Procedura : 2015/0249(NLE)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0185/2016

Teksty złożone :

A8-0185/2016

Debaty :

Głosowanie :

PV 07/06/2016 - 5.2
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2016)0239

ZALECENIE     ***
PDF 570kWORD 78k
26.5.2016
PE 573.154v02-00 A8-0185/2016

w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie przyjęcia 3. wersji Porozumienia Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych dotyczącego przyjęcia jednolitych wymagań technicznych dla pojazdów kołowych, wyposażenia i części, które mogą być stosowane w tych pojazdach, oraz wzajemnego uznawania homologacji udzielonych na podstawie tych wymagań („Zrewidowane Porozumienie z 1958 r.”)

(13954/2015 – C8-0112/2016 – 2015/0249(NLE))

Komisja Handlu Międzynarodowego

Sprawozdawca: Bernd Lange

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 UZASADNIENIE
 WYNIK GŁOSOWANIA KOŃCOWEGOW KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie przyjęcia 3. wersji Porozumienia Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych dotyczącego przyjęcia jednolitych wymagań technicznych dla pojazdów kołowych, wyposażenia i części, które mogą być stosowane w tych pojazdach, oraz wzajemnego uznawania homologacji udzielonych na podstawie tych wymagań („Zrewidowane Porozumienie z 1958 r.”)

(13954/2015 – C8-0112/2016 – 2015/0249(NLE))

(Zgoda)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając projekt decyzji Rady (13954/2015),

–  uwzględniając 3. wersję Porozumienia Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych dotyczącego przyjęcia jednolitych wymagań technicznych dla pojazdów kołowych, wyposażenia i części, które mogą być stosowane w tych pojazdach, oraz wzajemnego uznawania homologacji udzielonych na podstawie tych wymagań („Zrewidowane Porozumienie z 1958 r.”) (13954/2015),

–  uwzględniając wniosek o wyrażenie zgody przedstawiony przez Radę na mocy art. 207 i art. 218 ust. 6 akapit drugi lit. a) Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (C8-0112/2016),

–  uwzględniając art. 99 ust. 1 akapit pierwszy i trzeci i ust. 2, a także art. 108 ust. 7 Regulaminu,

–  uwzględniając zalecenie Komisji Handlu Międzynarodowego (A8-0185/2016),

1.  wyraża zgodę na zawarcie umowy;

2.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, jak również rządom i parlamentom państw członkowskich oraz Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych.


UZASADNIENIE

Z uwagi na coraz większe wzajemne powiązanie rynków globalnych (nawet 40% europejskich produktów przemysłowych jest wytwarzanych z produktów importowanych od dostawców surowców) oraz na fakt, że produkcja światowa w coraz szerszym zakresie odbywa się w ramach globalnych łańcuchów wartości, usunięcie zbędnych barier w handlu oraz współpraca w kwestiach regulacyjnych są niezbędne dla utrzymania i wzmocnienia konkurencyjnej i zróżnicowanej bazy przemysłowej w Europie.

Przemysł motoryzacyjny oraz powiązane z nim branże są jednym z głównych sektorów gospodarki Unii Europejskiej. Sektor motoryzacyjny zatrudnia 12 mln osób i generuje 4% PKB UE. Jest on ważny dla branż będących wcześniejszym ogniwem łańcucha produkcyjnego (np. przemysł stalowy, chemiczny) oraz dla branż będących następnym ogniwem tego łańcucha (np. ICT, usługi w zakresie mobilności). UE należy do grona największych producentów pojazdów silnikowych na świecie, a sektor ten jest największym prywatnym inwestorem w badania i rozwój.

Branża motoryzacyjna stanowi dobrze zintegrowany łańcuch wartości, obejmujący prawie wszystkie państwa członkowskie. Oferuje ponadto bardzo wysoką wartość dodaną w obrębie całego łańcucha i odgrywa ważną rolę w bilansie handlowym strefy euro. Aby utrzymać istotną pozycję branży motoryzacyjnej, UE musi wzmocnić konkurencyjność unijnej branży motoryzacyjnej i utrzymać jej rolę światowego lidera technologicznego.

Międzynarodowa współpraca regulacyjna ma potencjał, by wspierać przejrzyste, efektywne i sprzyjające konkurencji środowisko gospodarcze, rozwijając i zapewniając najwyższe poziomy ochrony zdrowia i bezpieczeństwa. Ponadto spójność i przejrzystość regulacyjna jest niezbędna dla rozwoju i wdrożenia skutecznych, oszczędnych i bardziej kompatybilnych przepisów.

Światową współpracę regulacyjną w ramach EKG ONZ należy, jako model, odzwierciedlać i wzmacniać w dwustronnych umowach handlowych, a nie należy jej podważać.

UE musi wspierać światową harmonizację technologiczną. Wspólne wymagania techniczne, takie jak ramy EKG ONZ, pomagają ograniczać koszty rozwoju, produkcji i certyfikacji oraz unikać powielania się procedur administracyjnych.

Kwestią najwyższej wagi jest, aby UE była w stanie przedstawić swoje stanowisko na posiedzeniu EKG ONZ w czerwcu 2016 r. W związku z tym Rada wystosowała odnośną pisemną prośbę, zwracając się o przeprowadzenie głosowania na posiedzeniu plenarnym w maju. Z uwagi na wolę sprawozdawcy, by uszanować zasadę wielojęzyczności i nadać tej procedurze zgody jak największy rozgłos, proponuje się przeprowadzenie głosowania na posiedzeniu plenarnym w czerwcu.


WYNIK GŁOSOWANIA KOŃCOWEGOW KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

Data przyjęcia

24.5.2016

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

34

0

3

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Maria Arena, Tiziana Beghin, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Marielle de Sarnez, Santiago Fisas Ayxelà, Karoline Graswander-Hainz, Ska Keller, Jude Kirton-Darling, Alexander Graf Lambsdorff, Bernd Lange, David Martin, Emmanuel Maurel, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Artis Pabriks, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Hannu Takkula, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Reimer Böge, Edouard Ferrand, Sander Loones, Georg Mayer, Lola Sánchez Caldentey, Judith Sargentini, Jarosław Wałęsa

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Dominique Bilde

Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności