Διαδικασία : 2015/0239(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0184/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0184/2016

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 13/09/2016 - 4.13
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0332

ΕΚΘΕΣΗ     ***I
PDF 704kWORD 277k
26.5.2016
PE 578.472v02-00 A8-0184/2016

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις ευρωπαϊκές στατιστικές όσον αφορά τις τιμές φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας και για την κατάργηση της οδηγίας 2008/92/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με κοινοτική διαδικασία για τη βελτίωση της διαφάνειας των τιμών αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας για τον τελικό βιομηχανικό καταναλωτή

(COM(2015)0496 – C8-0357/2015 – 2015/0239(COD))

Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας

Εισηγήτρια: Barbara Kappel

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις ευρωπαϊκές στατιστικές όσον αφορά τις τιμές φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας και για την κατάργηση της οδηγίας 2008/92/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με κοινοτική διαδικασία για τη βελτίωση της διαφάνειας των τιμών αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας για τον τελικό βιομηχανικό καταναλωτή

(COM(2015)0496 – C8-0357/2015 – 2015/0239(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2015)0496),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 338 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8-0357/2015),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας (A8-0184/2016),

1.  εγκρίνει τη θέση κατά την πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Τροπολογία    1

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(20)  Για να διατηρηθεί η υψηλή ποιότητα των δεδομένων που παρέχουν τα κράτη μέλη, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έτσι ώστε να προσαρμόζονται τα κατώτατα όρια που μπορεί να ισχύουν για την αγορά φυσικού αερίου. Έχει ιδιαίτερη σημασία η Επιτροπή να διενεργεί, κατά το προπαρασκευαστικό της έργο, τις κατάλληλες διαβουλεύσεις, μεταξύ άλλων σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων. Η Επιτροπή, όταν ετοιμάζει και συντάσσει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, θα πρέπει να εξασφαλίζει την ταυτόχρονη, έγκαιρη και κατάλληλη διαβίβαση των σχετικών εγγράφων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

διαγράφεται

Τροπολογία    2

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(1) Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι η συλλογή δεδομένων και το σύστημα συγκέντρωσής τους είναι αντιπροσωπευτικά.

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι η συλλογή δεδομένων και το υφιστάμενο σύστημα συγκέντρωσής τους παρέχει συνεκτικά και συγκρίσιμα δεδομένα υψηλής ποιότητας που αντιπροσωπεύουν τις τιμές του φυσικού αερίου και της ηλεκτρικής ενέργειας.

Τροπολογία    3

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(3) Στην Επιτροπή ανατίθεται η εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 10 λαμβάνοντας υπόψη τις οικονομικές και τεχνικές τάσεις, όσον αφορά την προσαρμογή του κατώτατου ορίου.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Οι κατ' εξουσιοδότηση πράξεις δεν έχουν εφαρμογή εδώ, δεδομένου ότι είναι κατάλληλες μόνο εάν η πράξη είναι μια "μη νομοθετική πράξη γενικής εφαρμογής", ενώ δεν επιτρέπεται να επιφέρονται συγκεκριμένες αλλαγές του κειμένου του Κανονισμού με κατ' εξουσιοδότηση πράξη.

Τροπολογία    4

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(5) Όταν η Επιτροπή (Eurostat) εντοπίζει την ύπαρξη στατιστικά σημαντικών ανωμαλιών ή ασυνεπειών στα δεδομένα που της παρέχονται, μπορεί να ζητεί από τις εθνικές αρχές να της διαβιβάσουν προσήκουσα ανάλυση των δεδομένων καθώς και τις μεθόδους υπολογισμού ή αξιολόγησης στις οποίες βασίστηκαν τα παρεχόμενα δεδομένα, προκειμένου να τα αξιολογήσει και, εάν αυτό κρίνεται απαραίτητο, να ζητήσει την τροποποίηση και την εκ νέου υποβολή από το οικείο κράτος μέλος τυχόν δεδομένων τα οποία έκρινε ακατάλληλα.

(5) Όταν η Επιτροπή (Eurostat) εντοπίζει την ύπαρξη στατιστικά σημαντικών ανωμαλιών ή ασυνεπειών στα δεδομένα που της παρέχονται, μπορεί να ζητεί από τις εθνικές αρχές να της διαβιβάσουν προσήκουσα ανάλυση των δεδομένων καθώς και τις μεθόδους υπολογισμού ή αξιολόγησης στις οποίες βασίστηκαν τα παρεχόμενα δεδομένα, προκειμένου να τα αξιολογήσει και, εάν αυτό κρίνεται απαραίτητο, να ζητήσει τη διόρθωση ή την τροποποίηση και κατόπιν την εκ νέου υποβολή από το οικείο κράτος μέλος τυχόν δεδομένων τα οποία έκρινε ακατάλληλα.

Τροπολογία     5

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η Επιτροπή (Eurostat) διαδίδει τις στατιστικές για τις τιμές του φυσικού αερίου και της ηλεκτρικής ενέργειας το αργότερο πέντε μήνες μετά το πέρας της κάθε περιόδου αναφοράς.

Η Επιτροπή (Eurostat) διαδίδει τις στατιστικές για τις τιμές του φυσικού αερίου και της ηλεκτρικής ενέργειας το αργότερο τρεις μήνες μετά το πέρας της κάθε περιόδου αναφοράς.

Τροπολογία     6

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 10

διαγράφεται

Άσκηση της εξουσιοδότησης

 

(1) Η εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται στην Επιτροπή υπό τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στο παρόν άρθρο.

 

(2) Η ανάθεση εξουσίας που αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 3 πραγματοποιείται επ’ αόριστον από την [xx-xx-xxx].

 

(3) Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο μπορούν ανά πάσα στιγμή να ανακαλέσουν την εξουσιοδότηση που προβλέπει το άρθρο 4 παράγραφος 3. Η απόφαση ανάκλησης περατώνει την εξουσιοδότηση που προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Αρχίζει να ισχύει την επόμενη ημέρα από τη δημοσίευση της απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται σε αυτήν. Δεν θίγει το κύρος των ήδη εν ισχύ κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.

 

(4) Η Επιτροπή, μόλις εκδώσει κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, την κοινοποιεί ταυτόχρονα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

 

(5) Η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 3 τίθεται σε ισχύ μόνο εφόσον δεν διατυπωθεί αντίρρηση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εντός δύο μηνών από την ημέρα που η πράξη κοινοποιείται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή στο Συμβούλιο ή εφόσον, πριν λήξει αυτή η περίοδος, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι δεν θα προβάλουν αντιρρήσεις. Η εν λόγω προθεσμία παρατείνεται κατά δύο μήνες με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

 


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Από τη δεκαετία του 1970, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συγκεντρώνει δεδομένα σχετικά με τις τιμές φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας. Το 1990 το Συμβούλιο ενέκρινε την οδηγία για να ορίσει τη διαδικασία προκειμένου να βελτιωθεί η διαφάνεια των τιμών φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας που χρεώνονται στους βιομηχανικούς τελικούς χρήστες, όχι όμως ακόμη στους οικιακούς καταναλωτές. Η ευθύνη για τη συγκέντρωση και τη δημοσίευση των δεδομένων απόκειται στη ΣΥΕΚ.

Η μεθοδολογία τροποποιήθηκε το 2007 έτσι ώστε να ληφθεί υπόψη η ελευθέρωση των αγορών ενέργειας. Στο μεταξύ, η συγκέντρωση δεδομένων για τις τιμές φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας που χρεώνονταν σε οικιακούς τελικούς χρήστες διεξαγόταν σε εθελοντική βάση. - με ποσοστό ανταπόκρισης 100%.

Στόχος του παρόντος κανονισμού είναι να μετασχηματιστεί η εθελοντική βάση σε υποχρεωτική, έτσι ώστε να αποφεύγονται προβλήματα στη συγκέντρωση δεδομένων όπως αυτά που αναφέρθηκαν από ορισμένα κράτη μέλη. Το βήμα αυτό είναι απαραίτητο προκειμένου να μην μειωθεί αισθητά η ποιότητα της έρευνας για τα δεδομένα τιμών ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου για τον οικιακό τομέα και να συνεχιστεί η επίτευξη ευρείας κάλυψης της αγοράς και τιμολογιακών δεδομένων υψηλής ποιότητας.

Η συγκέντρωση τιμών υποτίθεται ότι δεν πρέπει να οδηγεί σε επιπρόσθετη επιβάρυνση για τις αρχές υποβολής στοιχείων, ενώ τα δεδομένα για τις τιμές θα εξακολουθήσουν να συγκεντρώνονται από τις αρμόδιες εθνικές αρχές. Η παρούσα έκθεση αποβλέπει στο να διευκρινίσει τους στόχους, να διευκολύνει ορισμένες διατάξεις για τις αρχές υποβολής στοιχείων και τις εταιρείες που υποχρεούνται να προσφέρουν τα δεδομένα και παράλληλα να αποφύγει ορισμένες παρανοήσεις οι οποίες - στη χειρότερη περίπτωση - θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε μη συγκρίσιμα σύνολα δεδομένων. Κατά συνέπεια, είναι σημαντική η προσθήκη μιας συνιστώσας που να περιλαμβάνει σημαντικές συνιστώσες που έχουν παραλειφθεί όπως, π.χ. οι ειδικοί φόροι κατανάλωσης. Επιπλέον, επιβάλλεται ένας ορισμός της "χρέωσης" έτσι ώστε να διορθωθεί η τρέχουσα κατάσταση, στην οποία είναι δυνατόν να μετατοπίζονται χρεώσεις από το δίκτυο στην ενέργεια και το αντίστροφο. Ο εισηγητής προτείνει επίσης αλλαγές στην ανάλυση έτσι ώστε να αντανακλάται ικανοποιητικά η δομή των τιμών.

Επιπρόσθετα σημαντικά σημεία που αντιμετωπίζονται στην έκθεση είναι τα εξής: Πρώτον, η πρόταση της Επιτροπής δεν προσδιορίζει τον παράγοντα που είναι υπεύθυνος για την ανάλυση της τιμής, ένα έργο το οποίο δεν μπορούν να το εκτελέσουν οι προμηθευτές. Πρέπει να επιφορτισθεί η εθνική ρυθμιστική αρχή ή η κυβέρνηση με το καθήκον να προτείνει μια μεθοδολογία ανάλυσης κόστους και να προσφέρει τις απαραίτητες πληροφορίες για την υλοποίηση της ανάλυσης, με προηγούμενη διαβούλευση με τους ενδιαφερόμενους κύκλους και επαλήθευση από τη ΣΥΕΚ έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η συγκρισιμότητα των τιμών μεταξύ των χωρών.

Δεύτερον, καθίσταται υποχρεωτική η αναφορά πληροφοριών για τις τιμές από μεγάλους μη οικιακούς καταναλωτές. Τα τρέχοντα στατιστικά στοιχεία βασίζονται σε τιμολόγια που προέρχονται από βάσεις δεδομένων προμηθευτών. Από την άποψη αυτή, είναι σημαντικό να προστατευτεί η εμπιστευτικότητα των ευαίσθητων πληροφοριών καταναλωτών και προμηθευτών, και για το λόγο αυτό οι τιμές τιμολογίου δεν πρέπει να δημοσιεύονται εκτός εάν σε ένα δεδομένο επίπεδο κατανάλωσης βρίσκεται ένας ελάχιστον αριθμός πελατών.

Τέλος, πρέπει να διευκρινιστεί ότι το συνολικό μέσο μερίδιο του κόστους μεταφοράς και διανομής μπορεί να διακριθεί μόνο στο συνολικό επίπεδο οικιακών κα μη οικιακών καταναλωτών. Οι συνιστώσες των χρεώσεων δικτύου μπορούν μόνο να αναφέρονται συνολικά στους τομείς "οικιακοί καταναλωτές" και "μη οικιακοί καταναλωτές", όχι όμως για μεμονωμένα επίπεδα κατανάλωσης. Τούτο είναι πρακτικά και μεθοδολογικά αδύνατο να επιτευχθεί σε μια αδεσμοποίητη αγορά ηλεκτρικής ενέργειας (καθώς και φυσικού αερίου, άλλωστε), διότι οι προμηθευτές θα ήταν υποχρεωμένοι να αποκτούν λεπτομερείς πληροφορίες των DSO, κάτι που αντίκειται στους κανόνες διαχωρισμού.


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Ευρωπαϊκές στατιστικές όσον αφορά τις τιμές φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας και η κατάργηση της οδηγίας 2008/92/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με κοινοτική διαδικασία για τη βελτίωση της διαφάνειας των τιμών αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας για τον τελικό βιομηχανικό καταναλωτή

Έγγραφα αναφοράς

COM(2015)0496 – C8-0357/2015 – 2015/0239(COD)

Ημερομηνία υποβολής στο ΕΚ

15.10.2015

 

 

 

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

ITRE

26.11.2015

 

 

 

Εισηγητές

       Ημερομηνία ορισμού

Barbara Kappel

3.12.2015

 

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

7.4.2016

 

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

23.5.2016

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

41

6

3

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Nicolas Bay, Bendt Bendtsen, Xabier Benito Ziluaga, David Borrelli, Jerzy Buzek, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Fredrick Federley, Ashley Fox, Roger Helmer, Hans-Olaf Henkel, Kaja Kallas, Barbara Kappel, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Jaromír Kohlíček, Janusz Lewandowski, Paloma López Bermejo, Ernest Maragall, Nadine Morano, Morten Helveg Petersen, Carolina Punset, Michel Reimon, Herbert Reul, Paul Rübig, Algirdas Saudargas, Jean-Luc Schaffhauser, Antonio Tajani, Dario Tamburrano, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Adina-Ioana Vălean, Henna Virkkunen, Martina Werner, Lieve Wierinck, Hermann Winkler, Anna Záborská, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho, Владимир Уручев

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Amjad Bashir, Benedek Jávor, Werner Langen, Piernicola Pedicini, Markus Pieper, Laurenţiu Rebega, Massimiliano Salini, Indrek Tarand, Pavel Telička, Anneleen Van Bossuyt

Ημερομηνία κατάθεσης

26.5.2016

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου