Procedūra : 2016/0039(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0187/2016

Pateikti tekstai :

A8-0187/2016

Debatai :

PV 08/06/2016 - 9
CRE 08/06/2016 - 9

Balsavimas :

PV 08/06/2016 - 12.12
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2016)0264

PRANEŠIMAS     ***I
PDF 187kWORD 108k
26.5.2016
PE 580.440v02-00 A8-0187/2016

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo, kuriuo Tunisui suteikiama papildoma makrofinansinė pagalba

(COM(2016) 0067 – C8-0032/2016 – 2016/0039(COD))

Tarptautinės prekybos komitetas

Pranešėja: Marielle de Sarnez

ERRATA/ADDENDA
PAKEITIMAI
EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS
 TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PRIEDASEUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS BENDRAS PAREIŠKIMAS
 AIŠKINAMOJI DALIS
 PRIEDAS. UŽSIENIO REIKALŲ KOMITETO LAIŠKAS
 PRIEDAS. BIUDŽETO KOMITETO LAIŠKAS
 ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo, kuriuo Tunisui suteikiama papildoma makrofinansinė pagalba

(COM(2016) 0067 – C8-0032/2016 – 2016/0039(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2016) 0067),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 212 straipsnį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C8-0032/2016),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Tarptautinės prekybos komiteto pranešimą (A8–0187/2016),

1.  priima per pirmąjį svarstymą savo poziciją, perimdamas Komisijos pasiūlymą;

2.  pritaria Europos Parlamento ir Tarybos bendram pareiškimui, pridėtam prie šios rezoliucijos;

3.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina pasiūlymą keisti iš esmės arba pakeisti jo tekstą nauju tekstu;

4.  paveda Pirmininkui Parlamento poziciją perduoti Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.


TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PRIEDASEUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS BENDRAS PAREIŠKIMAS

Šis Sprendimas priimtas nedarant poveikio bendram pareiškimui, patvirtintam kartu su Europos Parlamento ir Tarybos sprendimu 778/2013/ES, kuriuo Gruzijai suteikiama papildoma makrofinansinė pagalba, nes minėtasis pareiškimas ir toliau turi būti laikomas visų Europos Parlamento ir Tarybos sprendimų pagrindu, teikiant makrofinansinę pagalbą trečiosioms šalims ir teritorijoms.


AIŠKINAMOJI DALIS

Tunisui pavyko konsoliduoti perėjimo prie demokratijos procesą. Dabar ši šalis turi konstituciją, ginančią piliečių teises ir laisves, konsoliduotą teisingumo sistemą ir nepriklausomą žiniasklaidą. Šalį valdo plačios sąjungos vyriausybė, atėjusi į valdžią po laisvų ir skaidrių rinkimų. Ji remiasi verslia ir modernia pilietine visuomene, kuri pelnytai buvo įvertinta Nobelio taikos premija, skirta Tuniso nacionalinio dialogo ketvertui.

Tačiau Tunisas šiuo metu susiduria su dideliais sunkumais. Šalis keletą kartų tapo teroristinių išpuolių ir atakų, kurios iš esmės paveikė pagrindinius ekonomikos sektorius, į kuriuos buvo taikytasi, pavyzdžiui, turizmo sektorių, taikiniu. 2015 m. 3 % turėjęs siekti ekonomikos augimas sumažėjo iki 0,5 % 2016 m., nedarbo lygis vidutiniškai siekia 15 % (20 % moterų ir 28,6 % jaunimo, aukštųjų mokyklų absolventų). Be to, politinė ir saugumo padėtis regione labai nepastovi, ypač dėl bendros sienos su Libija.

Nepaisant šių problemų, Tunisas ir toliau daro labai didelę pažangą, siekdamas įtvirtinti šalies perėjimą prie demokratijos, įgyvendindamas reformas, kurių reikia norint modernizuoti ekonomines struktūras, ir stiprindamas santykius su savo partneriais, visų pirma su Europos Sąjunga, su kuria šiuo metu derasi dėl laisvosios prekybos susitarimo.

Labai svarbu, kad Tunisui tai pavyktų ir jis atsilaikytų prieš visus tuos, kurie nori jį destabilizuoti. Štai kodėl Europa turi parodyti solidarumą ir būti ryžtinga remdama ir palaikydama Tuniso vystymąsi labai konkrečiais veiksmais, kuriais tiesiogiai remiami šalies gyventojai.

Tokiomis aplinkybėmis makrofinansinė parama (MFP) yra Europos finansinė priemonė, kuri gali būti sutelkta siekiant remti krizę išgyvenančią trečiąją šalį. Šalyje įgyvendinus reformas, Tunisas dabar visapusiškai atitinka politines sąlygas, keliamas makrofinansinei pagalbai gauti, visų pirma, pagarbos demokratijai, žmogaus teisėms ir teisinei valstybei srityje.

2014 m. gegužės 15 d. pirmoji 300 mln. EUR programa buvo skirta Tunisui siekiant paremti jo pastangas vykdyti reformas, kuriomis siekiama pagerinti viešųjų finansų valdymą ir mokesčių sistemos veikimą, sustiprinti socialinės apsaugos sistemą, reformuoti finansų sektorių ir, galiausiai, patobulinti prekybos bei investavimo reglamentavimo sistemą. Dvi šios programos dalys jau buvo išmokėtos 2015 m., o trečioji dalis bus išmokėta 2016 m.

2015 m. rugpjūčio mėn., reaguodama į Tuniso vyriausybės prašymą, Europos Komisija numatė antrąją makrofinansinės pagalbos programą Tunisui, iš viso sudarančią 500 mln. EUR, kuri bus skirta vidutinės trukmės paskolos forma finansų rinkose palankiomis sąlygomis. Ši paramos programa padės remti Tuniso vykdomas reformas, siekiant gerinti biudžeto padėtį, subalansuoti mokėjimų balansą ir sukurti investicijoms palankesnę aplinką.

Pranešėja pritaria Komisijos pasiūlymui ir norėtų, kad ši papildoma pagalbos programa įsigaliotų kuo greičiau ir galėtų padėti Tunisui šiuo svarbiu laikotarpiui.


PRIEDAS. UŽSIENIO REIKALŲ KOMITETO LAIŠKAS

Ref.: D (2016) 17045

Berndui Lange

Tarptautinės prekybos (INTA) komiteto pirmininkui

Tema:  Papildomos makrofinansinės pagalbos suteikimas Tunisui – COM(2016) 67 final COD(2016)0039

Gerb. B. Lange,

kaip patvirtinta Užsienio reikalų (AFET) komiteto koordinatorių ir siekiant sudaryti galimybes sparčiai vykdyti pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl papildomos makrofinansinės pagalbos suteikimo Tunisui svarstymo procesą, vykdydamas kaip AFET komiteto pirmininko pareigas norėčiau šiuo laišku Jums perduoti mūsų komiteto nuomonę dėl šio pasiūlymo.

AFET komitetas visiškai pritaria pasiūlymui Tuniso Respublikai suteikti makrofinansinę pagalbą, kurios suma neviršija 500 mln. EUR. Vis dėlto, kaip jau nurodyta anksčiau,vykdant pirmąją makrofinansinės pagalbos operaciją (MFP-I), net nebuvo svarstoma galimybė pagalbą Tunisui suteikti dotacijų forma.

Kaip nurodoma pasiūlyme, Tuniso ekonominė padėtis nėra optimali, be socialinių ir ekonominių sunkumų šalis turi spręsti ir saugumo problemas ir tuo pat metu konsoliduoti perėjimo prie demokratijos procesą. Su nestabilumu susiję besitęsiantys socialiniai ekonominiai ir biudžeto sunkumai ir toliau kelia didelių problemų ne tik Tunisui, bet ir visam regionui bei svarbiausiai jo partnerei – Europos Sąjungai.

Labai didelį susirūpinimą kelia tai, kad išorės skola išaugo nuo 48 proc. BVP 2011 m. iki maždaug 56,2 proc. BVP 2014 m. ir manoma, kad 2018 m. ji pasieks aukščiausią lygį – 72 proc. BVP. Nepaisant to, makrofinansinė pagalba būtų teikiama dvejus su puse metų po susitarimo memorandumo įsigaliojimo (žr. 1 straipsnio 4 dalį). Taigi, išorės skola pasieks aukščiausią lygį būtent tuo laikotarpiu. Todėl, siekiant pasirengti būsimiems sunkumams, jau dabar reikėtų numatyti kompensacinį mechanizmą.

Tunisas neturėtų padengti išlaidų, susijusių su skolinimosi ir skolinimo operacijomis pagal šį Tarybos ir Parlamento sprendimą, arba jos turėtų būti bent jau padalytos ES ir Tunisui (žr. 4 straipsnį).

./..

Atsižvelgdamas į tai, kad Europos Sąjunga Tunisui suteikė privilegijuotos partnerystės statusą, o šių metų vasario 18 d. įsteigtas ES ir Tuniso jungtinis parlamentinis komitetas, taip pat rekomenduočiau, kad Europos Komisija ir Tuniso valdžios institucijos derėtųsi dėl susitarimo memorandumo, o minėtas jungtinis parlamentinis komitetas, į kurio sudėtį įeina Europos Parlamento ir Tuniso Liaudies atstovų asamblėjos nariai, memorandumą apsvarstytų. ES ir Tuniso jungtiniame parlamentiniame komitete taip pat turėtų būti apsvarstyti 2 straipsnyje nurodytos stebėsenos ir 8 straipsnyje nurodytos sprendimo įgyvendinimo ataskaitos klausimai.

Komitetas mano, kad ES ir tarptautinės finansų institucijos turėtų aktyviai remti šios svarbios pietinės kaimyninės šalies partnerės padėties stabilizavimą, ypač atsižvelgiant į padarytą demokratinio proceso konsolidavimo pažangą ir į regioninę situaciją.

Tačiau norėčiau pabrėžti, kad Parlamento pozicijos tvirtinimo terminas yra pernelyg trumpas – pasiūlymas perduotas Parlamentui 2016 m. kovo 2 d. Tai sutrukdė mūsų komitetui patvirtinti nuomonę šiuo labai svarbiu klausimu. Man buvo pranešta, kad Ekonomikos ir finansų reikalų GD savo planuose netgi numatė, kad Parlamentas sprendimą priims jau per pirmąjį svarstymą balandžio 27–28 d. Tokiame pasiūlyme nepakankamai vertinama tai, kaip Parlamentas gali demokratiškai vykdyti savo teisėkūros įgaliojimus.

Manyčiau, kad, derantis dėl tokių svarbių klausimų kaip makrofinansinė pagalba, turėtų būti tinkamai atsižvelgiama į ES partnerių nacionalinę situaciją ir ypatumus ir jie gerbiami. Kadangi birželio mėnesį bus ramadanas, o po to ateis vasara, derybos dėl susitarimo memorandumo turės būti atidėtos iki rudens. Taigi, primygtinis Europos Komisijos reikalavimas, kad Parlamentas paspartintai priimtų savo poziciją, yra nepagrįstas.

Esu įsitikinęs, kad INTA komitetas deramai atsižvelgs į šią poziciją, tvirtindamas savo poziciją ir derėdamasis su Taryba.

Pagarbiai

Elmar Brok

CC:  Pier Antonio Panzeri, Delegacijos ryšiams su Magribo šalimis pirmininkas

  Marielle de Sarnez, pranešėja


PRIEDAS. BIUDŽETO KOMITETO LAIŠKAS

D(2016)20958

  Berndui Lange

Pirmininkui

  Tarptautinės prekybos komitetas

Europos Parlamentas

ASP 12G205

Briuselis

Tema:   Pasiūlymas dėl sprendimo dėl papildomos makrofinansinės pagalbos suteikimo Tunisui

Gerb. Pirmininke,

INTA komitetas šiuo metu rengia pranešimą dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo, kuriuo Tunisui suteikiama papildoma makrofinansinė pagalba (2016/0039 (COD)).

Koordinatoriai nusprendė oficialios nuomonės nerengti, o Biudžeto komiteto poziciją pateikti laiško forma.

Biudžeto komitetas pripažįsta, kad ekonominės politinių permainų, regioninio nestabilumo, grėsmės saugumui ir socialinių neramumų pasekmės daro neigiamą poveikį ir taip nestabiliai mokėjimų ir fiskalinės būklės pusiausvyrai Tunise.

Pirmoji makrofinansinės pagalbos (MFP) operacija, kurios suma – 300 milijonų EUR, pradėta 2014 m., siekiant papildyti Tarptautinio valiutos fondo programą. Tuniso vyriausybei paprašius, šis naujasis pasiūlymas (MFP-II) taip pat papildo naują TVF programą, numatytos pagalbos suma – 500 milijonų EUR ir ji būtų teikiama vidutinės trukmės paskolomis (išmokamomis trimis dalimis), siekiant patenkinti likusius Tuniso išorės finansavimo poreikius.

Biudžeto komitetas atkreipia dėmesį į tai, kad Išorės veiksmų garantijų fondui būtų skiriama 45 milijonų EUR suma (9 proc. paskolų sumos). Asignavimai turės būti įrašyti į Sąjungos biudžetą numatant dvejų metų delsą, t. y. į 2018 ir 2019 m. biudžetus, numatant, kad paskolos bus grąžinamos 2016 ir 2017 m.

Biudžeto komitetas pritaria siūlomai MFP-II operacijai, kuri papildys būtiną tarptautinę ir Europos pagalbą Tunisui ir įrodys solidarumą su šia šalimi.

Komitetas pažymi, kad standartiniame MFP sprendimų tekste padaryti keli nedideli pakeitimai, siekiant suteikti truputį daugiau lankstumo taikyti sąlygas. Todėl komitetas ragina Komisiją užtikrinti, kad būtų tinkamai vykdomos prie MFP operacijų pridėtos sąlygos, kartu atsižvelgiant į konkrečią paramą gaunančios šalies situaciją, tai yra, šalies įsipareigojimus ir sunkumus, su kuriais ji susiduria.

Vis dėlto komitetas pabrėžia, kad MFP paskolos yra tik viena iš turimų paramos Tunisui teikimo priemonių ir kad galėjo būti svarstoma galimybė – teikti MFP dotacijas pagal makrofinansinės pagalbos priemonę.

Komitetas primena, kad pagrindinė paramos Tunisui priemonė yra Europos kaimynystės priemonė (EKP), pagal kurią nuo 2014–2020 m. DFP laikotarpio per metus šiai šaliai vidutiniškai skiriama 115 milijonų EUR, neskaičiuojant regioninių programų. Pagal EKP Tunisas buvo pirmoji šalis, gavusi Bendrosios programos paramą, kuri suteikta atlyginant už demokratinių reformų pažangą (laikantis principo „parama pagal pažangą“) ir 2015 m. skiriant papildomus 71,8 milijono EUR.

Tunisas taip pat gauna finansavimą pagal priemonę, kuria prisidedama prie stabilumo ir taikos, ir pagal Europos demokratijos ir žmogaus teisių rėmimo priemonę, taip pat jis dalyvauja ES programose, pvz., programoje „Erasmus+“.

Todėl, viena vertus, siekiant padėti įveikti demokratinių reformų sunkumus, ir, kita vertus, siekiant stabilumo ir saugumo, komitetas ragina Komisiją toliau didinti Sąjungos paramą Tunisui ir yra pasirengęs apsvarstyti visus tinkamus pagal atitinkamą priemonę parengtus biudžeto pasiūlymus, kuriais siekiama šių tikslų.

Pagarbiai

Jean Arthuis


ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Makrofinansinė pagalba Tunisui

Nuorodos

COM(2016)0067 – C8-0032/2016 – 2016/0039(COD)

Pateikimo Europos Parlamentui data

12.2.2016

 

 

 

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

INTA

25.2.2016

 

 

 

Nuomonę teikiantys komitetai

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

AFET

25.2.2016

BUDG

25.2.2016

 

 

Nuomonė nepareikšta

       Nutarimo data

AFET

15.3.2016

BUDG

16.3.2016

 

 

Pranešėjai

       Paskyrimo data

Marielle de Sarnez

15.3.2016

 

 

 

Svarstymas komitete

4.4.2016

20.4.2016

 

 

Priėmimo data

24.5.2016

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

30

4

2

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Maria Arena, Tiziana Beghin, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Marielle de Sarnez, Santiago Fisas Ayxelà, Christofer Fjellner, Karoline Graswander-Hainz, Ska Keller, Jude Kirton-Darling, Alexander Graf Lambsdorff, Bernd Lange, David Martin, Emmanuel Maurel, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Artis Pabriks, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Hannu Takkula, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Reimer Böge, Edouard Ferrand, Sander Loones, Georg Mayer, Fernando Ruas, Lola Sánchez Caldentey, Judith Sargentini, Jarosław Wałęsa

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Dominique Bilde

Pateikimo data

26.5.2016

Teisinis pranešimas - Privatumo politika