Procedură : 2015/0239(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0184/2016

Texte depuse :

A8-0184/2016

Dezbateri :

Voturi :

PV 13/09/2016 - 4.13
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2016)0332

RAPORT     ***I
PDF 688kWORD 277k
26.5.2016
PE 578.472v02-00 A8-0184/2016

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile europene referitoare la prețurile la gaze naturale și energie electrică și de abrogare a Directivei 2008/92/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind o procedură comunitară de ameliorare a transparenței prețurilor la gaz și energie electrică aplicate utilizatorilor finali din industrie

(COM(2015)0496 – C8-0357/2015 – 2015/0239(COD))

Comisia pentru industrie, cercetare și energie

Raportoare: Barbara Kappel

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 EXPUNERE DE MOTIVE
 PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE ÎN FOND

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile europene referitoare la prețurile la gaze naturale și energie electrică și de abrogare a Directivei 2008/92/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind o procedură comunitară de ameliorare a transparenței prețurilor la gaz și energie electrică aplicate utilizatorilor finali din industrie

(COM(2015)0496 – C8-0357/2015 – 2015/0239(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2015)0496),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 338 alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie Parlamentului (C8-0357/2015),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru industrie, cercetare și energie (A8-0184/2016),

1.  adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial propunerea sau să o înlocuiască cu un alt text;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Amendamentul    1

Propunere de regulament

Considerentul 20

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(20)  Pentru a menține calitatea înaltă a datelor transmise de statele membre, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ar trebui să fie delegată Comisiei, cu scopul de a ajusta pragurile care se pot aplica pentru piața gazelor naturale. Este deosebit de important ca, în cursul lucrărilor sale de pregătire, Comisia să realizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți. Atunci când pregătește și elaborează acte delegate, Comisia ar trebui să asigure transmiterea simultană, la timp și în mod adecvat a documentelor relevante către Parlamentul European și Consiliu.

eliminat

Amendamentul    2

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Statele membre se asigură că sistemul de colectare și compilare a datelor este reprezentativ.

1. Statele membre se asigură că sistemul de colectare și compilare a datelor existent furnizează date de înaltă calitate, ușor de înțeles și comparabile privind prețurile la gaze naturale și energie electrică.

Amendamentul    3

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 10, ținând cont de tendințele economice și tehnologice, privind ajustarea pragului.

eliminat

Justificare

Actele delegate nu pot fi folosite în acest caz, deoarece folosirea acestora este oportună numai dacă actul reprezintă un „act nelegislativ cu domeniu de aplicare general”, nefiind însă permisă nicio schimbare concretă a textului regulamentului printr-un act delegat.

Amendamentul    4

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5) În cazul în care Comisia (Eurostat) identifică anomalii sau neconcordanțe semnificative din punct de vedere statistic în datele furnizate, ea poate solicita din partea autorităților naționale o defalcare corespunzătoare a datelor, precum și metodele de calcul sau de evaluare pe care se bazează datele furnizate, pentru a evalua datele și, dacă este necesar, solicită ca orice date sau informații considerate a fi inexacte să fie modificate și retransmise de către statul membru în cauză.

(5) În cazul în care Comisia (Eurostat) identifică anomalii sau neconcordanțe semnificative din punct de vedere statistic în datele furnizate, ea poate solicita din partea autorităților naționale o defalcare corespunzătoare a datelor, precum și metodele de calcul sau de evaluare pe care se bazează datele furnizate, pentru a evalua datele și, dacă este necesar, solicită ca orice date sau informații considerate a fi inexacte să fie corectate sau modificate și retransmise apoi de către statul membru în cauză.

Amendamentul     5

Propunere de regulament

Articolul 8

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Comisia (Eurostat) difuzează statisticile privind prețurile gazelor naturale și energiei electrice, în termen de cel mult cinci luni de la sfârșitul fiecărei perioade de referință.

Comisia (Eurostat) difuzează statisticile privind prețurile gazelor naturale și energiei electrice, în termen de cel mult trei luni de la sfârșitul fiecărei perioade de referință.

Amendamentul     6

Propunere de regulament

Articolul 10

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 10

eliminat

Exercitarea delegării de competențe

 

(1) Competența de a adopta acte delegate este conferită Comisiei în condițiile prevăzute în prezentul articol.

 

(2) Delegarea de competențe menționată la articolul 4 alineatul (3) se conferă pentru o perioadă de timp nedeterminată începând cu [xx-xx-xxx].

 

(3) Delegarea de competențe menționată la articolul 4 alineatul (3) poate fi revocată în orice moment de Parlamentul European sau de Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării de competențe specificată în decizia respectivă. Decizia produce efecte din ziua care urmează datei publicării acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară menționată în decizie. Decizia nu aduce atingere validității actelor delegate care sunt deja în vigoare.

 

(4) De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan Parlamentului European și Consiliului.

 

(5) Un act delegat adoptat în temeiul articolului 4 alineatul (3) intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European, nici Consiliul nu au formulat obiecții în termen de două luni de la data notificării acestuia către Parlamentul European sau Consiliu sau în cazul în care, înaintea expirării termenului respectiv, Parlamentul European și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecții. Perioada respectivă se prelungește cu două luni, la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.

 


EXPUNERE DE MOTIVE

Începând cu anii '70, Comisia Europeană a colectat date privind prețurile la gazele naturale și energia electrică. În 1990, Consiliul a adoptat directiva prin care definea procedura de creștere a transparenței prețurilor la gaze și energia electrică plătite de consumatorii finali industriali, dar nu și de consumatorii casnici. Responsabilitatea de a colecta și a publica datele revine Eurostat.

Metodologia a fost modificată în 2007 pentru a ține seama de piețele de energie liberalizate. Între timp, colectarea datelor privind prețurile la gazele naturale și la energia electrică plătite de consumatorii casnici finali s-a efectuat pe bază de voluntariat - cu o rată de răspuns de 100%.

Obiectivul prezentului regulament este de a transforma caracterul voluntar în caracter obligatoriu, pentru a evita problemele legate de colectare de date raportate de mai multe state membre. Este necesar acest demers pentru a nu permite calității colectării datelor privind prețurile la energie electrică și la gazele naturale pentru sectorul consumatorilor casnici să scadă în mod semnificativ și pentru a obține în continuare o acoperire largă de piață și o calitate ridicată a datelor privind prețurile.

Colectarea datelor privind prețurile nu ar trebui să creeze o sarcină suplimentară pentru autoritățile de raportare, acestea urmând să fie colectate de autoritățile naționale competente. Acest raport dorește să clarifice obiectivele, să simplifice anumite prevederi pentru autoritățile de raportare și societățile care trebuie să furnizeze datele și să evite crearea unor neînțelegeri, care - în cel mai rău caz - ar duce la obținerea unor seturi de date ce nu pot fi comparate. Prin urmare, este important să se adauge o componentă care să includă o serie de subcomponente importante care au fost omise, de exemplu accizele. De asemenea, este nevoie de o definiție a cuvântului „taxă” pentru a corecta situația actuală în care se pot transfera taxe de la rețele la energie și invers. Raportoarea propune, de asemenea, o serie de modificări privind defalcarea pentru ca aceasta să reflecte în mod corespunzător structura prețurilor.

Punctele suplimentare importante abordate în raport sunt următoarele: În primul rând, propunerea Comisiei nu menționează cine este responsabil de realizarea defalcării prețurilor, o sarcină care nu poate fi îndeplinită de furnizori. Ar trebui ca autoritatea națională de reglementare sau guvernul să propună o metodologie de defalcare a costurilor și să furnizeze informațiile necesare pentru realizarea defalcării, cu condiția ca acestea să consulte în prealabil părțile interesate, iar aceste date să fie verificate de Eurostat, pentru ca prețurile să poată fi comparate între țări.

În al doilea rând, raportarea informațiilor privind prețurile provenite de la consumatorii industriali devine obligatorie. Statisticile actuale au la bază verificarea facturilor din bazele de date ale furnizorilor. În acest sens, este important să se protejeze caracterul confidențial al informațiilor sensibile privind consumatorii și furnizorii, motiv pentru care prețurile de facturare ar trebui publicate numai în cazul în care într-o anumită tranșă de consum există un număr minim de clienți.

În ultimul rând, trebuie clarificat faptul că se poate face o medie la nivel general a costurilor de transport și distribuție numai la nivelul tuturor consumatorilor casnici și al consumatorilor industriali. Componentele taxelor de rețea pot fi indicate numai la nivel general pentru toți consumatorii „casnici” și cei „industriali”, dar nu și pentru o singură tranșă de consum. Acest lucru este, practic și metodic, imposibil de realizat pe o piață a energiei electrice disociată (situație valabilă, de fapt, și în cazul gazelor naturale), deoarece furnizorii ar fi obligați să obțină informații detaliate de la operatorii de rețele de distribuție, ceea ce contravine normelor de disociere.


PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE ÎN FOND

Titlu

Statisticile europene referitoare la prețurile la gaze naturale și energie electrică și de abrogare a Directivei 2008/92/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind o procedură comunitară de ameliorare a transparenței prețurilor la gaz și energie electrică aplicate utilizatorilor finali din industrie

Referințe

COM(2015)0496 – C8-0357/2015 – 2015/0239(COD)

Data prezentării la PE

15.10.2015

 

 

 

Comisie competentă în fond

Data anunțului în plen

ITRE

26.11.2015

 

 

 

Raportori

Data numirii

Barbara Kappel

3.12.2015

 

 

 

Examinare în comisie

7.4.2016

 

 

 

Data adoptării

24.5.2016

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

41

6

3

Membri titulari prezenți la votul final

Nicolas Bay, Bendt Bendtsen, Xabier Benito Ziluaga, David Borrelli, Jerzy Buzek, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Fredrick Federley, Ashley Fox, Roger Helmer, Hans-Olaf Henkel, Kaja Kallas, Barbara Kappel, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Jaromír Kohlíček, Janusz Lewandowski, Paloma López Bermejo, Ernest Maragall, Nadine Morano, Morten Helveg Petersen, Carolina Punset, Michel Reimon, Herbert Reul, Paul Rübig, Algirdas Saudargas, Jean-Luc Schaffhauser, Antonio Tajani, Dario Tamburrano, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Vladimir Urutchev, Adina-Ioana Vălean, Henna Virkkunen, Martina Werner, Lieve Wierinck, Hermann Winkler, Anna Záborská, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

Membri supleanți prezenți la votul final

Amjad Bashir, Benedek Jávor, Werner Langen, Piernicola Pedicini, Markus Pieper, Laurenţiu Rebega, Massimiliano Salini, Indrek Tarand, Pavel Telička, Anneleen Van Bossuyt

Data depunerii

26.5.2016

Aviz juridic - Politica de confidențialitate