Процедура : 2016/0039(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0187/2016

Внесени текстове :

A8-0187/2016

Разисквания :

PV 08/06/2016 - 9
CRE 08/06/2016 - 9

Гласувания :

PV 08/06/2016 - 12.12
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2016)0264

ДОКЛАД     ***I
PDF 190kWORD 89k
26.5.2016
PE 580.440v02-00 A8-0187/2016

относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за предоставяне на допълнителна макрофинансова помощ на Тунис

(COM(2016)0067 – C8-0032/2016 – 2016/0039(COD))

Комисия по международна търговия

Докладчик: Мариел дьо Сарнез

ПОПРАВКИ/ ДОПЪЛНЕНИЯ
ИЗМЕНЕНИЯ
ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ЗАКОНОДАТЕЛНАТА РЕЗОЛЮЦИЯСЪВМЕСТНО ИЗЯВЛЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА
 ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ
 ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за предоставяне на допълнителна макрофинансова помощ на Тунис

(COM(2016)0067 – C8-0032/2016 – 2016/0039(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2016)0067),

–  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 212 от Договора за функционирането на ЕС, съгласно които Комисията е внесла предложението (C8-0032/2016),

–  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС,

–  като взе предвид член 59 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по международна търговия (A8-0187/2016),

1.  приема своята позиция на първо четене, която съвпада с предложението на Комисията;

2.  одобрява съвместното изявление на Парламента и Съвета, приложено към настоящата резолюция;

3.  изисква от Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

4.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.


ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ЗАКОНОДАТЕЛНАТА РЕЗОЛЮЦИЯСЪВМЕСТНО ИЗЯВЛЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

Настоящото решение се приема, без да се засягат разпоредбите на съвместната декларация, приета заедно с Решение № 778/2013/ЕС на Европейския парламент и на Съвета за предоставяне на допълнителна макрофинансова помощ на Грузия, което трябва да продължи да се счита за основа за всички решения на Европейския парламент и на Съвета за предоставяне на макрофинансова помощ на трети държави и територии.


ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Тунис успя да консолидира своя демократичен преход. Днес страната има конституция, която защитава правата и свободите, както и консолидирана съдебна система и независими медии. Тя е управлявана от широко коалиционно правителство, избрано чрез свободни и прозрачни избори, и е подкрепяна от предприемчиво и модерно гражданско общество, което с основание получи Нобеловата награда за мир, присъдена на тунизийския квартет за национален диалог.

В момента обаче Тунис преживява изключително големи трудности. Страната няколко пъти стана обект на атентати и терористични нападения, които сериозно засегнаха нейни ключови икономически отрасли, като например туризма. Растежът, който трябваше да бъде 3% през 2015 г., беше коригиран в низходяща посока до 0,5% за 2016 г., равнището на безработица е средно 15%, като достига 20% за жените и 28,6% за младите хора, завършили висше образование. Освен това регионалният контекст от гледна точка на сигурността и политическата обстановка е изключително нестабилен, по-конкретно поради факта, че страната граничи с Либия.

Въпреки всички тези предизвикателства Тунис продължава да постига много съществен напредък, като консолидира демократичния преход в страната, провежда реформите, необходими за модернизирането на икономическите си структури, и укрепва отношенията си със своите партньори, включително Европейския съюз, с който понастоящем води преговори за споразумение за свободна търговия.

Много е важно Тунис да успее и да осуети действията на всички, които желаят да дестабилизират страната. Ето защо Европа трябва да демонстрира солидарност и решителност да подпомага Тунис и да подкрепя неговото развитие чрез много конкретни действия, които са от пряка полза за населението на страната.

В тази връзка макрофинансовата помощ (МФП) е европейски финансов инструмент, който може да бъде мобилизиран в подкрепа на трета държава, която се намира в кризисна ситуация. Благодарение на проведените в страната реформи Тунис напълно отговаря на предварителните политически условия за предоставяне на макрофинансова помощ, по-специално по отношение на зачитането на демокрацията, правата на човека и принципите на правовата държава.

На 15 май 2014 г. беше одобрена първата програма за макрофинансова помощ за Тунис в размер на 300 милиона евро, за да се подкрепят усилията на страната за реформи, насочени към подобряване на управлението на публичните финанси и функционирането на данъчната система, укрепване на системата за социално осигуряване, реформиране на финансовия сектор и подобряване на регулаторната рамка за търговия и инвестиции. Два транша по линия на тази програма вече бяха изплатени през 2015 г., а третият транш ще бъде изплатен през 2016 г.

През август 2015 г., в отговор на искането на правителството на Тунис, Европейската комисия предвиди втора програма за макрофинансова помощ за Тунис в размер на общо 500 милиона евро, които ще бъдат предоставени под формата на средносрочни заеми на финансовите пазари при изгодни условия. Тази програма за помощ ще подкрепи провежданите от Тунис реформи за подобряване на бюджетното състояние, осигуряване на стабилност за платежния баланс и създаване на по-благоприятна среда за инвестиции.

Поради това докладчикът е съгласен с предложението на Европейската комисия и би желал тази допълнителна програма за помощ да влезе в сила възможно най-бързо, за да подпомогне Тунис в един критичен момент.


ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Макрофинансова помощ за Тунис

Позовавания

COM(2016)0067 – C8-0032/2016 – 2016/0039(COD)

Дата на представяне на ЕП

12.2.2016

 

 

 

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

INTA

25.2.2016

 

 

 

Подпомагащи комисии

       Дата на обявяване в заседание

AFET

25.2.2016

BUDG

25.2.2016

 

 

Неизказано становище

       Дата на произнесеното решение

AFET

15.3.2016

BUDG

16.3.2016

 

 

Докладчици:

       Дата на назначаване

Marielle de Sarnez

15.3.2016

 

 

 

Разглеждане в комисия

4.4.2016

20.4.2016

 

 

Дата на приемане

24.5.2016

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

30

4

2

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Maria Arena, Tiziana Beghin, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Marielle de Sarnez, Santiago Fisas Ayxelà, Christofer Fjellner, Karoline Graswander-Hainz, Ska Keller, Jude Kirton-Darling, Alexander Graf Lambsdorff, Bernd Lange, David Martin, Emmanuel Maurel, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Artis Pabriks, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Hannu Takkula, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Reimer Böge, Edouard Ferrand, Sander Loones, Georg Mayer, Fernando Ruas, Lola Sánchez Caldentey, Judith Sargentini, Jarosław Wałęsa

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Dominique Bilde

Дата на внасяне

26.5.2016

Правна информация - Политика за поверителност