Procedūra : 2015/0249(NLE)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0185/2016

Iesniegtie teksti :

A8-0185/2016

Debates :

Balsojumi :

PV 07/06/2016 - 5.2
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2016)0239

IETEIKUMS     ***
PDF 564kWORD 77k
26.5.2016
PE 573.154v02-00 A8-0185/2016

par projektu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu 3. pārstrādāto redakciju ANO Eiropas Ekonomikas komisijas Nolīgumam vienotu tehnisko prasību apstiprināšanai riteņu transportlīdzekļiem, aprīkojumam un detaļām, ko var uzstādīt un/vai lietot riteņu transportlīdzekļos, un par nosacījumiem to apstiprinājumu savstarpējai atzīšanai, kas piešķirti, pamatojoties uz šīm prasībām (“Pārskatītais 1958. gada nolīgums”)

(13954/2015 – C8-0112/2016 – 2015/0249(NLE))

Starptautiskās tirdzniecības komiteja

Referents: Bernd Lange

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS
 ĪSS PAMATOJUMS
 ATBILDĪGĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par projektu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu 3. pārstrādāto redakciju ANO Eiropas Ekonomikas komisijas Nolīgumam vienotu tehnisko prasību apstiprināšanai riteņu transportlīdzekļiem, aprīkojumam un detaļām, ko var uzstādīt un/vai lietot riteņu transportlīdzekļos, un par nosacījumiem to apstiprinājumu savstarpējai atzīšanai, kas piešķirti, pamatojoties uz šīm prasībām (“Pārskatītais 1958. gada nolīgums”)

(13954/2015 – C8-0112/2016 – 2015/0249(NLE))

(Piekrišana)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Padomes lēmuma projektu (13954/2015),

–  ņemot vērā 3. pārstrādāto redakciju ANO Eiropas Ekonomikas komisijas Nolīgumam vienotu tehnisko prasību apstiprināšanai riteņu transportlīdzekļiem, aprīkojumam un detaļām, ko var uzstādīt un/vai lietot riteņu transportlīdzekļos, un par nosacījumiem to apstiprinājumu savstarpējai atzīšanai, kas piešķirti, pamatojoties uz šīm prasībām (“Pārskatītais 1958. gada nolīgums”) (13954/2015),

–  ņemot vērā piekrišanas pieprasījumu, ko Padome iesniegusi saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 207. pantu un 218. panta 6. punkta otrās daļas a) apakšpunktu (C8-0112/2016),

–  ņemot vērā Reglamenta 99. panta 1. punkta pirmo un trešo daļu un 99. panta 2. punktu, kā arī 108. panta 7. punktu,

–  ņemot vērā Starptautiskās tirdzniecības komitejas ieteikumu (A8-0185/2016),

1.  sniedz piekrišanu nolīguma slēgšanai;

2.  uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei, Komisijai, dalībvalstu valdībām un parlamentiem, kā arī ANO Eiropas Ekonomikas komisijai.


ĪSS PAMATOJUMS

Ņemot vērā aizvien pieaugošo savstarpējo saikni pasaules tirgos (līdz pat 40 % Eiropas rūpniecības izstrādājumu tiek ražoti no ievestiem augšupējiem produktiem) un to, ka rūpnieciskā ražošana aizvien vairāk notiek globālās vērtības veidošanas ķēdēs, ir būtiski regulatīvajā jomā likvidēt nevajadzīgas tirdzniecības un sadarbības barjeras, lai Eiropā uzturētu un stiprinātu konkurētspējīgu un daudzveidīgu rūpniecisko pamatu.

Autobūves nozare un ar to saistītās palīgnozares ir svarīga Eiropas Savienības ekonomikas daļa. Autobūves nozare nodrošina darbu 12 miljoniem cilvēku un rada 4 % no ES IKP. Tā ir svarīga gan augšupējām rūpniecības nozarēm (piemēram, tērauds, ķīmiskās vielas), gan lejupējām rūpniecības nozarēm (piemēram, IKT, mobilitātes pakalpojumi). ES ir viena no pasaules lielākajām mehānisko transportlīdzekļu ražotājām, un šī nozare ir lielākais privātais investors pētniecībā un izstrādē.

Autobūves nozare veido labi integrētu vērtības veidošanas ķēdi, kurā ir iesaistītas gandrīz visas dalībvalstis. Turklāt tā sniedz ļoti augstu pievienoto vērtību visā vērtības veidošanas ķēdē un pilda nozīmīgu lomu eurozonas tirdzniecības bilancē. Lai saglabātu autobūves nozares izšķirīgi svarīgo pozīciju, ES ir jāstiprina ES autobūves nozares konkurētspēja un jāsaglabā tās tehnoloģiskā vadošā lomā pasaules mērogā.

Starptautiskai regulatīvai sadarbībai ir iespēja veicināt pārredzamu, efektīvu, konkurenci sekmējošu ekonomikas vidi, vienlaikus attīstot un nodrošinot augstāko aizsardzības līmeni veselības un drošības jomā. Turklāt regulatīvā saskaņotība un pārredzamība ir vajadzīgas efektīvu, rentablu un saderīgāku regulējumu izstrādei un īstenošanai.

Divpusējos tirdzniecības nolīgumos būtu jāatspoguļo un jāstiprina, nevis jāapdraud ANO/EEK sistēmā īstenotais starptautiskās regulatīvās sadarbības modelis.

ES ir jāsniedz atbalsts tehnoloģiju saskaņošanai pasaules mērogā. Tādas vienotas tehniskās prasības kā ANO/EEK sistēma palīdz samazināt izstrādes, ražošanas un sertifikācijas izmaksas un izvairīties no administratīvo procedūru dublēšanās.

Ir ārkārtīgi svarīgi, lai ES būtu gatava iepazīstināt ar savu nostāju 2016. gada jūnija ANO/EEK sanāksmē. Šajā sakarībā Padome savā vēstulē aicināja tā (arī) rīkoties un censties nobalsot par šo jautājumu maija plenārsesijā. Ņemot vērā referenta vēlmi ievērot daudzvalodības principu un piešķirt šai piekrišanai pēc iespējas lielāku publicitāti, balsošana par šo priekšlikumu notiks jūnija plenārsesijā.


ATBILDĪGĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS

Pieņemšanas datums

24.5.2016

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

34

0

3

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Maria Arena, Tiziana Beghin, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Marielle de Sarnez, Santiago Fisas Ayxelà, Karoline Graswander-Hainz, Ska Keller, Jude Kirton-Darling, Alexander Graf Lambsdorff, Bernd Lange, David Martin, Emmanuel Maurel, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Artis Pabriks, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Hannu Takkula, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Reimer Böge, Edouard Ferrand, Sander Loones, Georg Mayer, Lola Sánchez Caldentey, Judith Sargentini, Jarosław Wałęsa

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Dominique Bilde

Juridisks paziņojums - Privātuma politika