Postopek : 2015/0239(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0184/2016

Predložena besedila :

A8-0184/2016

Razprave :

Glasovanja :

PV 13/09/2016 - 4.13
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2016)0332

POROČILO     ***I
PDF 706kWORD 271k
26.5.2016
PE 578.472v02-00 A8-0184/2016

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o evropski statistiki cen zemeljskega plina in električne energije in o razveljavitvi Direktive 2008/92/ES Evropskega parlamenta in Sveta o enotnem postopku Skupnosti za večjo preglednost cen plina in električne energije, ki se zaračunavajo industrijskim končnim uporabnikom

(COM(2015)0496 – C8-0357/2015 – 2015/0239(COD))

Odbor za industrijo, raziskave in energetiko

Poročevalka: Barbara Kappel

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 OBRAZLOŽITEV
 POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o evropski statistiki cen zemeljskega plina in električne energije in o razveljavitvi Direktive 2008/92/ES Evropskega parlamenta in Sveta o enotnem postopku Skupnosti za večjo preglednost cen plina in električne energije, ki se zaračunavajo industrijskim končnim uporabnikom

(COM(2015)0496 – C8-0357/2015 – 2015/0239(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2015)0496),

–  ob upoštevanju člena 294(2) in člena 338(1) Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C8-0357/2015),

–  ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju člena 59 Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za industrijo, raziskave in energetiko (A8-0184/2016),

1.  sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2.  poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

Predlog spremembe    1

Predlog uredbe

Uvodna izjava 20

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(20)  Da se ohrani visoka kakovost podatkov, ki jih pošljejo države članice, bi bilo treba na Komisijo prenesti pooblastilo za sprejemanje aktov v skladu s členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije, da se prilagodijo pragovi, ki se lahko uporabljajo na trgu zemeljskega plina. Zlasti je pomembno, da se Komisija pri svojem pripravljalnem delu ustrezno posvetuje, med drugim na ravni strokovnjakov. Komisija bi morala pri pripravi in oblikovanju delegiranih aktov zagotoviti, da so ustrezni dokumenti predloženi Evropskemu parlamentu in Svetu istočasno, pravočasno in na ustrezen način.

črtano

Predlog spremembe    2

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(1) Države članice zagotovijo, da je sistem zbiranja in urejanja podatkov reprezentativen.

1. Države članice zagotovijo, da sistem zbiranja in urejanja podatkov zagotavlja razumljive in primerljive visokokakovostne reprezentativne podatke za cene zemeljskega plina in električne energije.

Predlog spremembe    3

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(3) Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 10, pri čemer se upoštevajo gospodarski in tehnični trendi glede prilagoditve praga.

črtano

Obrazložitev

Delegirani akti se tu ne uporabljajo, saj so ustrezni samo, če gre za „nezakonodajni akt, ki se splošno uporablja“, medtem ko konkretno spreminjanje besedila uredbe na ta način ni dovoljeno.

Predlog spremembe    4

Predlog uredbe

Člen 7 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(5) Kadar Komisija (Eurostat) ugotovi statistično pomembna odstopanja ali nedoslednosti pri poslanih podatkih, lahko od nacionalnih organov zahteva ustrezno razčlenitev podatkov in metode izračunavanja ali vrednotenja, na katerih temeljijo zagotovljeni podatki, da se podatki ocenijo in po potrebi zahteva, da zadevna država članica podatke ali informacije, ki se štejejo za netočne, spremeni in ponovno predloži.

(5) Kadar Komisija (Eurostat) pri poslanih podatkih ugotovi statistično pomembna odstopanja ali nedoslednosti, lahko od nacionalnih organov zahteva ustrezno razčlenitev podatkov in metode izračunavanja ali vrednotenja, na katerih zagotovljeni podatki temeljijo, da se podatki ocenijo in po potrebi zahteva, da zadevna država članica netočne podatke ali informacije popravi, spremeni in nato ponovno predloži.

Predlog spremembe   5

Predlog uredbe

Člen 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Komisija (Eurostat) razpošlje statistiko cen zemeljskega plina in električne energije najpozneje pet mesecev po koncu vsakega referenčnega obdobja.

Komisija (Eurostat) razpošlje statistiko cen zemeljskega plina in električne energije najpozneje tri mesece po koncu vsakega referenčnega obdobja.

Predlog spremembe   6

Predlog uredbe

Člen 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člen 10

črtano

Izvajanje pooblastila

 

(1) Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov je preneseno na Komisijo pod pogoji, določenimi v tem členu.

 

(2) Pooblastila iz člena 4(3) se prenesejo za nedoločen čas od [xx-xx-xxx] naprej.

 

(3) Evropski parlament ali Svet lahko pooblastilo iz člena 4(3) kadar koli prekliče. S sklepom o preklicu preneha veljati prenos pooblastila, ki je določen v navedenem sklepu. Sklep začne učinkovati dan po njegovi objavi v Uradnem listu Evropske unije ali na poznejši dan, ki je določen v navedenem sklepu. Sklep ne vpliva na veljavnost že veljavnih delegiranih aktov.

 

(4) Komisija takoj po sprejetju delegiranega akta o njem sočasno uradno obvesti Evropski parlament in Svet.

 

(5) Delegirani akt v skladu s členom 4(3) začne veljati le, če niti Evropski parlament niti Svet ne nasprotuje delegiranemu aktu v dveh mesecih od uradnega obvestila Evropskemu parlamentu ali Svetu o tem aktu ali če sta pred iztekom tega roka Evropski parlament in Svet obvestila Komisijo, da mu ne bosta nasprotovala. Na pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta se ta rok podaljša za dva meseca.

 


OBRAZLOŽITEV

Evropska komisija že od 70-ih let 20. stoletja zbira podatke o cenah zemeljskega plina in električne energije. Svet je leta 1990 sprejel direktivo, s katero je želel opredeliti postopek za večjo preglednost cen plina in električne energije, ki se zaračunavajo industrijskim končnim uporabnikom, ne pa še cen za gospodinjstva. Za zbiranje in objavo podatkov je odgovoren Eurostat.

Metodologija je bila leta 2007 spremenjena, tako da zadaj upošteva liberalizirane energetske trge. Zbiranje podatkov o cenah zemeljskega plina in električne energije za končne odjemalce v sektorju gospodinjstev se je doslej izvajalo prostovoljno – s stoodstotno odzivnostjo.

Namen te uredbe je preoblikovati prostovoljno osnovo v obvezno, da se preprečijo težave pri zbiranju podatkov, o katerih poroča več držav članic. To je potrebno, da se kakovost pregleda nad podatki o cenah elektrike in zemeljskega plina za sektor gospodinjstev ne bi znatno poslabšala in da bi še naprej zagotavljali široko pokritost trga ter visoko kakovost podatkov o cenah.

Zbiranje podatkov o cenah naj predvidoma ne bi pomenilo dodatnega bremena za organe poročanja, podatke o cenah naj bi še naprej zbirali pristojni nacionalni organi. Namen tega poročila je razjasniti cilje, poenostaviti nekatere določbe o poročanju za organe in podjetja, ki morajo posredovati podatke, ter preprečiti nesporazume, ki bi v najslabšem primeru povzročili neprimerljive podatkovne nize. Zato je pomembna vključitev sestavine, ki zajema tudi pomembne izpuščene podsestavine (npr. trošarine). Poleg tega je potrebna opredelitev „bremenitve“, da se popravijo sedanje razmere, ko je mogoče bremenitve premakniti od omrežnih bremenitev med tiste za energijo in narobe. Poročevalka tudi predlaga, da se razčlenitev spremeni tako, da bo ustrezno odražala strukturo cen.

V poročilu so obravnavana še nekatera druga pomembna vprašanja. Predlog Komisije ne določa, kdo je odgovoren za razčlenitev cene, a dobavitelji tega ne morejo opraviti. Nacionalnim regulativnim organom ali vladi bi moralo torej biti prepuščeno, da predlagajo metodologijo za razčlenitev stroškov in priskrbijo potrebne informacije zanjo, o čemer bi se morali poprej posvetovati z deležniki in kar bi moral preveriti Eurostat, da se zagotovi primerljivost cen med državami.

Veliki negospodinjski odjemalci bodo morali obvezno sporočati informacije o cenah. Sedanja statistika se opira na pregled računov v podatkovnih zbirkah dobaviteljev. Pri tem je pomembno, da se zaščiti zaupnost občutljivih informacij o odjemalcih in dobaviteljih, zato zaračunane cene ne bi smele biti objavljene, če v posamezni skupini porabe ni najmanjšega določenega števila strank.

Pojasniti je tudi treba, da se lahko skupno povprečje prenosnih in distribucijskih stroškov razlikuje samo splošno po gospodinjski in negospodinjski porabi. Sestavine omrežnine se lahko prikažejo zgolj na skupni ravni za sektorja gospodinjskih in negospodinjskih odjemalcev, ne pa za posamezne skupine porabe. To je na razvezanem elektroenergetskem (pa tudi plinskem) trgu praktično in metodološko nemogoče doseči, saj bi morali dobavitelji od upravljavcev distribucijskih omrežij pridobiti podrobnejše informacije, kar je v nasprotju s pravili ločevanja.


POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

Naslov

Evropska statistika cen zemeljskega plina in električne energije in razveljavitev Direktive 2008/92/ES Evropskega parlamenta in Sveta o enotnem postopku Skupnosti za večjo preglednost cen plina in električne energije, ki se zaračunavajo industrijskim končnim uporabnikom

Referenčni dokumenti

COM(2015)0496 – C8-0357/2015 – 2015/0239(COD)

Datum predložitve EP

15.10.2015

 

 

 

Pristojni odbor

Datum razglasitve na zasedanju

ITRE

26.11.2015

 

 

 

Poročevalec/-ka

Datum imenovanja

Barbara Kappel

3.12.2015

 

 

 

Obravnava v odboru

7.4.2016

 

 

 

Datum sprejetja

24.5.2016

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

41

6

3

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Nicolas Bay, Bendt Bendtsen, Xabier Benito Ziluaga, David Borrelli, Jerzy Buzek, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Fredrick Federley, Ashley Fox, Roger Helmer, Hans-Olaf Henkel, Kaja Kallas, Barbara Kappel, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Jaromír Kohlíček, Janusz Lewandowski, Paloma López Bermejo, Ernest Maragall, Nadine Morano, Morten Helveg Petersen, Carolina Punset, Michel Reimon, Herbert Reul, Paul Rübig, Algirdas Saudargas, Jean-Luc Schaffhauser, Antonio Tajani, Dario Tamburrano, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Vladimir Uručev (Vladimir Urutchev), Adina-Ioana Vălean, Henna Virkkunen, Martina Werner, Lieve Wierinck, Hermann Winkler, Anna Záborská, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Amjad Bashir, Benedek Jávor, Werner Langen, Piernicola Pedicini, Markus Pieper, Laurențiu Rebega, Massimiliano Salini, Indrek Tarand, Pavel Telička, Anneleen Van Bossuyt

Datum predložitve

26.5.2016

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov