Menettely : 2015/0249(NLE)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0185/2016

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0185/2016

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 07/06/2016 - 5.2
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2016)0239

SUOSITUS     ***
PDF 343kWORD 72k
26.5.2016
PE 573.154v02-00 A8-0185/2016

esityksestä neuvoston päätökseksi tarkistuksen 3 tekemisestä pyörillä varustettuihin ajoneuvoihin ja niihin asennettaviin tai niissä käytettäviin varusteisiin ja osiin sovellettavien yhdenmukaisten teknisten vaatimusten hyväksymisestä sekä näiden vaatimusten mukaisesti myönnettyjen hyväksyntöjen vastavuoroista tunnustamista koskevista ehdoista tehtyyn Yhdistyneiden kansakuntien Euroopan talouskomission sopimukseen (vuoden 1958 tarkistettu sopimus)

(13954/2015 – C8-0112/2016 – 2015/0249(NLE))

Kansainvälisen kaupan valiokunta

Esittelijä: Bernd Lange

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI
 PERUSTELUT
 LOPULLISEN ÄÄNESTYKSEN TULOS ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

esityksestä neuvoston päätökseksi tarkistuksen 3 tekemisestä pyörillä varustettuihin ajoneuvoihin ja niihin asennettaviin tai niissä käytettäviin varusteisiin ja osiin sovellettavien yhdenmukaisten teknisten vaatimusten hyväksymisestä sekä näiden vaatimusten mukaisesti myönnettyjen hyväksyntöjen vastavuoroista tunnustamista koskevista ehdoista tehtyyn Yhdistyneiden kansakuntien Euroopan talouskomission sopimukseen (vuoden 1958 tarkistettu sopimus)

(13954/2015 – C8-0112/2016 – 2015/0249(NLE))

(Hyväksyntä)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon esityksen neuvoston päätökseksi (13954/2015),

–  ottaa huomioon tarkistuksen 3 pyörillä varustettuihin ajoneuvoihin ja niihin asennettaviin tai niissä käytettäviin varusteisiin ja osiin sovellettavien yhdenmukaisten teknisten vaatimusten hyväksymisestä sekä näiden vaatimusten mukaisesti myönnettyjen hyväksyntöjen vastavuoroista tunnustamista koskevista ehdoista tehtyyn Yhdistyneiden kansakuntien Euroopan talouskomission sopimukseen (vuoden 1958 tarkistettu sopimus) (13954/2015),

–  ottaa huomioon neuvoston Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 207 artiklan ja 218 artiklan 6 kohdan toisen alakohdan a alakohdan mukaisesti esittämän hyväksyntää koskevan pyynnön (C8-0112/2016),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 99 artiklan 1 kohdan ensimmäisen ja kolmannen alakohdan ja 2 kohdan sekä 108 artiklan 7 kohdan,

–  ottaa huomioon kansainvälisen kaupan valiokunnan suosituksen (A8-0185/2016),

1.  antaa hyväksyntänsä sopimuksen tekemiselle;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille ja Yhdistyneiden Kansakuntien Euroopan talouskomissiolle.


PERUSTELUT

Kun otetaan huomioon, että maailmanlaajuiset markkinat liittyvät yhä tiiviimmin toisiinsa (jopa 40 prosenttia eurooppalaisista teollisuustuotteista on valmistettu maahantuoduista tuotantoketjun alkupään tuotteista) ja että teollinen tuotanto syntyy yhä useammin globaaleissa arvoketjuissa, on keskeisen tärkeää poistaa tarpeettomat kaupan ja sääntely-yhteistyön esteet, jotta Euroopassa voidaan pitää yllä ja vahvistaa kilpailukykyistä ja monipuolista teollista perustaa.

Autoteollisuus ja siihen liittyvä oheisteollisuus muodostavat keskeisen alan unionin taloudessa. Autoala työllistää 12 miljoonaa henkilöä, ja sen osuus EU:n BKT:sta on 4 prosenttia. Ala on tärkeä sekä tuotantoketjun alkupäässä (kuten teräs- ja kemianteollisuus) että loppupäässä (esimerkiksi TVT ja liikkuvuuspalvelut) oleville teollisuudenaloille. EU on yksi maailman suurimmista moottoriajoneuvojen valmistajista, ja autoalan edustajat ovat suurimmat yksityiset sijoittajat tutkimuksen ja kehittämisen alalla.

Autoteollisuudessa on kyse hyvin integroidusta arvoketjusta, jossa melkein kaikki jäsenvaltiot ovat mukana. Se tuottaa lisäksi valtavasti lisäarvoa koko ketjussa ja on merkittävä tekijä euroalueen kauppataseen kannalta. Autoteollisuuden keskeisen aseman säilyttämiseksi EU:n on vahvistettava sen kilpailukykyä ja turvattava sen maailmanlaajuinen teknologinen johtoasema.

Kansainvälisen sääntely-yhteistyön avulla voidaan edistää avointa, tehokasta ja kilpailua suosivaa talousympäristöä ja kehittää samalla terveyden suojelua ja turvallisuutta ja varmistaa niiden mahdollisimman korkea taso. Tehokkaan, kustannustehokkaan ja aiempaa yhdenmukaisemman sääntelyn kehittäminen ja täytäntöönpano edellyttää lisäksi sitä, että sääntely on yhdenmukaista ja avointa.

Yhdistyneiden kansakuntien Euroopan talouskomission (UNECE) tarjoaman mallin mukainen maailmanlaajuinen sääntely-yhteistyö olisi otettava huomioon ja sitä olisi vahvistettava kahdenvälisissä kauppasopimuksissa sen sijaan, että sitä hankaloitetaan.

EU:n on tuettava teknologian maailmanlaajuista yhdenmukaistamista. UNECEn ohjeiden kaltaisten yhteisten teknisten vaatimusten avulla voidaan vähentää kehitys-, tuotanto- ja sertifiointikustannuksia ja välttää päällekkäisiä hallinnollisia menettelyjä.

On erittäin tärkeää, että EU kykenee esittämään kantansa kesäkuussa 2016 järjestettävässä UNECEn kokouksessa. Neuvosto on siksi pyytänyt kirjeessään ystävällisesti parlamenttia huolehtimaan tästä ja pyrkimään äänestämään asiasta täysistunnossa toukokuussa. Esittelijä haluaa noudattaa monikielisyyden periaatetta ja saada mahdollisimman paljon huomiota antamalleen hyväksynnälle ja ehdottaa siksi, että sopimuksesta äänestetään kesäkuun täysistunnossa.


LOPULLISEN ÄÄNESTYKSEN TULOS ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Hyväksytty (pvä)

24.5.2016

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

34

0

3

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Maria Arena, Tiziana Beghin, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Marielle de Sarnez, Santiago Fisas Ayxelà, Karoline Graswander-Hainz, Ska Keller, Jude Kirton-Darling, Alexander Graf Lambsdorff, Bernd Lange, David Martin, Emmanuel Maurel, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Artis Pabriks, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Hannu Takkula, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Reimer Böge, Edouard Ferrand, Sander Loones, Georg Mayer, Lola Sánchez Caldentey, Judith Sargentini, Jarosław Wałęsa

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Dominique Bilde

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö