Процедура : 2015/0249(NLE)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0185/2016

Внесени текстове :

A8-0185/2016

Разисквания :

Гласувания :

PV 07/06/2016 - 5.2
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2016)0239

ПРЕПОРЪКА     ***
PDF 655kWORD 81k
26.5.2016
PE 573.154v02-00 A8-0185/2016

относно проекторешението на Съвета за приключване на Преработка 3 на Спогодбата на Икономическата комисия за Европа на Организацията на обединените нации за приемане на единни технически предписания за колесните превозни средства, оборудване и части, които могат да се монтират и/или да се използват на колесните превозни средства, и условията за взаимно признаване на одобренията, получени въз основа на тези предписания („Ревизирана спогодба от 1958 година“)

(13954/2015 – C8-0112/2016 – 2015/0249(NLE))

Комисия по международна търговия

Докладчик: Бернд Ланге

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ
 РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно проекторешението на Съвета за приключване на Преработка 3 на Спогодбата на Икономическата комисия за Европа на Организацията на обединените нации за приемане на единни технически предписания за колесните превозни средства, оборудване и части, които могат да се монтират и/или да се използват на колесните превозни средства, и условията за взаимно признаване на одобренията, получени въз основа на тези предписания („Ревизирана спогодба от 1958 година“)

(13954/2015 – C8-0112/2016 – 2015/0249(NLE))

(Одобрение)

Европейският парламент,

–  като взе предвид проекта на решение на Съвета (13954/2015),

-  като взе предвид Преработка 3 на Спогодбата на Икономическата комисия за Европа на Организацията на обединените нации за приемане на единни технически предписания за колесните превозни средства, оборудване и части, които могат да се монтират и/или да се използват на колесните превозни средства, и условията за взаимно признаване на одобренията, получени въз основа на тези предписания („Ревизирана спогодба от 1958 година“),

–  като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета съгласно член 207 и член 218, параграф 6, втора алинея, буква а) от Договора за функционирането на ЕС (C8- 0112/2016),

–  като взе предвид член 99, параграф 1, първа и трета алинея и параграф 2, както и член 108, параграф 7 от своя правилник,

–  като взе предвид препоръката на комисията по международна търговия (A8-0185/2016),

1.  дава своето одобрение за сключване на споразумението;

2.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и на парламентите на държавите членки и на Икономическата комисия за Европа на Обединените нации.


ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Предвид нарастващата взаимосвързаност на световните пазари (до 40% от европейските промишлени продукти се произвеждат от вносни продукти нагоре по веригата), както и факта, че промишленото производство все повече се осъществява чрез световни вериги за създаване на стойност, премахването на ненужните пречки пред търговията и сътрудничеството в областта на регулирането са от основно значение за поддържане и укрепване на конкурентна и диверсифицирана промишлена база в Европа.

Автомобилната промишленост и свързаните с нея спомагателни производства са основен икономически сектор за Европейския съюз. Автомобилният сектор осигурява работни места за 12 милиона души и обезпечава 4% от БВП на ЕС. Това е важно за промишлените сектори нагоре по веригата (например, производство на стомана, химикали) и надолу по веригата (например, ИКТ, услуги за мобилност). ЕС е сред най-големите производители на моторни превозни средства в света и този сектор е най-големият частен инвеститор за научно-изследователски и развойни дейности.

Автомобилната промишленост представлява добре интегрирана верига за създаване на стойност, в която участват почти всички държави членки. Освен това, тя осигурява много висока добавена стойност по цялата верига и играе важна роля в търговския баланс на еврозоната. С цел поддържане на жизненоважната позиция на автомобилната промишленост, Съюзът трябва да засили конкурентоспособността на автомобилната промишленост на ЕС и да запази нейното световно технологично лидерство.

Международното регулаторно сътрудничество има потенциала да насърчава прозрачна, ефективна и проконкурентна икономическа среда, като същевременно развива и гарантира най-високи равнища на защита на здравето и безопасността. Освен това регулаторната съгласуваност и прозрачност е необходима за развитието и прилагането на ефективна, икономична и по-съвместима нормативна уредба.

Международното регулаторно сътрудничество в рамките на Икономическата комисия за Европа на Организацията на обединените нации (ИКЕ на ООН) следва, като модел, да бъде отразявано и укрепвано в двустранните търговски споразумения, а не да бъде подкопавано.

ЕС трябва да осигури подкрепа за технологичната хармонизация в световен мащаб. Общите технически изисквания, като например рамката на ИКЕ на ООН, спомагат за намаляване на разходите за развойни дейности, съкращаване на разходите за производство, както и за сертифициране и избягване на дублирането на административни процедури.

Много е важно ЕС да може да представи позицията си на заседанието на ИКЕ на ООН през юни 2016 г. В тази връзка, в своето писмо Съветът любезно поиска това да бъде извършено и да се направи опит за гласуване в пленарна зала през месец май. Като се има предвид, че желанието на докладчика е да се спази принципът на езиково многообразие и да се осигури възможно най-голяма публичност на това одобрение, предложението е да се гласува в пленарна зала през юни.


РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

24.5.2016

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

34

0

3

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Maria Arena, Tiziana Beghin, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Marielle de Sarnez, Santiago Fisas Ayxelà, Karoline Graswander-Hainz, Ska Keller, Jude Kirton-Darling, Alexander Graf Lambsdorff, Bernd Lange, David Martin, Emmanuel Maurel, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Artis Pabriks, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Hannu Takkula, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Reimer Böge, Edouard Ferrand, Sander Loones, Georg Mayer, Lola Sánchez Caldentey, Judith Sargentini, Jarosław Wałęsa

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Dominique Bilde

Правна информация - Политика за поверителност