Procedūra : 2015/0249(NLE)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0185/2016

Pateikti tekstai :

A8-0185/2016

Debatai :

Balsavimas :

PV 07/06/2016 - 5.2
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2016)0239

REKOMENDACIJA     ***
PDF 565kWORD 78k
26.5.2016
PE 573.154v02-00 A8-0185/2016

dėl Tarybos sprendimo dėl Jungtinių Tautų Europos ekonomikos komisijos susitarimo dėl suvienodintų techninių normų priėmimo ratinėms transporto priemonėms, įrangai ir dalims, kurios gali būti montuojamos ir (arba) naudojamos ratinėse transporto priemonėse, ir pagal tas normas suteiktų patvirtinimų abipusio pripažinimo sąlygų trečiosios redakcijos sudarymo (pataisytas 1958 m. Susitarimas) projekto

(13954/2015– C8-0112/2016 – 2015/0249(NLE))

Tarptautinės prekybos komitetas

Pranešėjas: Bernd Lange

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS
 TRUMPAS PAGRINDIMAS
 GALUTINIO BALSAVIMO ATSAKINGAME KOMITETE REZULTATAI

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl Tarybos sprendimo dėl Jungtinių Tautų Europos ekonomikos komisijos susitarimo dėl suvienodintų techninių normų priėmimo ratinėms transporto priemonėms, įrangai ir dalims, kurios gali būti montuojamos ir (arba) naudojamos ratinėse transporto priemonėse, ir pagal tas normas suteiktų patvirtinimų abipusio pripažinimo sąlygų trečiosios redakcijos sudarymo (pataisytas 1958 m. Susitarimas) projekto

(13954/2015 – C8-0112/2016 – 2015/0249(NLE))

(Pritarimo procedūra)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Tarybos sprendimo projektą (13954/2015),

–  atsižvelgdamas į Jungtinių Tautų Europos ekonomikos komisijos susitarimo dėl suvienodintų techninių normų priėmimo ratinėms transporto priemonėms, įrangai ir dalims, kurios gali būti montuojamos ir (arba) naudojamos ratinėse transporto priemonėse, ir pagal tas normas suteiktų patvirtinimų abipusio pripažinimo sąlygų trečiosios redakcijos sudarymą (pataisytas 1958 m. Susitarimas) (13954/2015),

–  atsižvelgdamas į prašymą dėl pritarimo, kurį Taryba pateikė pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 207 straipsnį ir 218 straipsnio 6 dalies antros pastraipos a punktą (C8-0112/2016),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 99 straipsnio 1 dalies pirmą ir trečią pastraipas ir 2 dalį, taip pat į 108 straipsnio 7 dalį,

–  atsižvelgdamas į Tarptautinės prekybos komiteto rekomendaciją (A8–0185/2016),

1.  pritaria susitarimo sudarymui;

2.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir valstybių narių bei parlamentams ir vyriausybėms ir Jungtinių Tautų Europos ekonominei komisijai.


TRUMPAS PAGRINDIMAS

Vis stiprėja pasaulio rinkų tarpusavio sąsajos (iki 40 proc. Europos pramonės produktų pagaminama iš importuotų pradinės grandies produktų) ir pramoninė gamyba vis dažniau vykdoma pasaulinėse vertės grandinėse, todėl labai svarbu pašalinti nereikalingas prekybos ir bendradarbiavimo reguliavimo srityje kliūtis siekiant išlaikyti ir stiprinti konkurencingą ir įvairią Europos pramoninę bazę.

Automobilių pramonė ir su jais susijusios pagalbinės pramonės šakos – tai pagrindinis Europos Sąjungos ekonomikos sektorius. Automobilių sektoriuje sukuriama 12 mln. darbo vietų ir 4 proc. ES BVP. Jis svarbus pradinės grandies pramonės (pvz., plieno, cheminių medžiagų) ir žemutinės grandies pramonės (pvz., IRT, judumo paslaugų) šakoms. ES yra viena didžiausia pasaulyje variklinių transporto priemonių gamintojų ir šiame sektoriuje vykdomos didžiausios privačios investicijos į mokslinius tyrimus ir technologijų plėtrą.

Automobilių pramonė –tai gerai integruota vertės grandinė, į kurią įsijungė beveik visos valstybės narės. Be to, ji sukuria labai didelę pridėtinę vertę visoje grandinėje ir atlieka svarbų vaidmenį užtikrinant euro zonos prekybos pusiausvyrą. Tam, kad užtikrintų gyvybiškai svarbios automobilių pramonės padėtį, ES turi didinti ES automobilių pramonės konkurencingumą ir išlaikyti pasaulio technologijų lyderės poziciją.

Tarptautinis bendradarbiavimas reguliavimo srityje gali paskatinti skaidrios, veiksmingos, konkurencingos ekonominės aplinkos plėtojimą tuo pat metu gerinant ir užtikrinant aukščiausio lygio sveikatos apsaugą ir saugą. Be to, būtina užtikrinti reglamentavimo nuoseklumą ir skaidrumą siekiant, kad būtų galima kurti ir įgyvendinti veiksmingas, ekonomiškai efektyvias ir labiau suderintas taisykles.

Sudarant dvišalius prekybos susitarimus turėtų būti atsižvelgiama į pasitelkiant Jungtinių Tautų Europos ekonominę komisiją (JT EEK) vykdomą pasaulinį bendradarbiavimą reguliavimo srityje kaip į modelį, jis turėtų būti stiprinamas, o ne mažinamas.

ES turėtų remti derinimą technologijų srityje. Bendrieji techniniai reikalavimai, pavyzdžiui, JT EEK sistema, padeda sumažinti kūrimo, gamybos ir sertifikavimo sąnaudas ir išvengti administracinių procedūrų dubliavimosi.

Nepaprastai svarbu, kad Europos Sąjunga būtų pasirengusi 2016 m. birželio mėn. JT EEK posėdyje pateikti savo poziciją. Todėl Taryba savo laiške prašo tai užtikrinti ir pasistengti balsavimą organizuoti gegužės mėn. plenariniame posėdyje. Atsižvelgiant į tai, kad pranešėjas nori, kad būtų laikomasi daugiakalbystės principo ir kuo plačiau paviešinta ši pritarimo procedūra, siūloma balsuoti birželio mėn. plenariniame posėdyje.


GALUTINIO BALSAVIMO ATSAKINGAME KOMITETE REZULTATAI

Priėmimo data

24.5.2016

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

34

0

3

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Maria Arena, Tiziana Beghin, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Marielle de Sarnez, Santiago Fisas Ayxelà, Karoline Graswander-Hainz, Ska Keller, Jude Kirton-Darling, Alexander Graf Lambsdorff, Bernd Lange, David Martin, Emmanuel Maurel, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Artis Pabriks, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Hannu Takkula, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Reimer Böge, Edouard Ferrand, Sander Loones, Georg Mayer, Lola Sánchez Caldentey, Judith Sargentini, Jarosław Wałęsa

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Dominique Bilde

Teisinis pranešimas - Privatumo politika