ODPORÚČANIE k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí v mene Európskej únie dohody vo forme Vyhlásenia o rozšírení obchodu s produktmi informačných technológií (ITA)

26.5.2016 - (COM(2016)0122 – C8-0000/2016 – 2016/0067(NLE)) - ***

Výbor pre medzinárodný obchod
Spravodajkyňa: Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Postup : 2016/0067(NLE)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
A8-0186/2016
Predkladané texty :
A8-0186/2016
Rozpravy :
Prijaté texty :

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí v mene Európskej únie dohody vo forme Vyhlásenia o rozšírení obchodu s produktmi informačných technológií (ITA)

(COM(2016)0122 – C8-0000/2016 – 2016/0067(NLE))

(Súhlas)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady (06925/2016),

–  so zreteľom na Ministerskú deklaráciu WTO o rozšírení obchodu s produktmi informačných technológií zo 16. decembra 2015 (06926)/2016),

–  so zreteľom na žiadosť o udelenie súhlasu, ktorú Rada predložila v súlade s článkom 207 ods. 4 a článkom 218 ods. 6 druhým pododsekom písm. a), bodom v) Zmluvy o fungovaní Európskej únie (C8-0141/2016),

–  so zreteľom na článok 99 ods. 1 prvý a tretí pododsek a na článok 99 ods. 2, ako aj článok 108 ods. 7 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na odporúčanie Výboru pre medzinárodný obchod (A8-0186/2016),

1.  udeľuje súhlas s uzatvorením dohody;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii, vládam a parlamentom členských štátov a Svetovej obchodnej organizácii.

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Prvá Dohoda o obchode s produktmi informačných technológií (ITA) bola uzavretá v decembri 1996 na ministerskej konferencii v Singapure a nadobudla platnosť v roku 1997. Dohodu pôvodne podpísalo 29 členských štátov WTO a dnes má už 82 signatárov.

V dohode ITA sa vyžaduje, aby každý účastník odstránil clá a viazal ich na nulovú hodnotu na základe doložky najvyšších výhod pre všetky produkty informačných technológií, na ktoré sa dohoda vzťahuje. ITA sa vzťahuje na približne 200 colných položiek, a to vrátane počítačov, telefónov, ale aj vstupných zariadení, komponentov a prístrojov na výrobu produktov informačných technológií. Bezcolné zaobchádzanie zo strany účastníkov ITA zohráva v obrovskom rozvoji a rozširovaní obchodu, ktoré odvetvie informačných technológií zaznamenalo v priebehu takmer 20 rokov uplatňovania ITA, dôležitú úlohu. Objem obchodu sa v tomto odvetví zvýšil štvornásobne. Technický pokrok však počas tohto obdobia zmenil odvetvie informačných technológií na nepoznanie, pričom rozsah pôsobnosti ITA zostal rovnaký.

V máji 2012 začalo šesť krajín (EÚ, USA, Japonsko, Kórejská republika, Taiwan a Kostarika) rokovania s cieľom rozšíriť počet produktov, na ktoré sa vzťahuje ITA. Pripojilo sa k nim ďalších 21 členských štátov WTO. 24. júla 2015 bola dosiahnutá dohoda o dodatočnom zozname 201 produktov IT. Ročný objem obchodu s týmito 201 produktmi sa odhaduje na viac ako 1,3 bilióna USD ročne, čo predstavuje približne 10 % súčasného celkového svetového obchodu.

Medzi nové produkty upravené v tejto zmluve patrí nová generácia polovodičov, navigačné systémy GPS, lekárske produkty vrátane prístrojov zobrazovacej magnetickej rezonancie, nástroje na výrobu plošných spojov, telekomunikačné satelity a dotykové obrazovky.

Na základe tejto dohody mali účastníci predložiť časové harmonogramy obsahujúce záväzky týkajúce sa postupného znižovania ciel pre všetky výrobky počas obdobia maximálne siedmich rokov – tri roky pre bežné produkty, päť rokov pre citlivé produkty a sedem rokov vo výnimočných prípadoch. Výsledkom týchto rokovaní bude úplné zrušenie približne 65 % colných položiek do 1. júla 2016. Do roku 2019 bude zrušené clo na takmer všetky dovážané relevantné produkty. 

Dohoda vo forme vyhlásenia o rozšírení ITA (a časové harmonogramy obsahujúce záväzky účastníkov týkajúce sa postupného znižovania ciel) bola prijatá ministrami účastníckych krajín 16. decembra 2015 na desiatej ministerskej konferencii WTO v Nairobi.

Objem obchodu s produktmi, na ktoré sa vzťahuje dohoda o rozšírení ITA, ktoré vyváža EÚ, dosahuje 189 miliárd EUR, pričom sa očakáva, že po odstránení ciel tento objem výrazne narastie. Dohoda prinesie nižšie ceny spotrebiteľom, ale aj výrobcom, ktorí závisia od dovážaných dielcov. V niektorých odvetviach sa však hospodárska súťaž zvýši. Spravodajkyňa sa preto teší, že EÚ dohodla dlhšie obdobia postupného znižovania ciel pre niektoré výrobky, ktoré sa považujú za citlivé, zatiaľ čo väčšina ciel na produkty, ktoré sa nepovažujú za citlivé, sa zruší dňom nadobudnutia platnosti tejto dohody.

Rozšírenie ITA, ktoré je prvým zásadným znížením ciel od vzniku WTO, je významnou udalosťou, ktorá má obrovský potenciál na vytváranie pracovných miest a podporu rastu HDP. Spravodajkyňa preto navrhuje, aby Európsky parlament udelil s dohodou súhlas. Zároveň by však chcela zdôrazniť, že nato, aby mohla EÚ využívať plné výhody tejto dohody, je dôležité zabezpečiť, aby dohodu podpísali ďalšie štáty.

VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA V GESTORSKOM VÝBORE

Dátum prijatia

24.5.2016

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

30

3

4

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Maria Arena, Tiziana Beghin, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Marielle de Sarnez, Santiago Fisas Ayxelà, Karoline Graswander-Hainz, Ska Keller, Jude Kirton-Darling, Alexander Graf Lambsdorff, Bernd Lange, David Martin, Emmanuel Maurel, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Artis Pabriks, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Hannu Takkula, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Reimer Böge, Edouard Ferrand, Sander Loones, Lola Sánchez Caldentey, Judith Sargentini, Jarosław Wałęsa

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Dominique Bilde, Georg Mayer