IZVJEŠĆE o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o europskoj statistici cijena prirodnog plina i električne energije i stavljanju izvan snage Direktive 2008/92/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o postupku Zajednice za poboljšanje transparentnosti cijena plina i električne energije koje se zaračunavaju industrijskim krajnjim korisnicima

26.5.2016 - (COM(2015)0496 – C8-0357/2015 – 2015/0239(COD)) - ***I

Odbor za industriju, istraživanje i energetiku
Izvjestiteljica: Barbara Kappel


Postupak : 2015/0239(COD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument :  
A8-0184/2016
Podneseni tekstovi :
A8-0184/2016
Rasprave :
Doneseni tekstovi :

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o europskoj statistici cijena prirodnog plina i električne energije i stavljanju izvan snage Direktive 2008/92/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o postupku Zajednice za poboljšanje transparentnosti cijena plina i električne energije koje se zaračunavaju industrijskim krajnjim korisnicima

(COM(2015)0496 – C8-0357/2015 – 2015/0239(COD))

(Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2015)0496),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 2. i članak 338. stavak 1. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, u skladu s kojima je Komisija podnijela prijedlog Parlamentu (C8-0357/2015),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir članak 59. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za industriju, istraživanje i energetiku (A8-0184/2016),

1.  usvaja sljedeće stajalište u prvom čitanju;

2.  traži od Komisije da predmet ponovno uputi Parlamentu ako namjerava bitno izmijeniti svoj prijedlog ili ga zamijeniti drugim tekstom;

3.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

Amandman    1

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 20.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(20)  Kako bi se održala kvaliteta podataka koje pružaju države članice, Komisija je ovlaštena donositi akte u skladu s člankom 290. Ugovora o funkcioniranju Europske unije radi prilagođavanja pragova koji se primjenjuju na tržište prirodnog plina. Posebno je važno da Komisija tijekom svojeg pripremnog rada provede odgovarajuća savjetovanja, uključujući i savjetovanja sa stručnjacima. Tijekom pripreme i izrade delegiranih akata Komisija bi trebala osigurati da se relevantni dokumenti Europskom parlamentu i Vijeću dostavljaju istodobno, pravovremeno i na primjeren način.

Briše se.

Amandman    2

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(1) Države članice osiguravaju reprezentativnost sustava prikupljanja i obrade podataka.

1. Države članice osiguravaju da sustav prikupljanja i obrade podataka koji je u uporabi zajamči razumljive i usporedive podatke visoke kvalitete koji predstavljaju cijene prirodnog plina i električne energije.

Amandman    3

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(3) U pogledu prilagođavanja praga Komisija je ovlaštena za donošenje delegiranih akata u skladu s člankom 10. uzimajući u obzir gospodarski i tehnološki razvoj.

Briše se.

Obrazloženje

Ovdje se ne primjenjuju delegirani akti. Oni su naime primjereni samo ako je riječ o „nezakonodavnom aktu opće primjene”, a konkretna izmjena teksta Uredbe delegiranim aktom nije dopuštena.

Amandman    4

Prijedlog uredbe

Članak 7. – stavak 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(5) Ako u dostavljenim podacima utvrdi statistički znatna odstupanja ili nedosljednosti, Komisija (Eurostat) može od nacionalnih tijela zatražiti odgovarajuću raščlambu podataka, kao i metode izračunavanja ili evaluacije na kojima se dostavljeni podaci temelje, čime će Komisija procijeniti podatke te, ako je potrebno, zatražiti od predmetne države članice da izmjeni i ponovno dostavi sve podatke ili informacije koje se smatraju netočnima.

(5) Ako u dostavljenim podacima utvrdi statistički znatna odstupanja ili nedosljednosti, Komisija (Eurostat) može od nacionalnih tijela zatražiti odgovarajuću raščlambu podataka, kao i metode izračunavanja ili evaluacije na kojima se dostavljeni podaci temelje, čime će Komisija procijeniti podatke te, ako je potrebno, zatražiti od predmetne države članice da ispravi ili izmjeni i zatim ponovno dostavi sve podatke ili informacije koje se smatraju netočnima.

Amandman     5

Prijedlog uredbe

Članak 8.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Komisija (Eurostat) prosljeđuje statistike o cijenama prirodnog plina i električne energije najkasnije pet mjeseci od kraja svakog referentnog razdoblja.

Komisija (Eurostat) prosljeđuje statistike o cijenama prirodnog plina i električne energije najkasnije tri mjeseca od kraja svakog referentnog razdoblja.

Amandman     6

Prijedlog uredbe

Članak 10.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Članak 10.

Briše se.

Izvršavanje delegiranja

 

(1) Ovlasti za donošenje delegiranih akata dodjeljuju se Komisiji pod uvjetima utvrđenim u ovom članku.

 

(2) Ovlasti iz članka 4. stavka 3. dodjeljuju se na neodređeno razdoblje od [x.x.xxxx.].

 

(3) Europski parlament ili Vijeće može u svakom trenutku opozvati delegiranje ovlasti iz članka 4. stavka 3. Odlukom o opozivu prekida se delegiranje ovlasti koje je u njoj navedeno. Ona počinje proizvoditi učinke sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije ili na kasniji dan naveden u spomenutoj odluci. Odluka ne utječe na valjanost delegiranih akata koji su već na snazi.

 

(4) Čim donese delegirani akt, Komisija ga istovremeno priopćuje Europskom parlamentu i Vijeću.

 

(5) Delegirani akt donesen na temelju članka 4. stavka 3. stupa na snagu samo ako ni Europski parlament ni Vijeće u roku od dva mjeseca od priopćenja tog akta Europskom parlamentu ili Vijeću na njega ne ulože nikakav prigovor ili ako su prije isteka tog roka i Europski parlament i Vijeće obavijestili Komisiju da neće uložiti prigovore. Taj se rok produljuje za dva mjeseca na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća.

