Postupak : 2015/0249(NLE)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0185/2016

Podneseni tekstovi :

A8-0185/2016

Rasprave :

Glasovanja :

PV 07/06/2016 - 5.2
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2016)0239

PREPORUKA     ***
PDF 431kWORD 77k
26.5.2016
PE 573.154v02-00 A8-0185/2016

o nacrtu odluke Vijeća o sklapanju Revizije 3. Sporazuma Gospodarske komisije Ujedinjenih naroda za Europu o prihvaćanju jedinstvenih tehničkih propisa za vozila na kotačima, opremu i dijelove koji mogu biti ugrađeni i/ili upotrijebljeni na vozilima na kotačima i uvjeta za uzajamno priznavanje homologacija dodijeljenih na temelju tih propisa („Revidirani Sporazum iz 1958.”)

(13954/2015 – C8-0112/2016 – 2015/0249(NLE))

Odbor za međunarodnu trgovinu

Izvjestitelj: Bernd Lange

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA
 KRATKO OBRAZLOŽENJE
 REZULTAT KONAČNOG GLASOVANJAU NADLEŽNOM ODBORU

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o nacrtu odluke Vijeća o sklapanju Revizije 3. Sporazuma Gospodarske komisije Ujedinjenih naroda za Europu o prihvaćanju jedinstvenih tehničkih propisa za vozila na kotačima, opremu i dijelove koji mogu biti ugrađeni i/ili upotrijebljeni na vozilima na kotačima i uvjeta za uzajamno priznavanje homologacija dodijeljenih na temelju tih propisa („Revidirani Sporazum iz 1958.”)

(13954/2015 – C8-0112/2016 – 2015/0249(NLE))

(Suglasnost)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir nacrt odluke Vijeća (13954/2015),

–  uzimajući u obzir Reviziju 3. Sporazuma Gospodarske komisije Ujedinjenih naroda za Europu o prihvaćanju jedinstvenih tehničkih propisa za vozila na kotačima, opremu i dijelove koji mogu biti ugrađeni i/ili upotrijebljeni na vozilima na kotačima i uvjeta za uzajamno priznavanje homologacija dodijeljenih na temelju tih propisa („Revidirani Sporazum iz 1958.”) (13954/2015),

–  uzimajući u obzir zahtjev Vijeća za davanje suglasnosti u skladu s člankom 207. i člankom 218. stavkom 6. podstavkom 2. točkom (a) Ugovora o funkcioniranju Europske unije (C8-0112/2016),

–  uzimajući u obzir članak 99. stavak 1. prvi i treći podstavak, članak 99. stavak 2. i članak 108. stavak 7. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir preporuku Odbora za međunarodnu trgovinu (A8-0185/2016),

1.  daje suglasnost za sklapanje sporazuma;

2.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji te vladama i parlamentima država članica i Gospodarskoj komisiji Ujedinjenih naroda za Europu (UNECE).


KRATKO OBRAZLOŽENJE

S obzirom na sve veću povezanost svjetskih tržišta (do 40 % europskih industrijskih proizvoda izrađuje se od uvezenih sirovinskih proizvoda) i na to da se industrijska proizvodnja sve više odvija u globalnim vrijednosnim lancima, da bi se očuvali i učvrstili konkurentni i diversificirani europski industrijski temelji, presudno je dokinuti nepotrebne prepreke trgovini i suradnji u regulatornim pitanjima.

Automobilska industrija i kooperantske industrijske grane čine temeljni gospodarski sektor Europske unije. Automobilski sektor zapošljava 12 milijuna osoba i zauzima udio od 4 % u BDP-u Unije. Taj je sektor važan i za industrijska poduzeća na početku proizvodnog lanca (npr. proizvodnja čelika, kemikalija) i ona na kraju proizvodnog lanca (npr. sektor IKT-a, usluge mobilnosti). Europska unija jedan je od najvećih svjetskih proizvođača motornih vozila, a riječ je o sektoru s najviše privatnih ulaganja u istraživanje i razvoj.

Automobilska industrija čini integrirani vrijednosni lanac u kojem sudjeluju gotovo sve države članice. Povrh toga, stvara veliku dodanu vrijednost duž cijelog lanca i ima važnu ulogu za trgovinsku bilancu europodručja. Kako bi očuvala ključnu važnost položaja automobilske industrije, Europska unija mora ojačati konkurentnost svoje automobilske industrije i zadržati globalno tehnološko vodstvo.

Međunarodna regulatorna suradnja ima potencijal da promiče transparentno i djelotvorno gospodarsko okruženje okrenuto konkurentnosti, uz razvijanje i postizanje najviše razine zaštite zdravlja i sigurnosti. Osim toga, regulatorna usklađenost i transparentnost nužne su za izradu i provedbu djelotvornih, troškovno učinkovitih i usklađenijih propisa.

Bilateralni trgovinski sporazumi trebali bi odražavati i jačati svjetsku regulatornu suradnju u okviru UNECE-a, a ne kočiti takvu suradnju.

Europska unija mora podupirati globalnu tehnološku harmonizaciju. Jedinstvenim tehničkim zahtjevima kao što je okvir UNECE-a doprinosi se smanjenju troškova razvoja, proizvodnje i certificiranja te izbjegava ponavljanje istih administrativnih procedura.

Iznimno je važno da Europska unija bude spremna iznijeti svoje stajalište na sastanku UNECE-a u lipnju 2016. Vijeće je u svojem pismu uputilo molbu u tom pogledu i zatražilo da se glasuje na plenarnoj sjednici u svibnju. Budući da izvjestitelj želi poštovati načelo višejezičnosti i privući što veću pozornost javnosti tom davanju suglasnosti, o prijedlogu će se glasovati na plenarnoj sjednici u lipnju.


REZULTAT KONAČNOG GLASOVANJAU NADLEŽNOM ODBORU

Datum usvajanja

24.5.2016

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

34

0

3

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Maria Arena, Tiziana Beghin, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Marielle de Sarnez, Santiago Fisas Ayxelà, Karoline Graswander-Hainz, Ska Keller, Jude Kirton-Darling, Alexander Graf Lambsdorff, Bernd Lange, David Martin, Emmanuel Maurel, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Artis Pabriks, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Hannu Takkula, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Reimer Böge, Edouard Ferrand, Sander Loones, Georg Mayer, Lola Sánchez Caldentey, Judith Sargentini, Jarosław Wałęsa

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Dominique Bilde

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti