SPRÁVA o návrhu na vymenovanie Rimantasa Šadžiusa za člena Dvora audítorov

24.5.2016 - (C8-0126/2016 – 2016/0805(NLE))

Výbor pre kontrolu rozpočtu
Spravodajca: Bart Staes

Postup : 2016/0805(NLE)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
A8-0183/2016
Predkladané texty :
A8-0183/2016
Rozpravy :
Prijaté texty :

NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu na vymenovanie Rimantasa Šadžiusa za člena Dvora audítorov

(C8-0126/2016 – 2016/0805(NLE))

(Konzultácia)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na článok 286 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorým Rada konzultovala s Európskym parlamentom (C8-0126/2016),

–  so zreteľom na článok 121 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A8-0183/2016),

A.  keďže Výbor Európskeho parlamentu pre kontrolu rozpočtu posúdil kvalifikáciu navrhovaného kandidáta, najmä pokiaľ ide o podmienky uvedené v článku 286 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie;

B.  keďže Výbor pre kontrolu rozpočtu na svojej schôdzi 23. mája 2016 vypočul kandidáta Rady na člena Dvora audítorov;

1.  súhlasí s návrhom Rady vymenovať Rimantasa Šadžiusa za člena Dvora audítorov;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie Rade a pre informáciu Dvoru audítorov, ako aj ostatným inštitúciám Európskej únie a kontrolným orgánom členských štátov.

PRÍLOHA 1: ŽIVOTOPIS RIMANTASA ŠADŽIUSA

VZDELANIE:

Vysokoškolské vzdelanie:

2002 Promoval na Právnickej fakulte Vilniuskej univerzity, kde získal kvalifikáciu a magisterský titul v oblasti práva.

1983   Promoval (cum laude) na Chemickej fakulte Moskovskej štátnej univerzity M. V. Lomonosova a získal kvalifikáciu v oblasti chémie.

ODBORNÁ PRAX:

Od 13. decembra 2012 minister financií Litovskej republiky

2009 – december 2012 Vedecká vydavateľská spoločnosť

máj 2007 – december 2008 minister financií Litovskej republiky

júl 2006 – máj 2007 Ministerstvo financií Litovskej republiky, námestník ministra

december 2004 – júl 2006 Ministerstvo zdravotníctva Litovskej republiky, námestník ministra

november 2003 – december 2004 Ministerstvo práce a sociálneho zabezpečenia, námestník ministra

PREDCHÁDZAJÚCA ODBORNÁ PRAX:

Vedecký výskum v oblasti kvantovej chémie a fyziky

tuhých látok, preklady, redigovanie a publikovanie vedeckej

literatúry, ako aj účtovnícke a daňové poradenstvo.

ZRUČNOSTI V OBLASTI CUDZÍCH JAZYKOV:

angličtina, ruština, poľština, nemčina – vynikajúca znalosť, francúzština – základná znalosť.

ČLENSTVO V POLITICKÝCH STRANÁCH A MIMOVLÁDNYCH ORGANIZÁCIÁCH:  

Člen Litovskej sociálnodemokratickej strany (člen predstavenstva LSDP).

Litovské združenie fyzikov

ZÁĽUBY: Vážna hudba, cudzie jazyky.

PRÍLOHA 2: ODPOVEDE RIMANTASA ŠADŽIUSA NA DOTAZNÍK

Odborná prax

1.  Uveďte svoje odborné skúsenosti v oblasti verejných financií, či už ide o plánovanie rozpočtu, jeho plnenie alebo rozpočtové hospodárenie, prípadne kontrolu rozpočtu či audit.

Počínajúc rokom 2003 moje odborné pôsobenie po celý čas úzko súviselo s verejnými financiami.

Vo funkcii námestníka ministra práce a sociálneho zabezpečenia patrili medzi moje povinnosti otázky týkajúce sa rozpočtov v oblasti sociálneho zabezpečenia a sociálnej pomoci. Jednou z podstatných úloh, pri ktorej som významne prispel, bolo vytvorenie osobitného režimu štátnej pomoci na podporu zamestnanosti zraniteľných skupín pracujúcich prostredníctvom tzv. sociálnych podnikov alebo nového druhu súkromných podnikov špeciálne vytvorených na zamestnávanie osôb so zdravotným postihnutím, dlhodobo nezamestnaných, bývalých väzňov atď. Osobitnými úlohami som bol poverený aj v súvislosti s pristúpením Litvy do Európskej únie v roku 2004: patrilo medzi ne vykonávanie projektov financovaných z fondov predvstupovej pomoci EÚ a príprava na začiatok používania štrukturálnej pomoci EÚ v programovom období 2004 – 2006.

Na Ministerstve zdravotníctva Litovskej republiky bolo jednou z hlavných oblastí môjho odborného záujmu a povinností zabezpečenie financovania zdravotnej starostlivosti prostredníctvom Štátneho fondu zdravotného poistenia. Táto činnosť zahŕňala prácu s právnymi predpismi na zabezpečenie zdrojov, t. j. príspevky zdravotného poistenia hradené fyzickými a právnickými osobami, ale aj plánovanie rozpočtu na financovanie rôznych poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a tiež riešenie zložitých vzťahov medzi verejnými a súkromnými subjektmi v tejto oblasti. Aj vďaka tomu som mohol dôkladnejšie pozorovať systémy financovania zdravotnej starostlivosti niekoľkých ďalších krajín.

Ministerstvo zdravotníctva bol orgán zodpovedný za realizáciu projektov financovaných z prostriedkov EÚ v oblasti zdravotníctva. V čase, keď som pracoval na ministerstve, som predsedal výboru pre výber projektov, v ktorom sa diskutovalo o dôležitých aspektoch plánovania zdrojov, zamerania na výsledky a zodpovedného rozpočtového hospodárenia. Počas môjho pôsobenia na ministerstve zdravotníctva sme tiež začali vytvárať stratégiu na používanie štrukturálnych fondov EÚ na nasledujúce programové obdobie 2007 – 2013, čo pre Litvu predstavovalo úplne novú fázu a nové úlohy v oblasti plánovania rozpočtu, medzi ktoré patrili ukazovatele výsledkov a medzioblastné hodnotenia efektívnosti investícií EÚ.

V tejto práci som pokračoval aj na ministerstve financií, spočiatku ako námestník ministra a neskôr aj ako minister. Práca sa delila na tri hlavné oblasti, ktoré si vyžadovali veľa úsilia pri príprave na nové programové obdobie EÚ: po prvé, zostavenie strategických dokumentov (strategické a operačné programy), ktoré by viedli inštitúcie pri plánovaní rozpočtu v súvislosti s finančnými prostriedkami EÚ, po druhé, tvorba nového inštitucionálneho rámca na hospodárenie s finančnými prostriedkami EÚ v súlade s právnymi predpismi EÚ, a po tretie, začlenenie štrukturálnej pomoci EÚ do všeobecného kontextu štátneho rozpočtu. Pri tejto príležitosti by som chcel osobitne spomenúť tvorbu lepšieho systému auditu pre štrukturálne fondy EÚ, ktorý zahŕňal najvyššiu kontrolnú inštitúciu Litvy – Národný audítorský úrad.

Úspešná príprava programového obdobia 2007 – 2013 a jeho vykonávanie kladú bezchybné základy pre nasledujúce obdobie 2014 – 2020.

