Postopek : 2016/2043(BUD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0182/2016

Predložena besedila :

A8-0182/2016

Razprave :

Glasovanja :

PV 26/05/2016 - 6.2
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2016)0229

POROČILO     
PDF 624kWORD 124k
24.5.2016
PE 580.769v02-00 A8-0182/2016

o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji (vloga Francije – EGF/2015/010 FR/MoryGlobal)

(COM(2016)0185 – C8-0136/2016 – 2016/2043(BUD))

Odbor za proračun

Poročevalka: Anneli Jäätteenmäki

PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 PRILOGA: SKLEP EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA
 OBRAZLOŽITEV
 PRILOGA: PISMO ODBORA ZA ZAPOSLOVANJE IN SOCIALNE ZADEVE
 PRILOGA: PISMO ODBORA ZA REGIONALNI RAZVOJ
 IZID KONČNEGA GLASOVANJAV PRISTOJNEM ODBORU

PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji (vloga Francije – EGF/2015/010 FR/MoryGlobal)

(COM(2016)0185 – C8-0136/2016– 2016/2043(BUD)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2016)0185 – C8-0136/2016),

–  ob upoštevanju Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (EU) št. 1309/2013 z dne 17. decembra 2013 o Evropskem skladu za prilagoditev globalizaciji (2014–2020) in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1927/2006(1) (uredba o ESPG),

–  ob upoštevanju Uredbe Sveta (EU, Euratom) št. 1311/2013 z dne 2. decembra 2013 o večletnem finančnem okviru za obdobje 2014–2020(2), zlasti točke 12,

–  ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju(3), zlasti točke 13,

–  ob upoštevanju postopka tristranskih pogovorov iz točke 13 medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013,

–  ob upoštevanju pisma Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve,

–  ob upoštevanju pisma Odbora za regionalni razvoj,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračun (A8-0182/2016),

A.  ker je Unija vzpostavila zakonodajne in proračunske instrumente za dodatno podporo delavcem, ki so jih prizadele posledice velikih strukturnih sprememb v svetovnih trgovinskih tokovih ali posledice svetovne finančne in gospodarske krize, ter za pomoč pri njihovi ponovni vključitvi na trg dela;

B.  ker bi morala biti finančna pomoč Unije za presežne delavce dinamična ter na voljo čim hitreje in čim učinkoviteje, v skladu s skupno izjavo Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije, sprejeto na usklajevalnem sestanku 17. julija 2008, in ob upoštevanju medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013, kar zadeva sprejemanje sklepov o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji (ESPG);

C.  ker je bila uredba o ESPG sprejeta ob upoštevanju dogovora Parlamenta in Sveta o tem, da se znova uvede merilo za uporabo sklada zaradi krize, da se finančni prispevek Unije določi kot 60 % vseh ocenjenih stroškov predlaganih ukrepov, da se vloge za sredstva iz ESPG v Komisiji, Parlamentu in Svetu obravnavajo učinkoviteje in se tako skrajša postopek ocene in odobritve, da se z vključitvijo samozaposlenih in mladih razširi obseg upravičenih ukrepov in upravičencev ter da se financirajo spodbude za ustanovitev lastnega podjetja;

D.  ker je Francija vložila vlogo EGF/2015/010 FR/MoryGlobal za finančni prispevek iz ESPG zaradi odpuščanja presežnih delavcev v gospodarskem sektorju, razvrščenem v oddelek 49 NACE po reviziji 2 (kopenski promet in cevovodni transport) in v oddelek 52 (skladiščenje in spremljajoče prometne dejavnosti), na celotnem ozemlju celinske Francije, in ker naj bi v ukrepih sodelovalo 2.132 presežnih delavcev, upravičenih do prispevka iz ESPG; ker prošnja sledi prisilni likvidaciji podjetja MoryGlobal ter se navezuje na vlogo EGF/2014/017 FR/Mory-Ducros;

E.  ker je bila vloga predložena na podlagi merila za pomoč iz člena 4(1)(a) uredbe o ESPG, ki zahteva, da je v referenčnem obdobju štirih mesecev odpuščenih najmanj 500 presežnih delavcev podjetja v državi članici, vključno z delavci, ki so postali presežni pri njegovih dobaviteljih ali proizvajalcih v poproizvodni fazi, in/ali samozaposlenimi osebami, ki so opustile dejavnost;

1.  se strinja s Komisijo, da so pogoji iz člena 4(1)(a) uredbe o ESPG izpolnjeni in da je zato Francija na podlagi te uredbe upravičena do finančnega prispevka v znesku 5.146.800 EUR, kar je 60 % skupnih stroškov v znesku 8.528.000 EUR;

2.  ugotavlja, da je Komisija spoštovala rok dvanajstih tednov od prejema vloge francoskih organov 19. novembra 2015, saj je oceno skladnosti vloge s pogoji za finančni prispevek dokončala 7. aprila 2016 in jo še isti dan posredovala Parlamentu;

3.  meni, da je odpuščanje presežnih delavcev v podjetju MoryGlobal povezano s splošnim upadanjem fizične proizvodnje v Evropi, kar je privedlo do zmanjšanja količine, ki jo je treba prepeljati, in sprožilo cenovno vojno v sektorju cestnega prevoza blaga, zaradi česar so se v Franciji od leta 2007 v tem sektorju stalno zniževale marže in nastajale vrste izgub, čemur je sledil val stečajev, vključno s stečajem podjetja Mory-Ducros in pozneje podjetja MoryGlobal, ki je zaposlilo 2.107 nekdanjih delavcev podjetja Mory-Ducros;

4.  poudarja, da podpora iz ESPG za 2.513 nekdanjih delavcev podjetja Mory-Ducros, ki je bila odobrena aprila 2015(4), znaša 6.052.200 EUR;

5.  ugotavlja, da sta bili do zdaj za sektor kopenskega prometa in cevovodnega transporta vloženi dve drugi vlogi za sredstva iz ESPG: vloga EGF/2014/017 FR/Mory-Ducros in vloga EGF/2011/001 AT/Spodnja in Zgornja Avstrija, ki temeljita na svetovni finančni in gospodarski krizi in se nanašata na 2.804 presežne delavce v tem sektorju; ugotavlja, da je več ukrepov v obeh vlogah podobnih;

6.  ugotavlja, da so začeli francoski organi prilagojene ukrepe za prizadete delavce izvajati 23. aprila 2015, precej pred odločitvijo o dodelitvi podpore iz ESPG za predlagani usklajeni sveženj;

7.  je zadovoljen, da je Francija, preden je zaprosila za dodatna sredstva iz ESPG, uvedla socialni načrt, v katerem je s sredstvi udeležena tudi družba MoryGlobal; ceni, da pomoč iz ESPG ne vključuje ukrepov iz člena 7(1)(b) uredbe o ESPG, tj. nadomestil, temveč se osredotoča na ukrepe z dejansko dodano vrednostjo za ponovno zaposlitev odpuščenih delavcev v prihodnosti;

8.  ugotavlja, da so se iz ESPG sofinancirale prilagojene storitve, tj. svetovanje in usmerjanje za presežne delavce, ki ju zagotavlja skupina strokovnih svetovalcev in ki dopolnjujeta socialni načrt in Contrat de Sécurisation Professionnelle, ki ju financira Francija, da bi delavcem pomagala pri ponovnem zaposlovanju; ugotavlja, da trije izvajalci, ki upravljajo skupino svetovalcev, nudijo tudi storitve odpuščenim delavcem podjetja Mory-Ducros; pričakuje, da bodo Komisija in francoski organi dosledno sledili načelu, po katerem se plačila agencijam opravijo na podlagi doseženih rezultatov;

9.  ugotavlja, da je naloga pogodbenih izvajalcev (BPI, Sodie in AFPA Transitions) zagotavljati pomoč presežnim delavcem in jim pomagati poiskati rešitve, ki bi jim omogočale ostati na trgu dela in najti nova delovna mesta, s prilagojenimi storitvami, kot so skupna in individualna informativna srečanja, poklicni prehod in spremljanje na poti k novim zaposlitvam;

10.  meni, da je tveganje dolgotrajne brezposelnosti in izključitve iz trga dela, kar lahko privede tudi k socialni izključenosti, za delavce v starostnih skupini od 55 do 64 let večje; zato meni, da imajo ti delavci, ki predstavljajo več kot 19 % upravičencev, ki naj bi sodelovali v predlaganih ukrepih, posebne potrebe po prilagojenih storitvah v skladu s členom 7 uredbe o ESPG;

11.  ugotavlja, da je bil po navedbah Francije usklajeni sveženj prilagojenih storitev pripravljen v posvetovanju s predstavniki upravičencev, ki bodo prejeli pomoč, in socialnimi partnerji;

12.  opozarja, da bilo treba v skladu s členom 7 uredbe pri zasnovi usklajenega svežnja prilagojenih storitev predvideti prihodnje obete na trgu dela in potrebne veščine ter da bi moral biti sveženj združljiv s prehodom na trajnostno gospodarstvo, ki bo učinkovito izkoriščalo vire. pozdravlja, da je Francija dala vsa potrebna zagotovila, da bodo predlagani ukrepi dopolnili ukrepe, ki se financirajo iz strukturnih skladov, ter tako tvorili kombinirani ukrep za prilagoditev svetovnim izzivom in trajnostno gospodarsko rast, kot je poudarjeno v oceni o izvajanju Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji v obdobju 2007–2014(5);

13.  ugotavlja, da pogodbeni izvajalci, ki upravljajo skupino svetovalcev, nudijo tudi storitve odpuščenim delavcem podjetja Mory-Ducros; poziva Komisijo, naj opravi oceno stroškovne učinkovitosti potekajoče podpore za delavce, ki so postali presežni v podjetju Mory-Ducros, saj je ta vloga nadaljevanje vloge EGF/2014/017 FR/Mory-Ducros, prilagojene storitve pa ponuja isti izvajalec;

14.  je seznanjen z občutljivo naravo specifičnega trga dela, saj ima Francija v sektorju transporta največji delež dodane vrednosti v EU-28;

15.  ugotavlja, da so francoski organi potrdili, da se za predlagane ukrepe ne črpa finančna podpora iz drugih skladov ali finančnih instrumentov Unije ter da se dopolnjujejo z ukrepi, ki se financirajo iz strukturnih skladov;

16.  ponovno poudarja, da pomoč iz ESPG dopolnjuje nacionalne ukrepe in ne sme nadomestiti ukrepov, za katere so odgovorne države članice ali podjetja;

17.  ceni izboljšani postopek, ki ga je Komisija uvedla na zahtevo Parlamenta, da bi pospešila dodeljevanje nepovratnih sredstev; je seznanjen, da utegne zaradi novega urnika nastati časovna stiska, kar bi lahko vplivalo na učinkovitost dajanja navodil v posameznih primerih;

18.  znova poziva Komisijo, naj javnosti omogoči vpogled v vse dokumente, povezane z vlogami za sredstva ESPG;

19.  odobri sklep, priložen tej resoluciji;

20.  naroči svojemu predsedniku, da podpiše ta sklep skupaj s predsedujočim Svetu ter poskrbi za njegovo objavo v Uradnem listu Evropske unije;

21.  naroči svojemu predsedniku, naj resolucijo skupaj s prilogo posreduje Svetu in Komisiji.

(1)

UL L 347, 20.12.2013, str. 855.

(2)

UL L 347, 20.12.2013, str. 884.

(3)

UL C 373, 20.12.2013, str. 1.

(4)

Sklep (EU) 2015/738 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2015 o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji (vloga EGF/2014/017 FR/Mory-Ducros iz Francije) (UL L 117, 8.5.2015, str. 47).

(5)

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2016/558763/EPRS_IDA(2016)558763_EN.pdf


PRILOGA: SKLEP EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji (vloga, ki jo je podala Francija – EGF/2015/010 FR/MoryGlobal)

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1309/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o Evropskem skladu za prilagoditev globalizaciji (2014–2020) in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1927/2006(1), zlasti člena 15(4),

ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju(2), zlasti točke 13,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)  Namen Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji (ESPG) je zagotavljanje podpore delavcem, ki so postali presežni zaradi velikih strukturnih sprememb v svetovnih trgovinskih tokovih, ki so posledica globalizacije, in zaradi še vedno trajajoče svetovne finančne in gospodarske krize ali nove svetovne finančne in gospodarske krize, ter samozaposlenim osebam, ki so iz istih razlogov opustile dejavnost, in pomoči pri njihovi ponovni vključitvi na trg dela.

(2)  Sredstva ESPG ne smejo presegati najvišjega letnega zneska 150 milijonov EUR (cene iz leta 2011), kot je določeno v členu 12 Uredbe Sveta (EU, Euratom) št. 1311/2013(3).

(3)  Francija je 19. avgusta 2015 vložila vlogo EGF/2015/010 FR/MoryGlobal za finančni prispevek iz ESPG po odpuščanju v podjetju MoryGlobal SAS v Franciji. Vloga je bila dopolnjena z dodatnimi informacijami, predloženimi v skladu s členom 8(3) Uredbe (EU) št. 1309/2013. Vloga izpolnjuje zahteve za določitev finančnega prispevka iz ESPG, kakor je določeno v členu 13 Uredbe (EU) št. 1309/2013.

(4)  Zato bi bilo treba uporabiti sredstva ESPG, da se zagotovi finančni prispevek v višini 5.146.800 EUR za vlogo, ki jo je vložila Francija.

(5)  Da bi čim bolj skrajšali čas, potreben za uporabo sredstev ESPG, bi se moral ta sklep uporabljati od datuma sprejetja –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

V okviru splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2016 se iz Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji uporabi vsota 5.46.800 EUR v sredstvih za prevzem obveznosti in sredstvih za plačila.

Člen 2

Ta sklep začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije. Uporablja se od [datum sprejetja sklepa]*.

(4)V ,

Za Evropski parlament  Za Svet

Predsednik  Predsednik

(1)

  UL L 347, 20.12.2013, str. 855.

(2)

  UL C 373, 20.12.2013, str. 1.

(3)

  Uredba Sveta (EU, Euratom) št. 1311/2013 z dne 2. decembra 2013 o večletnem finančnem okviru za obdobje 2014–2020 (UL L 347, 20.12.2013, str. 884).

(4)

*  Datum vstavi Parlament pred objavo v uradnem listu.


OBRAZLOŽITEV

I.  Ozadje

Evropski sklad za prilagoditev globalizaciji je bil ustanovljen za dodatno pomoč delavcem, ki so jih prizadele posledice večjih strukturnih sprememb v svetovnih trgovinskih tokovih.

V skladu z določbami člena 12 Uredbe (EU, Euratom) št. 1311/2013 o večletnem finančnem okviru za obdobje 2014–2020(1) in člena 15 Uredbe (ES) št. 1309/2013(2) sklad ne sme preseči najvišjega letnega zneska 150 milijonov EUR (v cenah iz leta 2011). Ustrezni zneski se vnesejo v splošni proračun Unije kot rezervacija.

Kar zadeva postopek, Komisija v skladu s točko 13 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju(3) v primeru, da je bila vloga pozitivno ocenjena, proračunskemu organu posreduje predlog za uporabo sklada in sočasno tudi ustrezni zahtevek za prerazporeditev, da bi omogočila črpanje iz sklada. V primeru nestrinjanja se začnejo tristranski pogovori.

II.  Vloga podjetja MoryGlobal in predlog Komisije

Komisija je 7. aprila 2016 sprejela predlog sklepa o uporabi sredstev ESPG v korist Francije, da bi podprla ponovno vključevanje delavcev, ki so postali presežni v podjetju MoryGlobal SAS, razvrščenem v oddelek 49 NACE po reviziji 2 (kopenski promet in cevovodni transport) in v oddelek 52 (skladiščenje in spremljajoče prometne dejavnosti), v 22 departmajih v celinski Franciji.

To je četrta vloga, ki jo je treba preučiti v okviru proračuna za leto 2016 in tretja za sektor kopenskega prometa in cevovodnega transporta, zadeva pa uporabo skupnega zneska 5.146.800 EUR iz ESPG za Francijo. Nanaša se na 2.132 presežnih delavcev.

Vloga je bila Komisiji poslana 19. novembra 2015 in dopolnjena z dodatnimi informacijami do vključno 14. januarja 2016. Komisija je v skladu z vsemi ustreznimi določbami uredbe o ESPG ugotovila, da vloga izpolnjuje pogoje za finančni prispevek iz ESPG.

Francoski organi trdijo, da sta do odpuščanja privedla stečaj in zaprtje podjetja. Po navedbah Banke Francije so se stečaji v sektorju cestnega prevoza blaga povečali za 35 % letno, če leto 2013 primerjamo z letom 2007. To naj bi bila posledica svetovne finančne in gospodarske krize, zaradi katere je cestni prevoz blaga z vozili z maso več kot 3,5 tone med letoma 2007 in 2012 (Eurostat) upadel za 13,7 % v EU in za 21 % v Franciji. Ta upad je sledil splošnemu upadanju fizične proizvodnje v Evropi. Ko se je zmanjšala količina blaga, ki jo je treba prepeljati, je izbruhnila cenovna vojna v tem sektorju, ki se je dodatno zaostrila s povečanjem različnih stroškov (bencin, plače, materiali), zaradi česar so se v Franciji od leta 2007 v tem sektorju stalno zniževale marže in nastajale vrste izgub.

Ta vloga se navezuje na vlogo EGF/2014/017 FR/Mory-Ducros, ki je zadevala delavce podjetja Mory-Ducros, ki niso prešli v podjetje MoryGlobal.

Prilagojene storitve za presežne delavce, tj. svetovanje in usmerjanje za presežne delavce, bo zagotavljala skupina strokovnih svetovalcev iz treh izvajalskih agencij. Agencije so obvezane vsakemu udeležencu zagotoviti (a) prilagojeno poklicno pot in (b) zadostno število ponudb za zaposlitev ter mu morajo (c) omogočiti posvetovanje s splošnimi strokovnjaki in/ali strokovnjaki, specializiranimi za ustanavljanje podjetij, ki imajo odlično znanje o trgu dela v regiji ter so na voljo in odzivni. Pripravile bodo delavnice za usposabljanje za pridobitev splošnih kompetenc (npr. priprava življenjepisa, priprava na zaposlitveni razgovor, spretnosti za iskanje zaposlitve in ustanavljanje podjetij), usposabljanje na področju uporabe interneta, zaposlitvene sejme in srečanja z delodajalci ali predstavniki sektorja ter sestanke z ustanovami za usposabljanje.

Opisani ukrepi so po oceni Komisije aktivni ukrepi na trgu dela in sodijo med upravičene ukrepe iz člena 7 uredbe o ESPG. Ti ukrepi ne nadomeščajo pasivnih ukrepov socialnega varstva.

Francoski organi so dali vsa potrebna zagotovila v zvezi z naslednjim:

-  pri dostopu do predlaganih ukrepov in njihovem izvajanju se bosta spoštovali načeli enakosti obravnave in nediskriminacije,

-  upoštevane so bile zahteve nacionalne zakonodaje in zakonodaje EU o kolektivnem odpuščanju,

-  za predlagane ukrepe ne bo prejeta finančna podpora iz drugih skladov ali finančnih instrumentov Unije in preprečeno bo dvojno financiranje,

-  predlagani ukrepi bodo dopolnjevali ukrepe, financirane iz strukturnih skladov,

-  finančni prispevek iz ESPG bo usklajen s postopkovnimi in materialnopravnimi pravili Unije o državni pomoči.

Francija je obvestila Komisijo, da se ukrepi ESPG vnaprej financirajo in sofinancirajo iz proračuna ministrstva za delo, zaposlovanje, poklicno usposabljanje in socialni dialog, pri tem pa se uporablja proračunska vrstica za spremljanje gospodarskih sprememb in razvoj zaposlovanja.

III.  Postopek

Da bi uporabila sredstva sklada, je Komisija proračunskemu organu predložila zahtevo za prerazporeditev v skupnem znesku 5.146.800 EUR iz rezerve za ESPG (40 02 43) v proračunsko vrstico ESPG (04 04 01).

To je četrti predlog za prerazporeditev sredstev sklada, predložen proračunskemu organu v letu 2016.

V primeru nestrinjanja bo sprožen postopek tristranskih pogovorov, kot določa člen 15(4) uredbe o ESPG.

V skladu z notranjim dogovorom mora Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve sodelovati v postopku, da bi zagotovil konstruktivno podporo in prispevek k oceni vlog za sredstva sklada.

(1)

UL L 347, 20.12.2013, str. 884.

(2)

UL L 347, 20.12.2013, str. 855.

(3)

UL C 373, 20.12.2013, str. 1.


PRILOGA: PISMO ODBORA ZA ZAPOSLOVANJE IN SOCIALNE ZADEVE

CO/jb D(2016)19091

G. Jean ARTHUIS

predsednik Odbora za proračun

ASP 09G205

Zadeva: Mnenje o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji za primer EGF/2015/010 FR/MoryGlobal iz Francije (COM(2016)185)

Spoštovani g. predsednik,

Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve (EMPL) ter njegova delovna skupina za ESPG sta preučila uporabo sredstev ESPG v primeru EGF/2015/010 FR/MoryGlobal in sprejela naslednje mnenje.

Odbor EMPL in njegova delovna skupina za ESPG se strinjata, da se za omenjeno vlogo uporabijo sredstva sklada. V zvezi s tem ima odbor EMPL nekaj pripomb, ki pa ne ogrožajo prerazporeditve sredstev za plačila.

Premisleki odbora EMPL temeljijo na naslednjem:

A)  ker ta vloga temelji na členu 4(1)(a) Uredbe (EU) št. 1309/2013 (uredba o ESPG) in se nanaša na 2.132 delavcev, odpuščenih v francoskem podjetju MoryGlobal SAS, ki deluje v panogah, razvrščenih v oddelek 29 NACE po reviziji 2 (kopenski promet in cevovodni transport) in tudi v oddelek 52 NACE po reviziji 2 (skladiščenje in spremljajoče prometne dejavnosti) in ima 54 podružnic po vsej celinski Franciji, predvsem v regijah NUTS na ravni 2, v katerih so tudi podružnice z največ odpuščenimi delavci: Centre (FR24), Ile-de-France (FR10), Rona-Alpe (FR71), Loire (FR51), Lorena (FR41) in Alzacija (FR42), ki so postali presežni v referenčnem obdobju od 27. aprila 2015 do 27. avgusta 2015;

B)  ker Francija, da bi dokazala povezavo med presežnimi delavci ter nadaljevanjem svetovne finančne in gospodarske krize, ki jo obravnava Uredba (ES) št. 546/2009, trdi, da je podjetje MoryGlobal delovalo na področju kurirskih storitev, tovornega prometa in dostave, skladiščenja in najema s tem povezanih materialov, te storitve pa je zagotavljalo tako v Franciji kot v tujini, pri čemer je cestni prevoz blaga z vozili z maso več kot 3,5 tone zaradi krize v letih 2007–2012 v EU upadel za 13,7 % in v Franciji za 21 % (Eurostat), leta 2014 pa je bil obseg dejavnosti cestnega tovornega prometa več kot 10 % manjši kot pred krizo; ker se je zaradi zmanjšanega obsega tovora v sektorju cestnega prevoza blaga razplamtela cenovna vojna, ki je povzročila stalno zniževanje marž in posledično vrsto stečajev;

C)  ker prošnja sledi stečaju in prisilni likvidaciji podjetja MoryGlobal ter se navezuje na vlogo EGF/2014/017 FR/Mory-Ducros;

D)  ker je večina (81,6 %) delavcev, ki so jim ukrepi namenjeni, moških, žensk pa je 18,4 %; ker je 59,5 % delavcev starih od 30 do 54 let, 21,2 % od 25 do 29 let, 19,1 % pa od 55 do 64 let;

Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve zato poziva Odbor za proračun kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije v zvezi z vlogo Francije vključi naslednje pobude:

1.  se strinja s Komisijo, da so merila za pomoč iz člena 4(1)(a) Uredbe (EU) št. 1309/2013 izpolnjena in da je zato Francija na podlagi te uredbe upravičena do finančnega prispevka v znesku 5.146.800 EUR, kar je 60 % skupnih stroškov v znesku 8.578.000 EUR;

2.  ugotavlja, da je Komisija spoštovala rok dvanajstih tednov od prejema vloge francoskih organov 19. novembra 2015, saj je oceno skladnosti vloge s pogoji za finančni prispevek dokončala 7. aprila 2016 in jo še isti dan posredovala Parlamentu;

3.  ugotavlja, da so se iz ESPG sofinancirale prilagojene storitve, tj. svetovanje in usmerjanje za presežne delavce, ki ju zagotavlja skupina strokovnih svetovalcev in ki dopolnjujeta socialni načrt in Contrat de Sécurisation Professionnelle, ki ju financira Francija, da bi delavcem pomagala na trgu dela; pričakuje, da bodo Komisija in francoski organi odločno sledili načelu, po katerem se plačila najetim agencijam opravijo na podlagi doseženih rezultatov;

4.  je zadovoljen, da je Francija, preden je zaprosila za dodatna sredstva iz ESPG, uvedla socialni načrt, pri katerem je s sredstvi udeleženo tudi podjetje MoryGlobal; ceni, da pomoč iz ESPG ne vključuje ukrepov iz člena 7(1)(b) uredbe o ESPG, tj. nadomestil, temveč se osredotoča na ukrepe z dejansko dodano vrednostjo za ponovno zaposlitev odpuščenih delavcev v prihodnosti;

5.  ugotavlja, da pogodbeni izvajalci, ki upravljajo skupino svetovalcev, nudijo tudi storitve odpuščenim delavcem podjetja Mory-Ducros; poziva Komisijo, naj opravi oceno stroškovne učinkovitosti potekajoče podpore za delavce, ki so postali presežni v podjetju Mory-Ducros, saj je ta vloga nadaljevanje vloge EGF/2014/017 FR/Mory-Ducros, prilagojene storitve pa ponuja isti izvajalec;

6.  ugotavlja, da je naloga pogodbenih izvajalcev (BPI, Sodie in AFPA Transitions) zagotavljati pomoč presežnim delavcem in jim pomagati poiskati rešitve, ki bi jim omogočale ostati na trgu dela in najti nova delovna mesta, s prilagojenimi storitvami, kot so skupna in individualna informativna srečanja, poklicni prehod in spremljanje na poti k novim zaposlitvam;

7.  ugotavlja, da je bil po navedbah Francije usklajeni sveženj prilagojenih storitev pripravljen v posvetovanju s predstavniki upravičencev, ki bodo prejeli pomoč, in socialnimi partnerji;

8.  ugotavlja, da so francoski organi potrdili, da se za predlagane ukrepe ne črpa finančna podpora iz drugih skladov ali finančnih instrumentov Unije ter da se dopolnjujejo z ukrepi, ki se financirajo iz strukturnih skladov;

9.  znova poziva Komisijo, naj javnosti omogoči vpogled v vse dokumente, povezane z vlogami za sredstva ESPG;

10.  opozarja, da bilo treba v skladu s členom 7 uredbe pri zasnovi usklajenega svežnja prilagojenih storitev predvideti prihodnje obete na trgu dela in potrebne veščine ter da bi moral biti sveženj združljiv s prehodom na trajnostno gospodarstvo, ki bo učinkovito izkoriščalo vire.

S spoštovanjem,

Thomas HÄNDEL

Mnenje o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji za primer EGF/2015/010 FR/MoryGlobal iz Francije (COM(2016)185)


PRILOGA: PISMO ODBORA ZA REGIONALNI RAZVOJ

G. Jean ARTHUIS

Predsednik

Odbor za proračun

Evropski parlament

Zadeva:  Uporaba sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji

Spoštovani gospod Arthuis!

Odbor za regionalni razvoj je bil zaprošen za mnenje o predlogu sklepa Komisije za uporabo sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji (ESPG). Odbor za proračun naj bi poročilo o tem predlogu sprejel 23. maja 2016:

COM(2016)0185 je predlog za prispevek iz ESPG v višini 5.146.800 EUR za 2.132 presežnih delavcev, odpuščenih v podjetju MoryGlobal SAS. To podjetje je delovalo predvsem v gospodarskih sektorjih, razvrščenih v oddelek 49 (kopenski promet in cevovodni transport) in v oddelek 52 (skladiščenje in spremljajoče prometne dejavnosti) NACE po reviziji 2. Do odpuščanja delavcev v podjetju MoryGlobal SAS je prišlo na celotnem ozemlju celinske Francije. Največ jih je bilo odpuščenih v naslednjih regijah na ravni NUTS 2: Center (FR24), Île-de-France (FR 10), Rona-Alpe (FR 71), Loire (FR51), Lorena (FR 41) in Alzacija (FR 42).

Pravila o finančnih prispevkih iz ESPG so določena v Uredbi (EU) št. 1309/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o Evropskem skladu za prilagoditev globalizaciji (2014–2020) in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1927/2006.

Koordinatorji odbora so ta predlog preučili in me prosili, naj vam sporočim, da večina v odboru ne nasprotuje uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji v tem primeru ter prerazporeditvi omenjenega zneska v skladu s predlogom Komisije.

S spoštovanjem,

Iskra Mihajlova (Iskra Mihaylova)


IZID KONČNEGA GLASOVANJAV PRISTOJNEM ODBORU

Datum sprejetja

23.5.2016

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

22

4

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Jean Arthuis, Levteris Hristoforu (Lefteris Christoforou), Jean-Paul Denanot, José Manuel Fernandes, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Ernest Maragall, Sophie Montel, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Urmas Paet, Paul Rübig, Patricija Šulin, Elevterios Sinadinos (Eleftherios Synadinos), Paul Tang, Daniele Viotti, Auke Zijlstra

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Anneli Jäätteenmäki, Georgios Kircos (Georgios Kyrtsos), Andrej Plenković, Ivan Štefanec, Nils Torvalds

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Laura Agea, Rainer Wieland

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov