Postup : 2016/2043(BUD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0182/2016

Predkladané texty :

A8-0182/2016

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 26/05/2016 - 6.2
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2016)0229

SPRÁVA     
PDF 583kWORD 133k
24.5.2016
PE 580.769v02-00 A8-0182/2016

o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (žiadosť Francúzska – EGF/2015/010 FR/MoryGlobal)

(COM(2016)0185 – C8-0136/2016– 2016/2043(BUD))

Výbor pre rozpočet

Spravodajkyňa: Anneli Jäätteenmäki

NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 PRÍLOHA: ROZHODNUTIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY
 DÔVODOVÁ SPRÁVA
 PRÍLOHA: LIST VÝBORU PRE ZAMESTNANOSŤ A SOCIÁLNE VECI
 PRÍLOHA: LIST Výboru pre regionálny rozvoj
 VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA V GESTORSKOM VÝBORE

NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (žiadosť Francúzska – EGF/2015/010 FR/MoryGlobal)

(COM(2016)0185 – C8-0136/2016– 2016/2043(BUD)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2016)0185 – C8-0136/2016),

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1309/2013 zo 17. decembra 2013 o Európskom fonde na prispôsobenie sa globalizácii (2014 – 2020) a o zrušení nariadenia (ES) č. 1927/2006(1) (nariadenie o EGF),

–  so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/2013 z 2. decembra 2013, ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020(2), a najmä na jeho článok 12,

–  so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení(3) (MID z 2. decembra 2013), a najmä na jej bod 13,

–  so zreteľom na postup trialógu uvedený v bode 13 MID z 2. decembra 2013,

–  so zreteľom na list Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci,

–  so zreteľom na list Výboru pre regionálny rozvoj,

–  so zreteľom na správu Výboru pre rozpočet (A8-0182/2016),

A.  keďže Únia vytvorila legislatívne a rozpočtové nástroje s cieľom poskytovať dodatočnú podporu pracovníkom, ktorí pociťujú dôsledky veľkých štrukturálnych zmien v usporiadaní svetového obchodu alebo globálnej finančnej a hospodárskej krízy, a pomôcť pri ich opätovnom umiestňovaní na trh práce;

B.  keďže finančná pomoc Únie pre prepustených pracovníkov by mala byť dynamická a dostupná čo najrýchlejšie a najúčinnejšie v súlade so spoločným vyhlásením Európskeho parlamentu, Rady a Komisie, ktoré bolo prijaté v rámci zmierovacieho zasadnutia 17. júla 2008, a s náležitým zreteľom na MID z 2. decembra 2013 v súvislosti s prijímaním rozhodnutí o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (EGF);

C.  keďže prijatie nariadenia o EGF odráža dohodu, ktorú dosiahli Európsky parlament a Rada a ktorá sa týka opätovného zavedenia kritéria krízovej mobilizácie, stanovenia finančného príspevku Únie na 60 % celkových odhadovaných nákladov na navrhované opatrenia, zvýšenia efektívnosti pri spracúvaní žiadostí o príspevok z EGF Komisiou, Európskym parlamentom a Radou prostredníctvom skrátenia času na posudzovanie a schvaľovanie, rozšírenia oprávnených opatrení a okruhu príjemcov zahrnutím samostatne zárobkovo činných osôb a mladých ľudí a financovania stimulov na zakladanie vlastných podnikov;

D.  keďže Francúzsko predložilo žiadosť EGF/2015/010 FR/MoryGlobal o finančný príspevok z EGF v dôsledku prepúšťania v hospodárskom sektore zaradenom podľa klasifikácie NACE Rev. 2 do divízie 49 (Pozemná doprava a doprava potrubím) a divízie 52 (Skladové a pomocné činnosti v doprave) na celom kontinentálnom území Francúzska a keďže sa očakáva, že sa na týchto opatreniach bude podieľať 2 132 prepustených pracovníkov, ktorí majú nárok na príspevok z EGF; keďže žiadosť vychádza zo súdnej likvidácie spoločnosti MoryGlobal a nadväzuje na žiadosť EGF/2014/017 FR/Mory-Ducros;

