Postopek : 2015/0249(NLE)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0185/2016

Predložena besedila :

A8-0185/2016

Razprave :

Glasovanja :

PV 07/06/2016 - 5.2
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2016)0239

PRIPOROČILO     ***
PDF 496kWORD 77k
26.5.2016
PE 573.154v02-00 A8-0185/2016

o osnutku sklepa Sveta o zaključku revizije 3 Sporazuma Ekonomske komisije Združenih narodov za Evropo o sprejetju enotnih tehničnih predpisov za cestna vozila, opremo in dele, ki se lahko vgradijo v cestna vozila in/ali uporabijo na njih, in o pogojih za vzajemno priznavanje homologacij, dodeljenih na podlagi teh predpisov („Revidirani Sporazum iz leta 1958“)

(13954/2015 – C8-0112/2016 – 2015/0249(NLE))

Odbor za mednarodno trgovino

Poročevalec: Bernd Lange

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 KRATKA OBRAZLOŽITEV
 IZID KONČNEGA GLASOVANJAV PRISTOJNEM ODBORU

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o osnutku sklepa Sveta o zaključku revizije 3 Sporazuma Ekonomske komisije Združenih narodov za Evropo o sprejetju enotnih tehničnih predpisov za cestna vozila, opremo in dele, ki se lahko vgradijo v cestna vozila in/ali uporabijo na njih, in o pogojih za vzajemno priznavanje homologacij, dodeljenih na podlagi teh predpisov („Revidirani Sporazum iz leta 1958“)

(13954/2015 – C8-0112/2016 – 2015/0249(NLE))

(Odobritev)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju osnutka sklepa Sveta (13954/2015),

–  ob upoštevanju revizije 3 Sporazuma Ekonomske komisije Združenih narodov za Evropo o sprejetju enotnih tehničnih predpisov za cestna vozila, opremo in dele, ki se lahko vgradijo v cestna vozila in/ali uporabijo na njih, in o pogojih za vzajemno priznanje homologacij, dodeljenih na podlagi teh predpisov („Revidirani Sporazum iz leta 1958“) (13954/2015),

–  ob upoštevanju prošnje za odobritev, ki jo je Svet podal v skladu s členom 207 in točko (a) drugega pododstavka člena 218(6) Pogodbe o delovanju Evropske unije (C8-0112/2016),

–  ob upoštevanju prvega in tretjega pododstavka člena 99(1), člena 99(2) in člena 108(7) Poslovnika,

–  ob upoštevanju priporočila Odbora za mednarodno trgovino (A8-0185/2016),

1.  odobri sklenitev sporazuma;

2.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter vladam in parlamentom držav članic in   Ekonomski komisiji Združenih narodov za Evropo.


KRATKA OBRAZLOŽITEV

Glede na čedalje večjo prepletenost svetovnih trgov (do 40 % evropskih industrijskih proizvodov se izdela iz uvoženih primarnih izdelkov) in glede na dejstvo, da industrijska proizvodnja čedalje pogosteje poteka v svetovnih vrednostnih verigah, je bistveno odpraviti odvečne prepreke za trgovino in sodelovanje v regulativnih zadevah, saj bi tako ohranili in okrepili konkurenčno in diverzificirano industrijsko podlago v Evropi.

Avtomobilska industrija in njene podindustrije so osrednja gospodarska panoga Evropske unije. V avtomobilskem sektorju je zaposlenih 12 milijonov ljudi, ustvarja pa 4 % BDP EU. Pomemben je tudi za panoge, ki sodelujejo v zgodnejših (npr. jeklo, kemikalije) in poznejših (npr. IKT, storitve mobilnosti) proizvodnih fazah. EU je v svetovnem merilu ena največjih proizvajalk motornih vozil, sektor pa je največji zasebni vlagatelj v raziskave in razvoj.

Avtomobilska industrija zagotavlja celovito vrednostno verigo, v katero so vključene skoraj vse države članice. Prav tako vzdolž celotne verige ustvarja izjemno visoko dodano vrednost in ima pomembno vlogo pri trgovinskem ravnovesju evrskega območja. EU mora, če želi obdržati pomemben položaj avtomobilske industrije, povečati svojo konkurenčnost in ohraniti mesto svetovnega tehnološkega voditelja.

Mednarodno regulativno sodelovanje ponuja možnosti, da bi spodbujali pregledno, učinkovito in konkurenčno gospodarsko okolje, obenem pa vzpostavili in zagotavljali najvišjo raven varnosti in zdravstvenega varstva. Poleg tega je treba zagotoviti regulativno skladnost in preglednost za oblikovanje in izvajanje učinkovitih, stroškovno učinkovitih in skladnejših predpisov.

Dvostranski trgovinski sporazumi bi morali odražati in krepiti svetovno regulativno sodelovanje v sklopu Ekonomske komisije Združenih narodov za Evropo, ne pa ga ogrožati.

EU mora zagotavljati podporo svetovni tehnološki harmonizaciji. Splošne tehnične zahteve, kot je okvir Ekonomske komisije Združenih narodov za Evropo, pomagajo zmanjševati stroške razvoja, proizvodnje in pridobivanja potrdil ter preprečujejo podvajanje upravnih postopkov.

Izjemno pomembno je, da bo lahko Evropska unija svoje stališče predstavila na srečanju Ekonomske komisije Združenih narodov za Evropo junija 2016. V zvezi s tem je Svet v pismu zaprosil, naj to stori, o predlogu pa naj se poskusi glasovati na majskem plenarnem zasedanju. Ker je treba po mnenju poročevalca spoštovati večjezičnost, odobritvi pa zagotoviti čim več pozornosti javnosti, se bo o predlogu glasovalo na junijskem plenarnem zasedanju.


IZID KONČNEGA GLASOVANJAV PRISTOJNEM ODBORU

Datum sprejetja

24.5.2016

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

34

0

3

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Maria Arena, Tiziana Beghin, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Marielle de Sarnez, Santiago Fisas Ayxelà, Karoline Graswander-Hainz, Ska Keller, Jude Kirton-Darling, Alexander Graf Lambsdorff, Bernd Lange, David Martin, Emmanuel Maurel, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Artis Pabriks, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Hannu Takkula, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Reimer Böge, Edouard Ferrand, Sander Loones, Georg Mayer, Lola Sánchez Caldentey, Judith Sargentini, Jarosław Wałęsa

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Dominique Bilde

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov