Procedūra : 2015/0239(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0184/2016

Iesniegtie teksti :

A8-0184/2016

Debates :

Balsojumi :

PV 13/09/2016 - 4.13
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2016)0332

ZIŅOJUMS     ***I
PDF 690kWORD 270k
26.5.2016
PE 578.472v02-00 A8-0184/2016

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, kas atteicas uz Eiropas statistiku par dabasgāzes un elektroenerģijas cenām un ar ko atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2008/92/EK par Kopienas procedūru, lai veicinātu atklātību attiecībā uz gāzes un elektrības cenām, kas noteiktas tiešajiem lietotājiem rūpniecībā

(COM(2015)0496 – C8-0357/2015 – 2015/0239(COD))

Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja

Referente: Barbara Kappel

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS
 PASKAIDROJUMS
 ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, kas atteicas uz Eiropas statistiku par dabasgāzes un elektroenerģijas cenām un ar ko atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2008/92/EK par Kopienas procedūru, lai veicinātu atklātību attiecībā uz gāzes un elektrības cenām, kas noteiktas tiešajiem lietotājiem rūpniecībā

(COM(2015)0496 – C8-0357/2015 – 2015/0239(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2015)0496),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 338. panta 1. punktu saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C8-0357/2015),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

–  ņemot vērā Reglamenta 59. pantu,

–  ņemot vērā Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejas ziņojumu (A8-0184/2016),

1.  pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

2.  prasa Komisijai priekšlikumu iesniegt vēlreiz, ja tā ir paredzējusi šo priekšlikumu būtiski grozīt vai aizstāt ar citu tekstu;

3.  uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem.

Grozījums Nr.    1

Regulas priekšlikums

20. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(20)  Lai saglabātu dalībvalstu sniegto datu augsto kvalitāti, pilnvaras pieņemt aktus par to robežvērtību korekciju, kuras var piemērot dabasgāzes tirgum, saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 290. pantu būtu jādeleģē Komisijai. Ir īpaši būtiski, lai Komisija, veicot sagatavošanas darbus, rīkotu atbilstīgas apspriešanās, tostarp ekspertu līmenī. Sagatavojot un izstrādājot deleģētos aktus, Komisijai būtu jānodrošina vienlaicīga, savlaicīga un atbilstīga attiecīgo dokumentu nosūtīšana Eiropas Parlamentam un Padomei.

svītrots

Grozījums Nr.    2

Regulas priekšlikums

4. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(1) Dalībvalstis nodrošina to, ka datu vākšanas un apkopošanas sistēma ir reprezentatīva.

1. Dalībvalstis nodrošina to, ka ieviestā datu vākšanas un apkopošanas sistēma sniedz visaptverošus un salīdzināmus augstas kvalitātes datus, kas reprezentatīvi atspoguļo dabasgāzes un elektroenerģijas cenas.

Grozījums Nr.    3

Proposal for a regulation

4. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(3) Komisija, ņemot vērā tendences ekonomikā un tehnikā, saskaņā ar 10. pantu ir pilnvarota pieņemt deleģētos aktus, kas attiecas uz robežvērtības korekciju.

svītrots

Paskaidrojums

Šajā gadījumā deleģētos aktus nepiemēro, jo tie ir izmantojami tikai tad, ja attiecīgais akts ir “vispārēji piemērojams neleģislatīvs akts”, bet izdarīt konkrētas izmaiņas regulas tekstā ar deleģēto aktu nav atļauts.

Grozījums Nr.    4

Regulas priekšlikums

7. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(5) Ja Komisija (Eurostat) konstatē statistiski nozīmīgas novirzes vai neatbilstības sniegtajos datos, tā var pieprasīt valsts iestādēm datu atbilstīgu dalījumu, kā arī aprēķināšanas vai novērtēšanas metodes, kas ir iesniegto datu pamatā, lai novērtētu datus un vajadzības gadījumā pieprasītu, ka dalībvalsts groza un atkārtoti nosūta datus vai informāciju, ko uzskata par neprecīzu.

