Procedūra : 2015/0239(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0184/2016

Pateikti tekstai :

A8-0184/2016

Debatai :

Balsavimas :

PV 13/09/2016 - 4.13
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2016)0332

PRANEŠIMAS     ***I
PDF 686kWORD 271k
26.5.2016
PE 578.472v02-00 A8-0184/2016

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos gamtinių dujų ir elektros energijos kainų statistikos, kuriuo panaikinama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/92/EB dėl Bendrijos tvarkos, leidžiančios padidinti dujų ir elektros energijos kainų galutiniams pramonės vartotojams skaidrumą

(COM(2015) 0496 – C8-0357/2015 – 2015/0239(COD))

Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas

Pranešėja: Barbara Kappel

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS
 AIŠKINAMOJI DALIS
 ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos gamtinių dujų ir elektros energijos kainų statistikos, kuriuo panaikinama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/92/EB dėl Bendrijos tvarkos, leidžiančios padidinti dujų ir elektros energijos kainų galutiniams pramonės vartotojams skaidrumą

(COM(2015) 0496 – C8-0357/2015 – 2015/0239(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2015) 0496),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 338 straipsnio 1 dalį, pagal kurias Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C8-0357/2015),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto pranešimą (A8-0184/2016),

1.  priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina pasiūlymą keisti iš esmės arba pakeisti jo tekstą nauju tekstu;

3.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

Pakeitimas    1

Pasiūlymas dėl reglamento

20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(20)  siekiant išlaikyti aukštą valstybių narių teikiamų duomenų kokybę, Komisijai turėtų būti suteikti įgaliojimai priimti teisės aktus pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį, kad būtų galima pakoreguoti ribas, kurios gali būti taikomos gamtinių dujų rinkai. Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais. Atlikdama su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą ir rengdama jų tekstus Komisija turėtų užtikrinti, kad atitinkami dokumentai būtų vienu metu, laiku ir tinkamai perduodami Europos Parlamentui ir Tarybai;

Išbraukta.

Pakeitimas    2

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(1) Valstybės narės užtikrina, kad duomenų rinkimo ir rengimo sistema būtų reprezentatyvi.

1. Valstybės narės užtikrina, kad taikoma duomenų rinkimo ir rengimo sistema suteiktų išsamių ir palyginamų aukštos kokybės duomenų, kurie atspindėtų gamtinių dujų ir elektros kainas.

Pakeitimas    3

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3) Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kaip nustatyta 10 straipsnyje, atsižvelgiant į ekonomines ir technines tendencijas, susijusias su suvartojimo ribos koregavimu.

Išbraukta.

Pagrindimas

Deleguotieji aktai šiuo atveju netaikytini, nes jie tinkami tik bendrai taikomo teisinės galios neturinčio akto atveju, o konkrečiai keisti reglamento teksto deleguotuoju aktu negalima.

Pakeitimas    4

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5) Nustačiusi statistiškai reikšmingų netikslumų ar neatitikimų Komisija (Eurostatas) gali prašyti nacionalinių institucijų tinkamai išskirstyti duomenis ir skaičiavimo ar vertinimo metodus, kuriais grindžiami pateikti duomenys, kad galėtų įvertinti duomenis ir prireikus paprašyti atitinkamos valstybės narės pakeisti arba iš naujo pateikti bet kokius duomenis arba bet kokią informaciją, kuri, kaip manoma, yra netiksli.

5) Nustačiusi statistiškai reikšmingų netikslumų ar neatitikimų Komisija (Eurostatas) gali prašyti nacionalinių institucijų tinkamai išskirstyti duomenis ir skaičiavimo ar vertinimo metodus, kuriais grindžiami pateikti duomenys, kad galėtų įvertinti duomenis ir prireikus paprašyti atitinkamos valstybės narės pataisyti arba pakeisti ir tada iš naujo pateikti bet kokius duomenis arba bet kokią informaciją, kuri, kaip manoma, yra netiksli.

Pakeitimas     5

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Komisija (Eurostatas) išplatina gamtinių dujų ir elektros energijos kainų statistinius duomenis ne vėliau kaip per penkis mėnesius nuo kiekvieno ataskaitinio laikotarpio pabaigos.

Komisija (Eurostatas) išplatina gamtinių dujų ir elektros energijos kainų statistinius duomenis ne vėliau kaip per tris mėnesius nuo kiekvieno ataskaitinio laikotarpio pabaigos.

Pakeitimas     6

Pasiūlymas dėl reglamento

10 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

10 straipsnis

Išbraukta.

Įgaliojimų delegavimas

 

1) Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami šiame straipsnyje nustatytomis sąlygomis.

 

2) 4 straipsnio 3 dalyje nurodyti įgaliojimai suteikiami neribotam laikotarpiui nuo [xxxx-xx-xx].

 

3) Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 4 straipsnio 3 dalyje nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.

 

4) Apie priimtą deleguotąjį aktą Komisija nedelsdama vienu metu praneša Europos Parlamentui ir Tarybai.

 

5) Pagal 4 straipsnio 3 dalį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per du mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui arba Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais.

 


AIŠKINAMOJI DALIS

Nuo XX a. 8 dešimtmečio Europos Komisija rinko duomenis apie gamtinių dujų ir elektros kainas. 1990 m. Taryba priėmė direktyvą, kurioje apibrėžta procedūrą, skirta padidinti dujų ir elektros kainų, taikomų galutiniams pramonės vartotojams, bet ne namų ūkių vartotojams, skaidrumą. Surinkti ir paskelbti duomenis privalo Eurostatas.

2007 m. metodika buvo patobulinta, kad būtų atsižvelgta į liberalizuotas energijos rinkas. Tuo pat metu duomenys apie galutiniams namų ūkių vartotojams taikomas gamtinių dujų ir elektros kainas buvo renkami savanoriškai, o atsakymų lygis buvo 100 proc.

Reglamento tikslas yra savanorišką būdą paversti privalomu, kad būtų išvengta problemų renkant duomenis, kaip pranešė kai kurios valstybės narės. Šis žingsnis būtinas, siekiant neleisti reikšmingo elektros ir gamtinių dujų kainų duomenų apklausų kokybės sumažėjimo ir toliau siekti didelės rinkos dalies bei aukštos kainų duomenų kokybės.

Siekiama, kad kainų duomenų rinkimas netaptų papildoma našta ataskaitas teikiančios institucijoms, o kainų duomenis toliau rinktų kompetentingos nacionalinės institucijos. Šia ataskaita siekiama patikslinti tikslus, palengvinti kai kurias nuostatas, taikomas ataskaitas teikiančios institucijoms ir bendrovėms, kurios turi patiekti duomenis ir vengti nesusipratimų, dėl kurių blogiausiu atveju duomenų rinkiniai galėtų tapti nesuderinami. Atitinkamai svarbu pridėti komponentą su praleistais subkomponentais, pavyzdžiui, akcizais. Be to, reikia apibrėžti, kas yra išlaidos, siekiant ištaisyti esamą situaciją, kai galima perkelti išlaidas iš tinklo į energijos dalį ir atvirkščiai. Pranešėjas taip pat siūlo tokius išskirstymo pakeitimus, kad jie tinkamai atspindėtų kainos struktūrą.

Papildomi svarbiausi ataskaitoje nagrinėjami klausimai yra šie: Pirma, Komisijos pasiūlyme tiksliai nenurodytas pareigūnas, kuris privalo pateikti kainų išskirstymą, nors tai yra užduotis, kurios negali atlikti tiekėjai. Pati nacionalinė reglamentuojanti institucija ar vyriausybė turėtų pasiūlyti išlaidų išskirstymo metodiką ir pateikti reikiamą informaciją, siekiant įgyvendinti išskirstymą, prieš tai pasitarusi su suinteresuotomis šalimis ir patikrinus Eurostatui, kad būtų užtikrintas kainų suderinamumas tarp šalių.

Antra, tampa privaloma pateikti ataskaitą su informacija apie ne namų ūkių vartotojams taikomas kainas. Turima statistika gauta patikrinus tiekėjų duomenų bazių sąskaitas faktūras. Šiuo požiūriu, svarbu užtikrinti neskelbtinos vartotojų ir tiekėjų informacijos konfidencialumą, todėl sąskaitose faktūrose pateiktos kainos neturėtų būti skelbiamos, nebent konkrečioje suvartojimo grupėje yra minimalus klientų skaičius.

Galiausiai, būtina patikslinti, kad vidutinė perdavimo ir skirstymo išlaidų dalis pasaulyje gali būti atskirta tik pasauliniu namų ūkių ir ne namų ūkių lygmeniu. Tinklo mokesčių komponentai apskritai gali būti nurodomi tik namų ūkių vartotojų ir ne namų ūkių vartotojų sektoriams, o ne atskiroms vartotojų grupėms. Atsietoje elektros energijos (o tuo pačiu ir dujų) rinkoje tai praktiškai ir metodiškai neįmanoma, nes tiekėjai būtų įpareigoti gauti išsamią skirstomųjų tinklų operatorių informaciją, o tai prieštarauja atsiejimo taisyklėms.


ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Europos gamtinių dujų ir elektros energijos kainų statistikos duomenys ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/92/EB dėl Bendrijos tvarkos, leidžiančios padidinti dujų ir elektros energijos kainų galutiniams pramonės vartotojams skaidrumą, panaikinimas

Nuorodos

COM(2015)0496 – C8-0357/2015 – 2015/0239(COD)

Pateikimo Europos Parlamentui data

15.10.2015

 

 

 

Atsakingas komitetas

Paskelbimo plenariniame posėdyje data

ITRE

26.11.2015

 

 

 

Pranešėjai

Paskyrimo data

Barbara Kappel

3.12.2015

 

 

 

Svarstymas komitete

7.4.2016

 

 

 

Priėmimo data

24.5.2016

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

41

6

3

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Nicolas Bay, Bendt Bendtsen, Xabier Benito Ziluaga, David Borrelli, Jerzy Buzek, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Fredrick Federley, Ashley Fox, Roger Helmer, Hans-Olaf Henkel, Kaja Kallas, Barbara Kappel, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Jaromír Kohlíček, Janusz Lewandowski, Paloma López Bermejo, Ernest Maragall, Nadine Morano, Morten Helveg Petersen, Carolina Punset, Michel Reimon, Herbert Reul, Paul Rübig, Algirdas Saudargas, Jean-Luc Schaffhauser, Antonio Tajani, Dario Tamburrano, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Vladimir Urutchev, Adina-Ioana Vălean, Henna Virkkunen, Martina Werner, Lieve Wierinck, Hermann Winkler, Anna Záborská, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Amjad Bashir, Benedek Jávor, Werner Langen, Piernicola Pedicini, Markus Pieper, Laurenţiu Rebega, Massimiliano Salini, Indrek Tarand, Pavel Telička, Anneleen Van Bossuyt

Pateikimo data

26.5.2016

Teisinė informacija - Privatumo politika