RAPORT ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb Euroopa maagaasi- ja elektrihinnastatistikat ning millega tunnistatakse kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2008/92/EÜ ühenduse menetluse kohta tööstuslikele lõpptarbijatele määratud gaasi- ja elektrihindade läbipaistvuse parandamiseks

26.5.2016 - (COM(2015)0496 – C8-0357/2015 – 2015/0239(COD)) - ***I

Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon
Raportöör: Barbara Kappel


Menetlus : 2015/0239(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
A8-0184/2016
Esitatud tekstid :
A8-0184/2016
Arutelud :
Vastuvõetud tekstid :

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb Euroopa maagaasi- ja elektrihinnastatistikat ning millega tunnistatakse kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2008/92/EÜ ühenduse menetluse kohta tööstuslikele lõpptarbijatele määratud gaasi- ja elektrihindade läbipaistvuse parandamiseks

(COM(2015)0496 – C8-0357/2015 – 2015/0239(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (COM(2015)0496),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artikli 338 lõiget 1, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C8-0357/2015),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 59,

–  võttes arvesse tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni raportit (A8-0184/2016),

1.  võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

2.  palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon kavatseb seda oluliselt muuta või selle muu tekstiga asendada;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

Muudatusettepanek    1

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 20

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(20)  Liikmesriikide esitatavate andmete kõrge kvaliteedi tagamiseks tuleks komisjonile anda õigus võtta kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 290 vastu delegeeritud õigusakte, et kohandada künniseid, mida võidakse rakendada maagaasiturul. On eriti oluline, et komisjon viiks oma ettevalmistava töö käigus läbi asjakohaseid konsultatsioone, sealhulgas ekspertide tasandil. Delegeeritud õigusaktide ettevalmistamisel ja koostamisel peaks komisjon tagama asjaomaste dokumentide sama- ja õigeaegse ning asjakohase edastamise Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

välja jäetud

Muudatusettepanek    2

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 4 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(1) Liikmesriigid tagavad andmete kogumise ja koostamise süsteemi esindavuse.

1. Liikmesriigid tagavad, et kehtiv andmete kogumise ja koostamise süsteem annab arusaadavaid, võrreldavaid ja kvaliteetseid andmeid maagaasi- ja elektrihindade kohta.

Muudatusettepanek    3

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 4 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(3) Komisjonile antakse õigus võtta kooskõlas artikliga 10 vastu delegeeritud õigusakte seoses künnise kohandamisega, võttes arvesse majanduse ja tehnika arengut.

välja jäetud

Selgitus

Delegeeritud õigusaktid ei ole siin asjakohased, kuna neid kasutatakse üksnes siis, kui tegemist on „üldkohaldatava muu kui seadusandliku aktiga“, samal ajal kui konkreetne määruse teksti muutmine delegeeritud õigusaktiga ei ole lubatud.

Muudatusettepanek    4

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 7 – lõige 5

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(5) Kui komisjon (Eurostat) täheldab edastatud andmetes statistiliselt olulisi kõrvalekaldeid või vastuolusid, võib ta paluda riigi ametiasutusel esitada andmete asjakohase jaotuse ning arvutus- ja hindamismeetodid, millel esitatud andmed põhinevad, et hinnata andmeid või vajaduse korral paluda asjaomastel liikmesriikidel ebatavaliseks peetavad andmed parandada ja need uuesti esitada.

5. Kui komisjon (Eurostat) täheldab edastatud andmetes statistiliselt olulisi kõrvalekaldeid või vastuolusid, võib ta paluda riigi ametiasutusel esitada andmete asjakohase jaotuse ning arvutus- ja hindamismeetodid, millel esitatud andmed põhinevad, et hinnata andmeid ja vajaduse korral paluda asjaomastel liikmesriikidel ebaõigeks peetavad andmed või muu teave parandada ja seejärel uuesti esitada.

Muudatusettepanek   5

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 8

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Komisjon (Eurostat) levitab maagaasi- ja elektrihinnastatistikat hiljemalt viie kuu jooksul pärast iga vaatlusperioodi lõppu.

Komisjon (Eurostat) levitab maagaasi- ja elektrihinnastatistikat hiljemalt kolme kuu jooksul pärast iga vaatlusperioodi lõppu.

Muudatusettepanek   6

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 10

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Artikkel 10

välja jäetud

Delegeeritud volituste rakendamine

 

(1) Komisjonile antakse õigus võtta käesolevas artiklis sätestatud tingimustel vastu delegeeritud õigusakte.

 

(2) Artikli 4 lõikes 3 nimetatud volitused antakse määramata ajaks alates [xx-xx-xxx].

 

(3) Euroopa Parlament ja nõukogu võivad artikli 4 lõikes 3 osutatud volituste delegeerimise igal ajal tagasi võtta. Tagasivõtmisotsusega lõpetatakse kõnealuses otsuses nimetatud volituste delegeerimine. Otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas või otsuses nimetatud hilisemal kuupäeval. See ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud õigusaktide kehtivust.

 

(4) Niipea kui komisjon on delegeeritud õigusakti vastu võtnud, teeb ta selle samal ajal teatavaks Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

 

(5) Artikli 4 lõike 3 alusel vastu võetud delegeeritud õigusakt jõustub üksnes juhul, kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole kahe kuu jooksul pärast kõnealuse õigusakti Euroopa Parlamendile ja nõukogule teatavakstegemist esitanud selle suhtes vastuväidet või kui Euroopa Parlament ja nõukogu on enne selle tähtaja möödumist komisjonile teatanud, et nad ei esita vastuväidet. Kõnealust ajavahemikku pikendatakse Euroopa Parlamendi või nõukogu taotlusel kahe kuu võrra.

 

SELETUSKIRI

Euroopa Komisjon on kogunud andmeid maagaasi ja elektri hindade kohta alates 1970. aastatest. 1990. aastal võttis nõukogu vastu direktiivi, et määrata kindlaks menetlus tööstuslikele lõpptarbijatele määratud gaasi- ja elektrihindade läbipaistvuse parandamiseks, aga see ei puudutanud veel kodumajapidamisi. Vastutus andmete kogumise ja avaldamise eest lasub Eurostatil.

2007. aastal muudeti metoodikat, et võtta arvesse energiaturgude liberaliseerimist. Seni on andmeid kodumajapidamiste lõpptarbijatele määratud maagaasi- ja elektrihindade kohta kogutud vabatahtlikkuse alusel, kusjuures vastuste määr on olnud 100%.

Käesoleva määruse eesmärk on muuta vabatahtlik andmete esitamine kohustuslikuks, et vältida probleeme andmete kogumisel, nagu mitmed liikmesriigid on teatanud. See samm on vajalik, et mitte lasta maagaasi- ja elektrihindade andmete jälgimise kvaliteedil kodumajapidamiste sektoris märkimisväärselt halveneda ning säilitada lai turuhõlmatus ja hinnaandmete kõrge kvaliteet.

Hinnateabe kogumine ei tohiks suurendada aruandvate asutuste halduskoormust ning hinnaandmeid koguvad jätkuvalt pädevad riiklikud ametiasutused. Käesoleva raporti eesmärk on muuta eesmärke selgemaks, muuta lihtsamaks teatavaid sätteid aruandvate asutuste ja ettevõtete jaoks, kes peavad andmeid esitama, ning vältida vääritimõistmisi, mis halvimal juhul tooksid kaasa võrreldamatud andmekogud. Seetõttu on oluline lisada komponent, millega hõlmatakse välja jäänud olulised alakomponendid, näiteks aktsiisid. Lisaks on vaja määratleda „tasu“ mõiste, et parandada praegust olukorda, kus tasusid on võimalik viia võrgult üle energiale ja vastupidi. Samuti teeb raportöör ettepaneku jaotuse muutmiseks, nii et see kajastaks hinnastruktuuri adekvaatselt.

Peamised täiendavad punktid, mida raportis käsitletakse, on järgmised: Esiteks ei täpsustata komisjoni ettepanekus hindade jaotuse esitamise eest vastutajat ja seda ülesannet ei saa täita tarnijad. Riigi reguleeriv asutus või valitsus peaks pakkuma välja kulude jaotuse metoodika ning esitama selle rakendamiseks vajaliku teabe, konsulteerides eelnevalt sidusrühmadega, ning Eurostat peaks selle kinnitama, et tagada hindade võrreldavus riikide vahel.

Teiseks muutub hinnateabe esitamine kohustuslikuks suurte mitte-kodutarbijate jaoks. Praegune statistika põhineb tarnijate andmebaasides olevate arvete kontrollimisel. Seda silmas pidades on oluline kaitsta tarbijate ja tarnijate tundliku teabe konfidentsiaalsust, mistõttu arvetel olevaid hindu ei tohiks avaldada, välja arvatud juhul, kui konkreetses tarbimisvahemikus on piisav arv tarbijaid.

Lõpuks tuleb selgitada ka seda, et ülekande- ja jaotuskulude üldist keskmist osa on võimalik eristada üksnes üldisel kodumajapidamiste ja mitte-kodumajapidamiste tasandil. Võrgutasude komponente on võimalik näidata üksnes üldiselt kodumajapidamiste ja mitte-kodumajapidamiste sektori kaupa, mitte aga üksikute tarbimisvahemike kaupa. Seda ei ole eraldatud elektriturul (ja selles mõttes ka gaasiturul) praktiliselt ja metoodiliselt võimalik saavutada, kuna tarnijad oleksid kohustatud saama üksikasjalikku teavet jaotusvõrguettevõtjate kohta, mis on vastuolus eraldamiseeskirjadega.

VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS

Pealkiri

Euroopa maagaasi- ja elektrihinnastatistika ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2008/92/EÜ (ühenduse menetluse kohta tööstuslikele lõpptarbijatele määratud gaasi- ja elektrihindade läbipaistvuse parandamiseks) kehtetuks tunnistamine

Viited

COM(2015)0496 – C8-0357/2015 – 2015/0239(COD)

EP-le esitamise kuupäev

15.10.2015

 

 

 

Vastutav komisjon

       istungil teada andmise kuupäev

ITRE

26.11.2015

 

 

 

Raportöörid

       nimetamise kuupäev

Barbara Kappel

3.12.2015

 

 

 

Läbivaatamine parlamendikomisjonis

7.4.2016

 

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

24.5.2016

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

41

6

3

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Nicolas Bay, Bendt Bendtsen, Xabier Benito Ziluaga, David Borrelli, Jerzy Buzek, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Fredrick Federley, Ashley Fox, Roger Helmer, Hans-Olaf Henkel, Kaja Kallas, Barbara Kappel, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Jaromír Kohlíček, Janusz Lewandowski, Paloma López Bermejo, Ernest Maragall, Nadine Morano, Morten Helveg Petersen, Carolina Punset, Michel Reimon, Herbert Reul, Paul Rübig, Algirdas Saudargas, Jean-Luc Schaffhauser, Antonio Tajani, Dario Tamburrano, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Vladimir Urutchev, Adina-Ioana Vălean, Henna Virkkunen, Martina Werner, Lieve Wierinck, Hermann Winkler, Anna Záborská, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Amjad Bashir, Benedek Jávor, Werner Langen, Piernicola Pedicini, Markus Pieper, Laurenţiu Rebega, Massimiliano Salini, Indrek Tarand, Pavel Telička, Anneleen Van Bossuyt

Esitamise kuupäev

26.5.2016