Postup : 2016/0039(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0187/2016

Předložené texty :

A8-0187/2016

Rozpravy :

PV 08/06/2016 - 9
CRE 08/06/2016 - 9

Hlasování :

PV 08/06/2016 - 12.12
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2016)0264

ZPRÁVA     ***I
PDF 188kWORD 105k
26.5.2016
PE 580.440v02-00 A8-0187/2016

o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o poskytnutí další makrofinanční pomoci Tunisku

(COM(2016)0067 – C8-0032/2016 – 2016/0039(COD))

Výbor pro mezinárodní obchod

Zpravodajka: Marielle de Sarnez

ERRATA/ADDENDA
POZM. NÁVRHY
NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 PŘÍLOHA K LEGISLATIVNÍMU USNESENÍSPOLEČNÉ PROHLÁŠENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY
 VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ
 PŘÍLOHA: DOPIS VÝBORU PRO ZAHRANIČNÍ VĚCI
 PŘÍLOHA: DOPIS ROZPOČTOVÉHO VÝBORU
 POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o poskytnutí další makrofinanční pomoci Tunisku

(COM(2016)0067 – C8-0032/2016 – 2016/0039(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2016)0067),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a článek 212 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C8-0032/2016),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro mezinárodní obchod (A8-0187/2016),

1.  přijímá svůj postoj v prvním čtení ve znění návrhu předloženého Komisí;

2.  schvaluje společné prohlášení Evropského parlamentu a Rady připojené k tomuto usnesení;

3.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

4.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi a vnitrostátním parlamentům.


PŘÍLOHA K LEGISLATIVNÍMU USNESENÍSPOLEČNÉ PROHLÁŠENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

Toto rozhodnutí se přijímá, aniž je dotčeno společné prohlášení přijaté spolu s rozhodnutím Evropského parlamentu a Rady č. 778/2013/EU o poskytnutí další makrofinanční pomoci Gruzii, které je nadále třeba chápat jako základ pro všechna rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o poskytnutí makrofinanční pomoci třetím zemím a územím.


VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Tunisko uspělo při konsolidaci svého přechodu k demokracii. V současné době má ústavu, jež chrání práva a svobody, stabilní soudnictví a nezávislé sdělovací prostředky. V Tunisku vládne široká koalice, která vzešla ze svobodných a transparentních voleb, a opírá se o podnikatelsky naladěnou a moderní občanskou společnost. Bylo oprávněně oceněno Nobelovou cenou za mír udělenou tuniskému kvartetu pro národní dialog.

V současnosti se však Tunisko potýká s velkými problémy. Bylo cílem několika atentátů a teroristických útoků, které těžce zasáhly klíčová hospodářská odvětví země, jakým je cestovní ruch. Odhad růstu, který měl v roce 2015 dosáhnout hodnoty 3 %, byl pro rok 2016 snížen na 0,5 %. Průměrná míra nezaměstnanosti dosahuje 15 %, u žen tento ukazatel činí 20 % a u mladých absolventů vysokých škol 28,6 %. Regionální bezpečnostní a politická situace je navíc mimořádně nestabilní, zejména kvůli sousední Libyi.

Navzdory všem těmto potížím Tunisko nadále dosahuje značných pokroků, v zemi pokračuje přechod k demokracii, provádějí se reformy nezbytné pro modernizaci hospodářských struktur a země posiluje vztahy se svými partnery, zejména s Evropskou unií, se kterou v současnosti jedná o dohodě o volném obchodu.

Je velmi důležité, aby Tunisko uspělo a aby se ubránilo pokusům o destabilizaci země. Právě proto musí Evropa projevit solidaritu a odhodlanost doprovázet Tunisko a podporovat jej v jeho rozvoji prostřednictvím zcela konkrétních činů, z nichž bude mít přímý prospěch tuniské obyvatelstvo.

V této souvislosti představuje makrofinanční pomoc evropský finanční nástroj, kterým je možné podpořit třetí zemi, která čelí krizové situaci. Díky reformám, které v zemi proběhly, Tunisko splňuje nezbytné politické podmínky pro přidělení makrofinanční pomoci, zejména pokud jde o hledisko demokracie, lidských práv a právního státu.

Dne 15. května 2014 byl Tunisku přidělen první program v hodnotě 300 milionů EUR, které byly určeny na podporu tuniského reformního úsilí zaměřeného na zlepšení řízení veřejných financí a fungování daňového systému, posílení sítě sociálního zabezpečení, reformu finančního sektoru a konečně také na zlepšení právního rámce pro oblast obchodu a investic. Dvě části tohoto programu byly vyplaceny již v roce 2015, třetí část bude vyplacena v průběhu roku 2016.

V reakci na žádost tuniské vlády připravila Evropská komise v srpnu 2015 druhý program makrofinanční pomoci Tunisku v celkové hodnotě 500 milionů EUR, které budou Tunisku vyplaceny formou střednědobých úvěrů na finančních trzích za výhodných podmínek. Tento program pomoci podpoří reformy, které Tunisko provádí s cílem zlepšit rozpočtovou situaci, vyrovnat platební bilanci a vytvořit příznivější podmínky pro investice.

