ZPRÁVA o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU, EURATOM) č. 883/2013, pokud jde o sekretariát dozorčího výboru Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF)

27.5.2016 - (COM(2016)0113 – C8-0109/2016 – 2016/0113(COD)) - ***I

Výbor pro rozpočtovou kontrolu
Zpravodajka: Ingeborg Gräßle
(Zjednodušený postup – čl. 50 odst. 1 jednacího řádu)


Postup : 2016/0064(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
A8-0188/2016
Předložené texty :
A8-0188/2016
Přijaté texty :

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU, EURATOM) č. 883/2013, pokud jde o sekretariát dozorčího výboru Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF)

(COM(2016)0113 – C8-0109/2016 – 2016/0113(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2016)0113),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a článek 325 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C8-0109/2016),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na stanovisko Účetního dvora ze dne 5. dubna 2016[1],

–  s ohledem na článek 59 a čl. 50 odst. 1 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A8-0188/2016),

1.  přijímá svůj postoj v prvním čtení ve znění návrhu předloženého Komisí;

2.  vyzývá Komisi, aby věc opětovně postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

  • [1]  Úř. věst. C 150, 27.4.2016, s. 1

VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Souvislosti

Cílem tohoto návrhu je posílit nezávislost sekretariátu dozorčího výboru úřadu OLAF, a zefektivnit tím fungování dozorčího výboru. Evropský parlament již v minulosti několikrát Komisi vyzval, aby přijala opatření k posílení nezávislého fungování sekretariátu dozorčího výboru úřadu OLAF: např. ve zprávě o udělení absolutoria za rok 2013[1] nebo v usnesení o výroční zprávě dozorčího výboru úřadu OLAF za rok 2014[2].

Tato otázka se řešila rovněž v rámci výměny názorů s Radou, Parlamentem a Komisí vedené na základě článku 16 nařízení o úřadu OLAF. Během této výměny konané dne 28. září 2015 zástupci Evropského parlamentu opět zdůraznili, že je třeba posílit nezávislé fungování sekretariátu dozorčího výboru.

Dozorčí výbor ve svých výročních zprávách o činnosti za léta 2013 a 2014 podtrhl význam svého nezávislého a účinného fungování, k němuž je zapotřebí nezávislý a adekvátně personálně obsazený sekretariát. Zdůraznil, že výkon pravomocí orgánu oprávněného ke jmenování generálním ředitelem úřadu OLAF, včetně rozhodnutí o povýšení a přesunech zaměstnanců, by mohl potenciálně vést ke střetům zájmů. Požadoval proto, aby byl jeho rozpočet a rozpočet jeho sekretariátu uváděn v samostatné položce rozpočtu úřadu OLAF.

Cíl návrhu

Na základě článku 325 Smlouvy si tento návrh klade za cíl vyřešit problém specifické mezery v nařízení o úřadu OLAF, a jeho oblast působnosti je tudíž omezená.

Podle nově navrhovaného nařízení již nebude sekretariát dozorčího výboru zajišťován úřadem OLAF, nýbrž Komisí (čl. 15 odst. 8).

Rozpočtové prostředky pro sekretariát dozorčího výboru budou přesunuty z rozpočtové položky a plánu pracovních míst úřadu OLAF do rozpočtu a plánu pracovních míst Komise (článek 18). Navrhovaná změna tedy nebude mít žádné finanční dopady na rozpočet Evropské unie.

V rámci návrhu se rovněž mění znění čl. 10 odst. 4 a 5 tak, aby do pravomoci inspektora ochrany údajů úřadu OLAF i nadále spadalo zpracovávání údajů sekretariátem. Také zaměstnanci sekretariátu budou i nadále povinni dodržovat stejná pravidla důvěrnosti údajů jako dříve.

POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Název

Změna nařízení (EU, EURATOM) č. 883/2013, pokud jde o sekretariát dozorčího výboru Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF)

Referenční údaje

COM(2016)0113 – C8-0109/2016 – 2016/0064(COD)

Datum předložení EP

4.3.2016

 

 

 

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

CONT

10.3.2016

 

 

 

Výbory požádané o stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

JURI

10.3.2016

 

 

 

Nezaujetí stanoviska

       Datum rozhodnutí

JURI

19.5.2016

 

 

 

Zpravodajové

       Datum jmenování

Ingeborg Gräßle

4.4.2016

 

 

 

Zjednodušený postup - datum rozhodnutí

17.3.2016

Datum přijetí

24.5.2016

 

 

 

Datum předložení

27.5.2016