AJÁNLÁS az információtechnológiai termékek kereskedelmének kiterjesztésére vonatkozó megállapodásnak az Európai Unió nevében, nyilatkozat formájában történő megkötéséről szóló tanácsi határozat tervezetéről

26.5.2016 - (06925/2016 – C8-0141/2016 – 2016/0067(NLE)) - ***

Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság
Előadó: Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Eljárás : 2016/0067(NLE)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
A8-0186/2016
Előterjesztett szövegek :
A8-0186/2016
Viták :
Elfogadott szövegek :

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az információtechnológiai termékek kereskedelmének kiterjesztésére vonatkozó megállapodásnak az Európai Unió nevében, nyilatkozat formájában történő megkötéséről szóló tanácsi határozat tervezetéről

(06925/2016 – C8-0141/2016 – 2016/0067(NLE))

(Egyetértés)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a tanácsi határozat tervezetére (06925/2016),

–  tekintettel a WTO-nak az információtechnológiai termékek kereskedelmének kiterjesztéséről szóló, 2015. december 16-i miniszteri nyilatkozatára (06926/2016),

–  tekintettel a Tanács által az Európai Unió működéséről szóló szerződés 207. cikkének (4) bekezdésével és 218. cikke (6) bekezdése második albekezdésének a) pontjával összhangban előterjesztett, egyetértésre irányuló kérelemre (C8-0141/2016),

–  tekintettel eljárási szabályzata 99. cikke (1) bekezdésének első és harmadik albekezdésére és (2) bekezdésére, valamint 108. cikkének (7) bekezdésére,

–  tekintettel a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság ajánlására (A8-0186/2016),

1.  egyetért a megállapodás megkötésével;

2.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a tagállamok kormányának és parlamentjének, illetve a Kereskedelmi Világszervezetnek.

RÖVID INDOKOLÁS

Az első információtechnológiai megállapodás (a továbbiakban: ITA), amelyet 1996 decemberében kötöttek meg a szingapúri miniszteri konferencián, 1997-ben lépett életbe. Míg a megállapodást eredetileg csak 29 WTO-tagállam kötötte meg, annak ma már 82 résztvevője van.

Az ITA a megállapodásban szereplő valamennyi információtechnológiai (IT) termékre vonatkozóan előírja, hogy minden résztvevő szüntesse meg és nulla értéken rögzítse a vámokat a legnagyobb kedvezményben részesített nemzet elve alapján. Az ITA körülbelül 200 tarifacsoportot tartalmaz, ezen belül számítógépeket, telefonokat, de információtechnológiai eszközök előállításához szükséges bemeneti egységeket, alkatrészeket és gépeket is. Az ITA résztvevői által nyújtott vámmentes elbánás jelentős szerepet játszott a kereskedelem ugrásszerű fejlődésében és bővülésében, amelyet az információtechnológiai ágazat tapasztalt az ITA alkalmazásának közel húsz éve alatt. Az ágazat kereskedelmi forgalma megnégyszereződött. Ezen időtartam alatt a technológiai fejlődés a felismerhetetlenségig megváltoztatta az információtechnológiai ágazatot, miközben az ITA termékköre változatlan maradt.

2012 májusában hat ország (EU, USA, Japán, Korea, Taiwan és Costa Rica) tárgyalásokat kezdett a megállapodás termékkörének kiterjesztésére irányulóan. Hozzájuk 21 másik tag csatlakozott. 2015. július 24-én megállapodást kötöttek egy 201 IT-terméket tartalmazó további listáról. E 201 termék éves kereskedelmi forgalmát több mint 1,3 billió USA-dollárra becsülik, és ez a jelenlegi teljes globális kereskedelem körülbelül 10%-át teszi ki.

Az e megállapodásban szereplő termékek között új generációs félvezetők, GPS navigációs rendszerek, mágneses rezonancia leképező készülékeket tartalmazó orvosi termékek, nyomtatott áramkör gyártásához használatos szerszámgépek, távközlési műholdak és érintőképernyők szerepelnek.

E megállapodás értelmében a résztvevőknek minden termék vonatkozásában szakaszolási kötelezettségvállalást tartalmazó menetrendeket kell benyújtaniuk, amelyek legfeljebb 7 évig terjedő átmeneti időszakra szólnak (3 év a szokásos szakaszolás esetében, 5 év érzékeny termékek esetében és 7 év kivételes esetekben). A tárgyalások eredményeként 2016. július 1-jére a tarifacsoportok mintegy 65%-a teljes mértékben megszűnik. 2019-re a vonatkozó termékek szinte összes behozatala vámmentes lesz. 

Az ITA kiterjesztéséről szóló, nyilatkozat formájában készült megállapodást (és a résztvevők szakaszolási kötelezettségvállalását tartalmazó menetrendeket) a részt vevő országok miniszterei 2015. december 16-án fogadták el a WTO Nairobiban tartott 10. miniszteri konferenciáján.

Az ITA kiterjesztése körébe tartozó termékek 189 milliárd EUR összegű uniós kivitelt fednek le, és ez a szám a vámcsökkentéseket követően előreláthatólag jelentősen növekszik majd. A megállapodás a fogyasztók, de az importált alkatrészektől függő gyártók számára is alacsonyabb árakat eredményez. Bizonyos ágazatoknak azonban nagyobb versennyel kell szembenézniük. Az előadó ezért örömmel nyugtázza, hogy a tárgyalások folyamán az EU-nak sikerült hosszabb szakaszolási időszakot kieszközölnie néhány érzékenynek minősülő termék esetében, míg a nem érzékeny vámok többsége a megállapodás hatálybalépésekor megszűnik.

Az ITA kiterjesztése mérföldkő jelentőségűnek tekinthető. A WTO megalakulása óta ez az első nagy horderejű, óriási munkahely-teremtési és GDP-növekedési potenciállal rendelkező vámcsökkentési megállapodás. Az előadó ezért javasolja, hogy a Parlament adja egyetértését a megállapodáshoz, ugyanakkor szeretné hangsúlyozni, hogy annak érdekében, hogy az EU teljes mértékben ki tudja használni e lehetőséget, még több tag megállapodáshoz való csatlakozását kell biztosítani.

AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG ZÁRÓSZAVAZÁSÁNAK EREDMÉNYE

Az elfogadás dátuma

24.5.2016

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

 

30

3

4

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Maria Arena, Tiziana Beghin, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Marielle de Sarnez, Santiago Fisas Ayxelà, Karoline Graswander-Hainz, Ska Keller, Jude Kirton-Darling, Alexander Graf Lambsdorff, Bernd Lange, David Martin, Emmanuel Maurel, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Artis Pabriks, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Hannu Takkula, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Reimer Böge, Edouard Ferrand, Sander Loones, Lola Sánchez Caldentey, Judith Sargentini, Jarosław Wałęsa

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk, (2) bekezdés)

Dominique Bilde, Georg Mayer