 

OBRAZLOŽENJE

Europska komisija od 1970-ih godina prikuplja podatke o cijenama prirodnog plina i električne energije. Vijeće je 1990. usvojilo direktivu u cilju da se utvrdi postupak za poboljšanje transparentnosti cijena plina i električne energije koje se zaračunavaju industrijskim krajnjim korisnicima, ali ne i kućanstvima. Prikupljanje i objava tih podataka u nadležnosti je Eurostata.

Metode su izmijenjene 2007. kako bi se uzela u obzir liberalizirana energetska tržišta. U međuvremenu su se dobrovoljno prikupljali podaci o cijenama prirodnog plina i električne energije koje se zaračunavaju krajnjim korisnicima u kućanstvima, a ostvareno je stopostotno sudjelovanje.

Cilj je ove Uredbe dobrovoljno sudjelovanje učiniti obveznim kako bi se izbjegli problemi pri prikupljanju podataka zabilježeni u nekoliko država članica. Taj je korak potreban kako kvaliteta istraživanja podataka o cijenama električne energije i prirodnog plina za sektor kućanstava ne bi znatno opala i kako bi se osigurala velika pokrivenost tržišta i visoka kvaliteta podataka o cijenama.

Prikupljanje podataka o cijenama ne bi trebalo rezultirati dodatnim opterećenjem za tijela koja provode izvješćivanje, a nadležna nacionalna tijela i dalje će prikupljati podatke o cijenama. Cilj je ovog izvješća razjasniti ciljeve, pojednostavniti određene odredbe za tijela koja provode izvješćivanje i poduzeća koja dostavljaju podatke te izbjeći nesporazume koji bi, u najgorem slučaju, rezultirali neusporedivim nizovima podataka. U skladu s tim, važno je dodavanje sastavnice koja će obuhvaćati važne podsastavnice koje su bile ispuštene, npr. trošarine. Osim toga, potrebna je definicija pojma „naknada” kako bi se ispravila trenutačna situacija u kojoj se naknade mogu premještati s mreže na energiju i obrnuto. Osim toga, izvjestitelj predlaže i izmjene u pogledu raščlambe kako bi ona na odgovarajući način odražavala strukturu cijene.

U izvješću smo se također pozabavili sljedećim važnim točkama: Prije svega, u prijedlogu Komisije nije utvrđen subjekt odgovoran za raščlambu cijena, a to je zadaća koju ne mogu obavljati opskrbljivači. Nacionalna regulatorna tijela ili vlasti bi trebali predložiti metode raščlambe troškova i osigurati potrebne informacije za provedbu te raščlambe, uz prethodno savjetovanje s dionicima i provjeru od strane Eurostata kako bi se mogle uspoređivati cijene među državama.

Kao drugo, izvješćivanje o cijenama kupaca koji nisu kućanstva postaje obvezno. Trenutačni statistički podaci temelje se na provjeravanju računa iz baza podataka opskrbljivača. U tom pogledu važno je očuvati povjerljivost osjetljivih podataka o potrošačima i opskrbljivačima te se zbog toga cijene koje se zaračunavaju ne bi smjele objavljivati osim ako u određenoj skupini potrošača ne postoji minimalni broj kupaca.

Konačno, mora se razjasniti da se opći prosječni udio troškova prijenosa i distribucije može razlikovati samo na općoj razini kućanstava i kupaca koji nisu kućanstva. Sastavnice mrežnih naknada mogu se navoditi samo općenito u sektorima „kućanstva” i „kupci koji nisu kućanstva”, ali ne i za pojedinačne skupine potrošača. To je praktično i metodološki nemoguće ostvariti na razdvojenom tržištu električne energije (i plina) jer bi opskrbljivači bili dužni prikupiti detaljne podatke od operatera distribucijskog sustava, što je u proturječju s pravilima o razdvajanju.

POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

Naslov

Europska statistika o cijenama prirodnog plina i električne energije i stavljanje izvan snage Direktive 2008/92/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o postupku Zajednice za poboljšanje transparentnosti cijena plina i električne energije koje se zaračunavaju industrijskim krajnjim korisnicima

Referentni dokumenti

COM(2015)0496 – C8-0357/2015 – 2015/0239(COD)

Datum podnošenja EP-u

15.10.2015

 

 

 

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

ITRE

26.11.2015

 

 

 

Izvjestitelji

       Datum imenovanja

Barbara Kappel

3.12.2015

 

 

 

Razmatranje u odboru

7.4.2016

 

 

 

Datum usvajanja

24.5.2016

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

41

6

3

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Nicolas Bay, Bendt Bendtsen, Xabier Benito Ziluaga, David Borrelli, Jerzy Buzek, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Fredrick Federley, Ashley Fox, Roger Helmer, Hans-Olaf Henkel, Kaja Kallas, Barbara Kappel, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Jaromír Kohlíček, Janusz Lewandowski, Paloma López Bermejo, Ernest Maragall, Nadine Morano, Morten Helveg Petersen, Carolina Punset, Michel Reimon, Herbert Reul, Paul Rübig, Algirdas Saudargas, Jean-Luc Schaffhauser, Antonio Tajani, Dario Tamburrano, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Vladimir Urutchev, Adina-Ioana Vălean, Henna Virkkunen, Martina Werner, Lieve Wierinck, Hermann Winkler, Anna Záborská, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Amjad Bashir, Benedek Jávor, Werner Langen, Piernicola Pedicini, Markus Pieper, Laurenţiu Rebega, Massimiliano Salini, Indrek Tarand, Pavel Telička, Anneleen Van Bossuyt

Datum podnošenja

26.5.2016