SOOVITUS mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu ÜRO Euroopa Majanduskomisjoni kokkuleppe (milles käsitletakse ratassõidukile ning sellele paigaldatavatele ja/või sellel kasutatavatele seadmetele ja osadele ühtsete tehnonõuete kehtestamist ja nende nõuete alusel väljastatud tunnistuste vastastikust tunnustamist (muudetud 1958. aasta kokkulepe)) 3. versiooni sõlmimise kohta

26.5.2016 - (13954/2015 – C8-0112/2016 – 2015/0249(NLE)) - ***

Rahvusvahelise kaubanduse komisjon
Raportöör: Bernd Lange

Menetlus : 2015/0249(NLE)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
A8-0185/2016
Esitatud tekstid :
A8-0185/2016
Arutelud :
Vastuvõetud tekstid :

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu ÜRO Euroopa Majanduskomisjoni kokkuleppe (milles käsitletakse ratassõidukile ning sellele paigaldatavatele ja/või sellel kasutatavatele seadmetele ja osadele ühtsete tehnonõuete kehtestamist ja nende nõuete alusel väljastatud tunnistuste vastastikust tunnustamist (muudetud 1958. aasta kokkulepe)) 3. versiooni sõlmimise kohta

(13954/2015 – C8-0112/2016 – 2015/0249(NLE))

(Nõusolek)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse nõukogu otsuse eelnõu (13954/2015),

–  võttes arvesse ÜRO Euroopa Majanduskomisjoni kokkuleppe (milles käsitletakse ratassõidukile ning sellele paigaldatavatele ja/või sellel kasutatavatele seadmetele ja osadele ühtsete tehnonõuete kehtestamist ja nende nõuete alusel väljastatud tunnistuste vastastikust tunnustamist (muudetud 1958. aasta kokkulepe)) 3. versiooni (13954/2015),

–  võttes arvesse nõusoleku taotlust, mille nõukogu esitas vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 207 ja artikli 218 lõike 6 teise lõigu punktile a (C8-0112/2016),

–  võttes arvesse kodukorra artikli 99 lõike 1 esimest ja kolmandat lõiku ja lõiget 2 ning artikli 108 lõiget 7,

–  võttes arvesse rahvusvahelise kaubanduse komisjoni soovitust (A8-0185/2016),

1.  annab nõusoleku lepingu sõlmimiseks;

2.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule, komisjonile, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele ning ÜRO Euroopa Majanduskomisjonile.

SELETUSKIRI

Võttes arvesse ülemaailmsete turgude aina suuremat omavahelist seotust (kuni 40% Euroopa tööstustoodetest on valmistatud imporditud eelneva etapi toodetest) ja kuna ülemaailmsetes väärtusahelates toimub järjest suuremal määral tööstuslik tootmine, on tarbetute kaubandustõkete kõrvaldamine ja koostöö regulatiivküsimustes ülioluline Euroopas konkurentsivõimelise ja mitmekesise tööstusbaasi säilitamiseks ja tugevdamiseks.

Autotööstus ja sellega seotud abitööstused on üks Euroopa Liidu peamisi majandussektoreid. Autotööstuses töötab 12 miljonit inimest ja see annab 4% ELi SKPst. See on oluline nii varustavate tööstusharude (nt terasetööstus, keemiatööstus) kui ka järgmise etapi tööstusharude (nt IKT, liikuvusteenused) jaoks. EL kuulub maailma suurimate mootorsõidukitootjate hulka ning see sektor on suurimaks eraviisiliseks teadus- ja arendustegevusse investeerijaks.

Autotööstus kujutab endast hästi integreeritud väärtusahelat, milles osalevad peaaegu kõik liikmesriigid. Lisaks pakub see kogu ahela ulatuses väga suurt lisaväärtust ning etendab euroala kaubandusbilansis olulist rolli. Selleks, et säilitada autotööstuse elujõuline seisund, peab EL tugevdama oma autotööstuse konkurentsivõimet ja säilitama selle ülemaailmse tehnoloogiaalase juhtpositsiooni.

Rahvusvahelisel regulatiivsel koostööl on potentsiaal edendada läbipaistvat, tõhusat ja konkurentsi soodustavat majanduskeskkonda, töötades samal ajal välja ja tagades tervise ja ohutuse valdkonnas võimalikult kõrge kaitsetaseme. Lisaks on reguleerimise sidusus ja läbipaistvus vajalik toimivate, kulutõhusate ja paremini ühitatavate eeskirjade väljatöötamiseks ning rakendamiseks.

Ülemaailmset regulatiivset koostööd ÜRO Euroopa Majanduskomisjoni raames kui eeskuju tuleks kahepoolsetes kaubanduslepingutes kajastada ja tugevdada, mitte õõnestada.

EL peab ülemaailmset tehnilist ühtlustamist toetama. Ühised tehnilised nõuded, nagu ÜRO Euroopa Majanduskomisjoni raamistik, aitavad vähendada arendus-, tootmis- ja sertifitseerimiskulusid ning vältida haldusmenetluste dubleerimist.

On äärmiselt oluline, et EL oleks valmis esitama oma seisukoha 2016. aasta juunis toimuval ÜRO Euroopa Majanduskomisjoni istungil. Seetõttu palus nõukogu oma kirjas seda teha ja püüda panna küsimus hääletusele maikuu täiskogu istungil. Arvestades, et kuna raportööri soov on austada mitmekeelsuse põhimõtet ning pöörata sellele nõusolekule võimalikult palju avalikkuse tähelepanu, pannakse ettepanek hääletusele juunikuu täiskogu istungil.

VASTUTAVAS KOMISJONIS TOIMUNUDLÕPPHÄÄLETUSE TULEMUS

Vastuvõtmise kuupäev

24.5.2016

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

34

0

3

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Maria Arena, Tiziana Beghin, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Marielle de Sarnez, Santiago Fisas Ayxelà, Karoline Graswander-Hainz, Ska Keller, Jude Kirton-Darling, Alexander Graf Lambsdorff, Bernd Lange, David Martin, Emmanuel Maurel, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Artis Pabriks, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Hannu Takkula, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Reimer Böge, Edouard Ferrand, Sander Loones, Georg Mayer, Lola Sánchez Caldentey, Judith Sargentini, Jarosław Wałęsa

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (art 200 lg 2)

Dominique Bilde