AANBEVELING over het ontwerp van besluit van de Raad inzake de vaststelling van herziening 3 van de Overeenkomst van de Economische Commissie voor Europa van de Verenigde Naties betreffende het aannemen van eenvormige technische eisen voor wielvoertuigen, uitrustingsstukken en onderdelen die kunnen worden aangebracht en/of gebruikt op wielvoertuigen en de voorwaarden voor wederzijdse erkenning van goedkeuringen verleend op basis van deze eisen ("Herziene overeenkomst van 1958")

26.5.2016 - (13954/2015 – C8-0112/2016 – 2015/0249(NLE)) - ***

Commissie internationale handel
Rapporteur: Bernd Lange

Procedure : 2015/0249(NLE)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus :  
A8-0185/2016
Ingediende teksten :
A8-0185/2016
Debatten :
Aangenomen teksten :

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het ontwerp van besluit van de Raad inzake de vaststelling van herziening 3 van de Overeenkomst van de Economische Commissie voor Europa van de Verenigde Naties betreffende het aannemen van eenvormige technische eisen voor wielvoertuigen, uitrustingsstukken en onderdelen die kunnen worden aangebracht en/of gebruikt op wielvoertuigen en de voorwaarden voor wederzijdse erkenning van goedkeuringen verleend op basis van deze eisen ("Herziene overeenkomst van 1958")

(13954/2015 – C8-0112/2016 – 2015/0249(NLE))

(Goedkeuring)

Het Europees Parlement,

–  gezien het ontwerpbesluit van de Raad (13954/2015),

–  gezien herziening 3 van de Overeenkomst van de Economische Commissie voor Europa van de Verenigde Naties betreffende het aannemen van eenvormige technische eisen voor wielvoertuigen, uitrustingsstukken en onderdelen die kunnen worden aangebracht en/of gebruikt op wielvoertuigen en de voorwaarden voor wederzijdse erkenning van goedkeuringen verleend op basis van deze eisen ("Herziene overeenkomst van 1958") (13954/2015),

–  gezien het verzoek om goedkeuring dat de Raad heeft ingediend krachtens artikel 207 en artikel 218, lid 6, tweede alinea, onder a), van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (C8-0112/2016),

–  gezien artikel 99, lid 1, eerste en derde alinea, en lid 2, en artikel 108, lid 7, van zijn Reglement,

–  gezien de aanbeveling van de Commissie internationale handel (A8-0185/2016),

1.  hecht zijn goedkeuring aan de sluiting van de overeenkomst;

2.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad, de Commissie en de regeringen en parlementen van de lidstaten en de Economische Commissie voor Europa van de Verenigde Naties.

TOELICHTING

Aangezien de wereldmarkten steeds meer onderling verweven zijn (tot 40 % van de Europese industrieproducten wordt vervaardigd uit geïmporteerde basisproducten) en de industriële productie alsmaar meer deel uitmaakt van wereldwijde waardeketens, is het cruciaal om onnodige handelsbelemmeringen weg te nemen en samen te werken op het gebied van regelgeving teneinde een competitieve en gediversifieerde industriële basis in Europa te behouden en te verstevigen.

De automobielindustrie en de daaraan gekoppelde toeleveringsindustrieën zijn voor de Europese Unie een economische kernsector. De automobielsector verschaft werk aan 12 miljoen mensen en is goed voor 4 % van het bbp van de EU. De sector is belangrijk voor upstream- (bv. staal, chemicaliën) en downstreamindustrieën (bv. ICT, mobiliteitsdiensten). De EU behoort tot de grootste producenten van motorvoertuigen wereldwijd, en de sector is de grootste privé-investeerder in onderzoek en ontwikkeling.

De automobielindustrie is een goed geïntegreerde waardeketen waaraan bijna alle lidstaten deelnemen. Bovendien genereert zij doorheen de volledige keten een zeer hoge toegevoegde waarde en is zij belangrijk voor de handelsbalans in de eurozone. Om de cruciale positie van de automobielindustrie te behouden, moet de EU het concurrentievermogen van deze sector in Europa vergroten en de wereldwijde leiderspositie inzake technologie behouden.

Door internationaal samen te werken op het gebied van regelgeving kan een transparante, effectieve en concurrentiebevorderende economische omgeving gestimuleerd worden, waarin tegelijk ook een hoog niveau van gezondheidsbescherming en veiligheid verzekerd is. Daarnaast zijn coherentie en transparantie van de regelgeving noodzakelijk om efficiënte, kosteneffectieve en meer compatibele regels te ontwikkelen en te implementeren.

De mondiale samenwerking rond regelgeving in het kader van de VN/ECE moet als model weerspiegeld en versterkt worden in bilaterale handelsovereenkomsten, in plaats van ondermijnd.

De EU moet de mondiale technologische harmonisatie ondersteunen. Gemeenschappelijke technische vereisten, zoals in het kader van de VN/ECE, helpen om de ontwikkelingskosten te drukken, doen de productie- en certificeringskosten dalen en zorgen ervoor dat duplicatie van administratieve procedures vermeden wordt.

Het is uiterst belangrijk dat de Europese Unie haar standpunt voorlegt tijdens de vergadering van de VN/ECE in juni 2016. De Raad heeft hiertoe uitgenodigd in zijn brief, en heeft ook verzocht om hier in mei over te stemmen in de plenaire vergadering. Aangezien de rapporteur het beginsel van meertaligheid wilt eerbiedigen en voor deze goedkeuring zo veel mogelijk publiciteit wenst te genereren, wordt voorgesteld om te stemmen in de plenaire vergadering van juni.

UITSLAG VAN DE EINDSTEMMINGIN DE TEN PRINCIPALE BEVOEGDE COMMISSIE

Datum goedkeuring

24.5.2016

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

34

0

3

Bij de eindstemming aanwezige leden

Maria Arena, Tiziana Beghin, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Marielle de Sarnez, Santiago Fisas Ayxelà, Karoline Graswander-Hainz, Ska Keller, Jude Kirton-Darling, Alexander Graf Lambsdorff, Bernd Lange, David Martin, Emmanuel Maurel, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Artis Pabriks, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Hannu Takkula, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervangers

Reimer Böge, Edouard Ferrand, Sander Loones, Georg Mayer, Lola Sánchez Caldentey, Judith Sargentini, Jarosław Wałęsa

Bij de eindstemming aanwezige plaatsvervangers (art. 200, lid 2)

Dominique Bilde