Ďalším aspektom mojej osobnej skúsenosti v oblasti verejných financií bolo ustanovenie rámca fiškálnej disciplíny v Litve. Za pripomenutie stojí príprava a prijatie zákona o fiškálnej disciplíne v roku 2007 a ústavného zákona o uplatňovaní rozpočtovej dohody v roku 2014 (už v rámci môjho druhého funkčného obdobia na pozícii ministra financií), do ktorých som sa osobne zapájal. Rozumné plánovanie štátneho rozpočtu vrátane tvorby príslušných stimulov pre inštitúcie a obce mali nesmierny význam pre vstup Litvy do eurozóny v roku 2015.

Ako minister som vždy venoval veľmi veľkú pozornosť zabezpečeniu efektívnosti verejných výdavkov v konkrétnych oblastiach, vytvoreniu systému plánovania a hodnotenia rozpočtových programov zameraného na výsledky a posilneniu internej aj externej kontroly výdavkov. Pod mojím vedením došlo k významným pozitívnym zmenám aj v oblasti hospodárenia so štátnymi aktívami a prevádzky štátnych podnikov.

2.  Aké najväčšie úspechy ste vo svojej odbornej kariére dosiahli?

Ako minister financií som prispel k vytvoreniu zodpovednej fiškálnej politiky v Litve. Ministerstvo financií pod mojím vedením pripravilo nový právny základ (predovšetkým zákon Litovskej republiky o fiškálnej disciplíne a ústavný zákon o uplatňovaní rozpočtovej dohody) s cieľom zvýšiť dôveru v dlhodobú udržateľnosť verejných financií a vytvoriť dlhodobé pravidlá fiškálnej disciplíny, a tak zabezpečiť udržateľný hospodársky rast. Hlavnou inováciou v inštitucionálnom rámci bolo pridelenie funkcií nezávislého orgánu pre monitorovanie rozpočtovej politiky (tzv. fiškálna rada) Národnému audítorskému úradu Litovskej republiky. Tento orgán vypracúva nezávislé stanovisko o scenári hospodárskeho rozvoja, ktorý pripravuje Ministerstvo financií Litovskej republiky, a podrobne skúma návrh rozpočtových plánov.

Ďalšou dôležitou oblasťou, na ktorú kladiem veľký dôraz, je výber daní. S ohľadom na celosvetovú prax, ako aj na odporúčania medzinárodných organizácií, sa realizovalo niekoľko reforiem a zlepšení v oblasti správy daní. V Litve sa začal používať takzvaný inteligentný systém správy daní, ktorý vychádzal z automatizovaných kontrol daňových priznaní k DPH a ktorý potenciálne umožní posudzovanie rizika, hodnotenie podnikateľského správania v reálnom čase, vykonávanie krížových kontrol, omnoho účinnejšie zisťovanie daňových podvodov a daňových únikov. Tento systém spoločne s niektorými ďalšími administratívnymi opatreniami viedol k veľkej pozitívnej štrukturálnej zmene, pokiaľ ide o sumu vybraných daní v rámci HDP, pričom verejný sektor v roku 2015 napokon dosiahol takmer vyrovnaný stav.

Prispel som aj k reforme účtovných a finančných výkazov v litovskom verejnom sektore vrátane rozpočtových inštitúcií, verejných a obecných podnikov, inštitúcií a organizácií. Cieľom reformy je zaviesť vo verejnom sektore podvojné účtovníctvo v súlade s právnymi predpismi Litovskej republiky a v zhode s medzinárodnými účtovnými štandardmi a medzinárodnými účtovnými štandardmi pre verejný sektor. Reforma je zameraná na vybudovanie spoľahlivejšieho a transparentnejšieho základu pre plánovanie a plnenie rozpočtu.

Zvýšenie efektívnosti vo využívaní finančných prostriedkov EÚ v Litve bolo jedným z mojich najdôležitejších osobných cieľov. Hlavná myšlienka „Radšej investície ako lepšie výdavky“ bola jasne vyjadrená počas litovského predsedníctva Rady EÚ a stala sa veľmi obľúbená. Počas programového obdobia 2007 – 2013 bola Litva jednou z prvých krajín v EÚ, ktoré sa podujali zaviesť finančné nástroje s cieľom zlepšiť prístup MSP k financovaniu a zlepšiť financovanie projektov z oblasti energetickej účinnosti. Finančné nástroje, ktoré sme vytvorili (tri holdingové fondy a jeden záručný finančný nástroj pre prístup MSP k financovaniu a jeden holdingový fond pre projekty energetickej účinnosti) už ukázali svoje výhody – v niektorých nástrojoch boli finančné prostriedky splatené a opakovane sa investovali. V období 2014 – 2020 očakávame, že nám fondy EÚ poskytnú najlepšie výsledky s ohľadom na naše skúsenosti z minulosti, ale aj zdvojnásobenie financovania pre finančné nástroje, ako aj rozšírenie ich pôsobnosti do nových oblastí (napr. doprava, pouličné osvetlenie, vodohospodárska infraštruktúra atď.). Štátom vlastnená národná investičná platforma VIPA začala fungovať v roku 2013 pod mojím dohľadom a efektívne spravuje kapitálové zdroje fondov.

Pod mojím vedením došlo v oblasti riadenia podnikov vo vlastníctve štátu k významným pozitívnym zmenám. Ministerstvo financií je akcionárom najväčšieho štátneho podniku v Litve – Lietuvos Energija Group – jedného z najväčších výrobcov energie v pobaltských štátoch. Na základe usmernení pre správu a riadenie, ktoré vypracovalo ministerstvo financií, sa zaviedla štruktúra správy a riadenia spoločnosti a model skupiny. Na tento účel sme použili najmodernejšie medzinárodné a národné postupy, odporúčania OECD, kódex správy a riadenia spoločnosti burzy NASDAQ OMX Vilnius Stock Exchange. Naše skúsenosti teraz rozširujeme na odvetvie dopravy a iné sektory.

Od júla do decembra 2013 som mal česť pôsobiť na pozícii predsedu Rady pre hospodárske a finančné záležitosti Európskej únie (ECOFIN). Medzi hlavné výsledky litovského predsedníctva Rady patrilo včasné dosiahnutie dohody o rozpočte EÚ na rok 2014, o politike súdržnosti na roky 2014 – 2020, o finančných službách a daňových spisoch a veľký pokrok pri vytváraní bankovej únie. Dohoda o jednotnom mechanizme riešenia krízových situácií bola jedným z najvýznamnejších úspechov pri budovaní silnej a zdravej bankovej únie. Chcel by som tiež pripomenúť naše úspechy v oblasti auditu, kde sme dosiahli dohodu o reforme európskeho trhu audítorských služieb. Medzi hlavné prvky dohody patrili prísnejšie pravidlá pre audítorov a audítorské spoločnosti, ktoré sú zamerané najmä na posilnenie nezávislosti audítorov vykonávajúcich kontroly subjektov verejného záujmu, ako aj na zabezpečenie väčšej diverzity v rámci súčasného vysokokoncentrovaného trhu audítorských služieb.

V neposlednom rade som veľmi hrdý na to, že počas môjho funkčného obdobia a pod mojím vedením Litva úspešne vstúpila 1. januára 2015 do eurozóny. Od tohto dňa sa Litva stala 19. úplným členom eurozóny používajúcim euro ako jednotnú menu Európskej únie. Zavedenie eura v Litve znamená hlbšiu integráciu do Európskej únie, čo nám dáva väčší pocit bezpečnosti a istoty v hospodárskom aj politickom zmysle.

