Postup : 2015/0249(NLE)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0185/2016

Předložené texty :

A8-0185/2016

Rozpravy :

Hlasování :

PV 07/06/2016 - 5.2
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2016)0239

DOPORUČENÍ     ***
PDF 499kWORD 75k
26.5.2016
PE 573.154v02-00 A8-0185/2016

o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření revize 3 Dohody Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů o přijetí jednotných technických pravidel pro kolová vozidla, zařízení a části, které se mohou montovat nebo užívat na kolových vozidlech, a o podmínkách pro vzájemné uznávání schválení typu udělených na základě těchto pravidel („revidovaná dohoda z roku 1958“)

(13954/2015 – C8-0112/2016 – 2015/0249(NLE))

Výbor pro mezinárodní obchod

Zpravodaj: Bernd Lange

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ
 VÝSLEDEK KONEČNÉHO HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření revize 3 Dohody Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů o přijetí jednotných technických pravidel pro kolová vozidla, zařízení a části, které se mohou montovat nebo užívat na kolových vozidlech, a o podmínkách pro vzájemné uznávání schválení typu udělených na základě těchto pravidel („revidovaná dohoda z roku 1958“)

(13954/2015 – C8-0112/2016 – 2015/0249(NLE))

(Souhlas)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh rozhodnutí Rady (13954/2015),

–  s ohledem na revizi 3 Dohody Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů o přijetí jednotných technických pravidel pro kolová vozidla, zařízení a části, které se mohou montovat nebo užívat na kolových vozidlech, a o podmínkách pro vzájemné uznávání schválení typu udělených na základě těchto pravidel („revidovaná dohoda z roku 1958“) (13954/2015),

–  s ohledem na žádost o udělení souhlasu, kterou předložila Rada v souladu s článkem 207 a čl. 218 odst. 6 druhým pododstavcem písm. a) Smlouvy o fungování Evropské unie (C8-0112/2016),

–  s ohledem na čl. 99 odst. 1 první a třetí pododstavec a odst. 2 a čl. 108 odst. 7 jednacího řádu,

–  s ohledem na doporučení Výboru pro mezinárodní obchod (A8-0185/2016),

1.  uděluje souhlas s uzavřením dohody;

2.  pověřuje svého předsedu, aby postoj Parlamentu předal Radě, Komisi a vládám a parlamentům členských států a Evropské hospodářské komisi Organizace spojených národů.


STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Vzhledem ke vzrůstající propojenosti globálních trhů (až 40 % evropských průmyslových produktů se vyrábí z dovážených surovin a polotovarů) a vzhledem k tomu, že průmyslová výroba se stále častěji odehrává v globálních hodnotových řetězcích, je odstranění zbytečných překážek obchodu a spolupráci v regulačních záležitostech zásadní pro udržení a posílení konkurenceschopné a diverzifikované průmyslové základny v Evropě.

Automobilový průmysl a související pomocný průmysl představují pro Evropskou unii klíčové hospodářské odvětví. Automobilový průmysl poskytuje pracovní místa 12 milionům osob a představuje 4 % HDP EU. Je důležitý pro dodavatelská odvětví (např. ocelářství, chemický průmysl) i pro navazující odvětví (např. IKT, služby mobility). EU patří k největším světovým producentům motorových vozidel a toto odvětví je největším soukromým investorem do výzkumu a vývoje.

Automobilový průmysl představuje dobře integrovaný hodnotový řetězec, do kterého jsou zapojeny téměř všechny členské státy. Navíc poskytuje velmi vysokou přidanou hodnotu v rámci celého řetězce a hraje významnou úlohu pro obchodní bilanci Eurozóny. Má-li být toto klíčové postavení automobilového průmyslu zachováno, musí EU posílit konkurenceschopnost tohoto odvětví a zachovat jeho celosvětovou vedoucí pozici v oblasti technologií.

Mezinárodní regulační spolupráce má potenciál podpořit transparentní a účinné hospodářské prostředí podporující konkurenceschopnost a zároveň rozvíjet a zajišťovat nejvyšší úroveň ochrany zdraví a bezpečnosti. Regulační soudržnost a transparentnost jsou také nezbytné pro rozvoj a provádění účelné, nákladově účinné a kompatibilnější regulace.

Příkladem může být globální regulační spolupráce v rámci Evropské hospodářské komise OSN (EHK OSN), kterou je třeba zohledňovat a posílit a neoslabovat ve dvoustranných obchodních dohodách.

EU musí podporovat globální technologickou harmonizaci. Společné technické požadavky, jako je rámec EHK OSN, pomáhají snižovat náklady na vývoj, produkci a certifikaci a brání zdvojování administrativních postupů.

Je zásadně důležité, aby byla EU připravena předložit svůj postoj na zasedání EHK OSN, které se bude konat v červnu 2016. Rada proto ve svém dopisu požádala, aby se tak stalo, a aby pokud možno došlo k hlasování na květnovém plenárním zasedání. Vzhledem ke snaze zpravodaje dodržovat zásadu mnohojazyčnosti a poskytnout tomuto souhlasu co největší publicitu se o návrhu bude hlasovat na červnovém plenárním zasedání.


VÝSLEDEK KONEČNÉHO HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Datum přijetí

24.5.2016

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

34

0

3

Členové přítomní při konečném hlasování

Maria Arena, Tiziana Beghin, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Marielle de Sarnez, Santiago Fisas Ayxelà, Karoline Graswander-Hainz, Ska Keller, Jude Kirton-Darling, Alexander Graf Lambsdorff, Bernd Lange, David Martin, Emmanuel Maurel, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Artis Pabriks, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Hannu Takkula, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Reimer Böge, Edouard Ferrand, Sander Loones, Georg Mayer, Lola Sánchez Caldentey, Judith Sargentini, Jarosław Wałęsa

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Dominique Bilde

Právní upozornění - Ochrana soukromí