ZPRÁVA o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o evropských statistikách cen zemního plynu a elektřiny a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/92/ES o postupu v rámci Společenství pro zvýšení transparentnosti cen plynu a elektřiny účtovaných konečným průmyslovým velkoodběratelům

26.5.2016 - (COM(2015)0496 – C8-0357/2015 – 2015/0239(COD)) - ***I

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku
Zpravodajka: Barbara Kappel


Postup : 2015/0239(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
A8-0184/2016
Předložené texty :
A8-0184/2016
Rozpravy :
Přijaté texty :

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o evropských statistikách cen zemního plynu a elektřiny a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/92/ES o postupu v rámci Společenství pro zvýšení transparentnosti cen plynu a elektřiny účtovaných konečným průmyslovým velkoodběratelům

(COM(2015)0496 – C8-0357/2015 – 2015/0239(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2015)0496),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a čl. 338 odst. 1  Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C8-0357/2015),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku (A8-0184/2016),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

Pozměňovací návrh    1

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 20

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(20)  Aby byla zachována vysoká kvalita údajů poskytovaných členskými státy, měla by být na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování Evropské unie, s cílem upravit prahové hodnoty, které se mohou vztahovat na trh se zemním plynem. Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni. Při přípravě a vypracovávání aktů v přenesené pravomoci by Komise měla zajistit souběžné, včasné a řádné předávání příslušných dokumentů Evropskému parlamentu a Radě.

vypouští se

Pozměňovací návrh    2

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby byl systém shromažďování a sestavování údajů reprezentativní.

1. Členské státy zajistí, aby stávající systém shromažďování a sestavování údajů poskytoval souhrnné a srovnatelné údaje o vysoké kvalitě odrážející ceny zemního plynu a elektřiny.

Pozměňovací návrh    3

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3) Komisi je svěřena pravomoc v souladu s článkem 10 přijímat s přihlédnutím k hospodářskému a technickému vývoji akty v přenesené pravomoci, pokud jde o úpravu prahové hodnoty.

vypouští se

Odůvodnění

Akty v přenesené pravomoci měly by být použity pouze tehdy, jedná-li se o „nelegislativní akt s obecnou působností“. Formou aktu v přenesené pravomoci není povoleno provádět konkrétní změny ve znění nařízení.

Pozměňovací návrh    4

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5) Zjistí-li Komise (Eurostat) v poskytnutých údajích statisticky významné anomálie nebo nesoulad, může si od vnitrostátních orgánů vyžádat odpovídající rozpis těchto údajů a také metody výpočtu nebo hodnocení použité na poskytované údaje, aby mohla tyto údaje posoudit a v případě potřeby požadovat, aby jakékoliv údaje nebo informace, které jsou považovány za nesprávné, dotčený členský stát opravil a zaslal znovu.

5) Zjistí-li Komise (Eurostat) v poskytnutých údajích statisticky významné anomálie nebo nesoulad, může si od vnitrostátních orgánů vyžádat odpovídající rozpis těchto údajů a také metody výpočtu nebo hodnocení použité na poskytované údaje, aby mohla tyto údaje posoudit a v případě potřeby požadovat, aby jakékoliv údaje nebo informace, které jsou považovány za nesprávné, dotčený členský stát opravil a poté zaslal znovu.

Pozměňovací návrh     5

Návrh nařízení

Článek 8

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Komise (Eurostat) zveřejní statistiky cen zemního plynu a elektřiny nejpozději pět měsíců po skončení každého referenčního období.

Komise (Eurostat) zveřejní statistiky cen zemního plynu a elektřiny nejpozději tři měsíce po skončení každého referenčního období.

Pozměňovací návrh     6

Návrh nařízení

Článek 10

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Článek 10

vypouští se

Výkon přenesené pravomoci

 

1) Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je svěřena Komisi za podmínek stanovených v tomto článku.

 

2) Přenesená pravomoc podle čl. 4 odst. 3 je Komisi svěřena na dobu neurčitou počínaje [xx-xx-xxx].

 

3) Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v čl. 4 odst. 3 kdykoliv zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.

 

4) Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně Evropskému parlamentu a Radě.

 

5) Akt v přenesené pravomoci podle čl. 4 odst. 3 vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky do dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.

 

VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Od 70. let minulého století shromažďuje Evropská komise údaje o cenách zemního plynu a elektřiny. V roce 1990 přijala Rada směrnici, v níž stanovila postup pro zlepšení transparentnosti cen plynu a elektřiny účtovaných průmyslovým konečným uživatelům, ale nikoli domácnostem. Shromažďováním a zveřejňováním údajů je pověřen Eurostat.

V roce 2007 se změnila metodika s ohledem na liberalizaci energetických trhů. Shromažďování údajů o cenách zemního plynu a elektřiny účtovaných domácnostem probíhalo na základě dobrovolnosti – se stoprocentní účastí.

Cílem tohoto nařízení je změnit dobrovolné shromažďování údajů na povinné, aby nedocházelo k problémům, o nichž informovalo několik členských států. Tento krok je nezbytný, nemá-li se kvalita průzkumu cen elektřiny a zemního plynu v domácnostech výrazně zhoršit a mají být údaje k dispozici pro co největší část trhu a ve vysoké kvalitě.

Údaje o cenách by měly nadále shromažďovat příslušné vnitrostátní orgány, takže by neměla vznikat další byrokratická zátěž. Tato zpráva si klade za cíl vyjasnit cíle, zjednodušit některá ustanovení týkající se orgánů, které provádějí shromažďování, a společností, které poskytují údaje; snaží se se rovněž zamezit nedorozuměním, která by v krajním případě mohla vést k tomu, že soubory údajů nebudou vzájemně srovnatelné. Je proto třeba přidat do návrhu prvek obsahující důležité dílčí prvky, které byly opomenuty, např. spotřební daně. Dále je nutné definovat „poplatek“ a napravit tak současnou nevyhovující situaci, kdy je možné přesouvat poplatky ze sítě na energii a naopak. Zpravodajka rovněž navrhuje změny v rozpisu nákladů, aby lépe odrážely cenovou strukturu.

Zpráva se věnuje i dalším důležitým prvkům návrhu. Zaprvé návrh Komise nespecifikuje, kdo má odpovědnost za rozpis cen, což je úkol, který nemohou vykonávat poskytovatelé údajů. Vnitrostátní regulační orgány nebo vláda by měly navrhnout metodiku pro rozpis nákladů a poskytovat nezbytné informace k jeho uplatnění na základě předchozí konzultace se zúčastněnými stranami a po ověření Eurostatu za účelem zajištění srovnatelnosti cen mezi jednotlivými zeměmi.

Zadruhé se podávání informací o cenách stává pro velké zákazníky mimo domácnosti povinným. Současné statistiky se opírají o faktury z dodavatelských databází. V tomto ohledu je důležité zachovat utajení citlivých informací o spotřebitelích a dodavatelích, a proto by fakturované ceny neměly být zveřejňovány, pokud v daném spotřebitelském pásmu není určitý minimální počet klientů.

Nakonec je třeba vyjasnit, že celkový průměrný podíl nákladů na přenos a distribuci lze odlišit pouze na globální úrovni domácností a spotřebitelů mimo domácnosti. Jednotlivé složky síťových poplatků lze uvádět pouze globální napříč skupinami „domácnosti“ a „zákazníci mimo domácnosti“, avšak nikoli pro jednotlivá spotřebitelská pásma. Na odděleném trhu s elektřinou (a z tohoto hlediska i na trhu s plynem) je to prakticky i metodicky nemožné, protože dodavatelé by museli získávat detailní informace o provozovatelích distribučních soustav, což je v rozporu s pravidly pro oddělení.

POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Název

Evropské statistiky cen zemního plynu a elektřiny a zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/92/ES o postupu v rámci Společenství pro zvýšení transparentnosti cen plynu a elektřiny účtovaných konečným průmyslovým velkoodběratelům

Referenční údaje

COM(2015)0496 – C8-0357/2015 – 2015/0239(COD)

Datum předložení EP

15.10.2015

 

 

 

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

ITRE

26.11.2015

 

 

 

Zpravodajové

       Datum jmenování

Barbara Kappel

3.12.2015

 

 

 

Projednání ve výboru

7.4.2016

 

 

 

Datum přijetí

24.5.2016

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

41

6

3

Členové přítomní při konečném hlasování

Nicolas Bay, Bendt Bendtsen, Xabier Benito Ziluaga, David Borrelli, Jerzy Buzek, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Fredrick Federley, Ashley Fox, Roger Helmer, Hans-Olaf Henkel, Kaja Kallas, Barbara Kappel, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Jaromír Kohlíček, Janusz Lewandowski, Paloma López Bermejo, Ernest Maragall, Nadine Morano, Morten Helveg Petersen, Carolina Punset, Michel Reimon, Herbert Reul, Paul Rübig, Algirdas Saudargas, Jean-Luc Schaffhauser, Antonio Tajani, Dario Tamburrano, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Vladimir Urutchev, Adina-Ioana Vălean, Henna Virkkunen, Martina Werner, Lieve Wierinck, Hermann Winkler, Anna Záborská, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Amjad Bashir, Benedek Jávor, Werner Langen, Piernicola Pedicini, Markus Pieper, Laurenţiu Rebega, Massimiliano Salini, Indrek Tarand, Pavel Telička, Anneleen Van Bossuyt

Datum předložení

26.5.2016