SPRAWOZDANIE w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie europejskiej statystyki dotyczącej cen gazu ziemnego i energii elektrycznej oraz uchylającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/92/WE dotyczącą wspólnotowej procedury w celu poprawy przejrzystości cen gazu i energii elektrycznej dla końcowych odbiorców przemysłowych

  26.5.2016 - (COM(2015)0496 – C8-0357/2015 – 2015/0239(COD)) - ***I

  Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii
  Sprawozdawczyni: Barbara Kappel


  Procedura : 2015/0239(COD)
  Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
  Dokument w ramach procedury :  
  A8-0184/2016
  Teksty złożone :
  A8-0184/2016
  Debaty :
  Teksty przyjęte :

  PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

  w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie europejskiej statystyki dotyczącej cen gazu ziemnego i energii elektrycznej oraz uchylającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/92/WE dotyczącą wspólnotowej procedury w celu poprawy przejrzystości cen gazu i energii elektrycznej dla końcowych odbiorców przemysłowych

  (COM(2015)0496 – C8-0357/2015 – 2015/0239(COD))

  (Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

  Parlament Europejski,

  –  uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2015)0496),

  –  uwzględniając art. 294 ust. 2 i art. 338 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C8-0357/2015),

  –  uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

  –  uwzględniając art. 59 Regulaminu,

  –  uwzględniając sprawozdanie Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (A8-0184/2016),

  1.  przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

  2.  zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzenie znaczących zmian do swojego wniosku lub zastąpienie go innym tekstem;

  3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji oraz parlamentom narodowym.

  Poprawka    1

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Motyw 20

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  (20)  W celu zachowania wysokiej jakości danych przekazywanych przez państwa członkowskie należy przekazać Komisji uprawnienia do przyjęcia aktów zgodnie z art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, aby dostosować progi, które mogą mieć zastosowanie do rynku gazu ziemnego. Szczególnie ważne jest, aby w czasie prac przygotowawczych Komisja prowadziła stosowne konsultacje, w tym na poziomie ekspertów. Przygotowując i opracowując akty delegowane, Komisja powinna zapewnić jednoczesne, terminowe i odpowiednie przekazywanie stosownych dokumentów Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

  skreśla się

  Poprawka    2

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 4 – ustęp 1

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  1. Państwa członkowskie zapewniają, aby system gromadzenia i zestawiania danych był reprezentatywny.

  1. Państwa członkowskie dbają o to, by będący w zastosowaniu system gromadzenia i zestawiania danych dostarczał kompleksowych i porównywalnych danych wysokiej jakości obrazujących ceny gazu ziemnego i energii elektrycznej.

  Poprawka    3

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 4 – ustęp 3

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  3. Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z art. 10, biorąc pod uwagę tendencje ekonomiczne i techniczne, w zakresie dostosowania tego progu.

  skreśla się

  Uzasadnienie

  Akty delegowane nie mają tu zastosowania, gdyż są właściwe tylko wówczas, gdy akt jest „aktem o charakterze nieustawodawczym o zasięgu ogólnym”, zaś konkretna zmiana tekstu rozporządzenia aktem delegowanym nie jest dozwolona.

  Poprawka    4

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 7 – ustęp 5

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  5. Jeśli Komisja (Eurostat) wykryje statystycznie istotne anomalie lub niespójności w przekazanych danych, może zwrócić się do organów krajowych o odpowiedni podział danych oraz o metody obliczania lub oceny, na których opierają się przedstawione dane w celu oceny danych. O ile zajdzie taka potrzeba, Komisja może zwrócić się do danego państwa członkowskiego o korektę i ponowne przedstawienie informacji, które uznaje się za niedokładne.

  5. Jeśli Komisja (Eurostat) wykryje statystycznie istotne anomalie lub niespójności w przekazanych danych, może zwrócić się do organów krajowych o odpowiedni podział danych oraz o metody obliczania lub oceny, na których opierają się przedstawione dane w celu oceny danych. O ile zajdzie taka potrzeba, Komisja może zwrócić się do danego państwa członkowskiego o korektę lub zmianę, a następnie o ponowne przedstawienie informacji, które zostały uznane za niedokładne.

  Poprawka     5

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 8

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  Komisja (Eurostat) upowszechnia statystyki dotyczące cen gazu ziemnego i energii elektrycznej nie później niż pięć miesięcy po zakończeniu każdego okresu odniesienia.

  Komisja (Eurostat) upowszechnia statystyki dotyczące cen gazu ziemnego i energii elektrycznej nie później niż trzy miesiące po zakończeniu każdego okresu odniesienia.

  Poprawka     6

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 10

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  Artykuł 10

  skreśla się

  Wykonywanie przekazanych uprawnień

   

  1. Powierzenie Komisji uprawnień do przyjęcia aktów delegowanych podlega warunkom określonym w niniejszym artykule.

   

  2. Przekazanie uprawnień, o którym mowa w art. 4 ust. 3, obowiązuje przez czas nieokreślony od dnia [xx-xx-xxx] r.

   

  3. Przekazanie uprawnień, o którym mowa w art. 4 ust. 3, może zostać w dowolnym momencie odwołane przez Parlament Europejski lub przez Radę. Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie określonych w niej uprawnień. Decyzja o odwołaniu staje się skuteczna od następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub w określonym w tej decyzji późniejszym terminie. Nie wpływa ona na ważność jakichkolwiek już obowiązujących aktów delegowanych.

   

  4. Niezwłocznie po przyjęciu aktu delegowanego Komisja przekazuje go równocześnie Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

   

  5. Akt delegowany przyjęty na podstawie art. 4 ust. 3 wchodzi w życie tylko wówczas, gdy Parlament Europejski ani Rada nie wyraziły sprzeciwu w terminie dwóch miesięcy od przekazania tego aktu Parlamentowi Europejskiemu i Radzie bądź gdy przed upływem tego terminu zarówno Parlament Europejski, jak i Rada poinformowały Komisję, że nie wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o dwa miesiące z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady.

   

  UZASADNIENIE

  Od lat 70-tych ubiegłego wieku Komisja Europejska gromadzi dane dotyczące cen gazu ziemnego i energii elektrycznej. W 1990 r. Rada przyjęła dyrektywę, aby poprawić przejrzystość cen gazu i energii elektrycznej dla końcowych odbiorców przemysłowych, ale nie dla gospodarstw domowych. Odpowiedzialność za gromadzenie i publikowanie danych spoczywa na Eurostacie.

  Metodologia została zmieniona w 2007 r., aby uwzględnić zliberalizowane rynki energii. W międzyczasie dane o cenach gazu ziemnego i energii elektrycznej dla odbiorców końcowych będących gospodarstwami domowymi były gromadzone dobrowolnie – wskaźnik odpowiedzi wynosił 100%.

  Celem rozporządzenia jest przekształcenie tych dobrowolnych działań w obowiązkowe, tak by uniknąć problemów z gromadzeniem danych, o jakich donosiło szereg państw członkowskich. Krok ten jest niezbędny, aby jakość badania danych o cenach energii elektrycznej i gazu ziemnego dla sektora gospodarstw domowych znacznie się nie pogorszyła oraz aby utrzymać szeroki zakres pokrycia rynku i wysoką jakość danych.

  Zbieranie danych dotyczących cen ma nie powodować dodatkowych obciążeń dla organów przekazujących dane, a dane dotyczące cen będą nadal zbierane przez właściwe organy krajowe. Celem niniejszego sprawozdania jest wyjaśnienie celów, uproszczenie określonych przepisów dla organów przekazujących dane i przedsiębiorstw, które muszą podawać dane, a także zapobieżenie nieporozumieniom, które, w najgorszym przypadku, prowadziłyby do powstawania nieporównywalnych zbiorów danych. W związku z tym ważne jest dodanie składnika obejmującego ważne składniki podrzędne, które zostały pominięte, takie jak akcyza. Ponadto niezbędne jest zdefiniowanie „opłaty”, aby zaradzić obecnej sytuacji, w której możliwe jest przenoszenie opłat z sieci na energię i odwrotnie. Sprawozdawca proponuje także zmiany w podziale, tak by właściwie odzwierciedlał on strukturę cen.

  Inne ważne kwestie poruszone w sprawozdaniu to:

  Po pierwsze, we wniosku Komisji nie sprecyzowano, kto jest odpowiedzialny za dokonanie podziału ceny, a jest to zadanie, którego nie mogą wypełniać dostawcy. To krajowy organ regulacyjny lub rząd powinien proponować metodologię podziału kosztów oraz zapewniać informacje niezbędne do wdrożenia tego podziału, z zastrzeżeniem uprzedniego przeprowadzenia konsultacji z zainteresowanymi stronami i kontroli przez Eurostat z myślą o zagwarantowaniu porównywalności cen między państwami.

  Po drugie, obowiązkowa staje się sprawozdawczość nt. cen od dużych odbiorców niebędących gospodarstwami domowymi. Obecne statystyki są oparte na wglądzie w faktury zgromadzone w bazach danych dostawców. W tym kontekście ważna jest ochrona szczególnie chronionych danych odbiorców i dostawców, dlatego też ceny z faktur nie powinny być publikowane, jeśli w danym zakresie zużycia nie ma minimalnej liczby klientów.

  Wreszcie, trzeba wyjaśnić, że ogólny średni udział kosztów przesyłu i dystrybucji można rozróżnić tylko na ogólnym poziomie gospodarstw domowych i innych podmiotów. Wskazanie składników opłat sieciowych jest możliwe tylko ogólnie dla sektora odbiorców będących gospodarstwami domowymi i dla sektora odbiorców niebędących gospodarstwami domowymi, ale nie dla poszczególnych zakresów zużycia. Z praktycznego i metodologicznego punktu widzenia niemożliwe jest dokonanie tego na rozdzielonym rynku energii elektrycznej (a de facto także i gazu), gdyż dostawcy musieliby otrzymywać szczegółowe informacje od operatorów systemu dystrybucyjnego, co jest sprzeczne z zasadami rozdzielenia elementów działalności.

  PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

  Tytuł

  Europejska statystyka dotycząca cen gazu ziemnego i energii elektrycznej oraz uchylenie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/92/WE dotyczącej wspólnotowej procedury w celu poprawy przejrzystości cen gazu i energii elektrycznej dla końcowych odbiorców przemysłowych

  Odsyłacze

  COM(2015)0496 – C8-0357/2015 – 2015/0239(COD)

  Data przedstawienia w PE

  15.10.2015

   

   

   

  Komisja przedmiotowo właściwa

         Data ogłoszenia na posiedzeniu

  ITRE

  26.11.2015

   

   

   

  Sprawozdawcy

         Data powołania

  Barbara Kappel

  3.12.2015

   

   

   

  Rozpatrzenie w komisji

  7.4.2016

   

   

   

  Data przyjęcia

  24.5.2016

   

   

   

  Wynik głosowania końcowego

  +:

  –:

  0:

  41

  6

  3

  Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

  Nicolas Bay, Bendt Bendtsen, Xabier Benito Ziluaga, David Borrelli, Jerzy Buzek, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Fredrick Federley, Ashley Fox, Roger Helmer, Hans-Olaf Henkel, Kaja Kallas, Barbara Kappel, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Jaromír Kohlíček, Janusz Lewandowski, Paloma López Bermejo, Ernest Maragall, Nadine Morano, Morten Helveg Petersen, Carolina Punset, Michel Reimon, Herbert Reul, Paul Rübig, Algirdas Saudargas, Jean-Luc Schaffhauser, Antonio Tajani, Dario Tamburrano, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Vladimir Urutchev, Adina-Ioana Vălean, Henna Virkkunen, Martina Werner, Lieve Wierinck, Hermann Winkler, Anna Záborská, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

  Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

  Amjad Bashir, Benedek Jávor, Werner Langen, Piernicola Pedicini, Markus Pieper, Laurenţiu Rebega, Massimiliano Salini, Indrek Tarand, Pavel Telička, Anneleen Van Bossuyt

  Data złożenia

  26.5.2016