Zpravodajka podporuje návrh Evropské komise a přeje si, aby tento dodatečný program pomoci mohl co nejdříve vstoupit v platnost, a pomohl tak Tunisku v rozhodujícím okamžiku.


PŘÍLOHA: DOPIS VÝBORU PRO ZAHRANIČNÍ VĚCI

Ref.: D (2016) 17045

Pan Bernd Lange

předseda Výboru pro mezinárodní obchod (INTA)

Věc:  Poskytnutí makrofinanční pomoci Tunisku – COM(2016)67 final COD(2016)0039

Vážený pane Lange,

v souladu se stanoviskem koordinátorů Výboru pro zahraniční věci (AFET) a s cílem umožnit rychlé projednání tohoto návrhu mám tu čest zaslat Vám jakožto předseda výboru AFET v tomto dopise stanovisko našeho výboru k návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o poskytnutí další makrofinanční pomoci Tunisku.

Výbor AFET plně podporuje návrh na poskytnutí této makrofinanční pomoci v maximální výši 500 milionů EUR Tunisku. Nicméně, jak již bylo uvedeno při poskytnutí první makrofinanční pomoci, dosud nebyla zvážena možnost poskytnout Tunisku pomoc ve formě grantů.

Jak je v návrhu uvedeno, ekonomická situace v Tunisku není optimální: země čelí v souvislosti s konsolidací přechodu k demokracii kromě sociálně ekonomických problémů také bezpečnostním problémům. Přetrvávající sociálně ekonomické a rozpočtové obtíže související s nestabilitou jsou nadále výrazným problémem nejen pro Tunisko, ale pro celý region a pro jeho hlavního partnera, Evropskou unii.

Je velmi znepokojivé, že zahraniční dluh Tuniska se zvýšil ze 48 % HDP v roce 2011 na odhadovaných 56,2 % HDP v roce 2014 a očekává se, že v roce 2018 dosáhne vrcholu ve výši 72 % HDP. Navzdory tomu bude makrofinanční pomoc k dispozici po dobu dvou a půl roku od vstupu memoranda o porozumění (viz čl. 1 odst. 4) v platnost. Zahraniční dluh bude proto v tomto období na maximální úrovni. Je tedy třeba uvažovat již nyní o kompenzačním mechanismu pro řešení budoucích problémů.

Náklady na výpůjční operace a úvěry podle tohoto rozhodnutí Rady a Parlamentu by nemělo nést Tunisko, nebo by alespoň měly být rozděleny mezi EU a Tunisko (viz článek 4).

./..

Vzhledem k tomu, že Tunisku byl přiznán status „výsadního partnerství“ ze strany EU, a v návaznosti na zřízení smíšeného parlamentního výboru EU-Tunisko dne 18. února tohoto roku bych rád doporučil, aby bylo mezi Evropskou komisí a tuniskými orgány sjednáno memorandum o porozumění (viz článek 3) a aby jej projednali členové tohoto smíšeného parlamentního výboru, kde jsou zastoupeni jak poslanci Evropského parlamentu, tak tuniského parlamentu. Smíšený parlamentní výbor EU-Tunisko by měl rovněž projednat monitorování stanovené v článku 2 a zprávu o provádění tohoto rozhodnutí uvedenou v článku 8.

Výbor se domnívá, že EU a mezinárodní finanční instituce by měly projevit důraznou podporu stabilizaci tohoto důležitého partnera jižního sousedství, zejména s ohledem na pokrok, kterého bylo dosaženo při konsolidaci demokratického procesu a situace v regionu.

Rád bych nicméně zdůraznil, že lhůty pro přijetí postoje Parlamentu po předání návrhu dne 2. března 2016 jsou příliš krátké. To našemu výboru zabránilo přijmout k této velmi důležité otázce stanovisko. Byl jsem upozorněn na to, že GŘ ECFIN dokonce při plánování uvažovalo o tom, že by Parlament přijal rozhodnutí již v prvním čtení ve dnech 27. a 28. dubna. Takový návrh by byl přezíravý ke způsobu, jakým Parlament může demokraticky vykonávat své legislativní pravomocí.

Očekával bych, že vnitrostátní situace a zvláštní rysy partnerů EU budou řádně zohledněny a respektovány při jednání o důležitých otázkách, jakou je „makrofinanční pomoc“. Vzhledem k tomu, že ramadán připadá na červen a následuje léto, budou muset být jednání o memorandu o porozumění pozastavena až do podzimu. Naléhání Evropské komise, aby Parlament přijal svůj postoj co nejrychleji, je tudíž neodůvodněné.

Doufám, že výbor INTA vezme řádně v úvahu tento postoj při přijímání svého stanoviska i při jednáních s Radou.

S pozdravem

Elmar Brok

Kopie:  Pier Antonio Panzeri, vedoucí delegace pro vztahy se zeměmi Maghrebu

  Marielle de Sarnez, zpravodajka


PŘÍLOHA: DOPIS ROZPOČTOVÉHO VÝBORU

D(2016)20958

  Pan Bernd LANGE

předseda

  Výbor pro mezinárodní obchod

Evropský parlament

ASP 12G205

Brusel

Věc:   Návrh rozhodnutí o poskytnutí další makrofinanční pomoci Tunisku

Vážený pane předsedo,

Výbor pro mezinárodní obchod v současnosti připravuje svou zprávu o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o poskytnutí další makrofinanční pomoci Tunisku (2016/0039(COD)).

Koordinátoři se rozhodli místo vypracování oficiálního stanoviska předložit postoj Rozpočtového výboru formou dopisu.

Rozpočtový výbor uznává, že už tak křehkou platební bilanci a fiskální situaci v Tunisku ještě komplikují hospodářské dopady politické transformace, nestabilita regionu, bezpečnostní hrozby a sociální nepokoje.

První operace programu makrofinanční pomoci ve výši 300 milionů EUR byla zahájena v roce 2014 jako doplnění programu Mezinárodního měnového fondu. I tento nový návrh na druhou makrofinanční pomoc, který vychází ze žádosti tuniské vlády, je doplňkem nástupnického programu Mezinárodního měnového fondu a měl by poskytnout dalších 500 milionů EUR v podobě střednědobých úvěrů (vyplácených ve třech splátkách) na úhradu zbývajících potřeb vnějšího financování Tuniska.

Rozpočtový výbor bere na vědomí skutečnost, že Záruční fond pro vnější vztahy by získal 45 milionů EUR (9 % úvěrů). Tyto prostředky budou muset být zahrnuty do rozpočtu Unie s dvouletým zpožděním – pokud bude tedy úvěr vyplácen v letech 2016 a 2017, jednalo by se o rozpočty na roky 2018 a 2019.

Rozpočtový výbor podporuje navrhovanou operaci druhé makrofinanční pomoci jakožto potřebný doplněk mezinárodní a evropské pomoci Tunisku a jako projev solidarity s touto zemí.

Výbor konstatuje, že ve standardním textu rozhodnutí o makrofinanční pomoci byla provedena řada drobných změn za účelem určitého posílení flexibility při uplatňování podmíněnosti. Vyzývá proto Komisi, aby zajistila, aby podmínky spojené s operacemi programu makrofinanční pomoci byly řádně plněny s ohledem na konkrétní situaci přijímajících zemí, to znamená na výši závazků těchto zemí a množství výzev, s nimiž se potýkají.

Výbor však zdůrazňuje, že úvěry programu makrofinanční pomoci jsou jen jedním z dostupných nástrojů na podporu Tuniska a že v rámci makrofinanční pomoci by mohla být zvážena možnost poskytování grantů makrofinanční pomoci.

Připomíná, že hlavní nástroj na podporu Tuniska představuje evropský nástroj sousedství, v jehož rámci je této zemi přiděleno v průměru 115 milionů EUR ročně od počátku období VFR 2014–2020, přičemž nejsou započteny regionální programy. V roce 2015 se v rámci evropského nástroje sousedství stalo Tunisko prvním příjemcem zastřešujícího programu, jehož cílem je odměňovat pokrok demokratických reforem (zásada „více za více“), ve formě dalších 71,8 milionu EUR.

Tunisko rovněž využívá financování v rámci nástroje přispívajícího ke stabilitě a míru a evropského nástroje pro demokracii a lidská práva a podílí se na programech EU, jako je např. program Erasmus+.

Aby mohla být naplněna očekávání spojená s demokratickými reformami na straně jedné a stabilitou a bezpečností a na straně druhé, vyzývá výbor Komisi, aby i nadále zvyšovala podporu Unie pro Tunisko a aby byla v tomto ohledu připravena zvážit každý vhodný rozpočtový návrh v rámci příslušných nástrojů.

S pozdravem

Jean Arthuis


POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Název

Makrofinanční pomoc Tunisku

Referenční údaje

COM(2016)0067 – C8-0032/2016 – 2016/0039(COD)

Datum předložení EP

12.2.2016

 

 

 

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

INTA

25.2.2016

 

 

 

Výbory požádané o stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

AFET

25.2.2016

BUDG

25.2.2016

 

 

Nezaujetí stanoviska

       Datum rozhodnutí

AFET

15.3.2016

BUDG

16.3.2016

 

 

Zpravodajové

       Datum jmenování

Marielle de Sarnez

15.3.2016

 

 

 

Projednání ve výboru

4.4.2016

20.4.2016

 

 

Datum přijetí

24.5.2016

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

30

4

2

Členové přítomní při konečném hlasování

Maria Arena, Tiziana Beghin, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Marielle de Sarnez, Santiago Fisas Ayxelà, Christofer Fjellner, Karoline Graswander-Hainz, Ska Keller, Jude Kirton-Darling, Alexander Graf Lambsdorff, Bernd Lange, David Martin, Emmanuel Maurel, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Artis Pabriks, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Hannu Takkula, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Reimer Böge, Edouard Ferrand, Sander Loones, Georg Mayer, Fernando Ruas, Lola Sánchez Caldentey, Judith Sargentini, Jarosław Wałęsa

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Dominique Bilde

Datum předložení

26.5.2016

Právní upozornění - Ochrana soukromí