BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om europæiske statistikker over priserne på naturgas og elektricitet og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/92/EF om en fællesskabsprocedure med hensyn til gennemsigtigheden af prisen på gas og elektricitet til den endelige forbruger i industrien

26.5.2016 - (COM(2015)0496 – C8-0357/2015 – 2015/0239(COD)) - ***I

Udvalget om Industri, Forskning og Energi
Ordfører: Barbara Kappel


Procedure : 2015/0239(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
A8-0184/2016
Indgivne tekster :
A8-0184/2016
Forhandlinger :
Vedtagne tekster :

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om europæiske statistikker over priserne på naturgas og elektricitet og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/92/EF om en fællesskabsprocedure med hensyn til gennemsigtigheden af prisen på gas og elektricitet til den endelige forbruger i industrien

(COM(2015)0496 – C8-0357/2015 – 2015/0239(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2015)0496),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 338, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C8-0357/2015),

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 59,

–  der henviser til betænkning fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi (A8-0184/2016),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

Ændringsforslag    1

Forslag til forordning

Betragtning 20

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(20)  For at opretholde den høje kvalitet af de data, som medlemsstaterne indsender, bør beføjelsen til at vedtage retsakter i overensstemmelse med artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde delegeres til Kommissionen med henblik på at tilpasse de minimumsværdier, der kan anvendes på naturgasområdet. Det er navnlig vigtigt, at Kommissionen gennemfører relevante høringer under sit forberedende arbejde, herunder på ekspertniveau. Kommissionen bør i forbindelse med forberedelsen og udarbejdelsen af delegerede retsakter sørge for samtidig, rettidig og hensigtsmæssig fremsendelse af relevante dokumenter til Europa-Parlamentet og Rådet.

udgår

Ændringsforslag    2

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(1) Medlemsstaterne sikrer, at systemet for indsamling og sammenstilling af data er repræsentativt.

1. Medlemsstaterne sikrer, at det nuværende system for indsamling og sammenstilling af data giver forståelige og sammenlignelige data af høj kvalitet, der repræsenterer priser på naturgas og elektricitet.

Ændringsforslag    3

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(3) Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 10 vedrørende justering af minimumsgrænsen under hensyntagen til den økonomiske og tekniske udvikling.

udgår

Begrundelse

Delegerede retsakter finder ikke anvendelse her, da de kun er hensigtsmæssige, hvis der er tale om en "almengyldig ikke-lovgivningsmæssig retsakt", men en konkret ændring af teksten til forordningen ved en delegeret retsakt er ikke tilladt.

Ændringsforslag    4

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(5) Hvis Kommissionen (Eurostat) konstaterer, at der er statistisk signifikante uregelmæssigheder eller uoverensstemmelser i de data, der indberettes, kan den anmode de nationale myndigheder om en behørig opdeling af dataene samt de beregnings- eller evalueringsmetoder, som dataene bygger på, for at kunne vurdere dataene og, hvis det er nødvendigt, anmode om, at de data eller oplysninger, der anses for at være unøjagtige, ændres og indsendes igen af den pågældende medlemsstat.

(5) Hvis Kommissionen (Eurostat) konstaterer, at der er statistisk signifikante uregelmæssigheder eller uoverensstemmelser i de data, der indberettes, kan den anmode de nationale myndigheder om en behørig opdeling af dataene samt de beregnings- eller evalueringsmetoder, som dataene bygger på, for at kunne vurdere dataene og, hvis det er nødvendigt, anmode om, at de data eller oplysninger, der anses for at være unøjagtige, korrigeres eller ændres og derefter indsendes igen af den pågældende medlemsstat.

Ændringsforslag     5

Forslag til forordning

Artikel 8

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Kommissionen (Eurostat) formidler prisstatistikkerne for naturgas og elektricitet senest fem måneder efter hver referenceperiodes udløb.

Kommissionen (Eurostat) formidler prisstatistikkerne for naturgas og elektricitet senest tre måneder efter hver referenceperiodes udløb.

Ændringsforslag     6

Forslag til forordning

Artikel 10

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 10

udgår

Udøvelse af de delegerede beføjelser

 

(1) Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter tillægges Kommissionen på de i denne artikel fastlagte betingelser.

 

(2) Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 4, stk. 3, tillægges Kommissionen for en ubegrænset periode fra den [xx-xx-xxx].

 

(3) Den i artikel 4, stk. 3, omhandlede delegation af beføjelser kan til enhver tid tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse bringer delegationen af de beføjelser, der er angivet i den pågældende afgørelse, til ophør. Den får virkning dagen efter offentliggørelsen af afgørelsen i Den Europæiske Unions Tidende eller på et senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. Den berører ikke gyldigheden af delegerede retsakter, der allerede er i kraft.

 

(4) Så snart Kommissionen vedtager en delegeret retsakt, giver den samtidigt Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse herom.

 

(5) En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 4, stk. 3, træder kun i kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse inden for en frist på to måneder fra meddelelsen om den pågældende retsakt til Europa-Parlamentet og Rådet, eller hvis både Europa-Parlamentet og Rådet inden udløbet af denne frist begge har informeret Kommissionen om, at de ikke agter at gøre indsigelse. Fristen forlænges med to måneder på Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ.

 

BEGRUNDELSE

Siden 1970'erne har Kommissionen indsamlet data vedrørende priser på naturgas og elektricitet. I 1990 vedtog Rådet direktivet, som definerer denne procedure, med henblik på at øge gennemsigtigheden af prisen på gas og elektricitet til den endelige forbruger i industrien, men ikke til private forbrugere. Eurostat har ansvaret for at indsamle og offentliggøre disse data.

I 2007 blev metoden ændret for at tage højde for liberaliseringen af energimarkederne. Siden da er indsamlingen af data vedrørende priser på naturgas og elektricitet til private forbrugere blevet gennemført på frivillig basis – med en svarprocent på 100 %.

Formålet med denne forordning er at omdanne det frivillige til et obligatorisk grundlag for at undgå de problemer med indsamlingen af data, som er blevet indberettet af flere medlemsstater. Dette er nødvendigt for at undgå en markant forværring af kvaliteten af undersøgelsen af prisdata for elektricitet og naturgas for husholdningssektoren og for fortsat at opnå en bred markedsdækning og høj kvalitet af prisdata.

Prisindsamlingen må ikke medføre en ekstra byrde for de indberettende myndigheder, og prisdataene vil fortsat blive indsamlet af de kompetente nationale myndigheder. Denne betænkning har til formål at præcisere målsætningerne, at lette visse bestemmelser for de indberettende myndigheder og virksomheder, der skal levere dataene, og at undgå misforståelser, som – i værste fald – ville føre til usammenlignelige datasæt. Derfor er det vigtigt at tilføje en komponent, herunder vigtige delkomponenter, som var udeladt, bl.a. punktafgifter. Desuden er det nødvendigt med en definition af "afgifter" for at rette op på den nuværende situation, hvor det er muligt at flytte afgifter frem og tilbage mellem netomkostninger og energitakster. Ordføreren foreslår ligeledes ændringer af opdelingen, så denne reelt afspejler prisstrukturen.

De andre væsentlige spørgsmål, som rejses i denne betænkning, er følgende: For det første fastslås det ikke i Kommissionens forslag, hvem der er ansvarlig for at levere opdelingen af prisen, som er en opgave, der ikke kan varetages af leverandørerne. Det bør være op til den nationale regulerende myndighed eller regering at foreslå en metode til opdeling af omkostningerne og efter forudgående høring af interesserede parter at give de nødvendige oplysninger til at gennemføre denne opdeling, som skal kontrolleres af Eurostat for at sikre sammenlignelighed af priser på tværs af landene.

For det andet bliver det obligatorisk at indberette prisoplysninger for store erhvervskunder. De nuværende statistikker er baseret på fakturaer fra leverandørers databaser. I denne forbindelse er det vigtigt at beskytte fortroligheden af følsomme oplysninger om forbrugere og leverandører, hvorfor faktureringspriser ikke bør offentliggøres, medmindre der findes et minimumsantal af kunder i et bestemt forbrugsinterval.

Endelig skal det præciseres, at den globale gennemsnitlige andel af transmissions- og distributionsomkostninger kun kan udskilles på globalt plan for husholdninger og erhvervskunder. Komponenter vedrørende netafgifter kan kun angives på globalt plan på tværs af sektorerne "privatkunder" og "erhvervskunder", men endnu ikke for enkeltstående forbrugsintervaller. Det er praktisk og metodisk umuligt at opnå for et ubundtet elektricitetsmarked (og for den sags skyld også for gasmarkedet), fordi leverandørerne vil være forpligtet til at indhente detaljerede oplysninger om distributionsnetomkostninger, hvilket strider mod reglerne om adskillelse.

PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Titel

Europæiske statistikker over priserne på naturgas og elektricitet og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/92/EF om en fællesskabsprocedure med hensyn til gennemsigtigheden af prisen på gas og elektricitet til den endelige forbruger i industrien

Referencer

COM(2015)0496 – C8-0357/2015 – 2015/0239(COD)

Dato for høring af EP

15.10.2015

 

 

 

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

ITRE

26.11.2015

 

 

 

Ordførere

       Dato for valg

Barbara Kappel

3.12.2015

 

 

 

Behandling i udvalg

7.4.2016

 

 

 

Dato for vedtagelse

24.5.2016

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

41

6

3

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Nicolas Bay, Bendt Bendtsen, Xabier Benito Ziluaga, David Borrelli, Jerzy Buzek, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Fredrick Federley, Ashley Fox, Roger Helmer, Hans-Olaf Henkel, Kaja Kallas, Barbara Kappel, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Jaromír Kohlíček, Janusz Lewandowski, Paloma López Bermejo, Ernest Maragall, Nadine Morano, Morten Helveg Petersen, Carolina Punset, Michel Reimon, Herbert Reul, Paul Rübig, Algirdas Saudargas, Jean-Luc Schaffhauser, Antonio Tajani, Dario Tamburrano, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Vladimir Urutchev, Adina-Ioana Vălean, Henna Virkkunen, Martina Werner, Lieve Wierinck, Hermann Winkler, Anna Záborská, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Amjad Bashir, Benedek Jávor, Werner Langen, Piernicola Pedicini, Markus Pieper, Laurenţiu Rebega, Massimiliano Salini, Indrek Tarand, Pavel Telička, Anneleen Van Bossuyt

Dato for indgivelse

26.5.2016