E.  keďže žiadosť bola predložená na základe kritérií zásahu uvedených v článku 4 ods. 1 písm. a) nariadenia o EGF, v ktorom sa vyžaduje, aby počas referenčného obdobia štyroch mesiacov dosiahol počet prepustených pracovníkov najmenej 500 osôb v jednom podniku v jednom členskom štáte vrátane pracovníkov, ktorí boli prepustení u jeho dodávateľov a u nadväzujúcich výrobcov, a/alebo samostatne zárobkovo činných osôb, ktorých činnosť sa skončila;

1.  súhlasí s Komisiou, že podmienky stanovené v článku 4 ods. 1 písm. a) nariadenia o EGF sú splnené, a že Francúzsko má preto nárok na finančný príspevok vo výške 5 146 800 podľa tohto nariadenia, čo predstavuje 60 % celkových nákladov vo výške 8 528 000 EUR;

2.  poznamenáva, že Komisia dodržala lehotu 12 týždňov od prijatia žiadosti francúzskych orgánov 19. novembra 2015 do dokončenia svojho posúdenia, či žiadosť spĺňa podmienky na poskytnutie finančného príspevku, 7. apríla 2016 a informovala o ňom Parlament v ten istý deň;

3.  domnieva sa, že prepúšťanie v spoločnosti MoryGlobal súvisí so všeobecným poklesom materiálnej výroby v Európe, čo viedlo k zníženiu objemu prepravy a cenovej vojne v odvetví cestnej nákladnej dopravy, čo vyústilo do neustáleho znižovania prevádzkových marží a k sérii strát v prípade tohto odvetvia vo Francúzsku od roku 2007, po čom nasledovala vlna konkurzov vrátane konkurzu spoločnosti Mory-Ducros a neskôr spoločnosti MoryGlobal, ktorá opätovne zamestnala 2 107 bývalých pracovníkov spoločnosti Mory-Ducros;

4.  upozorňuje, že podpora z EGF pre 2 513 bývalých pracovníkov spoločnosti Mory-Ducros, ktorá bola schválená v apríli 2015(4), predstavuje 6 052 200 EUR;

5.  konštatuje, že do dnešného dňa boli v sektore pozemnej dopravy a dopravy potrubím podané dve ďalšie žiadosti o príspevok z EGF: EGF/2014/017 FR/Mory-Ducros a EGF/2011/001 AT/Nieder- und Oberoesterreich, pričom obe boli predložené na základe celosvetovej finančnej a hospodárskej krízy a týkali sa 2 804 prepustených pracovníkov v danom odvetví; konštatuje, že niekoľko opatrení v týchto dvoch žiadostiach je podobných;

6.  berie na vedomie skutočnosť, že francúzske orgány začali poskytovať personalizované služby postihnutým pracovníkom 23. apríla 2015, teda pred podaním žiadosti o poskytnutie podpory z EGF na navrhovaný koordinovaný balík;

7.  víta skutočnosť, že Francúzsko prijalo sociálny plán, na ktorom sa finančne podieľa aj spoločnosť MoryGlobal, a to pred prijatím dodatočnej podpory z EGF; oceňuje, že požadovaná pomoc z EGF nezahŕňa opatrenia podľa článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia o EGF, a síce príspevky, ale je zameraná na opatrenia so skutočnou pridanou hodnotou, ktorých cieľom je opätovné začlenenie prepustených pracovníkov na trh práce v budúcnosti;

8.  berie na vedomie, že personalizované služby spolufinancované prostredníctvom EGF, ktoré sa majú poskytovať, pozostávajú z poradenstva a usmernenia poskytovaného tímom odborných poradcov, čo dopĺňa sociálny plán a Contrat de Sécurisation Professionnelle (zmluvu o profesionálnom zabezpečení) financované zo strany francúzskeho štátu na to, aby pracovníkom pomohli pri návrate do zamestnania; poznamenáva, že traja dodávatelia, ktorí vedú tím konzultantov, sú tí, ktorí poskytovali služby pre pracovníkov prepustených zo spoločnosti Mory-Ducros; očakáva, že Komisia a francúzske orgány budú prísne dodržiavať zásadu, podľa ktorej sa platby agentúram majú vyplácať na základe dosiahnutých výsledkov;

