Betänkande - A8-0184/2016Betänkande
A8-0184/2016

BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om europeisk statistik om naturgas- och elpriser och om upphävande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/92/EG av den 22 oktober 2008 om ett gemenskapsförfarande för att främja öppenheten beträffande prissättningen på gas och el levererad till industriella slutanvändare

26.5.2016 - (COM(2015)0496 – C8-0357/2015 – 2015/0239(COD)) - ***I

Utskottet för industrifrågor, forskning och energi
Föredragande: Barbara Kappel


Förfarande : 2015/0239(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
A8-0184/2016
Ingivna texter :
A8-0184/2016
Debatter :
Antagna texter :

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om europeisk statistik om naturgas- och elpriser och om upphävande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/92/EG av den 22 oktober 2008 om ett gemenskapsförfarande för att främja öppenheten beträffande prissättningen på gas och el levererad till industriella slutanvändare

(COM(2015)0496 – C8-0357/2015 – 2015/0239(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2015)0496),

–  med beaktande av artiklarna 294.2 och 338.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C8-0357/2015),

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för industrifrågor, forskning och energi (A8-0184/2016).

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om den har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

Ändringsförslag    1

Förslag till förordning

Skäl 20

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(20)  För att den höga kvaliteten på uppgifterna från medlemsstaterna ska kunna upprätthållas bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt delegeras till kommissionen så att den kan uppdatera de tröskelvärden som kan tillämpas på naturgasmarknaden. Det är av särskild betydelse att kommissionen efter behov genomför samråd under sitt förberedande arbete, även på expertnivå. När kommissionen förbereder och utarbetar delegerade akter bör den se till att relevanta handlingar snarast översänds till Europaparlamentet och rådet samtidigt och på lämpligt sätt.

utgår

Ändringsförslag    2

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska säkerställa att systemet för insamling och sammanställning av uppgifter är representativt.

1. Medlemsstaterna ska säkerställa att systemet för insamling och sammanställning av uppgifter tillhandahåller begripliga och jämförbara uppgifter av hög kvalitet som är representativa för naturgas- och elpriserna.

Ändringsförslag    3

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter enligt artikel 10 vad gäller uppdatering av tröskelvärdet med beaktande av ekonomiska och tekniska förändringar.

utgår

Motivering

Delegerade akter är inte tillämpliga i detta fall, eftersom de är lämpliga endast om det rör sig om en akt som är ”en icke-lagstiftningsakt med allmän räckvidd”, medan en konkret ändring av förordningstexten genom en delegerad akt inte är tillåten.

Ändringsförslag    4

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5. Om statistiskt signifikanta avvikelser eller inkonsekvenser i de inlämnade uppgifterna iakttas, kan kommissionen (Eurostat) från de nationella myndigheterna begära in en lämplig översikt över uppgifterna samt de beräknings- eller värderingsmetoder som uppgifterna baseras på, för att kunna utvärdera uppgifterna och vid behov begära att uppgifter eller information som anses vara oriktig ändras och lämnas in igen av den berörda medlemsstaten.

(5) Om statistiskt signifikanta avvikelser eller inkonsekvenser i de inlämnade uppgifterna iakttas, kan kommissionen (Eurostat) från de nationella myndigheterna begära in en lämplig översikt över uppgifterna samt de beräknings- eller värderingsmetoder som uppgifterna baseras på, för att kunna utvärdera uppgifterna och vid behov begära att uppgifter eller information som anses vara oriktig korrigeras eller ändras och sedan lämnas in igen av den berörda medlemsstaten.

Ändringsförslag     5

Förslag till förordning

Artikel 8

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Kommissionen (Eurostat) ska sprida statistiken om naturgas- och elpriser senast fem månader efter slutet av varje referensperiod.

Kommissionen (Eurostat) ska sprida statistiken om naturgas- och elpriser senast tre månader efter slutet av varje referensperiod.

Ändringsförslag     6

Förslag till förordning

Artikel 10

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Artikel 10

utgår

Utövande av delegering

 

1. Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen med förbehåll för de villkor som anges i denna artikel.

 

2. Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 4.3 ska ges till kommissionen tills vidare från och med den [xx-xx-xxx].

 

3. Den delegering av befogenhet som avses i artikel 4.3 får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.

 

4. Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt delge Europaparlamentet och rådet denna.

 

5. En delegerad akt som antas enligt artikel 4.3 ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period av två månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.

 

MOTIVERING

Europeiska kommissionen har sedan 1970-talet samlat in uppgifter om naturgas- och elpriser. År 1990 antog rådet ett direktiv för att fastställa ett bättre förfarande för att främja öppenheten beträffande gas- och elprissättning för industriella slutanvändare, men inte för hushållskonsumenter. Ansvaret för att samla in och publicera uppgifter ligger på Eurostat.

Metoden ändrades 2007 för att ta hänsyn till liberaliseringen av energimarknaderna. Under tiden har uppgifter om naturgas- och elpriser som tagits ut av hushållskonsumenter samlats in på frivilligbasis, med en svarsfrekvens på 100 %.

Syftet med denna förordning är att förvandla frivilligheten till skyldighet, i syfte att undvika sådana problem kring insamlandet av uppgifter som har rapporterats av flera medlemsstater. Det var nödvändigt att ta detta steg för att undvika att kvaliteten på undersökningar om priserna på naturgas och el kraftigt försämras och för att säkerställa ett brett marknadsstöd och hög kvalitet på prisuppgifterna.

Insamlandet av data ska inte leda till att en ytterligare rapporteringsbörda läggs på myndigheterna, och prisuppgifterna kommer att fortsätta att samlas in av de behöriga nationella myndigheterna. Syftet med rapporten är att tydliggöra målen, förenkla vissa bestämmelser för de rapporterande myndigheterna och de företag som ska tillhandahålla uppgifterna samt undvika missförstånd som i värsta fall kan leda till ojämförbara uppgifter. Således är det viktigt att lägga till en tidigare utelämnad komponent med tillhörande viktiga delkomponenter. Vidare är en definition av ”avgift” nödvändig för att korrigera den nuvarande situationen, där det är möjligt att flytta avgifter från nät till energi och vice versa. Föredraganden föreslår också ändringar av prisuppdelningen, så att denna på ett lämpligt sätt återspeglar prisstrukturen.

Följande andra viktiga punkter tas också upp i betänkandet: För det första specificeras i kommissionens förslag inte vilka aktörer som är ansvariga för prisuppdelningen, som är en uppgift som inte kan utföras av leverantörerna. Det bör vara upp till de nationella tillsynsmyndigheterna eller den nationella regeringen att föreslå en kostnadsfördelningsmetod och tillhandahålla nödvändiga uppgifter för att genomföra uppdelningen, med förbehåll för förhandssamråd med berörda parter och verifiering av Eurostat, i syfte att säkerställa priskompatibilitet mellan länder.

För det andra blir rapportering av prisinformation från stora icke-hushållskunder obligatorisk. Nuvarande statistik är baserad på granskning av fakturor från leverantörernas databaser. Det är i detta avseende viktigt att konfidentialiteten för känsliga kund- eller leverantörsuppgifter skyddas, vilket är anledningen till att fakturerade belopp inte bör offentliggöras, såvida inte ett minsta antal kunder återfinns inom ett visst förbrukningsintervall.

Slutligen bör det klargöras att den totala genomsnittsdelen för överförings- och distributionskostnader endast kan separeras på global nivå för hushåll och icke-hushåll. Angivande av nätavgifternas komponenter kan endast ske på sektorsnivå för sektorerna ”hushållssektorn” och ”icke-hushållssektorn”, men inte för enskilda förbrukningsintervall. Det är praktiskt och metodmässigt omöjligt att göra detta på en uppdelad elmarknad (och för den delen även gasmarknad), eftersom leverantörerna skulle bli skyldiga att skaffa detaljerade uppgifter om de systemansvariga för distributionssystemet, vilket strider mot reglerna om uppdelning.

ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Titel

Europeisk statistik om naturgas- och elpriser och om upphävande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/92/EG av den 22 oktober 2008 om ett gemenskapsförfarande för att främja öppenheten beträffande prissättningen på gas och el levererad till industriella slutanvändare

Referensnummer

COM(2015)0496 – C8-0357/2015 – 2015/0239(COD)

Framläggande för parlamentet

15.10.2015

 

 

 

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

ITRE

26.11.2015

 

 

 

Föredragande

       Utnämning

Barbara Kappel

3.12.2015

 

 

 

Behandling i utskott

7.4.2016

 

 

 

Antagande

24.5.2016

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

41

6

3

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Nicolas Bay, Bendt Bendtsen, Xabier Benito Ziluaga, David Borrelli, Jerzy Buzek, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Fredrick Federley, Ashley Fox, Roger Helmer, Hans-Olaf Henkel, Kaja Kallas, Barbara Kappel, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Jaromír Kohlíček, Janusz Lewandowski, Paloma López Bermejo, Ernest Maragall, Nadine Morano, Morten Helveg Petersen, Carolina Punset, Michel Reimon, Herbert Reul, Paul Rübig, Algirdas Saudargas, Jean-Luc Schaffhauser, Antonio Tajani, Dario Tamburrano, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Vladimir Urutchev, Adina-Ioana Vălean, Henna Virkkunen, Martina Werner, Lieve Wierinck, Hermann Winkler, Anna Záborská, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Amjad Bashir, Benedek Jávor, Werner Langen, Piernicola Pedicini, Markus Pieper, Laurenţiu Rebega, Massimiliano Salini, Indrek Tarand, Pavel Telička, Anneleen Van Bossuyt

Ingivande

26.5.2016