SPRÁVA o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o európskej štatistike cien zemného plynu a elektriny a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/92/ES o postupe Spoločenstva na zlepšenie transparentnosti cien plynu a elektrickej energie účtovaných priemyselným koncovým odberateľom

26.5.2016 - (COM(2015)0496 – C8-0357/2015 – 2015/0239(COD)) - ***I

Výbor pre priemysel, výskum a energetiku
Spravodajkyňa: Barbara Kappel


Postup : 2015/0239(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
A8-0184/2016
Predkladané texty :
A8-0184/2016
Rozpravy :
Prijaté texty :

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o európskej štatistike cien zemného plynu a elektriny a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/92/ES o postupe Spoločenstva na zlepšenie transparentnosti cien plynu a elektrickej energie účtovaných priemyselným koncovým odberateľom

(COM(2015)0496 – C8-0357/2015 – 2015/0239(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2015)0496),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 338 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C8-0357/2015),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre priemysel, výskum a energetiku (A8-0184/2016),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh alebo ho nahradiť iným textom;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 20

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(20)  Aby boli údaje poskytované členskými štátmi kvalitné aj v budúcnosti, právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie by sa mala delegovať na Komisiu s cieľom upraviť prahové hodnoty, ktoré sa môžu uplatňovať na trhu so zemným plynom. Je osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila príslušné konzultácie, a to aj na úrovni expertov. Pri príprave a vypracúvaní delegovaných aktov by Komisia mala zabezpečiť, aby sa príslušné dokumenty súbežne, načas a vhodným spôsobom postúpili Európskemu parlamentu a Rade.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(1) Členské štáty zabezpečujú, aby bol systém zberu a zostavovania údajov reprezentatívny.

1. Členské štáty zabezpečujú, aby existujúci systém zberu a zostavovania údajov zabezpečoval mimoriadne kvalitné zrozumiteľné a porovnateľné údaje, ktoré znázorňujú ceny zemného plynu a elektrickej energie.

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(3) Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 10 a so zohľadnením hospodárskych a technických trendov prijímať delegované akty týkajúce sa úpravy prahovej hodnoty.

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Delegované akty sa v tomto prípade neuplatňujú, pretože sú primerané len vtedy, ak akt je „nelegislatívnym aktom so všeobecnou pôsobnosťou“. Konkrétne zmeny znenia nariadenia prostredníctvom delegovaného aktu nie sú povolené.

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(5) Ak Komisia (Eurostat) zistí štatisticky významné anomálie alebo nedôslednosti v poskytnutých údajoch, môže si od vnútroštátnych orgánov vyžiadať vhodné členenie údajov, ako metódy výpočtu alebo hodnotenia, na ktorých sa zakladajú poskytnuté údaje, aby mohla údaje vyhodnotiť, a v prípade potreby požadovať, aby príslušný členský štát všetky údaje alebo informácie, ktoré sa považujú za nepresné, zmenil a znovu zaslal.

(5) Ak Komisia (Eurostat) zistí štatisticky významné anomálie alebo nedôslednosti v poskytnutých údajoch, môže si od vnútroštátnych orgánov vyžiadať vhodné členenie údajov, ako metódy výpočtu alebo hodnotenia, na ktorých sa zakladajú poskytnuté údaje, aby mohla údaje vyhodnotiť, a v prípade potreby požadovať, aby príslušný členský štát všetky údaje alebo informácie, ktoré sa považujú za nepresné, opravil alebo zmenil a následne znovu zaslal.

Pozmeňujúci návrh     5

Návrh nariadenia

Článok 8

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Komisia (Eurostat) zverejňuje štatistiku cien zemného plynu a elektriny najneskôr do piatich mesiacov po skončení každého referenčného obdobia.

Komisia (Eurostat) zverejňuje štatistiku cien zemného plynu a elektriny najneskôr do troch mesiacov po skončení každého referenčného obdobia.

Pozmeňujúci návrh     6

Návrh nariadenia

Článok 10

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Článok 10

vypúšťa sa

Výkon delegovania právomocí

 

(1) Komisii sa udeľuje právomoc prijímať delegované akty za podmienok stanovených v tomto článku.

 

(2) Právomoci uvedené v článku 4 ods. 3 sa delegujú na neurčité obdobie od [xx-xx-xxx].

 

(3) Delegovanie právomocí uvedených v článku 4 ods. 3 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.

 

(4) Komisia oznamuje delegovaný akt hneď po prijatí súčasne Európskemu parlamentu a Rade.

 

(5) Delegovaný akt prijatý podľa článku 4 ods. 3 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament ani Rada voči nemu nevzniesli námietku do dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu alebo Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.

 

DÔVODOVÁ SPRÁVA

Od 70. rokov 20. storočia Európska komisia zbiera údaje o cenách zemného plynu a elektriny. V roku 1990 Rada prijala smernicu s cieľom vymedziť postup na zlepšenie transparentnosti cien plynu a elektrickej energie účtovaných priemyselným koncovým odberateľom, avšak nie spotrebiteľom v domácnostiach. Zberom a zverejňovaním údajov je poverený Eurostat.

V roku 2007 bola zmenená metodika s cieľom zohľadniť liberalizované trhy s energiami. Zber údajov o cenách zemného plynu a elektriny účtovaných koncovým odberateľom – domácnostiam – sa vykonával na základe dobrovoľnosti, a to so stopercentnou účasťou.

Cieľom tohto nariadenia je zmeniť dobrovoľný zber údajov na povinný, aby sa zabránilo problémom, o ktorých informovali niektoré členské štáty. Tento krok je potrebný, aby sa výrazne nezhoršila kvalita štatistického zisťovania cien elektriny a zemného plynu v sektore domácností a aby sa údaje o cenách naďalej zabezpečovali pre čo najväčšiu časť trhu a vo vysokej kvalite.

Zber údajov o cenách nemá spôsobovať dodatočné zaťaženie orgánov podávajúcich správy a údaje o cenách budú naďalej zbierať príslušné vnútroštátne orgány. Cieľom tejto správy je objasniť ciele, zjednodušiť určité ustanovenia týkajúce sa orgánov podávajúcich správy a spoločností, ktoré sú povinné poskytovať údaje, ako aj predchádzať nedorozumeniam, ktoré by v najhoršom prípade spôsobili neporovnateľnosť súborov údajov. Preto je dôležité pridanie komponentu obsahujúceho dôležité subkomponenty, ktoré boli vynechané, napr. spotrebných daní. Okrem toho je potrebné vymedziť pojem „poplatok“ a napraviť súčasný stav, v ktorom je možné presúvať poplatky zo siete na energiu a naopak. Spravodajkyňa navrhuje aj zmeny rozčlenenia, aby primerane odzrkadľovalo cenovú štruktúru.

V správe sa riešia tieto ďalšie dôležité body: Po prvé, návrh Komisie nešpecifikuje, kto má na zodpovednosti rozčlenenie cien, čo je úloha, ktorú nemôžu plniť dodávatelia. Vnútroštátny regulačný orgán alebo vláda by mali navrhnúť metodiku rozčlenenia nákladov a poskytovať požadované informácie na jeho vykonanie, na základe predchádzajúcej konzultácie so zainteresovanými stranami a po overení Eurostatom, s cieľom zabezpečiť porovnateľnosť medzi krajinami.

Po druhé, oznamovanie informácií o cenách sa stáva pre veľkých odberateľov mimo domácnosti povinným. Súčasné štatistiky sú založené na nahliadaní do faktúr z dodávateľských databáz. V tejto súvislosti je dôležité chrániť dôvernosť citlivých informácií o spotrebiteľoch a dodávateľoch, a preto by sa fakturované ceny nemali uverejňovať, ak v určitom pásme spotreby nie je minimálny počet klientov.

Napokon treba spresniť, že celkový priemerný podiel prenosových a distribučných nákladov možno odlíšiť iba na globálnej úrovni domácností a spotrebiteľov mimo domácnosti. Zložky sieťových poplatkov sa môžu uvádzať len globálne naprieč sektorom „domácnosti“ a sektorom „spotrebitelia iní ako domácnosti“, ale nie za jednotlivé pásma spotreby. Na oddelenom trhu s elektrinou (a v tomto prípade aj s plynom) je to prakticky a metodicky nemožné, pretože dodávatelia by museli získať podrobné informácie o prevádzkovateľoch distribučných sústav, čo je v rozpore s pravidlami pre oddelenie.

POSTUP – GESTORSKÝ VÝBOR

Názov

Európska štatistika cien zemného plynu a elektriny a zrušenie smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/92/ES o postupe Spoločenstva na zlepšenie transparentnosti cien plynu a elektrickej energie účtovaných priemyselným koncovým odberateľom

Referenčné čísla

COM(2015)0496 – C7-0357/2015 – 2015/0239(COD).

Dátum predloženia v EP

15.10.2015

 

 

 

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

ITRE

26.11.2015

 

 

 

Spravodajcovia

       dátum vymenovania

Barbara Kappel

3.12.2015

 

 

 

Prerokovanie vo výbore

7.4.2016

 

 

 

Dátum prijatia

24.5.2016

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

41

6

3

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Nicolas Bay, Bendt Bendtsen, Xabier Benito Ziluaga, David Borrelli, Jerzy Buzek, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Fredrick Federley, Ashley Fox, Roger Helmer, Hans-Olaf Henkel, Kaja Kallas, Barbara Kappel, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Jaromír Kohlíček, Janusz Lewandowski, Paloma López Bermejo, Ernest Maragall, Nadine Morano, Morten Helveg Petersen, Carolina Punset, Michel Reimon, Herbert Reul, Paul Rübig, Algirdas Saudargas, Jean-Luc Schaffhauser, Antonio Tajani, Dario Tamburrano, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Vladimir Urutchev, Adina-Ioana Vălean, Henna Virkkunen, Martina Werner, Lieve Wierinck, Hermann Winkler, Anna Záborská, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Amjad Bashir, Benedek Jávor, Werner Langen, Piernicola Pedicini, Markus Pieper, Laurenţiu Rebega, Massimiliano Salini, Indrek Tarand, Pavel Telička, Anneleen Van Bossuyt

Dátum predloženia

26.5.2016