3.  Aké odborné skúsenosti máte z medzinárodných multikultúrnych a viacjazyčných organizácií alebo inštitúcií, ktoré pôsobia mimo Vašej domovskej krajiny?

Ako člen Rady ECOFIN a najmä počas litovského predsedníctva Rady EÚ v druhej polovici roku 2013 na pozícii predsedu tohto útvaru Rady som intenzívne spolupracoval s členskými štátmi, Európskym parlamentom, Európskou komisiou a ostatnými zainteresovanými stranami na zabezpečení záujmov Európy a jej občanov v takých dôležitých oblastiach, ako je hospodárstvo a financie osobitne vrátane oblastí politiky súdržnosti a rozpočtu EÚ. Predsedníctvo pre mňa znamenalo súčasne výzvu a príležitosť, na základe tejto skúsenosti som dospel k záveru, že výborné výsledky, ktoré od nás očakávajú občania Únie, môžeme dosiahnuť len vtedy, keď my, členské štáty a európske inštitúcie, budeme spolupracovať.

Po roku 2012 som bol aj guvernérom mnohých medzinárodných finančných inštitúcií: skupiny Svetovej banky, Európskej banky pre obnovu a rozvoj (EBOR), Európskej investičnej banky (EIB), Severskej investičnej banky (NIB); a viceguvernérom Medzinárodného menového fondu (MMF).

Okrem toho sa zúčastňujem na činnostiach Euroskupiny a pôsobím ako guvernér Európskeho mechanizmu pre stabilitu (EMS).

To všetko mi poskytlo značné skúsenosti v oblasti medzinárodnej a medzikultúrnej spolupráce.

4.  Bolo Vám udelené absolutórium za riadiace úlohy, ktoré ste vykonávali v minulosti, ak sa na ne vzťahuje takýto postup?

Postup udelenia absolutória stanovený litovskými právnymi predpismi sa od istej miery líši od postupu používaného Európskym parlamentom. Audit ročnej účtovnej závierky plnenia rozpočtu predkladaný ministrom financií v mene vlády vykonáva najvyššia kontrolná inštitúcia (SAI) a kontroluje ju Seimas (parlament) Litovskej republiky. Parlament tieto účtovné závierky schválil prijatím príslušných riešení vo všetkých prípadoch, ktoré som parlamentu predložil a ktoré som vo funkcii ministra pred parlamentom obhajoval.

5.  Ktoré z Vašich doterajších odborných pozícií boli výsledkom politickej nominácie?

Oficiálne som bol vymenovaný na pozíciu námestníka ministra na ministerstve práce a sociálneho zabezpečenia, ministerstva zdravotníctva a na ministerstve financií na základe politickej nominácie príslušných ministrov. Na pozíciu ministra financií v roku 2007 som bol nominovaný predsedom vlády po rezignácii predchádzajúceho ministra a vymenovaný prezidentom Litovskej republiky. Som však presvedčený, že hlavnými dôvodmi na výber mojej kandidatúry vo všetkých uvedených prípadoch bola moja kvalifikácia a odborné zručnosti, a nie politická príslušnosť.

V decembri 2012 som bol vymenovaný za ministra financií na druhé funkčné obdobie. Proces vzniku vlády po všeobecných voľbách v roku 2012 bol silno ovplyvnený nadchádzajúcim predsedníctvom EÚ a novým cieľom vlády riadne sa pripraviť na prijatie jednotnej meny EÚ. Moja povesť ako nestranného, efektívneho a erudovaného ministra bola očividne hlavnou podmienkou pre schválenie za prípadného ministra.

Predovšetkým som nikdy nebol poslancom v parlamente a nikdy som nemiešal svoje pozície vo vláde so žiadnymi parlamentnými činnosťami.

6.  Ktoré boli tri najdôležitejšie rozhodnutia, na ktorých prijatí ste sa vo Vašom profesionálnom živote podieľali?

Tri oblasti, v ktorých sa môj osobný vklad a odhodlanie ukázali byť rozhodujúce, by sa mohli uviesť takto:

Zavedenie eura v Litve. Zavedenie eura v Litve si nevyžadovalo len obrovské praktické úsilie pri príprave prechodu, v rámci ktorej som viedol vytvorenie systému riadenia procesu a osobne som predsedal operačnej skupine na vysokej úrovni, ktorá proces riadi. Zavedenie znamenalo aj vytvorenie správnych fiškálnych a právnych podmienok. Zavedenie a presadzovanie rámca fiškálnej disciplíny, ktoré sa začali zákonom o fiškálnej disciplíne v roku 2007, vždy patrili medzi moje najvyššie priority. Litva dokázala zabezpečiť klesajúci trend fiškálneho deficitu a stabilizáciu verejného dlhu a súčasne zvýšila efektívnosť výdavkov a príjmy zo štátnych podnikov.

Vytvorenie bankovej únie. Ako predseda Rady ECOFIN som musel zohrať ústrednú úlohu pri dosahovaní dlho očakávanej dohody o jednotnom mechanizme riešenia krízových situácií, hlavného piliera bankovej únie. Táto dohoda bola rozhodne zlatým klincom litovského predsedníctva v roku 2013, ktoré sa dôsledne a s maximálnym úsilím riadilo svojím rozhodnutím budovať dôveryhodnú Európu. Počas môjho predsedníctva sme s Európskym parlamentom dosiahli aj dohodu vo veci dvoch samostatných prvkov bankovej únie: smernice o ozdravení a riešení krízových situácií bánk, ktorou sa stanovuje rámec pre ozdravenie a riešenie krízových situácií bánk a investičných spoločností a súčasne ochraňujú peniaze daňových poplatníkov, a smernice o systémoch ochrany vkladov zameranej na zaistenie dostatočných finančných prostriedkov vo fondoch týchto systémov a na rýchle vyplatenie vkladateľov finančných inštitúcií, ktoré zlyhali.

Zvýšenie efektívnosti hospodárenia s fondmi EÚ v Litve a ich auditu. Riadiaci orgán pre fondy Európskej únie v Litve je ministerstvo financií, ktoré zodpovedá za účinné a transparentné vykonávanie fondov EÚ podľa zásad riadneho finančného hospodárenia. Ako minister som prijal aktívnu úlohu pri vzniku efektívnejšieho inštitucionálneho rámca na hospodárenie s fondmi EÚ na obdobie 2007 – 2013 v súlade s požiadavkami a najlepšími postupmi EÚ. Napríklad: na zlepšenie kontroly nad audítorskými činnosťami a zabezpečenie súladu so zásadami a najlepšími postupmi funkčného oddelenia medzi audítorom a kontrolovaným subjektom (riadiacim orgánom, sprostredkovateľskými orgánmi, certifikačným orgánom) sme sa rozhodli preniesť zodpovednosť za vykonávanie audítorských postupov pre fondy EÚ z príslušného útvaru ministerstva financií na Národný audítorskú úrad Litovskej republiky. Tento úrad v tom čase už mal rozsiahle skúsenosti v oblasti auditu fondov EÚ a ročného hodnotenia fungovania systému riadenia a kontroly. Tieto konkrétne informácie a niekoľko ďalších zlepšení inštitucionálneho rámca pre hospodárenie s fondmi EÚ na obdobie 2007 – 2013 veľmi zlepšili audit fondov EÚ a kultúru riadneho finančného hospodárenia v Litve: jasným dôkazom je jedna z najnižších mier chybovosti spomedzi členských štátov EÚ. Tento systém naďalej slúži aj v programovom období 2014 – 2020.

Inou našou inováciou bolo priame spojenie niekoľkých ďalších inštitúcií v systéme riadenia fondov EÚ v období 2014 – 2020 s cieľom posilniť konkrétnu kontrolu a znížiť výskyt nevhodného používania fondov EÚ. Išlo menovite o Štátny úrad pre verejné obstarávanie, Odbor pre vyšetrovanie finančnej kriminality a Radu pre konkurencieschopnosť. Tento inštitucionálny systém sa jasne ukázal ako efektívny.

Nezávislosť

7.  V zmluve sa stanovuje, že členovia Dvora audítorov musia byť pri vykonávaní svojich úloh „úplne nezávislí“. Ako by ste si plnili túto povinnosť pri výkone budúcich úloh?

Zásada nezávislosti je jednou zo základných zásad audítorov a audítorských inštitúcií. Najvyššie kontrolné inštitúcie môžu svoje úlohy plniť objektívne a účinne len vtedy, keď sú nezávislé od kontrolovaného subjektu a ak sú chránené pred vonkajšími vplyvmi. Audítori by mali ostať nezávislí, aby ich správy boli nestranné a aby ich určení používatelia vnímali ako nestranné. Pri plnení zásady nezávislosti budem ako člen Dvora audítorov konať v súlade s požiadavkami stanovenými v zmluve, Etickými usmerneniami pre Európsky dvor audítorov, Kódexom správania členov Dvora audítorov, Rokovacím poriadkom Dvora audítorov a Vykonávacími pravidlami k rokovaciemu poriadku.

Pri výkone svojich povinností člena Dvora audítorov sa budem vyhýbať všetkým činnostiam, ktoré by mohli viesť k strate nezávislosti, budem sa vyhýbať všetkým situáciám, ktoré by mohli viesť ku konfliktu záujmov a podniknem všetky náležité opatrenia, aby som zabránil ohrozeniu svojej nezávislosti. Pri vykonávaní svojich povinností budem konať objektívne a konštruktívne, nebudem prijímať pokyny od vlád alebo iných orgánov a budem sa vyhýbať akýmkoľvek iným odborným činnostiam, a najmä nebudem zastávať žiaden politický úrad.

8.  Majú obchodné alebo finančné záujmy alebo všetky iné záväzky Vás alebo Vašich príbuzných (rodičov, súrodencov, zákonného partnera/zákonnej partnerky alebo detí) povahu, ktorá by bola nezlučiteľná s výkonom Vašich budúcich úloh?

Nie, neviem o žiadnej skutočnosti, ktorá by mohla byť v rozpore s mojimi budúcimi úlohami.

9.  Ste ochotný informovať predsedu Dvora audítorov o všetkých Vašich finančných záujmoch a iných záväzkoch a zverejniť ich?

Áno, som pripravený splniť povinnosť zverejňovania informácií vzťahujúcu sa na člena Dvora audítorov. Sprístupním všetky svoje finančné záujmy a iné záväzky predsedovi Dvora audítorov a v prípade potreby ich zverejním. V súlade s príslušnými zákonmi Litovskej republiky, ktorými sa riadi zverejňovanie finančných záujmov a iných záväzkov určitých zamestnancov verejnej správy, som z dôvodu svojich predchádzajúcich a súčasných pozícií v štátnej službe mojej krajiny od roku 2003 pravidelne zverejňoval svoje finančné záujmy a iné záväzky a finančné záujmy a iné záväzky mojej rodiny.

10.  Ste v súčasnosti účastníkom prebiehajúceho súdneho konania? Ak áno, uveďte podrobnosti.

Nie, v súčasnosti nie som účastníkom žiadneho prebiehajúceho súdneho konania.

11.  Zastávate nejaké aktívne alebo výkonné funkcie v politike a ak áno, na akej úrovni? Zastávali ste za ostatných 18 mesiacov nejakú politickú funkciu? Ak áno, uveďte podrobnosti.

Od roku 1990, čiže od obnovenia nezávislosti Litvy som členom Litovskej sociálnodemokratickej strany. Ako minister financií koaličnej vlády Litvy som aj člen rady strany. Nikdy som však nezastával žiadnu výkonnú funkciu na žiadnej úrovni, a to ani v tejto strane, ani v iných politických organizáciách. Nikdy som nebol zvolený do parlamentu a nikdy som nebol členom žiadnej parlamentnej politickej skupiny ani som sa nezúčastňoval na ich činnostiach. Vo všetkých funkciách, do ktorých som bol vymenovaný, som slúžil na základe odbornosti.

12.  Odstúpite po vymenovaní za člena Dvora audítorov z voleného úradu alebo sa vzdáte aktívneho výkonu funkcie s príslušnými povinnosťami v politickej strane?

Áno, v prípade vymenovania za člena Dvora audítorov odstúpim z voleného úradu a vzdám sa aktívneho výkonu akejkoľvek funkcie. Počas pôsobenia na pozícii člena Dvora audítorov neprijmem takýto úrad ani funkciu.

13.  Ako by ste postupovali v prípade závažných nezrovnalostí alebo dokonca podvodu či korupcie, do ktorých by boli zapojené osoby v členskom štáte, z ktorého pochádzate?

Rozpočet EÚ, to sú prostriedky daňových poplatníkov, ktoré sa musia použiť len na realizáciu politík, ktoré schválil zákonodarca EÚ. Som hlboko presvedčený, že akýkoľvek verejný podnik, ak je poškvrnený korupciou, podvodom alebo nezrovnalosťou, nikdy nebude môcť dosiahnuť všetky svoje ciele. V prípade, ak by som sa stretol s korupciou, podvodom alebo inými závažnými nezrovnalosťami, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na verejné finančné prostriedky EÚ, či už by šlo o príjmy, výdavky alebo aktíva EÚ v držbe inštitúcií EÚ, by som postupoval veľmi prísne a postaral by som sa o nahlásenie veci úradu úrad OLAF alebo iným príslušným orgánom, samozrejme by som však postupoval v plnom súlade s pravidlami a postupmi Dvora audítorov. Nepochybne budem takto postupovať bez ohľadu na príslušnú osobu alebo členský štát, či už to bude Litva alebo iný členský štát. Rovnaké zaobchádzanie v tomto ohľade je a aj ostane jednou z mojich najsilnejších osobných morálnych zásad.

Vykonávanie úloh

14.  Aké by mali byť hlavné znaky kultúry riadneho finančného hospodárenia vo verejnej správe? Ako by mohol Dvor audítorov prispieť k jej presadzovaniu?

Riadne finančné hospodárenie je základnou súčasťou myšlienky dobrej správy vecí verejných. Zodpovednosť, transparentnosť, zásady právneho štátu sú rovnako dôležité pre dobrú správu v rámci verejnej správy. Kultúra riadneho finančného hospodárenia vo verejnej organizácii by mala položiť základy pre najvyššiu výkonnosť a neustále zlepšovanie. Musí obsahovať štyri nevyhnutné prvky: vedenie (hodnoty, zreteľná vízia, misia a ciele), rozhodovanie a štruktúra (zreteľné úlohy a povinnosti a štruktúra, ktorá podporuje ciele), ľudia (efektívne riadenie ľudských zdrojov vrátane odbornej prípravy a riadenia znalostí) a pracovné procesy a systémy (efektívne a účinné pracovné procesy a systém riadenia rizík).

Demokratický dohľad nad plnením rozpočtu by mal byť kľúčovým prvkom zodpovednosti, ktorý daňovým poplatníkom poskytne informácie o spôsobe nakladania s ich prostriedkami, či už sa tieto prostriedky vynakladajú v súlade s príslušnými pravidlami a právnymi predpismi, alebo, čo je dôležitejšie, či sa vďaka týmto vynaloženým prostriedkom dosiahli plánované výsledky.

To všetko platí aj na úrovni EÚ. Myšlienka riadneho finančného hospodárenia v EÚ sa zavádza prostredníctvom primárneho práva – Zmluvy o fungovaní EÚ, v ktorej článku 317 sa uvádza, že „Komisia v spolupráci s členskými štátmi plní rozpočet… podľa zásad

riadneho finančného hospodárenia“ a že „členské štáty spolupracujú s Komisiou tak, aby zabezpečili využívanie rozpočtových prostriedkov v súlade so zásadami riadneho finančného hospodárenia“.

Ďalej sa v nariadení o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet EÚ, podrobnejšie opisujú zásady riadneho finančného hospodárenia prostredníctvom trojice zásad: hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti. Zásada hospodárnosti v tomto prípade znamená poskytnutie potrebných prostriedkov inštitúcii v správnom čase, vo vhodnom množstve a kvalite a za najlepšiu cenu; zásada efektívnosti sa týka najlepšieho vzájomného pomeru medzi použitými prostriedkami a dosiahnutými výsledkami; a zásada účinnosti znamená plnenie stanovených cieľov a dosahovanie plánovaných výsledkov.

Popri uvedených zákonných zásadách riadneho finančného hospodárenia prebiehajúce globálne zmeny so sebou priniesli ďalšie prvky dobrej správy, ktoré by mala dodržovať každá moderná verejná správa. Napríklad ďalšie tri zásady (životné prostredie, rovnosť a etika).

Domnievam sa, že napriek pomerne obmedzenému rozsahu schváleného rozpočtu EÚ, môže byť vybudovanie pevnej kultúry riadneho finančného hospodárenia v oblasti financií EÚ kľúčové pre úspech samotnej európskej myšlienky. Na to však výdavky z rozpočtu EÚ musia, po prvé, ponúkať jasné a viditeľné výhody pre EÚ a jej občanov, ktoré nemožno dosiahnuť len z vnútroštátnych prostriedkov, v plnom súlade so zásadou subsidiarity. To je práve myšlienka európskej efektívnosti vynakladaných prostriedkov. Nanešťastie príliš často finančné prostriedky EÚ len zvyšujú celkové finančné prostriedky dostupné v danej krajine bez toho, aby pridávali konkrétnu európsku hodnotu. Finančné prostriedky EÚ by sa tiež mohli použiť na činnosti, ktoré by členské štáty a príjemcovia vykonávali bez ohľadu na tieto prostriedky (účinok mŕtvej váhy). Po druhé, v mnohých prípadoch sa stále kladie priveľký dôraz len na vynakladanie finančných prostriedkov EÚ (prístup zameraný na vstupy) s ťažiskom najmä na súlad výdavkov s predpismi bez ohľadu na význam dosiahnutých výsledkov.

V programovom období 2014 – 2020 sa už veci dramaticky zmenili a to sa stalo výzvou pre členské štáty a aj európske inštitúcie vrátane Európskeho dvora audítorov. V súčasnom viacročnom finančnom rámci na obdobie 2014 – 2020 boli zavedené konkrétne prvky riadneho finančného hospodárenia (pričom do procesu významne prispelo litovské predsedníctvo), ako je makroekonomická podmienenosť, výkonnostné rezervy, viac možností pre zjednodušenie, synergie medzi fondmi a rozsiahlejšie využívanie finančných nástrojov. Treba však ešte viac. Vytvorenie procesu prípravy rozpočtu EÚ založeného na výkonnosti by malo byť pre Komisiu prioritou a domnievam sa, že aj Dvor audítorov sa môže zapojiť do tohto procesu ako partner, samozrejme, bez toho, aby sa tým ohrozila jeho nezávislosť.

V Litve finančné prostriedky EÚ predstavujú takmer 15 percent z celkových výdavkov verejnej správy, a preto sú rozhodujúce pri dosahovaní cieľov politík. Vo funkcii ministra financií som sa zúčastnil na príprave systému riadenia a kontroly finančných prostriedkov EÚ zameraného na výsledky. Litva patrí medzi členské štáty na prvých miestach, ak nie je na prvom mieste spomedzi členských štátov, pokiaľ ide o schopnosť čerpať finančné prostriedky EÚ. Mojimi prioritami v oblasti riadneho finančného hospodárenia na programové obdobie 2014 – 2020 sú predchádzanie podvodom, ale aj primerané kontroly, zjednodušenie a zmenšenie administratívneho zaťaženia, a v neposlednom rade hlavné zameranie sa na účinky a výsledky, ktoré majú dlhodobý pozitívny vplyv na hospodársky rast, tvorbu pracovných miest a znižovanie chudoby. Pozitívne výsledky existujú: podľa orgánu auditu národného audítorského úradu je zvyšková chybovosť v rámci politiky súdržnosti v Litve (napr. 0,42 percenta v roku 2014) systémovo oveľa nižšia než prahová hodnota významnosti vo výške 2 percent, čo je pozoruhodný výsledok v porovnaní s úhrnnými údajmi na úrovni celej EÚ, kde napríklad odhadovaná chybovosť pre politiku súdržnosti v roku 2014 bola podľa Dvora audítorov 5,7 percenta. Okrem toho v rámci hodnotení ex post sa ukazuje rozhodujúci pozitívny vplyv finančných prostriedkov EÚ na hospodárstvo a spoločenský život Litvy.

Európsky dvor audítorov má prostredníctvom svojich auditov a ďalších činností očividne zohrať mimoriadnu úlohu pri posilňovaní demokratickej legitimity a udržateľnosti celej EÚ. Úplne súhlasím s výzvou Dvora audítorov v jeho výročnej správe za posledný rok požadujúcou „celkom nový prístup“ investovaním finančných prostriedkov EÚ (a národných finančných prostriedkov) tak, aby sa v investíciách lepšie zohľadňovali globálne problémy, pred ktorými teraz Európa stojí. Na druhej strane by sa aktuálne a relevantné výsledky auditov Dvora audítorov mali poskytovať subjektom EÚ prijímajúcim rozhodnutia a všetky strany potom musia zabezpečiť lepšie vykonávanie odporúčaní auditu.

A napokon vítam nedávnu reformu Dvora audítorov, ktorá bola navrhnutá v jeho stratégii na roky 2013 – 2017, ktorou sa Dvor audítorov premenil na modernejšiu organizáciu prostredníctvom ďalšieho vylepšenia dobrej správy v rámci samotnej organizácie. Dúfam, že táto zmena Dvoru audítorov umožní pružnejšie využívať jeho zdroje a zefektívniť postupy na prípravu relevantnejších a aktuálnejších správ. Zmena by mala byť súčasťou nepretržitého vývoja s účasťou každého člena Dvora audítorov, ktorý sa usiluje iniciatívne presadzovať kultúru riadneho finančného hospodárenia v rámci organizácie a celej EÚ. Som pripravený prispieť svojim osobným prínosom.

15.  Podľa zmluvy je Dvor audítorov povinný pomáhať Európskemu parlamentu pri výkone jeho právomocí v oblasti kontroly plnenia rozpočtu. Ako by ste zlepšili spoluprácu medzi Dvorom audítorov a Európskym parlamentom (najmä s jeho Výborom pre kontrolu rozpočtu), aby sa zlepšil verejný dohľad nad všeobecnými výdavkami aj ich efektívnosť?

Je veľmi dôležité, aby medzi parlamentným dohľadom a verejným auditom existoval systém kontroly s úplnou spoluprácou. Som hlboko presvedčený, že spolupráca parlamentného Výboru pre kontrolu rozpočtu (CONT) a Dvora audítorov je základným prvkom pri vykonávaní verejného dohľadu nad peňažnými prostriedkami daňových poplatníkov EÚ. Dlhou históriou vzájomnej spolupráce medzi obomi inštitúciami sa vytvorili osvedčené postupy: pravidelné zasadnutia na predstavenie výsledkov auditu, konzultácie v procese výberu audítorských tém s vysokou prioritou, príprava ročného pracovného programu. Keďže sa však globálny svet neustále mení, treba hľadať lepšie spôsoby spolupráce a synergií, ktoré budú prínosom pre obe strany pri vykonávaní ich právomocí v rámci zodpovednosti.

Parlament vykonáva svoju hlavnú funkciu parlamentnej kontroly nad výkonnou časťou, Komisiou, tým, že vykonáva postup udelenia absolutória, v ktorom Parlament po odporúčaniach Rady rozhoduje, či Komisia uspokojivo vykonala svoje povinnosti týkajúce sa plnenia rozpočtu. Výročná správa Dvora audítorov spolu s osobitnými správami je dôležitým základom tohto postupu.

Riadne postupy vypracúvania výročnej správy zohrávajú kľúčovú úlohu pri včasnom predstavení tejto správy v náležitej kvalite Parlamentu a Výboru pre kontrolu rozpočtu. Zrýchlenie tvorby výročných správ poskytne Výboru pre kontrolu rozpočtu viac času na ich kontrolu. Na tento účel by mohla byť užitočná ďalšia pomoc a systémovejšia interakcia s pridelenými spravodajcami Parlamentu pri vypracúvaní správy o udelení absolutória a to isté platí aj pre osobitné správy.

Hodnota auditu výkonnosti vo veľkej miere závisí od relevantnosti a aktuálnosti vypracovaných osobitných správ. Obe zložky rozpočtového orgánu musia dostať výsledky auditu v správnom čase viacročného rozpočtového cyklu, aby mohli účinne prispieť k legislatívnemu procesu, v opačnom prípade správy Dvora audítorov nemajú požadovaný vplyv a dochádza k plytvaniu s obmedzenými zdrojmi. Nové ustanovenie, podľa ktorého sa majú osobitné správy prijímať v náležitej lehote neprevyšujúcej 13 mesiacov v tomto ohľade predstavuje vítaný vývoj a napomáha aktuálnosť výsledkov auditu, ale aj väčšiu efektivitu v rámci Dvora audítorov.

Dôležitým prierezovým produktom Dvora audítorov sú situačné správy vytvárané na základe výskumu a zozbieraných skúseností s auditom Dvora audítorov. Tieto správy považujem za dodatočný zdroj dôkazov, ktoré slúžia Parlamentu v rámci legislatívneho procesu a procesu dohľadu. Dvor audítorov prostredníctvom využívania ostatných výskumných kapacít, ako sú výskumné služby Parlamentu, by v náležitých prípadoch mohol pomôcť vybudovať spoľahlivý, nezávislý hodnotiaci nástroj.

Navyše spoločne s pomocou Výboru pre kontrolu rozpočtu by mohla byť dôležitá a užitočná intenzívnejšia spolupráca so špecializovanými výbormi Parlamentu. Príslušné výbory by mohli poslúžiť ako dodatočná platforma v rámci rozhodovacieho procesu prostredníctvom zohľadnenia správ Dvora audítorov, ako aj prerokovania ďalších bodov spoločného záujmu s Dvorom audítorov.

Napokon by Dvor audítorov spoločne s Výborom pre kontrolu rozpočtu mali udržovať silnejšie spojenie s Radou a národnými parlamentmi, ktoré sú takisto politickými orgánmi, ktoré dozerajú na finančné prostriedky EÚ. Jednou z mojich priorít ako člena Dvora audítorov by bolo aktívne zapojenie do pracovných vzťahov s národnými parlamentmi členských štátov, ako aj s Radou. Som presvedčený, že by to mohlo prispieť k zvýšeniu zodpovednosti, lepšej informovanosti a väčšej dôveryhodnosti EÚ.

16.  Aký je podľa Vášho názoru prínos auditu výkonnosti a ako by sa mali jeho výsledky zakomponovať do postupov riadenia?

Dvor audítorov má jasný mandát vykonávať audity výkonnosti. V článku 287 ods. 2 zmluvy sa stanovuje, že „Dvor audítorov preskúmava, … či sa vykonávalo riadne finančné hospodárenie“. Medzinárodné štandardy najvyšších kontrolných inštitúcií (ISSAI) obsahujú pomerne rozsiahle usmernenia pre najvyššie kontrolné inštitúcie k otázke auditu výkonnosti a audítorský manuál k auditom výkonnosti Dvora audítorov oprávnene vychádza z týchto štandardov.

Audit výkonnosti je nezávislé, objektívne a spoľahlivé posúdenie toho, či podniky, systémy, operácie, programy, činnosti alebo organizácie fungujú v súlade so zásadami hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti a či existuje priestor pre zlepšenie.

Z vymedzenia pojmu auditu výkonnosti vyplýva, že audity výkonnosti rozširujú zodpovednosť voči verejnosti a umožňujú najvyšším kontrolným inštitúciám významne prispieť k zlepšeniu výkonnosti verejnej správy. Audit výkonnosti má plniť dôležité funkcie, a to vo vzťahu k občanom, ale aj vo vzťahu k legislatívnym a výkonným orgánom, ktorých sa audit týka.

Demokratická zásada je založená na práve občanov požadovať, aby sa im ich zástupcovia zodpovedali za svoje rozhodnutia a konanie. Na splnenie tejto zásady občania EÚ očakávajú, že budú informovaní o spôsobe, akým sa nakladá s verejnými prostriedkami a akým sa vykonávajú verejné služby. Audit výkonnosti poskytovaním objektívnych a spoľahlivých informácií o týchto otázkach prispieva k transparentnosti a zodpovednosti EÚ ako celku.

Audit výkonnosti bude zohrávať dôležitú úlohu aj pri udržiavaní dobrej informovanosti tvorcov politík o opatreniach výkonných orgánov a o výsledkoch a účinkoch rozhodnutí. Obe legislatívne zložky EÚ, Európsky parlament a Rada EÚ, potrebujú spoľahlivé a nezávislé informácie o výsledkoch a účinkoch programov a rozhodnutí. Audit výkonnosti predstavuje jedinečný zdroj informácií, ktorý je nezávislý a objektívny a ktorý nemožno pripísať žiadnemu politickému orgánu, čím nepriamo prispieva k politickému rozhodovaciemu procesu poskytovaním podstatných dôkazov.

Audit výkonnosti podporuje rozvoj a zmeny vo verejnom sektore tým, že poskytuje nové informácie a upozorňuje na rozličné problémy. Okrem toho môže aj pomôcť pri riešení problémov, ktoré občas presahujú mandát kontrolovaného subjektu, a to zahrnutím otázok z čisto politického programu. Tak prispieva k zlepšovaniu a reforme verejného sektora. Týmto spôsobom môže audit výkonnosti prispievať nad rámec hodnoty kontrolnej funkcie.

Pridaná hodnota auditov výkonnosti Dvora audítorov spočíva v schopnosti vidieť celkový obraz a zbierať, ale aj rozširovať, najlepšie postupy, a tým prispieva k verejnému dohľadu nad plnením rozpočtu EÚ a k informovanému rozhodovaniu o mechanizmoch riadenia, politike a návrhu programov a o rozdelení rozpočtu EÚ. Zistenia, závery a odporúčania sú najdôležitejšími prvkami správy o audite výkonnosti. A zistenia a závery auditu musia viesť k dôsledkom. Odporúčania uvedené v správe teda musia byť realizovateľné a musia predstavovať pridanú hodnotu, aby mohli prispieť k zlepšeniu finančného hospodárenia v rámci postupov kontrolovaných subjektov alebo v rámci celého verejného sektora: mať za následok finančné úspory, zaviesť lepšie pracovné metódy, predchádzať plytvaniu, dosiahnuť nákladovo efektívne ciele a vytvárať dlhodobo pozitívne účinky. Spoľahlivý rámec zodpovednosti však treba doplniť následnou kontrolou auditu a primeraným monitorovaním a vykonaním odporúčaní auditu.

Posudzovanie a meranie vplyvu správ Dvora audítorov o audite výkonnosti je nevyhnutným prvkom v cykle zodpovednosti. Odporúčania uvedené v osobitných správach Dvora audítorov by sa mali následne realizovať, aby sa stanovili a posúdili prijaté opatrenia a dosiahnutý pokrok. Som presvedčený, že Dvor audítorov zvýši efektívnosť svojich audítorských správ ďalším posilnením monitorovania vykonávania jeho odporúčaní. Dvor audítorov by konkrétne mohol zaviesť postup, pri ktorom by kontrolovaný subjekt, Komisia, vypracoval podrobné plány vykonania odporúčaní Dvora audítorov a Dvor audítorov by sledoval a podrobne sa zaoberal (prostredníctvom vlastnej sofistikovanej databázy) tým, ako Komisia a členské štáty dodržiavajú svoj záväzok vykonávať tieto plány.

17.  Ako by sa mohla zlepšiť spolupráca medzi Dvorom audítorov, národnými audítorskými inštitúciami a Európskym parlamentom (Výborom pre kontrolu rozpočtu) v oblasti auditu rozpočtu EÚ?

Dvor audítorov spolupracuje s ostatnými najvyššími kontrolnými inštitúciami najmä prostredníctvom Medzinárodnej organizácie najvyšších kontrolných inštitúcií (INTOSAI) a jej európskej regionálnej skupiny (EUROSAI).

Na úrovni EÚ sa zmluvou vytvorila scéna pre spoluprácu s vnútroštátnymi audítorskými orgánmi. V článku 287 ods. 3 zmluvy sa stanovuje, že „v členských štátoch sa audit vykonáva v súčinnosti s vnútroštátnymi audítorskými orgánmi… Dvor audítorov a vnútroštátne audítorské orgány členských štátov spolupracujú v duchu dôvery, pričom si zachovávajú svoju nezávislosť“.

Členské štáty nesú zodpovednosť za plnenie približne 80 percent rozpočtu EÚ. Prirodzene by sa najvyššie kontrolné inštitúcie mali zapojiť do auditu finančných prostriedkov EÚ v danej krajine, čím sa vytvorí reťazec auditu až po Výbor Parlamentu pre kontrolu rozpočtu. V ideálnej situácii a v súlade s myšlienkou jednotného auditu by najvyššie kontrolné inštitúcie mohli vykonať audit príslušných vnútroštátnych závierok a ďalších správ o používaní finančných prostriedkov EÚ v danej krajine. Dvor audítorov by potom mohol vychádzať z práce, ktorú vykonali najvyššie kontrolné inštitúcie, a použiť časť uistenia na vytvorenie stanoviska o konsolidovanej účtovnej závierke EÚ. V praxi sú však najvyššie kontrolné inštitúcie nezávislé vnútroštátne orgány, ktoré sa zodpovedajú národným parlamentom a pôsobia podľa vnútroštátnych rámcov, ktoré sa medzi krajinami EÚ značne líšia. Neexistuje teda jednotný model, podľa ktorého najvyššie kontrolné inštitúcie vykonávajú audit finančných prostriedkov EÚ, a pravdepodobne nie je takýto model ani realizovateľný, pokiaľ sa nedosiahne politická zhoda a nevytvorí sa právny základ. Niektoré najvyššie kontrolné inštitúcie dobrovoľne kontrolujú národné vyhlásenia o využívaní finančných prostriedkov EÚ v ich vlastných krajinách. Niektoré konajú v rámci vnútornej kontroly finančných prostriedkov EÚ a zodpovedajú sa Komisii (napr. Národný audítorský úrad Litvy v postavení orgánu auditu pre politiku súdržnosti). Iné vykonávajú vnútroštátne audity zhody alebo audity výkonnosti s osobitným zameraním na finančné prostriedky EÚ.

Nedávny vývoj v EÚ a členských štátoch vo všeobecnosti a predovšetkým vyplývajúci z finančnej krízy a súčasná úroveň hospodárskej, rozpočtovej a menovej integrácie jasne naznačujú, že je potrebná väčšia spolupráca medzi Dvorom audítorov a najvyššími kontrolnými inštitúciami členských štátov na dvojstrannom alebo širšom základe v závislosti od otázok, ktoré sú predmetom úvah. Súčasný rámec kontaktného výboru, v ktorom má Dvor audítorov ústrednú úlohu, otvára nekonečnú rozmanitosť spôsobov a foriem spolupráce. Myslím si, že okrem rozličných činností v pracovných skupinách a osobitných skupinách by kontaktný výbor mohol byť aktívnejší pri spúšťaní spoločných auditov týkajúcich sa tém spoločného záujmu: napr. vykonávanie stratégie Európa 2020, podvod v oblasti DPH v rámci Spoločenstva, infraštruktúra cestných sietí EÚ, boj proti korupcii. Výbor pre kontrolu rozpočtu by v tomto ohľade mohol byť koncovým používateľom výsledkov tohto auditu s možnosťou prediskutovať a zvážiť celoeurópske otázky komplexnejším spôsobom. Chcel by som poukázať na spoločný audit vykonaný v kapitole 3 výročnej správy za rok 2014 týkajúci sa posudzovania spôsobu, akým sa stratégia Európa 2020 premieta do partnerských dohôd a programov financovania schválených medzi Komisiou a členskými štátmi, ako na dobrý príklad takejto spolupráce.

Znižovanie nákladných prekrývajúcich sa auditov finančných prostriedkov EÚ predstavuje ďalší dobrý dôvod na spoluprácu. Dvor audítorov a najvyššie kontrolné inštitúcie EÚ by mali preskúmať každú možnosť, ako zabrániť nákladným prekrývajúcim sa auditom, a to v prvom rade zabezpečením, že audítori na každej úrovni sa budú môcť náležite spoľahnúť na prácu ostatných audítorov. Dvor audítorov a najvyššie kontrolné inštitúcie v členských štátoch budú musieť zlepšiť svoju spoluprácu, aby dosiahli tento cieľ.

18.  Akým spôsobom by ste ďalej rozvíjali podávanie správ Dvora audítorov, aby mal Európsky parlament k dispozícii všetky potrebné informácie o presnosti údajov, ktoré členské štáty poskytujú Európskej komisii?

Dvor audítorov v rámci svojho mandátu stanoveného v zmluve a nariadení o rozpočtových pravidlách vytvára tri hlavné výstupy: výročné správy, osobitné správy a stanoviská, pričom novým, štvrtým výstupom sú situačné správy. Tieto produkty Dvora audítorov sú dôležitým prvkom reťazca zodpovednosti EÚ poskytujúcim Parlamentu a ostatným zainteresovaným stranám pomocné informácie pre ich dohľad nad verejnými výdavkami.

Výročné správy obsahujú najmä výsledky finančného auditu a auditu zhody v súvislosti s rozpočtom EÚ a európskymi rozvojovými fondmi. Špecifické ročné správy obsahujú finančný audit a audit zhody týkajúci sa agentúr, decentralizovaných orgánov a iných inštitúcií EÚ.

Vítam skutočnosť, že Dvor audítorov neustále vypracúval výročné správy, aby zahrnul do nich viac informácií s cieľom lepšie pomôcť Výboru pre kontrolu rozpočtu pri jeho postupe udelenia absolutória: viac posúdení kvality verejných výdavkov a výkonnosti, aktuálny stav systémov dohľadu a kontrolných systémov v odlišných členských štátoch, rozpočtové hospodárenie v Komisii. Tieto dodatočné informácie poskytované spoločne s mierami chybovosti rozpočtových príjmov a výdavkov vrátane mier chybovosti hlavných oblastí politiky EÚ dopĺňajú vyhlásenie o vierohodnosti uvedené v správe o viac kvalitatívne, než len kvantitatívne informácie.

Keď Komisia plní rozpočet v rámci spoločného hospodárenia, deleguje vykonávacie úlohy na členské štáty. Členské štáty prijímajú všetky potrebné opatrenia vrátane legislatívnych, regulačných a administratívnych opatrení na ochranu finančných záujmov Únie, čím zabezpečujú, že opatrenia financované z rozpočtu sa vykonávajú správne, účinne a v súlade s pravidlami. Členské štáty nesú zodpovednosť za plnenie približne 80 percent rozpočtu EÚ.

Skutočnosť, že už 21 rokov za sebou boli platby z rozpočtu EÚ významne ovplyvnené chybami, znamená, že systémy dohľadu a kontroly nie sú dostatočne účinné, pretože ani Komisia, ani členské štáty nedokázali udržať prijateľnú úroveň chybovosti pod dvomi percentami.

Členské štáty musia poskytovať kontrolné správy, ročné účtovné závierky, vyhlásenia hospodáriaceho subjektu, ročné súhrny auditov a kontrol, ktoré vykonali v súvislosťou so zákonnosťou a správnosťou finančných prostriedkov EÚ, ktoré prijala daná krajina, a audítorské stanoviská, aby mohli byť zodpovedné za finančné hospodárenie s finančnými prostriedkami EÚ. Samotná Komisia však vo svojej súhrnnej správe pripúšťa, že spoľahlivosť kontrolných správ členských štátov zostáva výzvou. Komisia teda musí zlepšiť systém sankcií, ak členské štáty v kontrolných správach, ale aj v ostatných správach členského štátu, podávajú nesprávne informácie. Komisia musí podľa nariadenia o rozpočtových pravidlách analyzovať oblasti s trvalo vysokými úrovňami chybovosti a následne zistiť nedostatky kontrolných systémov, analyzovať náklady a prínosy možných nápravných opatrení a prijať alebo navrhnúť vhodné opatrenia z hľadiska zjednodušenia, zlepšenia kontrolných systémov a prepracovania programov alebo dodávateľských systémov, keď sú k dispozícii vhodné údaje.

Ťažiskom Dvora audítorov v tejto súvislosti bude posúdenie spoľahlivosti informácií a uistenia, ktoré poskytla Komisia na základe rámca vnútornej kontroly, ktorej účinnosť vychádza najmä z kvality systémov členských štátov. Dvor audítorov musí zvýšiť intenzitu posudzovania práce Komisie v súvislosti s presnosťou údajov, ktoré predložili členské štáty, a poskytnúť Výboru pre kontrolu rozpočtu zmysluplnejšie informácie o hlavných príčinách chýb a osobitných opatreniach na nápravu zistených nedostatkov (vo forme odporúčaní auditu a plánov vykonávania, ktoré navrhla Komisia zabezpečujúca opatrenia súvisiace s rastúcou preventívnou a nápravnou schopnosťou systémov dohľadu a kontroly). Dvor audítorov bude navyše pokračovať vo svojej práci na posudzovaní výkonnosti úradu Eurostat v súvislosti so spôsobom zberu údajov v členských štátoch a so spôsobom zabezpečenia vysokokvalitných spoľahlivých štatistík na pomoc pri prijímaní informovaných rozhodnutí o politikách EÚ.

Ďalšie otázky

19.  Stiahnete svoju kandidatúru, ak Európsky parlament zaujme odmietavé stanovisko k Vášmu vymenovaniu za člena Dvora audítorov?

Moja nominácia na člena Európskeho dvora audítorov bola v súlade s demokratickým a transparentným postupom, ktorého súčasťou boli: (jednomyseľná) nominácia koaličnou vládou Litovskej republiky, súhlas prezidenta republiky a napokon aj schválenie väčšinou pri hlasovaní v pléne parlamentu (Seimas) Litovskej republiky. Domnievam sa, že tento postup zabezpečil predovšetkým aj moju nezávislosť od akéhokoľvek politického vplyvu z mojej krajiny.

Som presvedčený, že konštruktívna a úprimná spolupráca s Európskym parlamentom je pre člena Dvora audítorov najvýznamnejším prvkom. Ak by bolo stanovisko Parlamentu týkajúce sa nominanta negatívne, mohlo by to jasne brániť hladkej spolupráci tohto člena s Parlamentom a výbormi v prípade, ak by bol aj napriek tomu vymenovaný.

Čo je však dôležitejšie, domnievam sa, že Európsky dvor audítorov je inštitúcia, ktorá musí mať aj zreteľnú demokratickú legitimitu, ktorú možno výrazne zvýšiť, ak by Európsky parlament, ktorý je priamo volený občanmi Únie, poskytol priaznivé stanovisko k vymenovaniu členov Dvora audítorov. Ak má teda Európsky parlament vážne námietky voči mojej nominácii za člena Dvora audítorov alebo ak vznesie takéto námietky, predložím svojej vláde stiahnutie svojej kandidatúry.

Som presvedčený, že si zaslúžim dôveru Európskeho parlamentu a budem verne plniť moje poslanie v rámci Európskeho dvora audítorov. Dúfam preto, že Parlament prednesie priaznivé stanovisko k mojej kandidatúre.

VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA V GESTORSKOM VÝBORE

Dátum prijatia

23.5.2016

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania:

+:

–:

0:

16

3

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Ryszard Czarnecki, Martina Dlabajová, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Georgi Pirinski, Claudia Schmidt, Bart Staes, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Brian Hayes, Benedek Jávor, Marian-Jean Marinescu, Julia Pitera, Miroslav Poche, Patricija Šulin

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Daniela Aiuto, Claudiu Ciprian Tănăsescu