(5) Ja Komisija (Eurostat) konstatē statistiski nozīmīgas novirzes vai neatbilstības sniegtajos datos, tā var pieprasīt valsts iestādēm datu atbilstīgu dalījumu, kā arī aprēķināšanas vai novērtēšanas metodes, kas ir iesniegto datu pamatā, lai novērtētu datus un vajadzības gadījumā pieprasītu, ka dalībvalsts koriģē vai groza un pēc tam atkārtoti nosūta datus vai informāciju, ko uzskata par neprecīzu.

Grozījums Nr.    5

Regulas priekšlikums

8. pants

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Komisija (Eurostat) ne vēlāk kā piecu mēnešu laikā pēc katra pārskata perioda beigām izplata dabasgāzes un elektroenerģijas cenu statistiku.

Komisija (Eurostat) ne vēlāk kā triju mēnešu laikā pēc katra pārskata perioda beigām izplata dabasgāzes un elektroenerģijas cenu statistiku.

Grozījums Nr.    6

Regulas priekšlikums

10. pants

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

10. pants

svītrots

Deleģēšanas īstenošana

 

(1) Pilnvaras pieņemt deleģētos aktus Komisijai piešķir, ievērojot šajā pantā izklāstītos nosacījumus.

 

(2) Šīs regulas 4. panta 3. punktā minētās pilnvaras tiek deleģētas uz nenoteiktu laiku, sākot no [xx-xx-xxx].

 

(3) Eiropas Parlaments vai Padome var jebkurā laikā atsaukt 4. panta 3. punktā minēto pilnvaru deleģēšanu. Ar lēmumu par atsaukšanu izbeidz tajā norādīto pilnvaru deleģēšanu. Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī vai vēlākā dienā, kas tajā norādīta. Tas neskar jau spēkā esošos deleģētos aktus.

 

(4) Tiklīdz tā pieņem deleģētu aktu, Komisija par to paziņo vienlaikus Eiropas Parlamentam un Padomei.

 

(5) Saskaņā ar 4. panta 3. punktu pieņemts deleģētais akts stājas spēkā tikai tad, ja divos mēnešos no dienas, kad minētais akts paziņots Eiropas Parlamentam un Padomei, ne Eiropas Parlaments, ne Padome nav izteikuši iebildumus, vai ja pirms minētā laikposma beigām gan Eiropas Parlaments, gan Padome ir informējuši Komisiju par savu nodomu neizteikt iebildumus. Pēc Eiropas Parlamenta vai Padomes iniciatīvas šo laikposmu pagarina par diviem mēnešiem.

 


PASKAIDROJUMS

Datus par dabasgāzes un elektroenerģijas cenām Eiropas Komisija ir vākusi kopš 20. gs. 70. gadiem. Padome 1990. gadā pieņēma direktīvu par procedūru, lai veicinātu atklātību attiecībā uz gāzes un elektrības cenām, kas noteiktas tiešajiem lietotājiem rūpniecībā, taču ne mājsaimniecību lietotājiem. Par datu vākšanu un publicēšanu atbild Eurostat.

Metodika tika mainīta 2007. gadā, lai ņemtu vērā enerģijas tirgu liberalizāciju. Līdz šim datu vākšana par dabasgāzes un elektroenerģijas mazumtirdzniecības cenām, kas noteiktas mājsaimniecību tiešajiem lietotājiem, tika veikta saskaņā ar brīvprātības principu, un izpildes līmenis bija 100 %.

Šīs regulas mērķis ir brīvprātības principu mainīt uz obligātu, lai novērstu datu vākšanas problēmas, par kādām ziņojušas atsevišķas dalībvalstis. Šāds pasākums ir nepieciešams, lai nepieļautu, ka mājsaimniecību sektorā ievērojami pasliktinās elektroenerģijas un dabasgāzes datu apsekojuma kvalitāte un lai arī turpmāk nodrošinātu plašu tirgus tvērumu un cenu apsekojuma datu augstu kvalitāti.

Cenu datu vākšanai nevajadzētu radīt papildu slogu ziņošanas iestādēm, un cenu datus turpinās vākt dalībvalstu kompetentās iestādes. Šā ziņojuma mērķis ir precizēt uzdevumus, atvieglināt atsevišķus noteikumus ziņošanas iestādēm un uzņēmumiem, kam jāsniedz dati, kā arī novērst pārpratumus, kas — sliktākajā gadījumā — novestu pie tā, ka iegūtos datus nav iespējams salīdzināt. Līdz ar to ir būtiski iekļaut līdz šim neietvertos nozīmīgos apakškomponentus, piemēram, akcīzes nodokļus. Turklāt ir nepieciešama jēdziena “maksa” definīcija, lai nepieļautu situāciju, kad ir iespējams maksas par tīkla darbību novirzīt maksām par enerģiju un otrādi. Referente arī ierosina mainīt dalījumu, lai pienācīgi atspoguļotu cenu struktūru.

Ziņojumā papildus ir risināti šādi būtiski jautājumi: pirmkārt, Komisijas priekšlikumā nav norādīta par cenu sadalījumu atbildīgā struktūra, un šo uzdevumu nevar pildīt piegādātāji. Cenu dalījuma metodika ir jāierosina dalībvalsts regulatoram vai valdībai un jāsniedz nepieciešamā informācija dalījuma īstenošanai, pirms tam apspriežoties ar ieinteresētajām personām un nodrošinot, ka Eurostat veic verifikāciju, lai būtu iespējams cenas salīdzināt starp dalībvalstīm.

Otrkārt, lieliem lietotājiem, kas nav mājsaimniecību lietotāji, cenu informācijas ziņošana kļūst obligāta. Pašlaik statistika tiek balstīta uz informāciju, kas iegūta no piegādātāju datubāzēs glabātajiem rēķiniem. Šajā ziņā ir būtiski aizsargāt konfidenciālus patērētāju un piegādātāju datus, un tāpēc rēķinos norādītās cenas nebūtu jāpublicē, ja vien attiecīgajā patēriņa grupā ir minimālais patērētāju skaits.

Visbeidzot, ir jāprecizē, ka sadales un pārvades izmaksu vispārējo vidējo īpatsvaru var izdalīt tikai no mājsaimniecību lietotāju un lietotāju, kas nav mājsaimniecības, kopējā patēriņa. Tīkla maksu komponentus kopēji var uzrādīt tikai sektoriem “mājsaimniecību lietotāji” un “lietotāji, kas nav mājsaimniecību lietotāji”, nevis katrai patēriņa grupai. Decentralizētā elektroenerģijas (un arī gāzes) tirgū to nav iespējams realizēt praktiski un metodiski, jo piegādātājiem būtu jāiegūst detalizēta informācija no PSO, kas ir pretrunā decentralizācijas noteikumiem.


ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts

Eiropas statistika par dabasgāzes un elektroenerģijas cenām un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2008/92/EK par Kopienas procedūru, lai veicinātu atklātību attiecībā uz gāzes un elektrības cenām, kas noteiktas tiešajiem lietotājiem rūpniecībā, atcelšana

Atsauces

COM(2015)0496 – C8-0357/2015 – 2015/0239(COD)

Datums, kad to iesniedza EP

15.10.2015

 

 

 

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

ITRE

26.11.2015

 

 

 

Referenti

       Iecelšanas datums

Barbara Kappel

3.12.2015

 

 

 

Izskatīšana komitejā

7.4.2016

 

 

 

Pieņemšanas datums

24.5.2016

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

41

6

3

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Nicolas Bay, Bendt Bendtsen, Xabier Benito Ziluaga, David Borrelli, Jerzy Buzek, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Fredrick Federley, Ashley Fox, Roger Helmer, Hans-Olaf Henkel, Kaja Kallas, Barbara Kappel, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Jaromír Kohlíček, Janusz Lewandowski, Paloma López Bermejo, Ernest Maragall, Nadine Morano, Morten Helveg Petersen, Carolina Punset, Michel Reimon, Herbert Reul, Paul Rübig, Algirdas Saudargas, Jean-Luc Schaffhauser, Antonio Tajani, Dario Tamburrano, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Vladimir Urutchev, Adina-Ioana Vălean, Henna Virkkunen, Martina Werner, Lieve Wierinck, Hermann Winkler, Anna Záborská, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Amjad Bashir, Benedek Jávor, Werner Langen, Piernicola Pedicini, Markus Pieper, Laurenţiu Rebega, Massimiliano Salini, Indrek Tarand, Pavel Telička, Anneleen Van Bossuyt

Iesniegšanas datums

26.5.2016

Juridisks paziņojums - Privātuma politika