā fizisko rādītāju samazināšanās tendencē Eiropā. Tā kā samazinājās pārvadājumu apjoms, nozarē sākās cenu karš, kuru tikai pastiprināja dažādu izmaksu (degviela, algas, materiāli) palielināšanās, un tas kopš 2007. gada Francijā ir radījis pelņas normas nepārtrauktu lejupslīdi un zaudējumus šajā nozarē.

Minētais pieteikums ir turpinājums pieteikumam EGF/2014/017 FR/Mory-Ducros, kas attiecās uz tiem Mory-Ducros darbiniekiem, kuri nepārgāja uz MoryGlobal.

Individualizētie pakalpojumi, kas sniedzami atlaistajiem darba ņēmējiem, sastāv no padomiem un konsultācijām atlaistajiem darba ņēmējiem, ko sniedz ekspertu konsultantu grupa, kuru nodrošina trīs līgumslēdzēji. Tie ir nolīgti, lai katram dalībniekam sniegtu a) individuālu karjeras izaugsmes plānu un b) pietiekamu skaitu darba piedāvājumu; aģentūrām c) jāļauj darba ņēmējiem konsultēties ar ekspertiem vispārīgos ar darba tirgu saistītos jautājumos un/vai ekspertiem uzņēmumu izveides jautājumos, kuriem ir izcilas zināšanas par reģiona darba tirgu un kuri ir pieejami un atsaucīgi. Tie arī nodrošinās apmācības seminārus vispārējās kompetencēs (piemēram, CV sagatavošana, darba intervijas sagatavošana, darba meklēšanas prasmes un uzņēmuma izveide), apmācību interneta lietošanā, darbvietu gadatirgus un sanāksmes ar darba devējiem vai nozares pārstāvjiem, kā arī sanāksmes ar mācību iestādēm.

Komisija uzskata, ka izklāstītie pasākumi ir aktīvi darba tirgus pasākumi, kas atbilst EGF regulas 7. pantā norādītajām atbalsttiesīgajām darbībām. Šīs darbības neaizstāj pasīvus sociālās aizsardzības pasākumus.

Francijas iestādes ir sniegušas visas nepieciešamās garantijas attiecībā uz turpmāk minēto:

-  piekļuvē ierosinātajām darbībām un to īstenošanai tiks piemēroti vienlīdzīgas attieksmes un nediskriminācijas principi,

-  ir ievērotas valstu un ES tiesību aktos paredzētās prasības par kolektīvo atlaišanu,

-  ierosinātās darbības nesaņems finansiālu atbalstu no citiem Savienības fondiem vai finanšu instrumentiem, kā arī tiks novērsta jebkāda dubulta finansēšana,

-  ar ierosinātajām darbībām papildinās no struktūrfondiem finansētās darbības,

-  EGF finansiālais ieguldījums atbildīs procesuālajiem un materiālajiem Savienības noteikumiem par valsts atbalstu.

Francija ir informējusi Komisiju, ka EGF pasākumus priekšfinansē un līdzfinansē Darba, nodarbinātības, profesionālās apmācības un sociālā dialoga ministrija, izmantojot budžeta pozīciju, kas paredzēta atbalstam ekonomisko pārmaiņu laikā un nodarbinātības attīstīšanai.

III.  Procedūra

Lai izmantotu EGF, Komisija ir iesniegusi budžeta lēmējinstitūcijai pieprasījumu pārvietot līdzekļus no EGF rezerves (40 02 43) uz EGF budžeta pozīciju (04 04 01) par kopējo summu EUR 5 146 800.

Šis ir ceturtais budžeta lēmējinstitūcijai 2016. gadā līdz šim iesniegtais priekšlikums pārvietot līdzekļus, lai izmantotu EGF.

Ja neizdosies panākt vienošanos, tiks sākta trialoga procedūra, kā paredzēts EGF regulas 15. panta 4. punktā.

Saskaņā ar iekšēju vienošanos šajā procesā būtu jāiesaista Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja, lai tā nodrošinātu konstruktīvu atbalstu un ieguldījumu EGF izmantošanas pieteikumu izvērtēšanā.

(1)

OV L 347, 20.12.2013., 884. lpp.

(2)

OJ L 347, 20.12.2013., 855. lpp.

(3)

OV C 373, 20.12.2013., 1. lpp.


PIELIKUMS. Nodarbinātības un sociālo lietu komitejAS VĒSTULE

CO/jb D(2016)19091

Budžeta komitejas priekšsēdētājam

Jean Arthuis

ASP 09G205

Temats: Atzinums par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda (EGF) izmantošanu saistībā ar Francijas pieteikumu EGF/2015/010 FR/MoryGlobal (COM(2016) 185 final)

Godātais priekšsēdētāj!

Nodarbinātības un sociālo lietu (EMPL) komiteja un tās darba grupa EGF jautājumos izskatīja jautājumu par EGF izmantošanu saistībā ar pieteikumu EGF/2015/010 FR/MoryGlobal un pieņēma turpmāk izklāstīto atzinumu.

EMPL komiteja un darba grupa EGF jautājumos atbalsta EGF izmantošanu saistībā ar šo pieteikumu. Lai gan EMPL komitejai ir dažas piezīmes šajā sakarībā, tā neapšauba maksājumu apropriāciju pārvietojuma nepieciešamību.

EMPL komitejas atzinuma pamatā ir šādi apsvērumi:

A) tā kā pieteikums ir iesniegts, pamatojoties uz Regulas (ES) Nr. 1309/2013 (EGF regula) 4. panta 1. punkta a) apakšpunktu, un attiecas uz 2132 darbiniekiem, kuri tika atlaisti no darba Francijas uzņēmumā MoryGlobal SAS, kas darbojas NACE 2. redakcijas 49. nodaļā („Sauszemes transports un cauruļvadu transports”) un arī NACE 2. redakcijas 52. nodaļā („Uzglabāšanas un transporta palīgdarbības”) 54 vietās visā Francijas kontinentālajā daļā, galvenokārt NUTS 2. līmeņa reģionos, un visvairāk darbinieku tika atlaisti Centra reģionā (FR24), Ildefransas reģionā (FR10), Ronas-Alpu reģionā (FR71), Luāras reģionā (FR51), Lotringas reģionā (FR41) un Elzasas reģionā (FR42), minētajiem atlaišanas gadījumiem notiekot pārskata periodā no 2015. gada 27. aprīļa līdz 2015. gada 27. augustam;

B) tā kā, lai pierādītu saikni starp darbinieku atlaišanu un Regulā (EK) Nr. 546/2009 aplūkoto globālo finanšu un ekonomikas krīzi, Francija norāda, ka MoryGlobal darbojās kurjerpasta pakalpojumu, kravu pārvadājumu un piegādes, noliktavu pakalpojumu un saistītu materiālu iznomāšanas jomā, šos pakalpojumus sniedzot gan Francijā, gan citās valstīs, un ka krīzes ietekmē kravas autopārvadājumi transportlīdzekļos, kuru pilna masa pārsniedz 3,5 tonnas, no 2007. līdz 2012. gadam ES samazinājās par 13,7 % un Francijā — par 21 % (Eurostat dati), un ka 2014. gadā kravu autopārvadājumu darbības apjomi bija vairāk nekā par 10 % zemāki nekā pirms krīzes; tā kā pārvadājumu apjomu samazināšanās dēļ nozarē sākās cenu karš, kura rezultātā nepārtraukti samazinājās peļņas norma, izraisot daudzu kravas autopārvadājumu nozares uzņēmumu bankrotu;

C) tā kā pieteikums ir iesniegts pēc bankrota, kam sekoja MoryGlobal juridiskā likvidācija, un ir pieteikuma EGF/2014/017 FR/Mory-Ducros turpinājums;

D) tā kā lielākā daļa (81,6 %) darbinieku, kuriem paredzēti pasākumi, ir vīrieši un 18,4 % — sievietes; tā kā 59,5 % šo darbinieku ir vecumā no 30 līdz 54 gadiem, 21, 2% — vecumā no 25 līdz 29 gadiem, bet 19,1 % — vecumā no 55 līdz 64 gadiem.

Tādēļ Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Budžeta komiteju rezolūcijas priekšlikumā par Francijas pieteikumu iekļaut šādus ierosinājumus:

1. piekrīt Komisijai, ka Regulas (ES) Nr. 1309/2013 4. panta 1. punkta a) apakšpunktā norādītie intervences kritēriji ir izpildīti un ka līdz ar to Francija saskaņā ar minēto regulu ir tiesīga saņemt finansiālu ieguldījumu EUR 5 146 800 apmērā, kas atbilst 60 % no kopējām izmaksām — EUR 8 578 000;

2. norāda, ka Komisija ievēroja termiņu — 12 nedēļas no Francijas iestāžu pieteikuma saņemšanas dienas, proti, 2015. gada 19. novembra, līdz 2016. gada 7. aprīlim, kad tā pabeidza savu novērtējumu par atbilstību finansiālā ieguldījuma piešķiršanas nosacījumiem, un tajā pašā dienā to darīja zināmu Parlamentam;

3. norāda, ka EGF līdzfinansētajos individualizētajos pakalpojumos, kas tiks sniegti atlaistajiem darbiniekiem, ietilpst ekspertu konsultantu grupas sniegti padomi un konsultācijas, kas papildinās sociālo plānu un Contrat de Sécurisation Professionnelle, ko finansē Francijas valsts, lai atbalstītu darba ņēmēju iespējas darba tirgū; sagaida, ka Komisija un Francijas iestādes stingri ievēros principu, kas paredz, ka maksājumi aģentūrām veicami atbilstoši sasniegtajiem rezultātiem;

4. atzinīgi vērtē to, ka Francijas valsts ir ieviesusi sociālo plānu, kurā ar finansējumu piedalās arī uzņēmums MoryGlobal, un tikai tad prasīts papildinājums no EGF; atzinīgi vērtē to, ka no EGF pieprasīto palīdzību nav paredzēts izmantot EGF regulas 7. panta 1. punkta b) apakšpunktā minētajiem pasākumiem, proti, pabalstiem, bet gan pasākumiem, kas nodrošinās patiesu pievienoto vērtību attiecībā uz atlaisto darbinieku turpmāku reintegrāciju darba tirgū;

5. norāda, ka konsultantu grupas pakalpojumus nodrošina tie paši līgumslēdzēji, kas sniedz pakalpojumus Mory-Ducros atlaistajiem darbiniekiem; aicina Komisiju novērtēt, cik rentabls ir patlaban sniegtais atbalsts Mory-Ducros atlaistajiem darbiniekiem, ņemot vērā, ka pašreizējais pieteikums ir pieteikuma EGF/2014/017 FR/Mory-Ducros turpinājums un individualizēto pakalpojumu sniedzēji ir tie paši līgumslēdzēji;

6. norāda, ka līgumslēdzēji (BPI, Sodie un AFPA Transitions) atbalstīs atlaistos darbiniekus un palīdzēs viņiem rast risinājumus, kā palikt darba tirgū un atrast jaunu darbu, ar individualizētiem pakalpojumiem, piemēram, kolektīvām un individuālām informatīvām sesijām, profesionālo pāreju un atbalstu virzībā uz jaunu darbvietu;

7. norāda, ka no Francijas sniegtās informācijas izriet, ka saskaņotais individualizēto pakalpojumu kopums ir sagatavots, apspriežoties ar paredzēto atbalsta saņēmēju pārstāvjiem un sociālajiem partneriem;

8. norāda, ka Francijas varas iestādes ir apstiprinājušas, ka ierosinātās darbības netiek finansētas no citiem Savienības fondiem vai finanšu instrumentiem un ka tās papildina struktūrfondu finansētās darbības;

9. atkārtoti aicina Komisiju nodrošināt publisku piekļuvi visiem dokumentiem par EGF pieteikumiem;

10. atgādina, ka saskaņā ar Regulas 7. pantu saskaņotajam individualizēto pakalpojumu kopumam vajadzētu būt tādam, kurā ir ņemtas vērā turpmākās darba tirgus perspektīvas un nepieciešamās prasmes, un tam jābūt saderīgam ar pāreju uz ilgtspējīgu ekonomiku, kurā tiek efektīvi izmantoti resursi.

Ar cieņu

Thomas HÄNDEL

EMPL komitejas priekšsēdētājs


PIELIKUMS. Reģionālās attīstības komitejaS VĒSTULE

Budžeta komitejas priekšsēdētājam

Jean Arthuis

Eiropas Parlaments

Temats:  Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošana

Godātais Arthuis kungs!

Reģionālās attīstības komitejai ir lūgts sniegt atzinumu par Komisijas priekšlikumu lēmumam par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda (EGF) izmantošanu. Esmu informēta par to, ka ziņojumu par šo priekšlikumu Budžeta komiteja ir paredzējusi pieņemt 2016. gada 23. maijā.

-  COM(2016)0185 ir priekšlikums piešķirt EUR 5 146 800 lielu EGF ieguldījumu 2132 darba ņēmējiem, kurus atlaidis uzņēmums MoryGlobal SAS. Šis uzņēmums galvenokārt darbojās saimnieciskās darbības nozarē, kas klasificēta NACE 2. redakcijas 49. nodaļā (“Sauszemes transports un cauruļvadu transports”) un arī NACE 2. redakcijas 52. nodaļā (“Uzglabāšanas un transporta palīgdarbības”). Uzņēmuma MoryGlobal SAS veiktie atlaišanas gadījumi ir notikuši visā Francijas kontinentālajā daļā. Vietas, kurās atlaists lielākais skaits darba ņēmēju, atrodas šādos NUTS 2. līmeņa reģionos: Centre (FR24), Île-de-France (FR10), Rhône-Alpes (FR71), Pays-de-la-Loire (FR51), Lorraine (FR41), Alsace (FR42).

Spēkā esošie noteikumi par EGF finansiālo ieguldījumu ir izklāstīti Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulā (ES) Nr. 1309/2013 par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fondu (2014–2020) un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 1927/2006.

Komitejas koordinatori ir izvērtējuši šo priekšlikumu un lūguši mani Jūs informēt par to, ka Reģionālās attīstības komitejas locekļu vairākumam nav iebildumu pret Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu, lai piešķirtu iepriekš minēto summu, kā to ierosinājusi Komisija.

Ar cieņu

Iskra MIHAYLOVA


ATBILDĪGĀS KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS

Pieņemšanas datums

23.5.2016

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

22

4

0

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Jean Arthuis, Lefteris Christoforou, Jean-Paul Denanot, José Manuel Fernandes, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Ernest Maragall, Sophie Montel, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Urmas Paet, Paul Rübig, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Paul Tang, Daniele Viotti, Auke Zijlstra

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Anneli Jäätteenmäki, Georgios Kyrtsos, Andrej Plenković, Ivan Štefanec, Nils Torvalds

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Laura Agea, Rainer Wieland

Juridisks paziņojums - Privātuma politika