Procedură : 2016/2043(BUD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0182/2016

Texte depuse :

A8-0182/2016

Dezbateri :

Voturi :

PV 26/05/2016 - 6.2
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2016)0229

RAPORT     
PDF 641kWORD 139k
24.5.2016
PE 580.769v01-00 A8-0182/2016

referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare (cererea din partea Franței – EGF/2015/010 FR/MoryGlobal)

(COM(2016)0185 – C8-0136/2016– 2016/2043(BUD))

Comisia pentru bugete

Raportoare: Anneli Jäätteenmäki

PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 ANEXĂ: DECIZIA PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI
 EXPUNERE DE MOTIVE
 ANEXĂ: SCRISOAREA COMISIEI PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ ȘI AFACERI SOCIALE
 ANEXĂ: SCRISOAREA COMISIEI PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ

PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare (cererea din partea Franței – EGF/2015/010 FR/MoryGlobal)

(COM(2016)0185 – C8-0136/2016– 2016/2043(BUD)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2016)0185 – C8-0136/2016),

–  având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1309/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind Fondul european de ajustare la globalizare (2014-2020) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1927/2006(1) (Regulamentul privind FEG),

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013 al Consiliului din 2 decembrie 2013 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020(2), în special articolul 12,

–  având în vedere Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară(3) (AII din 2 decembrie 2013), în special punctul 13,

–  având în vedere procedura trilogului prevăzută la punctul 13 din AII din 2 decembrie 2013,

–  având în vedere scrisoarea Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale,

–  având în vedere scrisoarea Comisiei pentru dezvoltare regională,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru bugete (A8-0182/2016),

A.  întrucât Uniunea a instituit instrumente legislative și bugetare pentru a oferi un sprijin suplimentar lucrătorilor afectați de schimbările majore intervenite în practicile comerciale internaționale sau de criza economică și financiară mondială și pentru a le acorda asistență în procesul de reintegrare pe piața muncii;

B.  întrucât asistența financiară oferită de Uniune lucrătorilor disponibilizați ar trebui să fie dinamică și pusă la dispoziție cât mai rapid și mai eficient posibil, în conformitate cu Declarația comună a Parlamentului European, a Consiliului și a Comisiei adoptată cu ocazia reuniunii de conciliere din 17 iulie 2008, și cu respectarea AII din 2 decembrie 2013 în ceea ce privește adoptarea deciziilor de mobilizare a Fondului european de ajustare la globalizare (FEG);

C.  întrucât adoptarea Regulamentului privind FEG reflectă acordul la care au ajuns Parlamentul European și Consiliul de a reintroduce criteriul de mobilizare în caz de criză, de a majora contribuția financiară a Uniunii la 60% din costurile totale estimate ale măsurilor propuse, de a crește eficacitatea procesării cererilor privind mobilizarea FEG la Comisie și în cadrul Parlamentului European și al Consiliului prin reducerea timpului de evaluare și aprobare, de a extinde gama de acțiuni și de beneficiari eligibili prin includerea persoanelor care desfășoară activități independente și a tinerilor și de a finanța măsuri de stimulare pentru înființarea unor afaceri proprii;

D.  întrucât Franța a depus cererea EGF/2015/010 FR/MoryGlobal pentru o contribuție financiară din partea FEG, ca urmare a disponibilizărilor care au avut loc în sectorul economic încadrat la NACE Rev. 2, diviziunea 49 („Transporturi terestre și transporturi prin conducte”) și diviziunea 52 („Depozitare și activități auxiliare pentru transport”), pe ansamblul teritoriului Franței metropolitane și întrucât se preconizează că 2 132 lucrători eligibili pentru contribuții din FEG vor participa la aceste măsuri; întrucât cererea vine în urma lichidării judiciare a întreprinderii MoryGlobal și reprezintă o cerere subsecventă cererii EGF/2014/017 FR/Mory-Ducros;

E.  întrucât cererea a fost introdusă în temeiul criteriilor de intervenție de la articolul 4 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul FEG, conform cărora contribuția financiară este asigurată cu condiția ca, într-o perioadă de referință de patru luni, să fie concediați cel puțin 500 de lucrători dintr-o întreprindere dintr-un stat membru, inclusiv lucrători concediați de furnizori și producători din aval și/sau persoane care desfășoară o activitate independentă și care și-au încetat activitatea,

1.  este de acord cu Comisia că sunt îndeplinite condițiile prevăzute la articolul 4 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul privind FEG și că, prin urmare, Franța are dreptul, în temeiul acestui regulament, la o contribuție financiară de 5 146 800 EUR, reprezentând 60 % din costurile totale de 8 528 000 EUR;

2.  ia act de faptul că Comisia a respectat termenul de 12 săptămâni de la primirea cererii din partea autorităților franceze, la 19 noiembrie 2015, până la finalizarea evaluării privind îndeplinirea condițiilor pentru acordarea unei contribuții financiare, la 7 aprilie 2016, și a notificat evaluarea Parlamentului la acea dată;

3.  consideră că disponibilizările din cadrul MoryGlobal sunt legate de tendința generală de declin al producției fizice în Europa, care a dus la reducerea volumelor de mărfuri de transportat și a declanșat un război al prețurilor în sectorul transportului rutier de mărfuri, ceea a avut drept consecință o deteriorare constantă a marjelor operaționale și o serie de pierderi pentru acest sector din Franța începând cu anul 2007, urmate de un val de falimente, inclusiv cel al întreprinderii Mory-Ducros și ulterior al MoryGlobal, care a reangajat 2 107 din foștii angajați ai Mory-Ducros;

4.  subliniază că sprijinul acordat prin FEG pentru cei 2 513 foști angajați ai Mory-Ducros, autorizat în aprilie 2015(4), se ridică la 6 052 200 EUR;

5.  ia act de faptul că, până în prezent, sectorul transporturilor terestre și transporturilor prin conducte a făcut obiectul a alte două cereri FEG: EGF/2014/017 FR/ Mory-Ducros și EGF/2011/001 AT/ Nieder- und Oberoesterreich, ambele fiind justificate de criza economică și financiară mondială, respectiv 2804 concedieri în acest sector; remarcă faptul că în cele două cereri se menționează mai multe măsuri similare;

6.  ia act de faptul că autoritățile franceze au început furnizarea de servicii personalizate pentru lucrătorii afectați la 23 aprilie 2015, cu mult înainte de cererea de acordare a unui sprijin din partea FEG pentru pachetul coordonat propus;

7.  salută faptul că statul francez a instituit un plan social, la care și MoryGlobal participă financiar, înainte de a obține sume suplimentare din partea FEG; apreciază faptul că asistența solicitată din partea FEG nu include măsurile prevăzute la articolul 7 punctul 1 litera (b) din Regulamentul FEG, și anume alocații, ci este orientată către măsuri cu o reală valoare adăugată pentru viitoarea reintegrare pe piața muncii a lucrătorilor concediați;

8.  ia act de faptul că serviciile personalizate care urmează să fie furnizate, cofinanțate de FEG, constau în consilierea și îndrumarea oferite de o echipă de consultanți experți, care vine în completarea planului social și a Contrat de Sécurisation Professionnelle finanțat de statul francez pentru a ajuta lucrătorii să se reintegreze pe piața forței de muncă; ia act de faptul că cei trei contractanți din echipa de consultanți sunt în prezent cei care furnizează servicii lucrătorilor concediați de Mory-Ducros; se așteaptă ca autoritățile franceze și Comisia să respecte strict principiul potrivit căruia plățile către agenții se vor face pe baza rezultatelor obținute;

9.  ia act de faptul că firmele contractante (BPI, Sodie și AFPA Transitions) vor asista lucrătorii concediați și îi vor ajuta să găsească soluții care să le permită să rămână pe piața forței de muncă și să găsească noi locuri de muncă, prin intermediul unor servicii personalizate cum ar fi sesiunile de informare colectivă și individuală, tranziția profesională și îndrumarea spre noi locuri de muncă;

10.  consideră că lucrătorii care se încadrează în grupele de vârstă 55-64 de ani sunt expuși unui risc mai mare de șomaj prelungit și de excludere de pe piața muncii, dar și de excluziune socială; consideră prin urmare că acești lucrători, care reprezintă peste 19% din beneficiarii potențiali ai acestor măsuri, au nevoi specifice de tratament personalizat în conformitate cu articolul 7 din Regulamentul privind FEG;

11.  ia act de faptul că Franța a indicat că pachetul coordonat de servicii personalizate a fost elaborat în consultare cu reprezentanții beneficiarilor vizați și cu partenerii sociali;

12.  reamintește că, potrivit articolului 7 din Regulamentul privind FEG, la conceperea pachetului coordonat de servicii personalizate ar trebui să se anticipeze perspectivele viitoare de pe piața muncii și competențele necesare, iar pachetul în cauză ar trebui să fie compatibil cu trecerea la o economie sustenabilă și eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor; salută faptul că Franța a dat toate asigurările necesare că măsurile propuse vor fi completate de acțiuni finanțate din fondurile structurale, ca măsuri mixte de adaptare la modificările la nivel global în vederea atingerii unei creșteri economice durabile, astfel cum se relevă în studiul intitulat „Evaluarea implementării la nivel european a Fondului european de ajustare la globalizare în perioada 2007-2014(5)”;

13.  ia act de faptul că contractanții din echipa de consultanți sunt aceeași cu cei care furnizează servicii lucrătorilor concediați de Mory-Ducros; invită Comisia să prezinte o evaluare a raportului eficacitate-preț în ceea ce privește sprijinul acordat în prezent lucrătorilor concediați de la Mory-Ducros, deoarece cererea actuală este o cerere subsecventă cererii EGF/2014/017 FR/Mory-Ducros, iar serviciile personalizate sunt furnizate de aceiași contractanți;

14.  ia act de sensibilitatea acestui sector specific al pieței forței de muncă, dat fiind că Franța are cea mai importantă cotă în UE-28 de valoare adăugată în sectorul serviciilor de transport rutier;

15.  ia act de confirmarea dată de autoritățile franceze că acțiunile propuse nu primesc sprijin financiar din partea altor fonduri sau instrumente financiare ale Uniunii și că acestea sunt complementare cu acțiunile finanțate de fondurile structurale;

16.  reiterează faptul că asistența din partea FEG este complementară măsurilor naționale și nu trebuie să înlocuiască acțiunile care țin de responsabilitatea statelor membre sau a întreprinderilor;

17.  salută procedura îmbunătățită instituită de Comisie ca urmare a solicitării Parlamentului de a se accelera eliberarea subvențiilor; ia act de intervalul de timp limitat prevăzut de noul calendar și de potențialul impact asupra eficacității prelucrării dosarelor;

18.  reamintește apelul său adresat Comisiei de a asigura accesul public la toate documentele legate de cazurile FEG;

19.  aprobă decizia anexată la prezenta rezoluție;

20.  încredințează Președintei sarcina de a semna această decizie împreună cu Președintele Consiliului și de a asigura publicarea sa în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;

21.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție, împreună cu anexele, Consiliului și Comisiei.

(1)

JO L 347, 20.12.2013, p. 855.

(2)

JO L 347, 20.12.2013, p. 884.

(3)

JO C 373, 20.12.2013, p. 1.

(4)

Decizia (UE) 2015/738 a Parlamentului European și a Consiliului din 29 aprilie 2015 privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare (cererea EGF/2014/017 FR/Mory-Ducros, prezentată de Franța) (JO L 117, 8.5.2015, p. 47).

(5)

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2016/558763/EPRS_IDA(2016)558763_EN.pdf


ANEXĂ: DECIZIA PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI

privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare (cererea din partea Franței – EGF/2015/010 FR/MoryGlobal)

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1309/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind Fondul european de ajustare la globalizare (2014-2020) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1927/2006(1), în special articolul 15 alineatul (4),

având în vedere Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară(2), în special punctul 13,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

întrucât:

(1)  Fondul european de ajustare la globalizare (FEG) urmărește să ofere sprijin lucrătorilor disponibilizați și persoanelor care desfășoară o activitate independentă a căror activitate a încetat ca urmare a modificărilor structurale majore intervenite în practicile comerciale mondiale, generate de globalizare, ca urmare a continuării crizei economice și financiare mondiale sau ca urmare a unei noi crize economice și financiare mondiale, precum și să le ofere asistență în vederea reintegrării pe piața muncii.

(2)  FEG nu trebuie să depășească o sumă anuală maximă de 150 de milioane EUR (la prețurile din 2011), după cum se prevede la articolul 12 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013 al Consiliului(3).

(3)  La 19 noiembrie 2015, Franța a prezentat cererea EGF/2015/010 FR/MoryGlobal în vederea obținerii unei contribuții financiare din FEG, ca urmare a concedierilor realizate la MoryGlobal SAS în Franța. Cererea a fost completată cu informații suplimentare care au fost transmise în conformitate cu articolul 8 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 1309/2013. Cererea respectivă îndeplinește cerințele necesare pentru acordarea unei contribuții financiare din FEG, astfel cum se prevede la articolul 13 din Regulamentul (UE) nr. 1309/2013.

(4)  Prin urmare, FEG ar trebui mobilizat pentru a se furniza o contribuție financiară în valoare de 5 146 800 EUR ca urmare a cererii depuse de Franța.

(5)  În scopul de a reduce la minimum timpul necesar pentru mobilizarea FEG, prezenta decizie ar trebui să se aplice de la data adoptării sale,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

În cadrul bugetului general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2016, se mobilizează din Fondul european de ajustare la globalizare suma de 5 146 800 EUR în credite de angajament și credite de plată.

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Se aplică de la [data adoptării sale].(4)*

Adoptată la,

Pentru Parlamentul European  Pentru Consiliu

Președintele  Președintele

(1)

  JO L 347, 20.12.2013, p. 855.

(2)

  JO C 373, 20.12.2013, p. 1.

(3)

  Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013 al Consiliului din 2 decembrie 2013 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020 (JO L 347, 20.12.2013, p. 884).

(4)

*   Data urmează să fie introdusă de Parlament înainte de publicarea în JO.


EXPUNERE DE MOTIVE

I.  Context

Fondul european de ajustare la globalizare a fost creat pentru a furniza un sprijin suplimentar lucrătorilor afectați de schimbările structurale majore intervenite în practicile comerciale mondiale.

Conform dispozițiilor de la articolul 12 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020(1) și de la articolul 15 din Regulamentul (UE) nr. 1309/2013(2), fondul nu poate depăși o valoare maximă anuală de 150 milioane EUR (la prețurile din 2011). Sumele corespunzătoare sunt înscrise în bugetul general al Uniunii Europene ca provizioane.

În ceea ce privește procedura, în conformitate cu punctul 13 din Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară(3), pentru a activa fondul, dacă evaluează pozitiv o cerere, Comisia prezintă autorității bugetare o propunere de mobilizare a fondului și, simultan, cererea corespondentă de transfer. În caz de dezacord, se inițiază o procedură de trilog.

II.  Cererea depusă de MoryGlobal și propunerea Comisiei

La 7 aprilie 2016, Comisia a adoptat o propunere de decizie privind mobilizarea FEG în favoarea Franței pentru sprijinirea reintegrării pe piața forței de muncă a lucrătorilor disponibilizați în cadrul întreprinderii MoryGlobal SAS, care își desfășoară activitatea în sectorul economic încadrat la NACE Rev. 2, diviziunea 49 („Transporturi terestre și transporturi prin conducte”) și diviziunea 52 („Depozitare și activități auxiliare pentru transport”), în 22 de departamente ale Franței metropolitane.

Aceasta este cea de-a patra cerere examinată în cadrul bugetului 2016 și cea de-a treia care se referă la transporturi terestre și transporturi prin conducte și se referă la mobilizarea din FEG a unei sume totale de 5 146 800 EUR pentru Franța. Cererea vizează 2 132 de lucrători disponibilizați.

Cererea a fost transmisă Comisiei la 19 noiembrie 2015, fiind completată cu informații suplimentare actualizate până la data de 14 ianuarie 2016. Comisia a concluzionat, în conformitate cu toate dispozițiile aplicabile ale Regulamentului privind FEG, că cererea îndeplinește condițiile pentru acordarea unei contribuții financiare din partea FEG.

Autoritățile franceze afirmă că evenimentele care au dus la disponibilizări sunt falimentul și închiderea întreprinderii. Potrivit estimărilor Băncii Naționale a Franței, numărul falimentelor din sectorul transportului rutier de mărfuri a crescut cu 35 % în fiecare an din 2007 până în 2013. Aceasta este considerată a fi o consecință a crizei financiare și economice mondiale, în urma căreia transportul rutier de mărfuri cu vehicule de peste 3,5 tone a scăzut cu 13,7 % în UE și cu 21 % în Franța între 2007 și 2012 (Eurostat). Această scădere a urmat tendința generală de declin al producției fizice în Europa. Ca urmare a reducerii volumelor de mărfuri de transportat, a izbucnit un război al prețurilor în acest sector, iar situația a fost agravată de creșterea anumitor costuri (benzină, salarii, materiale), ducând astfel la o deteriorare constantă a marjelor operaționale și la o serie de pierderi pentru acest sector din Franța începând cu anul 2007.

