DOPORUČENÍ k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření dohody ve formě prohlášení o rozšíření obchodu s produkty informačních technologií (ITA) jménem Evropské unie

26.5.2016 - (06925/2016 – C8-0141/2016 – 2016/0067(NLE)) - ***

Výbor pro mezinárodní obchod
Zpravodajka: Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Postup : 2016/0067(NLE)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
A8-0186/2016
Předložené texty :
A8-0186/2016
Rozpravy :
Přijaté texty :

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření dohody ve formě prohlášení o rozšíření obchodu s produkty informačních technologií (ITA) jménem Evropské unie

06925/2016 – C8-0141/2016 – 2016/0067(NLE))

(Souhlas)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh rozhodnutí Rady (06925/2016),

–  s ohledem na ministerské prohlášení WTO ze dne 16. prosince 2015 o rozšíření obchodu s produkty informačních technologií (06926/2016),

–  s ohledem na žádost o udělení souhlasu, kterou předložila Rada v souladu s čl. 207 odst. 4  prvním pododstavcem a čl. 218 odst. 6 druhým pododstavcem písm. a) bodem v) Smlouvy o fungování Evropské unie (C8-0141/2016),

–  s ohledem na čl. 99 odst. 1 první a třetí pododstavec a odst. 2 a čl. 108 odst. 7 jednacího řádu,

–  s ohledem na doporučení Výboru pro mezinárodní obchod (A8-0186/2016),

1.  uděluje souhlas s uzavřením dohody;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i vládám a parlamentům členských států a Světové obchodní organizaci.

STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

První Dohoda o informačních technologiích (ITA) byla uzavřena v prosinci 1996 na ministerské konferenci v Singapuru a v platnost vstoupila v roce 1997. Přestože dohodu původně uzavřelo pouze 29 členských států WTO, dnes je účastníků této dohody 82.

ITA vyžaduje, aby každý účastník na základě doložky nejvyšších výhod omezil a odstranil cla u všech zahrnutých produktů informačních technologií (IT). ITA zahrnuje přibližně 200 celních položek, včetně počítačů, telefonů, ale také vstupů, částí a součástí a strojů pro výrobu zboží v oblasti IT. Bezcelní přístup na trh, kterého se dostává účastníkům ITA, sehrál velmi důležitou úlohu v obrovském rozvoji a rozšíření obchodu, k nimž v odvětví IT za téměř 20 let provádění ITA došlo. Obchod se v uvedeném odvětví zčtyřnásobil. Během tohoto období však technologický pokrok změnil odvětví IT k nepoznání, zatímco rozsah ITA zůstal stejný.

V květnu 2012 zahájilo šest zemí (EU, USA, Japonsko, Korea, Tchaj-wan a Kostarika) vyjednávání o rozšíření seznamu výrobků, na něž se dohoda vztahuje. K vyjednávání se připojilo dalších 21 členských států. Dne 24. července 2015 bylo dosaženo dohody o dodatečném seznamu 201 produktů IT. Objem ročního obchodu s těmito 201 produkty se odhaduje na více než 1,3 bilionu USD ročně a představuje dnes přibližně 10 % celkového světového obchodu.

Mezi produkty uvedenými v této dohodě jsou polovodiče nové generace, navigační systémy GPS, zdravotnické vybavení, včetně zařízení pro magnetickou rezonanci, obráběcí stoje pro výrobu plošných spojů, telekomunikační družice a dotykové obrazovky.

V návaznosti na tuto dohodu byli její účastníci povinni předložit listiny týkající se závazků k postupnému snižování cel pro všechny produkty, přičemž snižování bude probíhat v určeném období až po dobu 7 let (3 roky pro běžné snižování cla, 5 let pro citlivé produkty a ve výjimečných případech 7 let). Výsledkem těchto vyjednávání bude úplné zrušení přibližně 65 % celních položek do 1. července 2016. Nejpozději od roku 2019 bude téměř veškerý dovoz relevantních produktů probíhat bezcelně.

Dohodu ve formě prohlášení o rozšíření ITA (a listin obsahujících závazky účastníků ohledně postupného snižování cel) přijali ministři zúčastněných zemí dne 16. prosince 2015 v průběhu 10. konference ministrů WTO v Nairobi.

EU vyváží produkty zahrnuté v rozšířené ITA v hodnotě 189 miliard EUR a odhaduje se, že v reakci na snižování cel tato částka výrazně vzroste. Tato dohoda povede ke snižování cen pro spotřebitele, ale také pro výrobce, jejichž výroba závisí na dovážených součástkách. Některé obory však také zaznamenají zvýšení hospodářské soutěže. Z tohoto důvodu je zpravodajka potěšena tím, že EU vyjednala delší období pro snižování cel pro produkty, které jsou považovány za citlivé, zatímco clo u většiny běžných celních položek bude zrušeno ke dni vstupu dohody v platnost.

Rozšíření ITA je přelomovým dokumentem, protože se jedná o první významnou dohodu o snižování cel od založení WTO s velkým potenciálem k vytváření pracovních míst a k oživení růstu HDP. Zpravodajka proto navrhuje, aby Evropský parlament udělil souhlas s uzavřením této dohody, ale ráda by zdůraznila, že aby EU mohla jejích výhod plně využívat, je důležité, aby se k dohodě připojily další státy.

VÝSLEDEK KONEČNÉHO HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Datum přijetí

24.5.2016

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

30

3

4

Členové přítomní při konečném hlasování

Maria Arena, Tiziana Beghin, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Marielle de Sarnez, Santiago Fisas Ayxelà, Karoline Graswander-Hainz, Ska Keller, Jude Kirton-Darling, Alexander Graf Lambsdorff, Bernd Lange, David Martin, Emmanuel Maurel, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Artis Pabriks, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Hannu Takkula, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Reimer Böge, Edouard Ferrand, Sander Loones, Lola Sánchez Caldentey, Judith Sargentini, Jarosław Wałęsa

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Dominique Bilde, Georg Mayer