Процедура : 2015/0239(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0184/2016

Внесени текстове :

A8-0184/2016

Разисквания :

Гласувания :

PV 13/09/2016 - 4.13
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2016)0332

ДОКЛАД     ***I
PDF 717kWORD 273k
26.5.2016
PE 578.472v02-00 A8-0184/2016

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно европейската статистика на цените на природния газ и електроенергията и за отмяна на Директива 2008/92/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно процедура на Общността за подобряване на прозрачността на цените на газ и електроенергия за промишлени крайни потребители

(COM(2015)0496 – C8-0357/2015 – 2015/0239(COD))

Комисия по промишленост, изследвания и енергетика

Докладчик: Барбара Капел

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ
 ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно европейската статистика на цените на природния газ и електроенергията и за отмяна на Директива 2008/92/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно процедура на Общността за подобряване на прозрачността на цените на газ и електроенергия за промишлени крайни потребители

(COM(2015)0496 – C8-0357/2015 – 2015/0239(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2015)0496),

–  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 338, параграф 1 от Договора за функционирането на ЕС, съгласно които Комисията е внесла предложението (C8-0357/2015),

–  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид член 59 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по промишленост, изследвания и енергетика (A8-0184/2016),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  изисква от Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Изменение    1

Предложение за регламент

Съображение 20

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(20)  За да се поддържа високо качество на данните, предоставяни от държавите членки, на Комисията следва да се делегира правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз с оглед коригиране на праговете, които могат да се прилагат за пазара на природен газ. От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да провежда подходящи консултации, включително на експертно равнище. При подготовката и изготвянето на делегираните актове Комисията следва да осигури едновременно, навременно и подходящо предаване на съответните документи на Европейския парламент и на Съвета.

заличава се

Изменение    2

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(1) Държавите членки гарантират, че системата за събиране и изготвяне на данни е представителна.

1. Държавите членки гарантират, че действащата система за събиране и изготвяне на данни предоставя разбираеми и сравними висококачествени данни, които представят цените на природния газ и електроенергията.

Изменение    3

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(3) На Комисията се предоставя правомощие да приема делегирани актове в съответствие с член 10 за коригирането на прага, като взема предвид икономическите и техническите тенденции.

заличава се

Обосновка

Делегираните актове не са приложими тук, тъй като те са целесъобразни само ако актът е „незаконодателен акт с общо приложение“, а конкретна промяна на текста на регламента чрез делегиран акт не е разрешена.

Изменение    4

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(5) Когато Комисията (Евростат) установи статистически значими аномалии или несъответствия в предоставените данни, тя може да поиска от националните органи подходяща разбивка на данните, както и методите на изчисление или оценка, на които се основават предоставените данни, с цел да направи оценка на данните и ако е необходимо, изисква допълването и повторното изпращане от съответната държава членка на всички данни или информация, за които счита че са неточни.

(5) Когато Комисията (Евростат) установи статистически значими аномалии или несъответствия в предоставените данни, тя може да поиска от националните органи подходяща разбивка на данните, както и методите на изчисление или оценка, на които се основават предоставените данни, с цел да направи оценка на данните и ако е необходимо, изисква поправянето или допълването и след това повторното изпращане от съответната държава членка на всички данни или информация, за които счита, че са неточни.

Изменение     5

Предложение за регламент

Член 8

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Комисията (Евростат) разпространява статистиката на цените на природния газ и електроенергията не по-късно от пет месеца след края на всеки референтен период.

Комисията (Евростат) разпространява статистиката на цените на природния газ и електроенергията не по-късно от три месеца след края на всеки референтен период.

Изменение     6

Предложение за регламент

Член 10

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 10

заличава се

Упражняване на делегирането

 

(1) Правомощието да приема делегирани актове се предоставя на Комисията при спазване на условията, предвидени в настоящия член.

 

(2) Делегирането на правомощия, посочено в член 4, параграф 3, се предоставя за неопределен срок, считано от [xx-xx-xxx] г. нататък.

 

(3) Делегирането на правомощия, посочено в член 4, параграф 3, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или Съвета. Решение за оттегляне прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. То влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна дата, посочена в решението. То не засяга валидността на делегирани актове, които вече са в сила.

 

(4) Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията нотифицира акта едновременно на Европейския парламент и на Съвета.

 

(5) Делегиран акт по силата на член 4, параграф 3 влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът са повдигнали възражения в срок от два месеца след нотифицирането на акта на Европейския парламент и на Съвета или ако преди изтичането на този срок както Европейският парламент, така и Съветът са уведомили Комисията, че няма да повдигат възражения. Този срок се удължава с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.

 


ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Европейската комисия събира данни за цените на природния газ и електроенергията от 70-те години на миналия век. През 1990 г. Съветът прие директива, за да определи процедура за подобряване на прозрачността на цените на газ и електроенергия за промишлени крайни потребители, но не и за битови потребители. Отговорността за събиране и публикуване на информацията е на Евростат.

Методологията беше изменена през 2007 г., за да се отчетат либерализираните пазари на енергия. Междувременно събирането на данни за цените на природния газ и електроенергията за битови крайни потребители се извършваше на доброволна основа – със 100% получаване на отговори.

Целта на настоящия регламент е доброволната основа да стане задължителна, за да се избегнат проблеми при събирането на данни, за което съобщават няколко държави членки. Тази стъпка е необходима, за да не се допусне значително влошаване на качеството на проучването на данните за цените на електроенергията и природния газ за битовия сектор и за да продължи постигането на широко обхващане на пазара и високо качество на данните за цените.

Събирането на данни за цените не следва да създава допълнителна тежест за докладващите органи и данните за цените ще продължат да се събират от компетентните национални органи. Настоящият доклад има за цел да се изяснят целите, да се улеснят някои разпоредби за докладващите органи и дружествата, които трябва да предоставят данните, както и да се избегнат недоразумения, които – в най-лошия случай – биха довели до несравними набори от данни. Следователно е важно включването на компоненти, в т.ч. важни пропуснати подкомпоненти, като например акцизи. Освен това е необходимо определение за „такса“, за да се поправи сегашното положение, при което е възможно да се прехвърлят такси от мрежата към енергията и обратно. Докладчикът също така предлага промени на разбивката, така че да се отразява правилно структурата на цените.

Допълнителните основни пунктове, които се разглеждат в доклада, са следните: Първо, предложението на Комисията не уточнява субекта, отговорен за предоставяне на ценовата разбивка – задача, която не може да се извърши от снабдителите. Следва да е задача на националния регулаторен орган или на правителството да предложи методология за разбивка на разходите и да предостави необходимата информация за осъществяването ѝ, след предварително консултиране със заинтересованите страни и след проверка от Евростат за осигуряване на сравнимостта на цените между отделните държави.

Второ, докладването на информация за цените по отношение на големите небитови потребители става задължително. Настоящите статистически данни се основават на справка с фактурите от базите данни на снабдителите. В това отношение е важно да се защитава поверителността на чувствителната информация на потребителите и снабдителите, поради което не следва да се публикуват фактурирани цени, освен ако няма минимален брой клиенти в даден интервал на потребление.

На последно място трябва да се изясни, че общият среден дял на разходите за пренос и разпределение може да се различи само на равнище, обединяващо битовите и небитовите потребители. Компонентите на мрежовите такси може да се посочат само общо за секторите „битови потребители“ и „небитови потребители“, но не и за отделните интервали на потребление. Това е практически и методически невъзможно за постигане в един разделен пазар на електроенергия (а впрочем и на газ), тъй като снабдителите биха били задължени да изискват подробна информация от операторите на разпределителни системи, което е в противоречие на правилата за отделяне на собствеността.


ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Европейската статистика на цените на природния газ и електроенергията и отмяна на Директива 2008/92/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно процедура на Общността за подобряване на прозрачността на цените на газ и електроенергия за промишлени крайни потребители

Позовавания

COM(2015)0496 – C8-0357/2015 – 2015/0239(COD)

Дата на представяне на ЕП

15.10.2015

 

 

 

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

ITRE

26.11.2015

 

 

 

Докладчици

       Дата на назначаване

Barbara Kappel

3.12.2015

 

 

 

Разглеждане в комисия

7.4.2016

 

 

 

Дата на приемане

24.5.2016

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

41

6

3

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Nicolas Bay, Bendt Bendtsen, Xabier Benito Ziluaga, David Borrelli, Jerzy Buzek, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Fredrick Federley, Ashley Fox, Roger Helmer, Hans-Olaf Henkel, Kaja Kallas, Barbara Kappel, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Jaromír Kohlíček, Janusz Lewandowski, Paloma López Bermejo, Ernest Maragall, Nadine Morano, Morten Helveg Petersen, Carolina Punset, Michel Reimon, Herbert Reul, Paul Rübig, Algirdas Saudargas, Jean-Luc Schaffhauser, Antonio Tajani, Dario Tamburrano, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Vladimir Urutchev, Adina-Ioana Vălean, Henna Virkkunen, Martina Werner, Lieve Wierinck, Hermann Winkler, Anna Záborská, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Amjad Bashir, Benedek Jávor, Werner Langen, Piernicola Pedicini, Markus Pieper, Laurenţiu Rebega, Massimiliano Salini, Indrek Tarand, Pavel Telička, Anneleen Van Bossuyt

Дата на внасяне

26.5.2016

Правна информация - Политика за поверителност