Cererea actuală este o cerere subsecventă cererii EGF/2014/017 FR/Mory-Ducros, care se referea la lucrătorii de la Mory-Ducros care nu s-au mutat la MoryGlobal.

Serviciile personalizate care urmează să fie furnizate lucrătorilor disponibilizați constau în consilierea și îndrumarea oferite lucrătorilor disponibilizați de o echipă de consultanți experți de la trei contractanți. Aceștia sunt contractați pentru a oferi fiecărui participant (a) o traiectorie profesională personalizată și (b) un număr suficient de oferte de locuri de muncă; contractanții trebuie (c) să le permită beneficiarilor să consulte experți în general și/sau experți specializați în înființarea de întreprinderi, care au cunoștințe excelente privind piața forței de muncă în regiune și sunt disponibili și receptivi. Contractanții vor furniza, de asemenea, ateliere de formare pentru competențe generale (de exemplu, elaborarea unui CV, pregătirea pentru interviu, competențe de căutare a unui loc de muncă și crearea de întreprinderi), formare privind utilizarea internetului, târguri de locuri de muncă și întâlniri cu angajatori sau cu reprezentanți ai sectorului, precum și reuniuni cu instituții de formare profesională.

Potrivit Comisiei, acțiunile prezentate mai sus constituie măsuri active pe piața forței de muncă și se încadrează la acțiunile eligibile prevăzute la articolul 7 din Regulamentul privind FEG. Aceste acțiuni nu țin locul măsurilor pasive de protecție socială.

Autoritățile franceze au oferit toate garanțiile necesare cu privire la următoarele:

-  se vor respecta principiile egalității de tratament și nediscriminării în ceea ce privește accesul la acțiunile propuse și punerea lor în aplicare;

-  au fost respectate cerințele prevăzute de legislația națională și de legislația UE privind disponibilizările colective;

-  acțiunile propuse nu vor primi sprijin financiar din partea altor fonduri sau instrumente financiare ale Uniunii și se va evita orice fel de dublă finanțare;

-  măsurile propuse vor fi complementare cu măsurile finanțate din fondurile structurale;

-  contribuția financiară din FEG va respecta normele procedurale și cele de fond ale Uniunii privind ajutoarele de stat.

Franța a notificat Comisiei faptul că măsurile FEG sunt prefinanțate și cofinanțate de Ministerul muncii, ocupării forței de muncă, formării profesionale și dialogului social din linia bugetară pentru sprijinirea schimbărilor economice și a evoluției ocupării forței de muncă.

III.  Procedura

În vederea mobilizării Fondului, Comisia a prezentat autorității bugetare o cerere de transfer al unei sume globale de 5 146 800 EUR din rezerva FEG (40 02 43) de la linia bugetară aferentă FEG (04 04 01).

Aceasta este a patra propunere de transfer pentru mobilizarea Fondului transmisă autorității bugetare de la începutul lui 2016.

În caz de dezacord, se inițiază o procedură de trilog, în conformitate cu articolul 15 alineatul (4) din Regulamentul privind FEG.

Potrivit unui acord intern, Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale ar trebui să ia parte la acest proces, pentru a oferi un sprijin și o contribuție constructive la evaluarea cererilor de asistență din partea fondului.

(1)

JO L 347, 20.12.2013, p. 884.

(2)

JO L 347, 20.12.2013, p. 855.

(3)

JO C 373, 20.12.2013, p. 1.


ANEXĂ: SCRISOAREA COMISIEI PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ ȘI AFACERI SOCIALE

CO/jb D(2016)19091

Dlui Jean Arthuis

Președintele Comisiei pentru bugete

ASP 09G205

Subiect: Aviz privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare (FEG) pentru cererea EGF/2015/010 FR/MoryGlobal introdusă de Franța (COM(2016) 185 final)

Stimate domnule președinte,

Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale (EMPL) și grupul său de lucru pentru FEG au examinat mobilizarea FEG pentru cazul EGF/2015/010 FR/MoryGlobal și au adoptat următorul aviz.

Comisia EMPL și grupul de lucru pentru FEG se pronunță în favoarea mobilizării fondului pentru a da curs acestei cereri. În acest sens, Comisia EMPL prezintă câteva observații, fără să pună totuși sub semnul întrebării transferul creditelor de plată.

Deliberările din cadrul Comisiei EMPL s-au bazat pe următoarele considerente:

A) întrucât această cerere se întemeiază pe articolul 4 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 1309/2013 și se referă la un număr de 2 132 de lucrători concediați de MoryGlobal SAS din Franța, întreprindere care își desfășura activitatea în sectorul economic clasificat în NACE Rev. 2 diviziunea 49 („Transporturi terestre și transporturi prin conducte”) și în sectorul economic clasificat în NACE Rev. 2 diviziunea 52 („Depozitare și activități auxiliare pentru transport”), în 54 de situri din Franța metropolitană, în special în regiuni NUTS nivelul 2, dintre care localitățile cu cel mai mare număr de concedieri sunt: Centru (FR24) Ile-de-France (FR10); Rhône-Alpes (FR71); Pays-de-la-Loire (FR51); Lorena (FR41) și Alsacia (FR42), în perioada de referință 27 aprilie 2015 - 27 august 2015;

B) întrucât, pentru a stabili legătura dintre concedieri și continuarea crizei financiare și economice mondiale, abordate în Regulamentul (CE) nr. 546/2009, Franța susține că MoryGlobal desfășura activități în domeniul serviciilor de curierat, al transporturilor și al livrării de mărfuri, precum și al depozitării și al închirierii materialelor conexe și că furniza aceste servicii atât în Franța, cât și în străinătate și că, în urma crizei, transportul rutier de mărfuri cu vehicule de peste 3,5 tone a scăzut cu 13,7 % în UE și cu 21 % în Franța între 2007 și 2012 (Eurostat) și că, în 2014, activitatea de transport rutier de mărfuri a continuat să fie inferioară cu mai mult de 10 % față de activitatea anterioară crizei; întrucât, din cauza reducerii volumelor de mărfuri de transportat, în acest sector a izbucnit un război al prețurilor, iar situația s-a agravat constant, ceea ce a dus la o deteriorare constantă a marjelor operaționale, urmată de un val de falimente în sectorul transportului rutier de mărfuri;

C) întrucât cererea vine în urma falimentului care a cauzat lichidarea judiciară a întreprinderii MoryGlobal și reprezintă o cerere subsecventă cererii EGF/2014/017 FR/Mory-Ducros;

D) întrucât majoritatea (81,6%) lucrătorilor vizați de măsuri sunt bărbați, iar 18,4% sunt femei; întrucât 59,5% din lucrători au între 30 și 54 de ani, 21,2% au între 25 și 29 de ani, iar 19,1% au între 55 și 64 de ani,

prin urmare, Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale recomandă Comisiei pentru bugete, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată cu privire la cererea Franței:

1. este de acord cu Comisia că sunt îndeplinite criteriile de intervenție prevăzute la articolul 4 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 1309/2013 și că, prin urmare, Franța are dreptul, în temeiul acestui regulament, la o contribuție financiară de 5 146 800 EUR, ceea ce reprezintă 60% din costurile totale de 8 578 000 EUR;

2. ia act de faptul că Comisia a respectat termenul de 12 săptămâni de la primirea cererii din partea autorităților franceze, la 19 noiembrie 2015, până la finalizarea evaluării privind îndeplinirea condițiilor pentru acordarea unei contribuții financiare, la 7 aprilie 2016, pe care a notificat-o Parlamentului la acea dată;

3. ia act de faptul că serviciile personalizate cofinanțate de FEG care urmează să fie furnizate lucrătorilor concediați constau în consiliere și îndrumare oferite de o echipă de consultanți experți, care vine în completarea planului social și a Contrat de Sécurisation Professionnelle finanțat de Franța pentru a ajuta lucrătorii să se reintegreze pe piața muncii; se așteaptă ca autoritățile franceze și Comisia să respecte strict principiul potrivit căruia plățile către agențiile contractate se vor face pe baza rezultatelor obținute;

4. salută faptul că statul francez a instituit un plan social, la care compania MoryGlobal participă, de asemenea, cu fonduri, înainte de a obține sume suplimentare din partea FEG; apreciază faptul că asistența solicitată din partea FEG nu include măsurile prevăzute la articolul 7 punctul 1 litera (b) din Regulamentul FEG, și anume alocații, ci este orientată către măsuri cu o reală valoare adăugată pentru viitoarea reintegrare pe piața muncii a lucrătorilor concediați;

5. ia act de faptul că contractanții din echipa de consultanți sunt în prezent cei care furnizează servicii lucrătorilor concediați de Mory-Ducros; invită Comisia să prezinte o evaluare a raportului eficacitate-preț în ceea ce privește sprijinul acordat în prezent lucrătorilor concediați de la Mory-Ducros, deoarece cererea actuală este o cerere subsecventă cererii EGF/2014/017 FR/Mory-Ducros, iar serviciile personalizate sunt furnizate de aceiași contractanți;

6.ia act de faptul că firmele contractante (BPI, Sodie și AFPA Transitions) vor asista lucrătorii concediați și îi vor ajuta să găsească soluții care să le permită să rămână pe piața forței de muncă și să găsească noi locuri de muncă, prin intermediul unor servicii personalizate cum ar fi sesiuni de informare colectivă și individuală, tranziție profesională și îndrumare spre noi locuri de muncă;

7.ia act de faptul că Franța a indicat că pachetul coordonat de servicii personalizate a fost elaborat în consultare cu reprezentanții beneficiarilor vizați și cu partenerii sociali;

8.ia act de faptul că autoritățile franceze confirmă faptul că acțiunile propuse nu primesc sprijin financiar din partea altor fonduri sau instrumente financiare ale Uniunii și că acestea sunt complementare cu acțiunile finanțate de fondurile structurale;

9.își reamintește apelul adresat Comisiei de a asigura accesul public la toate documentele legate de cazurile FEG;

10.reamintește că, în conformitate cu articolul 7 din Regulamentul FEG, la conceperea pachetului coordonat de servicii personalizate ar trebui să se anticipeze perspectivele de pe piața forței de muncă și competențele necesare în viitor și să se asigure compatibilitatea cu tranziția către o economie sustenabilă și eficientă în ceea ce privește utilizarea resurselor.

Cu deosebită considerație,

Thomas HÄNDEL

Președintele Comisiei EMPL


ANEXĂ: SCRISOAREA COMISIEI PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ

Dlui Jean ARTHUIS

Președinte

Comisia pentru bugete

Parlamentul European

Subiect:  Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare

Stimate domnule Arthuis,

Comisia pentru dezvoltare regională a fost sesizată pentru a emite un aviz cu privire la o propunere a Comisiei privind o decizie de mobilizare a Fondului european de ajustare la globalizare (FEG). Înțeleg că se are în vedere adoptarea unui raport pentru această propunere în Comisia pentru bugete la 23 mai 2016:

-  COM(2016)0185 propune o contribuție din FEG în valoare de 5 146 800 EUR pentru 2 132 de lucrători disponibilizați de la MoryGlobal SAS. Această întreprindere își desfășura activitatea în principal în sectorul economic clasificat în diviziunea 49 („Transporturi terestre și transporturi prin conducte”) și în diviziunea 52 („Depozitare și activități auxiliare pentru transport”) din NACE Rev. 2. Disponibilizările din cadrul MoryGlobal SAS au avut loc pe ansamblul teritoriului Franței metropolitane. Localitățile cu cel mai mare număr de disponibilizări sunt situate în următoarele regiuni de nivel NUTS 2: Centru (FR24), Ile-de-France (FR10), Rhône-Alpes (FR71), Pays-de-la-Loire (FR51), Lorena (FR41) și Alsacia (FR42).

Normele aplicabile contribuțiilor financiare din FEG sunt prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 1309/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind Fondul european de ajustare la globalizare (2014-2020) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1927/2006.

Coordonatorii comisiei au evaluat această propunere și m-au însărcinat să vă comunic faptul că majoritatea membrilor acestei comisii nu formulează obiecțiuni față de mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare pentru a aloca suma menționată mai sus propusă de Comisie.

Cu deosebită considerație,

Iskra MIHAYLOVA

REZULTATUL VOTULUI FINAL

ÎN COMISIA COMPETENTĂ ÎN FOND

Data adoptării

23.5.2016

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

22

4

0

Membri titulari prezenți la votul final

Jean Arthuis, Lefteris Christoforou, Jean-Paul Denanot, José Manuel Fernandes, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Ernest Maragall, Sophie Montel, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Urmas Paet, Paul Rübig, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Paul Tang, Daniele Viotti, Auke Zijlstra

Membri supleanți prezenți la votul final

Anneli Jäätteenmäki, Georgios Kyrtsos, Andrej Plenković, Ivan Štefanec, Nils Torvalds

Membri supleanți (articolul 200 alineatul (2)) prezenți la votul final

Laura Agea, Rainer Wieland

Notă juridică - Politica de confidențialitate