9.  poznamenáva, že dodávatelia (spoločnosti Sodie, BPI a AFPA Transitions) budú poskytovať podporu prepusteným pracovníkom a pomáhať im, aby zotrvali na trhu práce a našli si nové pracovné miesta, a to individualizovanými službami, napríklad kolektívnymi a individuálnymi informačnými stretnutiami, zmenou pracovného miesta a poskytovaním pomoci pri hľadaní nových pracovných miest;

10.  zastáva názor, že pracovníci vo veku 55 až 64 rokov sú vystavení vyššiemu riziku dlhodobej nezamestnanosti a vylúčenia z trhu práce, čo môže mať za následok sociálne vylúčenie; domnieva sa preto, že títo pracovníci, ktorí tvoria viac ako 19 % príjemcov, na ktorých majú byť pripravované kroky zamerané, majú osobitné potreby, pokiaľ ide o poskytnutie personalizovaného prístupu v súlade s článkom 7 nariadenia o EGF;

11.  poznamenáva, že Francúzsko naznačilo, že koordinovaný balík personalizovaných služieb bol vypracovaný na základe konzultácií so zástupcami cieľových príjemcov a sociálnych partnerov;

12.  pripomína, že podľa článku 7 nariadenia o EGF by sa v návrhu koordinovaného balíka personalizovaných služieb mali vopred zohľadniť budúce vyhliadky na trhu práce a požadované zručnosti a koordinovaný balík by mal byť kompatibilný s prechodom na hospodárstvo, ktoré je efektívne z hľadiska využívania zdrojov a udržateľné; víta skutočnosť, že Francúzsko poskytlo všetky potrebné záruky, že navrhované opatrenia budú dopĺňať opatrenia financované zo štrukturálnych fondov ako kombinované opatrenie na prispôsobenie sa globálnym výzvam, aby sa dosiahol udržateľný hospodársky rast, ako je zdôraznené v hodnotení vykonávania Európskeho fondu pre prispôsobenie sa globalizácii 2007-2014(5);

13.  poznamenáva, že dodávatelia, ktorí vedú tím konzultantov, poskytujú aj služby pracovníkom prepusteným zo spoločnosti Mory-Ducros; vyzýva Komisiu, aby vypracovala hodnotenie nákladovej účinnosti prebiehajúcej podpory prepusteným pracovníkom spoločnosti Mory-Ducros, keďže súčasná žiadosť nadväzuje na žiadosť EGF/2014/017 FR/Mory-Ducros a personalizované služby poskytujú tí istí dodávatelia;

14.  berie do úvahy citlivý charakter osobitného pracovného trhu, keďže Francúzsko má najvyšší podiel z krajín EÚ-28, pokiaľ ide o pridanú hodnotu v rámci odvetvia služieb pozemnej dopravy;

15.  berie na vedomie potvrdenie francúzskych orgánov, že v súvislosti s navrhovanými opatreniami nedostávajú finančnú podporu z iných fondov alebo finančných nástrojov Únie a že sa dopĺňajú s opatreniami financovanými zo štrukturálnych fondov;

16.  opätovne zdôrazňuje, že pomoc z EGF je doplnková k vnútroštátnym opatreniam a nesmie nahrádzať opatrenia, za ktoré sú zodpovedné členské štáty alebo spoločnosti;

17.  oceňuje zdokonalený postup, ktorý Komisia zaviedla na základe žiadosti Európskeho parlamentu o rýchlejšie uvoľňovanie grantov; berie na vedomie časovú tieseň, ktorá vyplýva z nového harmonogramu, a jej možný dosah na účinnosť posudzovania prípadov;

18.  pripomína svoju požiadavku Komisii, aby zabezpečila verejný prístup ku všetkým dokumentom súvisiacim s prípadmi EGF;

19.  schvaľuje rozhodnutie, ktoré je uvedené v prílohe k tomuto uzneseniu;

20.  poveruje svojho predsedu, aby podpísal toto rozhodnutie spoločne s predsedom Rady a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie;

21.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie spolu s prílohou Rade a Komisii.

(1)

Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 855.

(2)

Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 884.

(3)

Ú. v. EÚ C 373, 20.12.2013, s. 1.

(4)

Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/738 z 29. apríla 2015 o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (žiadosť EGF/2014/017 FR/Mory-Ducros, Francúzsko) (Ú. v. EÚ L 117, 8.5.2015, s. 47).

(5)

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2016/558763/EPRS_IDA(2016)558763_EN.pdf.


PRÍLOHA: ROZHODNUTIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY

o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (žiadosť Francúzska – EGF/2015/010 FR/MoryGlobal)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1309/2013 zo 17. decembra 2013 o Európskom fonde na prispôsobenie sa globalizácii (2014 – 2020) a o zrušení nariadenia (ES) č. 1927/2006(1), a najmä na jeho článok 15 ods. 4,

so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení(2), a najmä na jej bod 13,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

keďže:

(1)  Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii (ďalej len „EGF“) bol zriadený s cieľom poskytovať podporu pracovníkom, ktorí boli prepustení, a samostatne zárobkovo činným osobám, ktoré ukončili činnosť z dôvodu vážnych zmien v štruktúre svetového obchodu v dôsledku globalizácie, z dôvodu pokračovania celosvetovej finančnej a hospodárskej krízy, či z dôvodu novej celosvetovej finančnej a hospodárskej krízy, a pomôcť im pri opätovnom začleňovaní do trhu práce.

(2)  V súlade s článkom 12 nariadenia Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/2013, fond nesmie prekročiť maximálnu ročnú sumu 150 miliónov EUR (v cenách z roku 2011)(3).

(3)  Francúzsko predložilo 19. novembra 2015 žiadosť EGF/2015/010 FR/MoryGlobal o finančný príspevok z EGF v dôsledku prepúšťania v spoločnosti MoryGlobal SAS vo Francúzsku. Žiadosť bola doplnená o dodatočné informácie v súlade s článkom 8 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1309/2013. Táto žiadosť spĺňa požiadavky na určenie finančného príspevku z EGF podľa článku 13 nariadenia (EÚ) č. 1309/2013.

(4)  Preto by sa v súvislosti so žiadosťou, ktorú predložilo Francúzsko, mal mobilizovať EGF s cieľom poskytnúť finančný príspevok vo výške 5 146 800 EUR.

(5)  S cieľom skrátiť čas potrebný na mobilizáciu EGF na minimum by sa toto rozhodnutie malo uplatňovať odo dňa jeho prijatia.

PRIJALI TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

V rámci všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2016 sa mobilizuje Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii s cieľom poskytnúť prostriedky vo výške 5 146 800 EUR vo viazaných a platobných rozpočtových prostriedkoch.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie. Uplatňuje sa od [dátum jeho prijatia](4)*.

V

Za Európsky parlament  Za Radu

predseda  predseda

(1)

  Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 855.

(2)

  Ú. v. EÚ C 373, 20.12.2013, s. 1.

(3)

  Nariadenie Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/2013 z 2. decembra 2013, ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 884).

(4)

*   Dátum vloží Parlament pred zverejnením v úradnom vestníku.


DÔVODOVÁ SPRÁVA

I.  Základné informácie

Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii bol vytvorený na poskytovanie dodatočnej podpory pracovníkom postihnutým dôsledkami veľkých štrukturálnych zmien v usporiadaní svetového obchodu.

Podľa ustanovení článku 12 nariadenia (EÚ, Euratom) č. 1311/2013, ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020(1), a článku 15 nariadenia (EÚ) č. 1309/2013(2) fond nesmie prekročiť maximálnu ročnú sumu 150 miliónov EUR (v cenách v roku 2011). Príslušné sumy sú zahrnuté do všeobecného rozpočtu Únie ako rezerva.

Čo sa týka postupu, podľa bodu 13 Medziinštitucionálnej dohody z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení(3), Komisia na to, aby aktivovala fond v prípade kladného stanoviska k žiadosti, predkladá rozpočtovému orgánu návrh na mobilizáciu fondu a zároveň zodpovedajúcu žiadosť o presun finančných prostriedkov. V prípade, že sa nepodarí dosiahnuť dohodu, začne sa trialóg.

II.  Žiadosť spoločnosti MoryGlobal a návrh Komisie

Komisia prijala 7. apríla 2016 návrh rozhodnutia o mobilizácii EGF v prospech Francúzska s cieľom podporiť opätovné začlenenie pracovníkov do trhu práce prepustených z podniku MoryGlobal SAS pôsobiaceho podľa klasifikácie NACE Rev. 2 v divízii 49 (Pozemná doprava a doprava potrubím) a divízii 52 (Skladové a pomocné činnosti v doprave) v 22 departementoch kontinentálneho Francúzska.

Toto je štvrtá žiadosť, ktorá sa má preskúmať v rámci rozpočtu na rok 2016, a tretia žiadosť v odvetví pozemnej dopravy a dopravy potrubím, pričom sa týka mobilizácie celkovej sumy 5 146 800 EUR z EGF v prospech Francúzska. Týka sa 2 132 prepustených pracovníkov.

Žiadosť bola Komisii zaslaná 19. novembra 2015 a do 14. januára 2016 bola doplnená o ďalšie informácie. Komisia v súlade so všetkými platnými ustanoveniami nariadenia o EGF dospela k záveru, že žiadosť spĺňa podmienky na udelenie finančného príspevku z EGF.

Francúzske orgány uviedli, že udalosťou, ktorá viedla k prepúšťaniu, je konkurz a zatvorenie spoločnosti. Francúzska národná banka odhaduje, že počet konkurzov v odvetví cestnej nákladnej dopravy sa pri porovnaní roku 2013 s rokom 2007 zvyšoval ročne o 35 %. Považuje sa to za dôsledok globálnej finančnej a hospodárskej krízy, ktorý viedol k poklesu objemu cestnej nákladnej dopravy vozidlami s hmotnosťou viac ako 3,5 tony v období medzi rokmi 2007 a 2012 v EÚ o 13,7 % a vo Francúzsku o 21 % (Eurostat). Tento pokles odzrkadľoval všeobecný pokles materiálnej výroby v Európe. Vzhľadom na zníženie objemu prepravy vypukla v odvetví cenová vojna, k tomu sa pridal rast rôznych nákladov (benzín, mzdy, materiál), čo viedlo v prípade tohto odvetvia vo Francúzsku od roku 2007 k postupnému zníženiu prevádzkových marží a k sérii strát.

Žiadosť predstavuje nadväzujúcu žiadosť k EGF/2014/017 FR/Mory-Ducros, ktorá sa týkala pracovníkov spoločnosti Mory-Ducros, ktorí sa nepresunuli do spoločnosti MoryGlobal.

Personalizované služby, ktoré sa majú poskytnúť prepusteným pracovníkom, pozostávajú z poradenstva a usmernenia pre prepustených pracovníkov poskytované tímom odborných poradcov od troch dodávateľov. Tieto sú zmluvne zaviazané poskytovať každému účastníkovi a) personalizovaný kariérny rozvoj a b) dostatočný počet pracovných ponúk, musia c) im umožniť konzultácie so všeobecnými odborníkmi a/alebo odborníkmi špecializovanými na zakladanie podnikov, ktorí majú vynikajúce znalosti o trhu práce v regióne a sú k dispozícii a schopní reagovať. Budú takisto zabezpečovať vzdelávacie semináre v oblasti všeobecných zručností (napríklad vypracovanie životopisu, príprava na pohovor, zručnosti pri hľadaní práce a zakladanie podnikov), vzdelávanie v oblasti používania internetu, veľtrhy práce a stretnutia so zamestnávateľmi alebo zástupcami sektorov a stretnutia s inštitúciami odbornej prípravy.

Opísané opatrenia predstavujú podľa Komisie aktívne opatrenia trhu práce zahrnuté do oprávnených opatrení stanovených v článku 7 nariadenia o EGF. Tieto opatrenia nenahrádzajú pasívne opatrenia sociálnej ochrany.

Francúzske orgány poskytli všetky potrebné uistenia, že:

-  sa v rámci prístupu k navrhovaným opatreniam a pri ich vykonávaní budú dodržiavať zásady rovnakého zaobchádzania a nediskriminácie,

-  boli splnené požiadavky stanovené vo vnútroštátnych právnych predpisoch a v právnych predpisoch EÚ týkajúcich sa hromadného prepúšťania,

-  na navrhované opatrenia sa neposkytne finančná podpora z iných fondov ani finančných nástrojov Únie a zabráni sa dvojitému financovaniu,

-  navrhované opatrenia doplnia opatrenia financované zo štrukturálnych fondov,

-  finančný príspevok z EGF bude v súlade s procesnými a materiálnymi pravidlami Únie o štátnej pomoci.

Francúzske orgány oznámili Komisii, že opatrenia EGF predbežne financuje a spolufinancuje ministerstvo práce, zamestnanosti, odbornej prípravy a sociálneho dialógu prostredníctvom rozpočtového riadku pre sprevádzanie ekonomických zmien a rozvoj zamestnanosti.

III.  Postup

Komisia na mobilizovanie fondu predložila rozpočtovému orgánu žiadosť o presun celkovej sumy 5 146 800 EUR z rezervy EGF (riadok 40 02 43) do rozpočtového riadka EGF (04 04 01).

Ide o štvrtý návrh na presun prostriedkov v súvislosti s mobilizáciou fondu predložený rozpočtovému orgánu počas roka 2016.

V prípade, že sa nedosiahne dohoda, začne sa postup trialógu, ako je stanovené v článku 15 ods. 4 nariadenia o EGF.

Podľa internej dohody by sa do tohto postupu mal zapojiť Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci, aby poskytol konštruktívnu podporu a prispel k vyhodnoteniu žiadostí o uvoľnenie prostriedkov z fondu.

(1)

Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 884.

(2)

Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 855.

(3)

Ú. v. EÚ C 373, 20.12.2013, s. 1.


PRÍLOHA: LIST VÝBORU PRE ZAMESTNANOSŤ A SOCIÁLNE VECI

CO/jb D(2016)19091

pán Jean Arthuis

predseda Výboru pre rozpočet

ASP 09G205

Vec: Stanovisko k mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (EGF) v prípade EGF/2015/010 FR/MoryGlobal, Francúzsko (COM(2016) 185 final)

Vážený pán predseda,

Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci (EMPL), ako aj jeho pracovná skupina pre EGF, preskúmali otázku mobilizácie EGF v súvislosti s prípadom EGF/2015/010 FR/MoryGlobal a prijali toto stanovisko.

Výbor EMPL a pracovná skupina pre EGF súhlasia s mobilizáciou fondu v prípade tejto žiadosti. Výbor EMPL v tejto súvislosti predkladá niektoré pripomienky, ktoré však nespochybňujú prevod finančných prostriedkov.

Posúdenie výboru EMPL vychádza z týchto úvah:

A)  keďže táto žiadosť vychádza z článku 4 ods. 1 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 1309/2013 (nariadenie o EGF) a týka sa 2 132 pracovníkov prepustených z podniku MoryGlobal SAS vo Francúzsku zaradenom podľa klasifikácie NACE Rev. 2 do divízie 49 (Pozemná doprava a doprava potrubím) a divízie 52 (Skladové a pomocné činnosti v doprave), ktorý má 54 prevádzok na území kontinentálneho Francúzska, najmä v regiónoch na úrovni NUTS 2, pričom najväčší počet prepustených pracovníkov bol zaznamenaný v týchto regiónoch: Centre (FR24); Ile-de-France (FR10); Rhône-Alpes (FR71); Pays-de-la-Loire (FR51); Lorraine (FR41) a Alsace (FR42), a to v referenčnom období od 27. apríla 2015 do 27. augusta 2015;

B)  keďže Francúzsko s cieľom preukázať súvislosť medzi prepúšťaním a pretrvávajúcou celosvetovou finančnou a hospodárskou krízou, ktorou sa zaoberá nariadenie (ES) č. 546/2009, tvrdí, že spoločnosť MoryGlobal pôsobila v oblasti kuriérskych služieb, nákladnej dopravy a dodávky, skladovania a prenájmu súvisiaceho materiálu a poskytovala tieto služby vo Francúzsku i v zahraničí, pričom v dôsledku krízy poklesol podľa údajov Eurostatu objem nákladnej dopravy nad 3,5 tony v období 2007 – 2012 o 13,7 % v EÚ a 21 % vo Francúzsku a v roku 2014 bol objem takejto dopravy naďalej nižší o viac než 10 % v porovnaní so situáciou pred krízou; keďže v súvislosti so znížením objemu prepravovaného tovaru vypukla v tomto odvetví cenová vojna, ktorá viedla k neustálemu znižovaniu prevádzkových marží, po ktorej nasledovala vlna konkurzov;

C)  keďže žiadosť prichádza v nadväznosti na konkurz, po ktorom nasledovala súdna likvidácia spoločnosti MoryGlobal, a nadväzuje na žiadosť EGF/2014/017 FR/Mory-Ducros;

D)  keďže väčšinu pracovníkov, ktorým sú opatrenia určené (81,6 %), tvoria muži a 18,4 % tvoria ženy; keďže 59,5 % pracovníkov je vo veku od 30 do 54 rokov, 21,2 % od 25 do 29 rokov a 19,1 % vo veku od 55 do 64 rokov.

Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci preto vyzýva Výbor pre rozpočet, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme v súvislosti so žiadosťou Francúzska, tieto návrhy:

1.  súhlasí s Komisiou, že podmienky stanovené v článku 4 ods. 1 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 1309/2013 sú splnené, a že Francúzsko má preto nárok na finančný príspevok vo výške 5 146 800 EUR podľa tohto nariadenia, čo predstavuje 60% celkových nákladov vo výške 8 578 000 EUR;

2.  konštatuje, že Komisia dodržala lehotu 12 týždňov od prijatia žiadosti od francúzskych orgánov 19. novembra 2015 až po ukončenie posúdenia, či sú splnené podmienky pre poskytnutie finančného príspevku, 7. apríla 2016, pričom v ten istý deň o tom informovala Parlament;

3.  berie na vedomie, že personalizované služby spolufinancované z EGF, ktoré sa majú poskytovať prepusteným pracovníkom, pozostávajú z poradenstva a usmernenia poskytovaného tímom odborných poradcov a dopĺňajú sociálny plán a tzv. zmluvu o profesionálnom zabezpečení (Contrat de Securisation Profesionelle), ktoré financuje Francúzsko, s cieľom podporiť pracovníkov na pracovnom trhu; očakáva, že Komisia a francúzske orgány budú prísne dodržiavať zásadu, podľa ktorej sú platby agentúram zmluvne prideľované na základe dosiahnutých výsledkov;

4.  víta skutočnosť, že pred prijatím dodatočnej podpory z EGF prijalo Francúzsko sociálny plán, do ktorého finančnými prostriedkami prispieva aj spoločnosť MoryGlobal; oceňuje, že požadovaná pomoc z EGF nezahŕňa opatrenia podľa článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia o EGF, a síce príspevky, ale je zameraná na opatrenia so skutočnou pridanou hodnotou, ktorých cieľom je opätovné začlenenie prepustených pracovníkov na trh práce v budúcnosti;

5.  poznamenáva, že dodávatelia, ktorí vedú tím konzultantov, poskytujú aj služby pracovníkom prepusteným zo spoločnosti Mory-Ducros; vyzýva Komisiu, aby vypracovala hodnotenie nákladovej účinnosti prebiehajúcej podpory prepusteným pracovníkom spoločnosti Mory-Ducros, keďže súčasná žiadosť nadväzuje na žiadosť EGF/2014/017 FR/Mory-Ducros a personalizované služby poskytujú tí istí dodávatelia;

6.  poznamenáva, že dodávatelia (spoločnosti Sodie, BPI a AFPA Transitions) budú poskytovať podporu prepusteným pracovníkom a pomáhať im, aby zotrvali na trhu práce a našli si nové pracovné miesta, a to individualizovanými službami, napríklad kolektívnymi a individuálnymi informačnými stretnutiami, zmenou pracovného miesta a poskytovaním pomoci pri hľadaní nových pracovných miest;

7.  konštatuje, že Francúzsko naznačilo, že koordinovaný balík personalizovaných služieb bol vypracovaný na základe konzultácií so zástupcami cieľových príjemcov a sociálnych partnerov;

8.  berie na vedomie potvrdenie francúzskych orgánov, že v súvislosti s navrhovanými opatreniami nedostávajú finančnú podporu z iných fondov alebo finančných nástrojov Únie a že sa dopĺňajú s opatreniami financovanými zo štrukturálnych fondov;

9.  pripomína svoju požiadavku Komisii, aby zabezpečila verejný prístup ku všetkým dokumentom súvisiacim s prípadmi EGF;

10.  pripomína, že podľa článku 7 nariadenia by sa v návrhu koordinovaného balíka personalizovaných služieb mali vopred zohľadniť budúce vyhliadky na trhu práce a požadované zručnosti a koordinovaný balík by mal byť kompatibilný s prechodom na hospodárstvo, ktoré je efektívne z hľadiska využívania zdrojov a udržateľné;

S úctou,

Thomas HÄNDEL

predseda výboru EMPL


PRÍLOHA: LIST Výboru pre regionálny rozvoj

pán Jean ARTHUIS

Predseda

Výbor pre rozpočet

Európsky parlament

Vec:  Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii

Vážený pán Arthuis,

Výboru pre regionálny rozvoj bol postúpený návrh Komisie na rozhodnutie o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (EGF), aby k nemu zaujal stanovisko. Pokiaľ viem, správa o tomto návrhu má byť prijatá vo Výbore pre rozpočet 23. mája 2016:

-  COM(2016)0185 obsahuje návrh na poskytnutie finančného príspevku z EGF vo výške 5 146 800 EUR pre 2 132 pracovníkov prepustených z podniku MoryGlobal SAS. Tento podnik pôsobil najmä v hospodárskom odvetví, ktoré je v rámci klasifikácie NACE Rev. 2 zaradené do divízie 49 (Pozemná doprava a doprava potrubím), ako aj divízie 52 (Skladové a pomocné činnosti v doprave). K prepúšťaniu v spoločnosti MoryGlobal SAS došlo na území celého kontinentálneho Francúzska. Lokality s najvyšším počtom prepustených pracovníkov sa nachádzajú v týchto regiónoch na úrovni NUTS 2: Centre (FR24), Ile-de-France (FR10), Rhône-Alpes (FR71), Pays-de-la-Loire (FR51), Lorraine (FR41), Alsace (FR42).

Pravidlá, ktoré sa uplatňujú na finančné príspevky z EGF, sú stanovené v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1309/2013 zo 17. decembra 2013 o Európskom fonde na prispôsobenie sa globalizácii (2014 – 2020) a o zrušení nariadenia (ES) č. 1927/2006.

Koordinátori výboru vyhodnotili tento návrh a požiadali ma, aby som Vám písomne tlmočila stanovisko väčšiny členov tohto výboru, ktorí nemajú žiadne námietky voči tejto mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii a prideleniu vyššie uvedenej sumy podľa návrhu Komisie.

S úctou,

Iskra MIHAILOVOVÁ


VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA V GESTORSKOM VÝBORE

Dátum prijatia

23.5.2016

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

22

4

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Jean Arthuis, Lefteris Christoforou, Jean-Paul Denanot, José Manuel Fernandes, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Ernest Maragall, Sophie Montel, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Urmas Paet, Paul Rübig, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Paul Tang, Daniele Viotti, Auke Zijlstra

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Anneli Jäätteenmäki, Georgios Kyrtsos, Andrej Plenković, Ivan Štefanec, Nils Torvalds

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Laura Agea, Rainer Wieland

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia