Förfarande : 2016/2043(BUD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0182/2016

Ingivna texter :

A8-0182/2016

Debatter :

Omröstningar :

PV 26/05/2016 - 6.2
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2016)0229

BETÄNKANDE     
PDF 405kWORD 106k
24.5.2016
PE 580.769v02-00 A8-0182/2016

om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (ansökan från Frankrike – EGF/2015/010 FR/MoryGlobal)

(COM(2016)0185 – C8-0136/2016– 2016/2043(BUD))

Budgetutskottet

Föredragande: Anneli Jäätteenmäki

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION
 BILAGA: EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT
 MOTIVERING
 BILAGA: SKRIVELSE FRÅN UTSKOTTET FÖR SYSSELSÄTTNING OCH SOCIALA FRÅGOR
 BILAGA: SKRIVELSE FRÅN UTSKOTTET FÖR REGIONAL UTVECKLING
 RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGEN I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (ansökan från Frankrike – EGF/2015/010 FR/MoryGlobal)

(COM(2016)0185 – C8-0136/2016– 2016/2043(BUD)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2016)0185 –C8-0136/2016),

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1309/2013 av den 17 december 2013 om Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (2014‑2020) och om upphävande av förordning (EG) nr 1927/2006(1),

–  med beaktande av rådets förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 av den 2 december 2013 om den fleråriga budgetramen för 2014–2020(2), särskilt artikel 12,

–  med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning(3), särskilt punkt 13,

–  med beaktande av det trepartsförfarande som föreskrivs i punkt 13 i det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013,

–  med beaktande av skrivelsen från utskottet för sysselsättning och sociala frågor,

–  med beaktande av skrivelsen från utskottet för regional utveckling,

–  med beaktande av betänkandet från budgetutskottet (A8-0182/2016), och av följande skäl:

A.  Unionen har inrättat lagstiftnings- och budgetinstrument för att kunna ge kompletterande stöd till arbetstagare som drabbas av konsekvenserna av genomgripande strukturförändringar inom världshandeln eller av den globala finansiella och ekonomiska krisen, och för att underlätta deras återinträde på arbetsmarknaden.

B.  Unionens ekonomiska stöd till arbetstagare som har blivit uppsagda bör vara dynamiskt och ges så snabbt och effektivt som möjligt, i enlighet med Europaparlamentets, rådets och kommissionens gemensamma uttalande, som antogs vid förlikningsmötet den 17 juli 2008, och med vederbörlig hänsyn till det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 när det gäller antagandet av beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (nedan kallad fonden).

C.  Antagandet av förordningen om fonden återspeglar överenskommelsen mellan parlamentet och rådet om att återinföra kriteriet för utnyttjande i krislägen, öka unionens ekonomiska bidrag till 60 % av den totala uppskattade kostnaden för de föreslagna åtgärderna, effektivisera handläggningen av ansökningar om medel ur fonden inom kommissionen och av parlamentet och rådet genom att förkorta tiden för bedömning och godkännande, öka antalet stödberättigade åtgärder och förmånstagare genom att inbegripa egenföretagare och ungdomar, samt finansiera incitament att starta egna företag.

D.  Frankrike lämnade in ansökan EGF/2015/010 FR/MoryGlobal om ekonomiskt stöd från fonden efter uppsägningar inom den näringsgren som i Nace rev. 2 klassificeras under huvudgrupperna 49 (Landtransport; transport i rörsystem) och 52 (Magasinering och stödtjänster till transport) i hela Frankrike. 2 132 uppsagda arbetstagare som är berättigade till stöd från fonden förväntas delta i åtgärderna. Ansökan lämnades in efter det att MoryGlobal satts i konkurs och är en uppföljning av ansökan EGF/2014/017 FR/Mory‑Ducros.

E.  Ansökan lämnades in med stöd av insatskriteriet i artikel 4.1 a i förordningen om fonden, enligt vilket minst 500 arbetstagare ska ha blivit uppsagda under en referensperiod på fyra månader i ett företag i en medlemsstat. Detta omfattar även arbetstagare som har blivit uppsagda vid underleverantörer eller producenter i efterföljande produktionsled och egenföretagare som har upphört med sin verksamhet.

1.  Europaparlamentet delar kommissionens åsikt att villkoren enligt artikel 4.1 a i förordningen om fonden är uppfyllda och att Frankrike därför är berättigat till ekonomiskt stöd på 5 146 800 euro enligt denna förordning, vilket utgör 60 % av de totala kostnaderna på 8 528 000 euro.

2.  Europaparlamentet noterar att kommissionen respekterade tidsfristen på tolv veckor från och med den dag då ansökan mottogs från de franska myndigheterna, den 19 november 2015, fram till att kommissionen avslutade sin bedömning av huruvida ansökan uppfyller villkoren för ekonomiskt stöd, den 7 april 2016 och underrättade parlamentet om detta samma dag.

3.  Europaparlamentet anser att uppsägningarna vid MoryGlobal är kopplade till den allmänna nedgången i fysisk produktion i Europa, som har resulterat i minskade volymer som ska transporteras och utlöst ett priskrig inom vägtransportsektorn, vilket har lett till en stadig försämring av driftsmarginalerna och en rad förluster för sektorn i Frankrike sedan 2007. Parlamentet noterar att detta har åtföljts av en våg av konkurser, inbegripet för Mory-Ducros och därefter för MoryGlobal, som återanställde 2 107 av Mory-Ducros före detta arbetstagare.

4.  Europaparlamentet betonar att det stöd från fonden för 2 513 före detta arbetstagare vid Mory-Ducros som beviljades i april 2015(4) uppgår till 6 052 200 euro.

5.  Europaparlamentet noterar att sektorn för landtransport och transport i rörsystem hittills har varit föremål för två andra ansökningar till fonden: EGF/2014/017 FR/Mory-Ducros and EGF/2011/001 AT/Nieder- und Oberoesterreic, båda med grund i den globala finansiella och ekonomiska krisen, avseende 2 804 uppsägningar inom denna sektor. Parlamentet noterar att flera åtgärder inom de båda ansökningarna är likartade.

6.  Europaparlamentet konstaterar att de franska myndigheterna den 23 april 2015 beslutade att inleda de individanpassade åtgärderna, långt innan beslutet fattades att bevilja stöd från fonden för det föreslagna samordnade paketet.

7.  Europaparlamentet gläder sig över att Frankrike hade infört ett friställningsprogram, i vilket företaget MoryGlobal också deltar ekonomiskt, innan man fick tilläggsbetalningen från fonden. Parlamentet uppskattar att det stöd som begärdes från fonden inte omfattar åtgärder enligt artikel 7.1 b i förordningen om fonden, dvs. bidrag, utan är inriktat på åtgärder med ett verkligt mervärde för de uppsagda arbetstagarnas framtida återintegrering på arbetsmarknaden.

8.  Europaparlamentet konstaterar att de individanpassade tjänster som ska medfinansieras av fonden består av råd och vägledning från konsulter med expertis på området och tillkommer utöver friställningsprogrammet och yrkessäkerhetsavtalet (Contrat de Sécurisation Professionnelle (CSP), som finansieras av den franska staten för att hjälpa arbetstagarna tillbaka till arbetslivet. Parlamentet noterar att de tre uppdragstagare som ingår i konsultgruppen också tillhandahöll tjänster till arbetstagare som sades upp av Mory-Ducros. Parlamentet förväntar sig att kommissionen och de franska myndigheterna strikt följer principen om att betalningar till företagen ska göras på basis av uppnådda resultat.

9.  Europaparlamentet noterar att aktörernas (BPI, Sodie och AFPA Transitions) uppgift är att bistå de uppsagda arbetstagarna och hjälpa dem att hitta lösningar som gör det möjligt för dem att hålla sig kvar på arbetsmarknaden med nya arbeten, med hjälp av individanpassade tjänster såsom allmänna och individuella informationsmöten, övergångar på arbetsmarknaden och vägledning rörande nya jobb.

10.  Europaparlamentet anser att arbetstagare i åldersgruppen 55–64 år i högre grad riskerar långtidsarbetslöshet och utestängning från arbetsmarknaden med eventuell social utestängning som följd. Parlamentet anser därför att dessa arbetstagare, som utgör över 19 % av de stödmottagare som förväntas omfattas av de föreslagna åtgärderna, har specifika behov i samband med de individanpassade tjänster de erbjuds i enlighet med artikel 7 i förordningen om fonden.

11.  Europaparlamentet noterar att Frankrike har förklarat att det samordnade paketet av individanpassade tjänster har tagits fram i samråd med företrädare för de berörda stödmottagarna och arbetsmarknadens parter.

12.  Europaparlamentet påminner om att det samordnade paketet med individanpassade tjänster ska utformas utifrån framtida utsikter på arbetsmarknaden och önskad kompetens och vara förenligt med övergången till en resurseffektiv och hållbar ekonomi, i enlighet med artikel 7 i förordningen om fonden för justering för globaliseringseffekter. Parlamentet gläder sig över att Frankrike har lämnat alla nödvändiga garantier för att de föreslagna åtgärderna kommer att kompletteras med åtgärder som finansieras genom strukturfonderna som en kombinerad åtgärd för att anpassa sig till globala utmaningar i syfte att uppnå hållbar ekonomisk tillväxt, vilket betonades i The European Globalisation Adjustment Fund 2007-2014 European Implementation Assessment1a (Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter 2007–2014 - bedömning av genomförandet på EU‑nivå)(5).

13.  Europaparlamentet noterar att de uppdragstagare som ingår i konsultgruppen också tillhandahöll tjänster till arbetstagare som sades upp av Mory-Ducros. Parlamentet uppmanar kommissionen att tillhandahålla en utvärdering av kostnadseffektiviteten av det beviljade stödet till de uppsagda arbetstagarna vid Mory-Ducros, eftersom föreliggande ansökan är en uppföljning av ansökan EGF/2014/017 FR/Mory-Ducros och de individanpassade tjänsterna ska tillhandahållas av samma aktörer.

14.  Europaparlamentet beaktar den specifika arbetsmarknadens sårbarhet, eftersom Frankrike har den högsta andelen av mervärdet för EU-28 inom sektorn för landtransport.

15.  Europaparlamentet betonar att de franska myndigheterna bekräftar att de föreslagna åtgärderna inte får ekonomiskt stöd från någon annan av unionens fonder eller något annat av unionens finansieringsinstrument och att de kompletterar åtgärder som finansieras genom strukturfonderna.

16.  Europaparlamentet betonar på nytt att stödet från fonden ska komplettera nationella åtgärder och inte får ersätta åtgärder som åligger medlemsstaterna eller företagen.

17.  Europaparlamentet uppskattar det förbättrade förfarande som kommissionen införde efter parlamentets begäran att bidragen snabbare skulle göras tillgängliga. Parlamentet noterar den tidspress som den nya tidsplanen för med sig och de potentiella effekterna för hur effektivt ärendena behandlas.

18.  Europaparlamentet uppmanar på nytt kommissonen att säkra allmänhetens tillgång till samtliga handlingar som rör ansökningar om medel ur fonden.

19.  Europaparlamentet godkänner det bifogade beslutet.

20.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att tillsammans med rådets ordförande underteckna beslutet och se till att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

21.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution med bilaga till rådet och kommissionen.

(1)

EUT L 347, 20.12.2013, s. 855.

(2)

EUT L 347, 20.12.2013, s. 884.

(3)

EUT C 373, 20.12.2013, s. 1.

(4)

Europaparlamentets och rådets beslut (EU) 2015/738 av den 29 april 2015 om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (ansökan EGF/2014/017 FR/Mory-Ducros, från Frankrike) (EUT L 117, 8.5.2015, s. 47).

(5)

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2016/558763/EPRS_IDA(2016)558763_EN.pdf


BILAGA: EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT

om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter(ansökan från Frankrike – EGF/2015/010 FR/MoryGlobal)

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1309/2013 av den 17 december 2013 om Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (2014–2020) och om upphävande av förordning (EG) nr 1927/2006(1), särskilt artikel 15.4,

med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning(2), särskilt punkt 13,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag, och av följande skäl:

av följande skäl:

(1)  Målet med Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter är att stödja arbetstagare som blivit uppsagda och egenföretagare vars verksamhet upphört till följd av genomgripande strukturförändringar inom världshandeln beroende på globaliseringen, till följd av en fortsatt global finansiell och ekonomisk kris, eller till följd av en ny global finansiell och ekonomisk kris, och för att underlätta deras återinträde på arbetsmarknaden.

(2)  Det högsta årliga beloppet för fonden får i enlighet med artikel 12 i rådets förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013(3) inte överskrida 150 miljoner euro (i 2011 års priser).

(3)  Den 19 november 2015 lämnade Frankrike in ansökan EGF/2015/010 FR/MoryGlobal om ekonomiskt stöd från fonden, med anledning av uppsägningarna vid MoryGlobal SAS i Frankrike. Ansökan kompletterades med ytterligare information i enlighet med artikel 8.3 i förordning (EU) nr 1309/2013. Ansökan uppfyller villkoren för fastställande av det ekonomiska stödet från fonden som föreskrivs i artikel 13 i förordning (EU) nr 1309/2013.

(4)  Fonden bör därför utnyttjas för att tillhandahålla det ekonomiska stöd på 5 146 800 euro som Frankrike ansökt om.

(5)  För att minimera den tid det tar att bevilja stöd från fonden bör detta beslut tillämpas från och med den dag då det antas.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter ska belastas med 5 146 800 euro i åtagande- och betalningsbemyndiganden ur Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2016.

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft samma dag som det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning. Det ska tillämpas från och med den [dagen för antagandet](4)*.

Utfärdat i ...

På Europaparlamentets vägnar  På rådets vägnar

Ordförande  Ordförande

(1)

  EUT L 347, 20.12.2013, s. 855.

(2)

  EUT C 373, 20.12.2013, s. 1.

(3)

  Rådets förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 av den 2 december 2013 om den fleråriga budgetramen för 2014–2020 (EUT L 347, 21.12.2013, s. 884).

(4)

*   Datum ska införas av parlamentet före offentliggörandet i EUT.


MOTIVERING

I.  Bakgrund

Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter inrättades för att ge kompletterande stöd till arbetstagare som blivit arbetslösa till följd av genomgripande strukturförändringar i världshandeln.

Enligt bestämmelserna i artikel 12 i förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 om den fleråriga budgetramen för 2014–2020(1) och artikel 15 i förordning (EU) nr 1309/2013(2) får det årliga belopp som avdelas för fonden inte överstiga 150 miljoner EUR (i 2011 års priser). Beloppen förs in i Europeiska unionens allmänna budget som en avsättning.

För att kunna aktivera fonden när en positiv bedömning har gjorts av en ansökan ska kommissionen, i enlighet med punkt 13 i det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning(3), förelägga budgetmyndigheten ett förslag om utnyttjande av fonden och samtidigt en motsvarande begäran om överföring. Vid oenighet ska ett trepartsmöte inledas.

II.  Ansökan från MoryGlobal och kommissionens förslag

Den 7 april 2016 antog kommissionen ett förslag till beslut om att bevilja Frankrike medel ur fonden till stöd för återinträde på arbetsmarknaden för arbetstagare som blivit uppsagda hos MoryGlobal SAS, ett företag som är verksamt inom huvudgrupperna 49 i Nace Rev. 2 (Landtransport och transport i rörsystem) och 52 (Magasinering och stödtjänster till transport) i 22 departement över hela den europeiska delen av Frankrike.

Detta är den fjärde ansökan som behandlas under budgetåret 2016, och den tredje för landtransport och transport i rörsystem och innebär att totalt 5 146 800 euro ur fonden tas i anspråk för Frankrikes del. Ansökan gäller 2 132 arbetstagare som har sagts upp.

Ansökan lämnades till kommissionen den 19 november 2015 och kompletterades med ytterligare information fram till den 14 januari 2016. Kommissionen har, i enlighet med alla tillämpliga bestämmelser i förordningen om fonden, kommit fram till att ansökan uppfyller villkoren för ekonomiskt stöd från fonden.

De franska myndigheterna har angett att det var konkursen och nedläggningen av företaget som ledde till uppsägningarna. Enligt Franska centralbanken har konkurserna inom vägtransportsektorn ökat med 35 % årligen mellan 2007 och 2013. Som ett resultat av den globala finansiella och ekonomiska krisen minskade godstransporter på väg med fordon som väger över 3,5 ton med 13,7 % inom EU och 21 % inom Frankrike under perioden 2007–2012 (Eurostat). Denna minskning har följt en generell minskad fysisk produktion i Europa. I och med volymminskningen av transporterat gods bröt ett priskrig ut inom sektorn, och situationen förvärrades ytterligare av en uppgång i de olika kostnaderna (bensin, löner och material). Allt detta har lett till försämrade marginaler och en rad förluster för sektorn i Frankrike sedan 2007.

Ansökan är en uppföljning av ansökan EGF/2014/017 FR/Mory-Ducros, som gällde de arbetstagare från Mory-Ducros som inte flyttade över till MoryGlobal.

De individanpassade tjänster som ska erbjudas de uppsagda arbetstagarna består av råd och vägledning från konsulter med expertis på området från tre aktörer. Aktörerna har i uppdrag att förse varje deltagare med a) en individuell karriärplan och b) ett tillräckligt antal jobberbjudanden, och de ska också c) ge deltagarna möjlighet att konsultera allmänna experter eller experter på företagsbildningar, som är tillgängliga, lyhörda och har mycket goda kunskaper om arbetsmarknaden i regionen. Aktörerna kommer också att tillhandahålla workshoppar för allmän kompetens (t.ex. sammanställning av en CV eller hur man förbereder sig inför en intervju, söker jobb och startar företag), internetanvändning, jobbmässor och möten med arbetsgivare eller branschföreträdare samt möten med olika yrkesutbildningsinstitutioner.

Enligt kommissionen utgör dessa åtgärder aktiva arbetsmarknadsåtgärder inom ramen för de stödberättigade åtgärder som avses i artikel 7 i förordningen om fonden. Åtgärderna ersätter inte passiva socialskyddsåtgärder.

De franska myndigheterna har gett alla nödvändiga garantier om att

–  principerna om likabehandling och icke-diskriminering kommer att följas i fråga om vilka som ska få ta del av de föreslagna åtgärderna och genomförandet av dem,

–  de krav som rör kollektiva uppsägningar i den nationella lagstiftningen och i EU-lagstiftningen är uppfyllda,

–  de föreslagna åtgärderna inte kommer att få något ekonomiskt stöd från andra av unionens fonder eller finansieringsinstrument och att all dubbelfinansiering kommer att förhindras,

–  de föreslagna åtgärderna kommer att komplettera de åtgärder som finansieras genom strukturfonderna,

–  det ekonomiska stödet från fonden kommer att vara förenligt med unionens förfaranderegler och materiella regler för statligt stöd.

Frankrike har meddelat kommissionen att de åtgärder som finansieras genom fonden förfinansieras eller samfinansieras av ministeriet för arbetsmarknadsfrågor, sysselsättningsfrågor, yrkesutbildning och social dialog, genom budgetposten för rådgivning gällande ekonomiska förändringar och utveckling av sysselsättningsområdet.

III.  Förfarande

För att fonden ska kunna tas i anspråk har kommissionen överlämnat en begäran till budgetmyndigheten om överföring av ett sammanlagt belopp på 5 146 800 euro från reserven för Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (40 02 43) till fondens budgetpost (04 04 01).

Detta är det fjärde förslaget till överföring för att utnyttja fonden som budgetmyndigheten har fått hittills under 2016.

Vid oenighet ska ett trepartsförfarande inledas i enlighet med artikel 15.4 i förordningen om fonden.

Enligt en intern överenskommelse ska utskottet för sysselsättning och sociala frågor delta i processen för att konstruktivt stödja och bidra till bedömningen av ansökningarna om medel ur fonden.

(1)

EUT L 347, 20.12.2013, s. 884.

(2)

EUT L 347, 20.12.2013, s. 855.

(3)

EUT C 373, 20.12.2013, s. 1.


BILAGA: SKRIVELSE FRÅN UTSKOTTET FÖR SYSSELSÄTTNING OCH SOCIALA FRÅGOR

CO/jb D(2016)19091

Jean Arthuis

Ordförande för budgetutskottet

ASP 09G205

Ärende: Yttrande över utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter i ärendet EGF/2015/010 FR/MoryGlobal från Frankrike (COM(2016)0185)

Till ordföranden

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor (EMPL) och dess arbetsgrupp för Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter har undersökt möjligheten att bevilja stöd från fonden i ärende EGF/2015/010 FR/MoryGlobal och har antagit detta yttrande.

EMPL-utskottet och arbetsgruppen för Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter är positiva till att utnyttja fonden för denna ansökan. I detta sammanhang vill EMPL-utskottet framföra vissa synpunkter, utan att därigenom ifrågasätta anslagsöverföringen.

EMPL-utskottets synpunkter grundar sig på följande överväganden:

A)  Denna ansökan grundar sig på artikel 4.1 a i förordning (EU) nr 1309/2013 (nedan kallad förordningen om fonden) och gäller 2 132 uppsagda arbetstagare inom MoryGlobal SAS i Frankrike, som är verksamt inom en näringsgren som i Nace rev. 2 hänförs till huvudgrupp 49 (Landtransport, transport i rörsystem) och huvudgrupp 52 (Magasinering och stödtjänster till transport). Uppsägningarna gäller i 54 anläggningar runtom i den europeiska delen av Frankrike, främst i Nuts 2-regioner, bland vilka antalet uppsägningar är störst i Centre (FR24) Ile-de-France (FR10); Rhône-Alpes (FR71); Pays-de-la-Loire (FR51); Lorraine (FR41) och Alsace (FR42), under referensperioden den 27 april‑27 augusti 2015.

B)  För att fastställa sambandet mellan uppsägningarna och den fortsatta globala finansiella och ekonomiska krisen, som behandlas i förordning (EG) nr 546/2009, hävdar Frankrike att MoryGlobal var aktiv inom kurirtjänster, godstransport och leverans samt lagertjänster och uthyrning av relaterat material, och tillhandahöll dessa tjänster både inom Frankrike och utomlands, och att godstransporter på väg med fordon som väger över 3,5 ton som ett resultat av krisen minskade med 13,7 % inom EU och med 21 % inom Frankrike under perioden 2007–2012 (Eurostat), och att godstransporterna på väg 2014 fortfarande var mer än 10 % lägre än vid tiden före krisen. I och med volymminskningen av transporterat gods bröt ett priskrig ut inom sektorn, vilket ledde till allt mindre marginaler följt av en konkursvåg inom vägtransportsektorn.

C)  Ansökan lämnades in efter det att MoryGlobal satts i konkurs och är en uppföljning av ansökan EGF/2014/017 FR/Mory-Ducros.

D)  De flesta (81,6 %) arbetstagare som omfattas av åtgärderna är män och 18,4 % är kvinnor. 59,5 % av arbetstagarna är i åldern 30–54 år, 21,2 % i åldern 25–29 år och 19,1 % i åldern 55–64 år.

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor uppmanar därför budgetutskottet att som ansvarigt utskott infoga följande förslag i sitt förslag till resolution om den franska ansökan:

1.  Europaparlamentet delar kommissionens åsikt att insatskriterierna enligt artikel 4.1 a i förordning (EU) nr 1309/2013 är uppfyllda och att Frankrike därför är berättigat till ekonomiskt stöd på 5 146 800 EUR enligt denna förordning, vilket utgör 60 % av de totala kostnaderna på 8 578 000 EUR.

2.  Europaparlamentet noterar att kommissionen respekterade tidsfristen på tolv veckor från och med den dag då ansökan från de franska myndigheterna togs emot, den 19 november 2015, fram till dess att kommissionen avslutade sin bedömning av huruvida ansökan uppfyller villkoren för ekonomiskt stöd, den 7 april 2016, och underrättade parlamentet om detta samma dag.

3.  Europaparlamentet konstaterar att de individanpassade tjänster som ska erbjudas de uppsagda arbetstagarna och som medfinansieras av fonden består av råd och vägledning från konsulter med expertis på området och tillkommer utöver friställningsprogrammet och yrkessäkerhetsavtalet (Contrat de Sécurisation Professionnelle (CSP), som finansieras av Frankrike för att hjälpa arbetstagarna tillbaka till arbetsmarknaden. Parlamentet förväntar sig att kommissionen och de franska myndigheterna bestämt följer principen om att betalningar till de anlitade aktörerna ska göras på basis av uppnådda resultat.

4.  Europaparlamentet gläder sig över att Frankrike har infört ett friställningsprogram, i vilket företaget MoryGlobal också deltar ekonomiskt, innan man erhållit tilläggsbetalningen från fonden. Parlamentet uppskattar att det stöd som begärdes från fonden inte omfattar åtgärder enligt artikel 7.1 b i förordningen om fonden, dvs. bidrag, utan är inriktat på åtgärder med ett verkligt mervärde för de uppsagda arbetstagarnas framtida återintegrering på arbetsmarknaden.

5.  Europaparlamentet noterar att de uppdragstagare som ingår i konsultgruppen också tillhandahöll tjänster till arbetstagare som sades upp av Mory-Ducros. Parlamentet uppmanar kommissionen att tillhandahålla en utvärdering av kostnadseffektiviteten av det beviljade stödet till de uppsagda arbetstagarna vid Mory-Ducros, eftersom föreliggande ansökan är en uppföljning av ansökan EGF/2014/017 FR/Mory-Ducros och de individanpassade tjänsterna ska tillhandahållas av samma aktörer.

6.  Europaparlamentet noterar att aktörernas (BPI, Sodie och AFPA Transitions) uppgift är att bistå de uppsagda arbetstagarna och hjälpa dem att hitta lösningar som gör det möjligt för dem att hålla sig kvar på arbetsmarknaden med nya arbeten med hjälp av individanpassade tjänster såsom allmänna och individuella informationsmöten, övergångar på arbetsmarknaden och vägledning rörande nya jobb.

7.  Europaparlamentet noterar att Frankrike har förklarat att det samordnade paketet av individanpassade tjänster har tagits fram i samråd med företrädare för de berörda stödmottagarna och arbetsmarknadens parter.

8.  Europaparlamentet betonar att de franska myndigheterna bekräftar att de föreslagna åtgärderna inte får ekonomiskt stöd från någon annan av unionens fonder eller något annat av unionens finansieringsinstrument och att de kompletterar åtgärder som finansiera genom strukturfonderna.

9.  Europaparlamentet uppmanar på nytt kommissonen att säkra allmänhetens tillgång till samtliga handlingar som berör ansökningar om medel ur fonden.

10.  Europaparlamentet erinrar om att det samordnade paketet med individanpassade tjänster ska utformas utifrån framtida utsikter på arbetsmarknaden och önskad kompetens och vara förenligt med övergången till en resurseffektiv och hållbar ekonomi, i enlighet med artikel 7 i förordningen om fonden.

Med vänlig hälsning

Thomas HÄNDEL

Ordförande för EMPL


BILAGA: SKRIVELSE FRÅN UTSKOTTET FÖR REGIONAL UTVECKLING

Jean Arthuis

Ordförande

Budgetutskottet

Europaparlamentet

Ärende:  Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter

Till ordföranden

Ett kommissionsförslag till beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (nedan kallad fonden) har vidarebefordras för yttrande till utskottet för regional utveckling. Såvitt jag förstår är avsikten att ett betänkande om detta ska antas i budgetutskottet den 23 maj 2016.

  I COM(2016)0185 föreslås ett ekonomiskt stöd från fonden med 5 146 800 euro för 2 132 uppsagda arbetstagare inom MoryGlobal SAS. Detta företag var främst verksamt inom en näringsgren som i Nace rev. 2 hänförs till huvudgrupp 49 (Landtransport; transport i rörsystem) och huvudgrupp 52 (Magasinering och stödtjänster till transport). Uppsägningarna inom MoryGlobal SAS gäller hela den europeiska delen av Frankrike. Antalet uppsägningar är störst inom följande Nuts 2-regioner: Centre (FR24), Ile-de-France (FR10), Rhône-Alpes (FR71), Pays-de-la-Loire (FR51), Lorraine (FR41), Alsace (FR42).

De bestämmelser som gäller för ekonomiskt stöd från fonden fastställs i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1309/2013 av den 17 december 2013 om Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (2014–2020) och om upphävande av förordning (EG) nr 1927/2006.

Utskottets samordnare har behandlat detta förslag och bett mig skriva och meddela dig att en majoritet av utskottets ledamöter inte har några invändningar mot att Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter utnyttjas för anslående av ovannämnda belopp enligt kommissionens förslag.

Med vänlig hälsning

Iskra Mihaylova


RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGEN I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Antagande

23.5.2016

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

22

4

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Jean Arthuis, Lefteris Christoforou, Jean-Paul Denanot, José Manuel Fernandes, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Ernest Maragall, Sophie Montel, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Urmas Paet, Paul Rübig, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Paul Tang, Daniele Viotti, Auke Zijlstra

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Anneli Jäätteenmäki, Georgios Kyrtsos, Andrej Plenković, Ivan Štefanec, Nils Torvalds

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Laura Agea, Rainer Wieland

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy