Postup : 2015/0249(NLE)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0185/2016

Predkladané texty :

A8-0185/2016

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 07/06/2016 - 5.2
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2016)0239

ODPORÚČANIE     ***
PDF 503kWORD 78k
26.5.2016
PE 573.154v02-00 A8-0185/2016

o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí revízie 3 Dohody Európskej hospodárskej komisie Organizácie Spojených národov, ktorá sa týka prijatia jednotných technických predpisov pre kolesové vozidlá, vybavenie a časti, ktoré môžu byť namontované a/alebo použité na kolesových vozidlách, a podmienok pre vzájomné uznávanie udelených schválení na základe týchto predpisov („revidovaná dohoda z roku 1958“)

(13954/2015 – C8-0112/2016 – 2015/0249(NLE))

Výbor pre medzinárodný obchod

Spravodajca: Bernd Lange

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 DÔVODOVÁ SPRÁVA
 VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA V GESTORSKOM VÝBORE

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí revízie 3 Dohody Európskej hospodárskej komisie Organizácie Spojených národov, ktorá sa týka prijatia jednotných technických predpisov pre kolesové vozidlá, vybavenie a časti, ktoré môžu byť namontované a/alebo použité na kolesových vozidlách, a podmienok pre vzájomné uznávanie udelených schválení na základe týchto predpisov („revidovaná dohoda z roku 1958“)

(13954/2015 – C8-0112/2016 – 2015/0249(NLE))

(Súhlas)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady (13954/2015),

-  so zreteľom na revíziu 3 Dohody Európskej hospodárskej komisie Organizácie Spojených národov, ktorá sa týka prijatia jednotných technických predpisov pre kolesové vozidlá, vybavenie a časti, ktoré môžu byť namontované a/alebo použité na kolesových vozidlách, a podmienok pre vzájomné uznávanie udelených schválení na základe týchto predpisov (ďalej len „revidovaná dohoda z roku 1958“) (13954/2015),

–  so zreteľom na žiadosť o udelenie súhlasu, ktorú Rada predložila v súlade s článkom 207 a článkom 218 ods. 6 druhým pododsekom písm. a) Zmluvy o fungovaní Európskej únie (C8-0112/2016),

–  so zreteľom na článok 99 ods. 1 prvý a tretí pododsek, článok 99 ods. 2 a článok 108 ods. 7 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na odporúčanie Výboru pre medzinárodný obchod (A8-0185/2016),

1.  udeľuje súhlas s uzatvorením dohody;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov a Európskej hospodárskej komisii Organizácie Spojených národov.


DÔVODOVÁ SPRÁVA

Odstránenie zbytočných obchodných prekážok a spolupráca v regulačných záležitostiach sú vzhľadom na rastúcu previazanosť svetových trhov – až 40 % európskych priemyselných výrobkov sa vyrába z dovezených základných výrobkov – a to, že priemyselná výroba čoraz častejšie prebieha v rámci globálnych hodnotových reťazcov, základnými podmienkami zachovania a posilnenia konkurencieschopnej a diverzifikovanej priemyselnej základne v Európe.

Automobilový priemysel je spolu so súvisiacimi pomocnými odvetviami kľúčovým hospodárskym sektorom Európskej únie. Zamestnáva 12 miliónov ľudí a predstavuje 4 % HDP EÚ. Je dôležitý pre dodávateľské odvetvia (napr. oceliarstvo, chemický priemysel), ako aj pre nadväzujúce priemyselné sektory (napr. informačné a komunikačné technológie, služby v oblasti mobility). EÚ patrí medzi najväčších svetových výrobcov motorových vozidiel a toto odvetvie je najväčším súkromným investorom do výskumu a vývoja.

Automobilový priemysel je dobre integrovaným hodnotovým reťazcom, do ktorého sú zapojené takmer všetky členské štáty. Okrem toho ponúka v celej dĺžke reťazca veľmi vysokú pridanú hodnotu a zohráva dôležitú úlohu z hľadiska obchodnej bilancie eurozóny. Ak EÚ chce, aby si automobilový priemysel udržal svoju významnú pozíciu, musí posilniť jeho konkurencieschopnosť a zachovať jeho globálne vedúce postavenie v oblasti technológií.

Medzinárodná regulačná spolupráca má potenciál podporovať transparentné, účinné hospodárske prostredie, ktoré priaznivo vplýva na hospodársku súťaž, a súčasne rozvíjať a zaisťovať čo najvyššiu úroveň ochrany zdravia a bezpečnosti. Regulačná súdržnosť a transparentnosť sú okrem toho nevyhnutné pri navrhovaní a vykonávaní účinných, nákladovo efektívnych a vo väčšej miere zlučiteľných predpisov.

Globálna regulačná spolupráca v rámci EHK OSN by mala byť vzorom, o ktorom by sa malo uvažovať a ktorý by sa mal posilňovať, a nemala by sa oslabovať bilaterálnymi obchodnými dohodami.

EÚ musí podporovať globálnu technologickú harmonizáciu. Spoločné technické požiadavky, ako je rámec EHK OSN, pomáhajú znižovať náklady na vývoj, výrobné náklady a náklady na certifikáciu a zabraňujú zdvojovaniu administratívnych postupov.

Je mimoriadne dôležité, aby bola EÚ pripravená predložiť svoju pozíciu v júni 2016 na zasadnutí EHK OSN. Rada si preto dovolila o to požiadať vo svojom liste, v ktorom vyjadrila aj želanie, aby sa o návrhu hlasovalo na plenárnej schôdzi v máji. Keďže spravodajca si želá rešpektovať zásadu viacjazyčnosti a chce tomuto súhlasu poskytnúť čo najväčšiu publicitu, o návrhu sa bude hlasovať na plenárnej schôdzi v júni.


VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA V GESTORSKOM VÝBORE

Dátum prijatia

24.5.2016

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

34

0

3

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Maria Arena, Tiziana Beghin, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Marielle de Sarnez, Santiago Fisas Ayxelà, Karoline Graswander-Hainz, Ska Keller, Jude Kirton-Darling, Alexander Graf Lambsdorff, Bernd Lange, David Martin, Emmanuel Maurel, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Artis Pabriks, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Hannu Takkula, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Reimer Böge, Edouard Ferrand, Sander Loones, Georg Mayer, Lola Sánchez Caldentey, Judith Sargentini, Jarosław Wałęsa

Náhradníčka (čl. 200 ods. 2) prítomná na záverečnom hlasovaní

Dominique Bilde

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia