VERSLAG over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende Europese statistieken over de prijzen van aardgas en elektriciteit en houdende intrekking van Richtlijn 2008/92/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende een communautaire procedure inzake de doorzichtigheid van de prijzen van gas en elektriciteit voor industriële eindverbruikers

26.5.2016 - (COM(2015)0496 – C8-0357/2015 – 2015/0239(COD)) - ***I

Commissie industrie, onderzoek en energie
Rapporteur: Barbara Kappel


Procedure : 2015/0239(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus :  
A8-0184/2016
Ingediende teksten :
A8-0184/2016
Debatten :
Aangenomen teksten :

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende Europese statistieken over de prijzen van aardgas en elektriciteit en houdende intrekking van Richtlijn 2008/92/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende een communautaire procedure inzake de doorzichtigheid van de prijzen van gas en elektriciteit voor industriële eindverbruikers

(COM(2015)0496 – C8-0357/2015 – 2015/0239(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

–  gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2015)0496),

–  gezien artikel 294, lid 2, en artikel 338, lid 1, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C8-0357/2015),

–  gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien artikel 59 van zijn Reglement,

–  gezien het verslag van de Commissie industrie, onderzoek en energie (A8-0184/2016),

1.  stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast;

2.  verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende wijzigingen in haar voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen;

3.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

Amendement    1

Voorstel voor een verordening

Overweging 20

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(20)  Om de hoge kwaliteit van de door de lidstaten verstrekte gegevens te kunnen behouden, moet de bevoegdheid om handelingen vast te stellen overeenkomstig artikel 290 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie aan de Commissie worden overgedragen met het oog op de aanpassing van de drempelwaarden die van toepassing kunnen zijn op de aardgasmarkt. Het is van bijzonder belang dat de Commissie bij haar voorbereidende werkzaamheden tot passende raadpleging overgaat, onder meer op deskundigenniveau. De Commissie moet bij de voorbereiding en opstelling van de gedelegeerde handelingen ervoor zorgen dat de desbetreffende documenten tijdig en op gepaste wijze gelijktijdig worden toegezonden aan het Europees Parlement en aan de Raad.

Schrappen

Amendement    2

Voorstel voor een verordening

Artikel 4 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(1) De lidstaten zien erop toe dat het systeem voor het verzamelen en bundelen van de gegevens representatief is.

1. De lidstaten zien erop toe dat het bestaande systeem voor het verzamelen en bundelen van de gegevens alomvattende en vergelijkbare gegevens van hoge kwaliteit over de prijzen van aardgas en elektriciteit oplevert.

Amendement    3

Voorstel voor een verordening

Artikel 4 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(3) De Commissie is bevoegd om in overeenstemming met artikel 10, rekening houdend met economische en technische ontwikkelingen, gedelegeerde handelingen vast te stellen met betrekking tot de aanpassing van de drempelwaarde.

Schrappen

Motivering

Een gedelegeerde handeling komt hier niet in aanmerking, aangezien met een dergelijk instrument alleen "handeling van algemene strekking, niet zijnde een wetgevingshandeling" kunnen worden vastgesteld – een concrete wijziging van de tekst van de verordening door een gedelegeerde handeling is bijgevolg niet toegestaan.

Amendement    4

Voorstel voor een verordening

Artikel 7 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(5) Als de Commissie (Eurostat) vaststelt dat de verstrekte gegevens statistisch significante anomalieën of incoherenties bevatten, kan zij de nationale autoriteiten verzoeken de gegevens op geëigende wijze op te splitsen en aan te geven op welke berekenings- en evaluatiemethoden de gegevens gebaseerd zijn, zodat zij de gegevens kan beoordelen en, indien nodig, de betrokken lidstaat kan verzoeken de gegevens of informatie die niet juist wordt geacht, te corrigeren en opnieuw in te dienen.

(5) Als de Commissie (Eurostat) vaststelt dat de verstrekte gegevens statistisch significante anomalieën of incoherenties bevatten, kan zij de nationale autoriteiten verzoeken de gegevens op geëigende wijze op te splitsen en aan te geven op welke berekenings- en evaluatiemethoden de gegevens gebaseerd zijn, zodat zij de gegevens kan beoordelen en, indien nodig, de betrokken lidstaat kan verzoeken de gegevens of informatie die niet juist wordt geacht, te corrigeren of te wijzigen en vervolgens opnieuw in te dienen.

Amendement     5

Voorstel voor een verordening

Artikel 8

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De Commissie (Eurostat) verspreidt de statistieken over de aardgas- en elektriciteitsprijzen uiterlijk vijf maanden na het einde van de referentieperiode.

De Commissie (Eurostat) verspreidt de statistieken over de aardgas- en elektriciteitsprijzen uiterlijk drie maanden na het einde van de referentieperiode.

Amendement     6

Voorstel voor een verordening

Artikel 10

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Artikel 10

Schrappen

Uitoefening van de bevoegdheidsdelegatie

 

(1) De bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend onder de in dit artikel neergelegde voorwaarden.

 

(2) De in artikel 4, lid 3, bedoelde bevoegdheidsdelegatie wordt aan de Commissie toegekend voor onbepaalde tijd met ingang van [xx-xx-xxxx].

 

(3) Het Europees Parlement of de Raad kan de in artikel 4, lid 3, bedoelde bevoegdheidsdelegatie te allen tijde intrekken. Het besluit tot intrekking beëindigt de delegatie van de in dat besluit genoemde bevoegdheid. Het wordt van kracht op de dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie of op een daarin genoemde latere datum. Het laat de geldigheid van de reeds van kracht zijnde gedelegeerde handelingen onverlet.

 

(4) Zodra de Commissie een gedelegeerde handeling heeft vastgesteld, doet zij daarvan gelijktijdig kennisgeving aan het Europees Parlement en de Raad.

 

(5) Een overeenkomstig artikel 4, lid 3, vastgestelde gedelegeerde handeling treedt alleen in werking indien het Europees Parlement noch de Raad daartegen binnen een termijn van twee maanden na de kennisgeving van de handeling aan het Europees Parlement of de Raad bezwaar heeft gemaakt, of indien zowel het Europees Parlement als de Raad voor het verstrijken van die termijn de Commissie hebben medegedeeld dat zij daartegen geen bezwaar zullen maken. Die termijn wordt op initiatief van het Europees Parlement of de Raad met twee maanden verlengd.

 

TOELICHTING

Sinds de jaren zeventig verzamelt de Europese Commissie gegevens over de prijzen van aardgas en elektriciteit. In 1990 heeft de Raad de richtlijn aangenomen waarbij een procedure werd vastgesteld om de transparantie van de prijzen van gas en elektriciteit voor industriële eindverbruikers – maar nog niet voor huishoudelijke afnemers – te vergroten. Eurostat is belast met de verzameling en bekendmaking van deze gegevens.

De methode werd in 2007 aangepast om rekening te houden met de geliberaliseerde energiemarkten. Ondertussen zijn de gegevens inzake aardgas- en elektriciteitsprijzen voor huishoudelijke eindverbruikers op vrijwillige basis verzameld – met een respons van 100 %.

Deze verordening heeft ten doel om van verzameling op vrijwillige basis over te stappen op verplichte verzameling, teneinde bepaalde problemen bij de gegevensverzameling te vermijden waarvan een aantal lidstaten melding heeft gemaakt. Deze stap is noodzakelijk om te voorkomen dat de kwaliteit van het prijsonderzoek voor elektriciteit en aardgas voor de huishoudelijke sector aanzienlijk achteruitgaat en om ook in de toekomst te garanderen dat een groot deel van de markt in kaart wordt gebracht en de prijsgegevens van hoge kwaliteit zijn.

De vergaring van prijsgegevens mag niet tot grotere administratieve lasten voor de rapporterende instanties leiden en de prijsgegevens zullen net als voorheen door de bevoegde nationale instanties worden vergaard. Dit verslag is erop gericht de doelen te verduidelijken, bepaalde bepalingen te vereenvoudigen voor de rapporterende instanties en de ondernemingen die de gegevens moeten verstrekken, alsook misverstanden te voorkomen die – in het ergste geval – tot de onvergelijkbaarheid van gegevens zouden kunnen leiden. Daarom moet een component worden toegevoegd die belangrijke, tot dusver ontbrekende deelcomponenten omvat, zoals accijnzen. Bovendien moet een definitie van "kosten" worden gegeven om de bestaande situatie aan te pakken waarin het mogelijk is om de kostengrondslag van netwerk naar energie te verschuiven en omgekeerd. De rapporteur stelt tevens voor de uitsplitsing van de kosten te wijzigen om ervoor te zorgen dat deze de prijsstructuur naar behoren weergeeft.

Daarnaast wordt in dit verslag een aantal andere belangrijke punten aangekaart: ten eerste wordt in het voorstel van de Commissie niet gespecificeerd welke instantie verantwoordelijk is voor de uitwerking van de uitsplitsing, een taak die niet door de leveranciers kan worden vervuld. De nationale regelgevende autoriteit of overheid moet met een voorstel voor een uitsplitsingsmethodologie komen en de vereiste informatie te verstrekken om de uitsplitsing te kunnen toepassen, waarbij de belanghebbenden vooraf moeten worden geraadpleegd en de uitsplitsing ter controle aan Eurostat moet worden voorgelegd om te waarborgen dat de prijzen tussen de lidstaten vergelijkbaar zijn.

Ten tweede wordt het voor grote niet-huishoudelijke verbruikers verplicht om prijsgegevens te rapporteren. De bestaande statistieken zijn gebaseerd op de gegevens van facturen uit databanken van leveranciers. In dit verband moet de vertrouwelijkheid van gevoelige gegevens van afnemers en leveranciers worden gewaarborgd, zodat factuurprijzen alleen bekend mogen worden gemaakt op voorwaarde dat een bepaalde verbruikscategorie een minimumaantal afnemers omvat.

Tot slot moet worden verduidelijkt dat het globale gemiddelde aandeel van transmissie- en distributiekosten alleen kan worden uitgesplitst op het overkoepelende niveau van huishoudelijke en niet-huishoudelijke afnemers. De componenten van netwerktarieven kunnen alleen globaal worden aangegeven voor de sectoren "huishoudelijke afnemers" en "niet-huishoudelijke afnemers", maar niet voor afzonderlijke verbruikscategorieën. In een gesplitste elektriciteitsmarkt (en overigens ook in een aardgasmarkt) is dit praktisch en methodisch gezien onmogelijk, omdat de leveranciers daarvoor gedetailleerde informatie van de distributienetbeheerders zouden moeten opvragen, wat niet strookt met de regels inzake ontvlechting.

PROCEDURE VAN DE TEN PRINCIPALE BEVOEGDE COMMISSIE

Titel

Europese statistieken over de prijzen van aardgas en elektriciteit en tot intrekking van Richtlijn 2008/92/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende een communautaire procedure inzake de doorzichtigheid van de prijzen van gas en elektriciteit voor industriële eindverbruikers

Document- en procedurenummers

COM(2015)0496 – C8-0357/2015 – 2015/0239(COD)

Datum indiening bij EP

15.10.2015

 

 

 

Commissie ten principale

       Datum bekendmaking

ITRE

26.11.2015

 

 

 

Rapporteurs

       Datum benoeming

Barbara Kappel

3.12.2015

 

 

 

Behandeling in de commissie

7.4.2016

 

 

 

Datum goedkeuring

24.5.2016

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

41

6

3

Bij de eindstemming aanwezige leden

Nicolas Bay, Bendt Bendtsen, Xabier Benito Ziluaga, David Borrelli, Jerzy Buzek, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Fredrick Federley, Ashley Fox, Roger Helmer, Hans-Olaf Henkel, Kaja Kallas, Barbara Kappel, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Jaromír Kohlíček, Janusz Lewandowski, Paloma López Bermejo, Ernest Maragall, Nadine Morano, Morten Helveg Petersen, Carolina Punset, Michel Reimon, Herbert Reul, Paul Rübig, Algirdas Saudargas, Jean-Luc Schaffhauser, Antonio Tajani, Dario Tamburrano, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Vladimir Urutchev, Adina-Ioana Vălean, Henna Virkkunen, Martina Werner, Lieve Wierinck, Hermann Winkler, Anna Záborská, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervangers

Amjad Bashir, Benedek Jávor, Werner Langen, Piernicola Pedicini, Markus Pieper, Laurenţiu Rebega, Massimiliano Salini, Indrek Tarand, Pavel Telička, Anneleen Van Bossuyt

Datum indiening

26.5.2016