Eljárás : 2015/0249(NLE)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0185/2016

Előterjesztett szövegek :

A8-0185/2016

Viták :

Szavazatok :

PV 07/06/2016 - 5.2
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2016)0239

AJÁNLÁS     ***
PDF 356kWORD 76k
26.5.2016
PE 573.154v02-00 A8-0185/2016

A Tanács határozata az ENSZ Európai Gazdasági Bizottságának a kerekes járművekre és az azokba szerelhető, illetve az azokon használható berendezésekre és tartozékokra vonatkozó egységes műszaki előírások elfogadásáról, valamint az ezen előírások alapján kibocsátott jóváhagyások kölcsönös elismerésének feltételeiről szóló megállapodása („1958. évi felülvizsgált megállapodás”) 3. felülvizsgált változatának megkötéséről

(13954/2015 – C8-0112/2016 – 2015/0249(NLE))

Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság

Előadó: Bernd Lange

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE
 RÖVID INDOKOLÁS
 ZÁRÓSZAVAZÁS EREDMÉNYEAZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

A Tanács határozata az ENSZ Európai Gazdasági Bizottságának a kerekes járművekre és az azokba szerelhető, illetve az azokon használható berendezésekre és tartozékokra vonatkozó egységes műszaki előírások elfogadásáról, valamint az ezen előírások alapján kibocsátott jóváhagyások kölcsönös elismerésének feltételeiről szóló megállapodása („1958. évi felülvizsgált megállapodás”) 3. felülvizsgált változatának megkötéséről

(13954/2015 – C8-0112/2016 – 2015/0249(NLE))

(Egyetértés)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a tanácsi határozat tervezetére (13954/2015),

-  tekintettel az ENSZ Európai Gazdasági Bizottságának a kerekes járművekre és az azokba szerelhető, illetve az azokon használható berendezésekre és tartozékokra vonatkozó egységes műszaki előírások elfogadásáról, valamint az ezen előírások alapján kibocsátott jóváhagyások kölcsönös elismerésének feltételeiről szóló megállapodása („1958. évi felülvizsgált megállapodás”) 3. felülvizsgálatára(13954/2015),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 207. cikkének, valamint 218. cikke (6) bekezdése második albekezdése a) pontjának értelmében a Tanács által benyújtott, egyetértésre irányuló kérelemre (C8-0112/2016),

–  tekintettel eljárási szabályzata 99. cikke (1) bekezdésének első és harmadik albekezdésére és (2) bekezdésére, valamint 108. cikkének (7) bekezdésére,

–  tekintettel a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság ajánlására (A8-0185/2016),

1.  egyetért a megállapodás megkötésével;

2.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak, a Bizottságnak, a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek, valamint az Egyesült Nemzetek Európai Gazdasági Bizottságának


RÖVID INDOKOLÁS

Tekintettel arra, hogy a globális piacok között egyre erősödnek a kölcsönös kapcsolatok (az európai ipari termékek 40%-a az ellátási lánc felsőbb szintjeiről származó importtermékek felhasználásával készül), és hogy az ipari termelés egyre inkább globális értékláncokban történik, ezért a kereskedelem és a szabályozási ügyekben folytatott együttműködés előtt álló szükségtelen akadályok lebontása alapvető a versenyképes és sokszínű ipari alap fenntartásához és megerősítéséhez Európában.

A gépjárműipar és a kapcsolódó mellékiparágak az Európai Unió kulcsfontosságú gazdasági ágazatát alkotják. A gépjárműipar 12 millió embernek biztosít munkát és az EU GDP-jének 4%-át adja. A gépjárműipar a beszállítói iparágak (pl. acélipar, vegyipar) és a feldolgozóipari ágazatok (pl. információs és kommunikációs technológiák, mobilitási szolgáltatások) számára egyaránt fontos. Az EU a világ legnagyobb gépjárműgyártói közé tartozik, és az ágazat a legjelentősebb beruházó a kutatás és a fejlesztés terén.

A gépjárműipar jól integrált értékláncot képvisel, amelyben csaknem minden tagállam érdekelt. A gépjárműipar ezen kívül igen erős hozzáadott értéket kínál a lánc minden szakaszában, és jelentős szerepet tölt be az euróövezet kereskedelmi egyensúlyának biztosításában. A gépjárműipar létfontosságú helyzetének fenntartása érdekében az EU-nak meg kell erősítenie az uniós gépjárműipar versenyképességét, és meg kell óvnia annak globális vezetői szerepét a technológia terén.

A nemzetközi szabályozási együttműködés potenciális lehetőségeket hordoz az átlátható, hatékony és a versenyképességnek kedvező gazdasági környezet előmozdításához, és egyúttal a legmagasabb egészségügyi és biztonsági védelmi szinteket alakítja ki és szavatolja. Ezen kívül, szabályozási koherenciára és átláthatóságra van szükség az eredményes, költséghatékony és egymáshoz szervesebben igazodó jogszabályok kidolgozásához és végrehajtásához.

Az ENSZ EGB keretében folytatott globális szabályozási együttműködést a kétoldalú kereskedelmi megállapodásokban modellként kell követni, meg kell erősíteni és nem szabad veszélybe sodorni.

Az EU-nak támogatást kell nyújtania a globális technológiai harmonizációhoz. Az ENSZ EGB keretrendszerhez hasonló globális technológiai követelmények segítenek a fejlesztési, a termelési és a jóváhagyással kapcsolatos költségek csökkentésében, és hozzájárulnak az igazgatási eljárások megkettőződésének elkerüléséhez.

Rendkívül fontos, hogy az Európai Unió az ENSZ EGB 2016. júniusi ülésén képes legyen álláspontját ismertetni. Ebben az értelemben a Tanács felkérte a Parlamentet, hogy alakítsa ki és lehetőleg a májusi plenáris ülésen szavazza meg álláspontját. Tekintettel arra, hogy az előadó szándéka a nyelvi sokszínűség elvének érvényre juttatása, és a Parlament beleegyezésének a lehető legszélesebb körben történő megismertetése, azt javasolja, hogy a szavazásra a júniusi ülésen kerüljön sor.


ZÁRÓSZAVAZÁS EREDMÉNYEAZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

Az elfogadás dátuma

24.5.2016

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

34

0

3

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Maria Arena, Tiziana Beghin, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Marielle de Sarnez, Santiago Fisas Ayxelà, Karoline Graswander-Hainz, Ska Keller, Jude Kirton-Darling, Alexander Graf Lambsdorff, Bernd Lange, David Martin, Emmanuel Maurel, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Artis Pabriks, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Hannu Takkula, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Reimer Böge, Edouard Ferrand, Sander Loones, Georg Mayer, Lola Sánchez Caldentey, Judith Sargentini, Jarosław Wałęsa

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Dominique Bilde

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat