Procedure : 2015/0249(NLE)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0185/2016

Indgivne tekster :

A8-0185/2016

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 07/06/2016 - 5.2
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2016)0239

HENSTILLING     ***
PDF 353kWORD 69k
26.5.2016
PE 573.154v02-00 A8-0185/2016

om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af revision 3 af overenskomsten under De Forenede Nationers Økonomiske Kommission for Europa om indførelse af ensartede tekniske forskrifter for hjulkøretøjer samt udstyr og dele, som kan monteres og/eller benyttes på hjulkøretøjer, samt vilkårene for gensidig anerkendelse af godkendelser, der er meddelt på grundlag af sådanne forskrifter ("Overenskomst af 1958 som revideret")

(13954/2015 – C8-0112/2016 – 2015/0249(NLE))

Udvalget om International Handel

Ordfører: Bernd Lange

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING
 BEGRUNDELSE
 RESULTAT AF ENDELIG AFSTEMNINGI KORRESPONDERENDE UDVALG

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af revision 3 af overenskomsten under De Forenede Nationers Økonomiske Kommission for Europa om indførelse af ensartede tekniske forskrifter for hjulkøretøjer samt udstyr og dele, som kan monteres og/eller benyttes på hjulkøretøjer, samt vilkårene for gensidig anerkendelse af godkendelser, der er meddelt på grundlag af sådanne forskrifter ("Overenskomst af 1958 som revideret")

(13954/2015 – C8-0112/2016 – 2015/0249(NLE))

(Godkendelse)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til udkast til Rådets afgørelse (13954/2015),

–  der henviser til revision 3 af overenskomsten under De Forenede Nationers Økonomiske Kommission for Europa om indførelse af ensartede tekniske forskrifter for hjulkøretøjer samt udstyr og dele, som kan monteres og/eller benyttes på hjulkøretøjer, samt vilkårene for gensidig anerkendelse af godkendelser, der er meddelt på grundlag af sådanne forskrifter ("Overenskomst af 1958 som revideret") (13954/2015),

–  der henviser til den anmodning om godkendelse, som Rådet har forelagt, jf. artikel 207 og artikel 218, stk. 6, andet afsnit, litra a), i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (C8-0112/2016),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 99, stk. 1, første og tredje afsnit, og stk. 2, og artikel 108, stk. 7,

–  der henviser til henstilling fra Udvalget om International Handel (A8-0185/2016),

1.  godkender indgåelsen af aftalen;

2.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til medlemsstaternes regeringer og parlamenter og De Forenede Nationers Økonomiske Kommission for Europa.


BEGRUNDELSE

Det er i betragtning af den voksende indbyrdes sammenhæng mellem de globale markeder (op mod 40 % af de europæiske industriprodukter fremstilles på grundlag af importerede produkter), og da industriel produktion foregår inden for globale værdikæder, af afgørende betydning at få fjernet unødvendige hindringer for handel og for samarbejde på tilsynsområdet for at opretholde og styrke et konkurrencedygtigt og diversificeret industrigrundlag i Europa.

Bilindustrien og de tilhørende beslægtede industrier er en central økonomisk sektor for Den Europæiske Union. Bilindustrien beskæftiger 12 millioner mennesker og står for 4 % af EU's BNP. Den er vigtig for industrierne i de forudgående led (f.eks. stål, kemikalier) og i de efterfølgende led (f.eks. IKT, mobilitet). EU er en af verdens største producenter af motorkøretøjer, og sektoren er den største private investor i forskning og udvikling.

Bilindustrien udgør en velintegreret værdikæde, der omfatter næsten alle medlemsstater. Endvidere giver den en meget høj værditilvækst i hele kæden og spiller en vigtig rolle for euroområdets handelsbalance. For at bevare bilindustriens vitale position er EU nødt til at styrke konkurrenceevnen for EU's bilindustri og bevare sin teknologiske førerposition på verdensplan.

Internationalt samarbejde på reguleringsområdet har potentiale til at fremme et gennemskueligt, effektivt og konkurrencebetonet økonomisk miljø, samtidig med at der udvikles og sikres det højeste niveau for beskyttelse af sundhed og sikkerhed. Det er desuden nødvendigt med reguleringsmæssig sammenhæng og gennemsigtighed for at udvikle og gennemføre effektive, omkostningseffektive og mere forenelige bestemmelser.

Det internationale reguleringsmæssige samarbejde inden for rammerne af FN/ECE bør som model afspejles og styrkes og ikke undergraves af bilaterale handelsaftaler.

EU skal støtte global teknologisk harmonisering. Fælles tekniske krav såsom FN/ECE-rammerne bidrager til at reducere udviklingsomkostningerne, reducere produktions- og certificeringsomkostningerne og undgå overlapning af administrative procedurer.

Det er meget vigtigt, at EU er klar til at forelægge sin holdning på FN/ECE-mødet i juni 2016. I denne henseende har Rådet i sin skrivelse bedt os om at fastlægge denne og om at forsøge at stemme herom på plenarmødet i maj. Da ordføreren ønsker at respektere princippet om flersprogethed og skabe så megen offentlighed omkring denne godkendelse som muligt, foreslås det at sætte sagen til afstemning på plenarforsamlingen i juni.


RESULTAT AF ENDELIG AFSTEMNINGI KORRESPONDERENDE UDVALG

Dato for vedtagelse

24.5.2016

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

34

0

3

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Maria Arena, Tiziana Beghin, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Marielle de Sarnez, Santiago Fisas Ayxelà, Karoline Graswander-Hainz, Ska Keller, Jude Kirton-Darling, Alexander Graf Lambsdorff, Bernd Lange, David Martin, Emmanuel Maurel, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Artis Pabriks, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Hannu Takkula, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Reimer Böge, Edouard Ferrand, Sander Loones, Georg Mayer, Lola Sánchez Caldentey, Judith Sargentini, Jarosław Wałęsa

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Dominique Bilde

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik