VERSLAG over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU, Euratom) nr. 883/2013 wat betreft het secretariaat van het Comité van toezicht van het Europees Bureau voor fraudebestrijding (OLAF)

27.5.2016 - (COM(2016)0113 – C8-0109/2016 – 2016/0064(COD)) - ***I

Commissie begrotingscontrole
Rapporteur: Ingeborg Gräßle
(Vereenvoudigde procedure – Artikel 50, lid 1, van het Reglement)


Procedure : 2016/0064(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus :  
A8-0188/2016
Ingediende teksten :
A8-0188/2016
Aangenomen teksten :

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU, Euratom) nr. 883/2013 wat betreft het secretariaat van het Comité van toezicht van het Europees Bureau voor fraudebestrijding (OLAF)

(COM(2016)0113 – C8-0109/2016 – 2016/0064(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

–  gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2016)0113),

–  gezien artikel 294, lid 2, en artikel 325 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C8-0109/2016),

-  gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien het advies van de Rekenkamer van 5 april 2016[1],

–  gezien artikel 59 en artikel 50, lid 1, van zijn Reglement,

–  gezien het verslag van de Commissie begrotingscontrole (A8-0188/2016),

1.  stelt zijn standpunt in eerste lezing vast en neemt het voorstel van de Commissie over;

2.  verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende wijzigingen in haar voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen;

3.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

  • [1]  PB C 150 van 27.4.2016, blz. 1.

TOELICHTING

Achtergrond

Dit voorstel heeft tot doel de onafhankelijkheid van het secretariaat van het Comité van toezicht van Olaf te versterken, zodat het Comité van toezicht doeltreffender kan functioneren In het verleden heeft het Europees Parlement er bij de Commissie herhaaldelijk op aangedrongen maatregelen te nemen om het onafhankelijk functioneren van het secretariaat van het Comité van toezicht van OLAF te versterken, onder andere in zijn verslag over de kwijtingsprocedure voor 2013[1] of in zijn resolutie over het jaarverslag van het Comité van toezicht van OLAF over 2014[2].

De kwestie is ook aan bod gekomen tijdens de bij artikel 16 van de OLAF-verordening ingestelde gedachtewisseling tussen de Raad, het Parlement en de Commissie. Tijdens de gedachtewisseling, die plaatsvond op 28 september 2015, hebben vertegenwoordigers van het Europees Parlement er nogmaals op aangedrongen het onafhankelijk functioneren van het secretariaat van het Comité van toezicht te versterken.

In zijn jaarlijkse activiteitenverslagen over 2013 en 2014 heeft het Comité van toezicht het belang onderstreept van een onafhankelijke en doeltreffende werking, waarvoor een onafhankelijk secretariaat met voldoende personeel vereist is. Het Comité benadrukte dat de uitoefening van de bevoegdheden van tot aanstelling bevoegd gezag door de directeur-generaal van OLAF, waaronder de bevoegdheden inzake bevorderingen en overplaatsingen, mogelijkerwijs tot belangenconflicten kan leiden. Het drong er daarom op aan dat zijn begrotingsmiddelen en die voor zijn secretariaat worden gespecificeerd in een afzonderlijke lijn op de begroting van OLAF.

Doel van het voorstel

Het huidige voorstel, gebaseerd op artikel 325 VWEU, heeft tot doel een specifieke tekortkoming in de OLAF-verordening te verhelpen en heeft daarom een beperkte toepassing.

Volgens de nieuwe voorgestelde verordening wordt het secretariaat van het Comité van toezicht verzorgd door de Commissie, en niet langer door OLAF (artikel 15, lid 8).

De begrotingskredieten voor het secretariaat van het Comité van toezicht zullen worden overgeheveld van het begrotingsonderdeel en de personeelsformatie van OLAF naar die van de Commissie (artikel 18). De voorgestelde wijziging heeft daarmee geen financiële gevolgen voor de Europese begroting.

Tot slot wijzigt het voorstel de formulering van de leden 4 en 5 van artikel 10, zodanig dat de functionaris voor gegevensbescherming (DPO) van OLAF bevoegd blijft voor de verwerking van gegevens door het secretariaat. Ook blijven voor het personeel van het secretariaat dezelfde regels inzake vertrouwelijkheid gelden als voorheen.

PROCEDURE VAN DE TEN PRINCIPALE BEVOEGDE COMMISSIE

Titel

Wijziging van Verordening (EU, Euratom) nr. 883/2013 wat betreft het secretariaat van het Comité van toezicht van het Europees Bureau voor fraudebestrijding (OLAF)

Document- en procedurenummers

COM(2016)0113 – C8-0109/2016 – 2016/0064(COD)

Datum indiening bij EP

4.3.2016

 

 

 

Commissie ten principale

       Datum bekendmaking

CONT

10.3.2016

 

 

 

Medeadviserende commissies

       Datum bekendmaking

JURI

10.3.2016

 

 

 

Geen advies

       Datum besluit

JURI

19.5.2016

 

 

 

Rapporteurs

       Datum benoeming

Ingeborg Gräßle

4.4.2016

 

 

 

Vereenvoudigde procedure - datum besluit

17.3.2016

Datum goedkeuring

24.5.2016

 

 

 

Datum indiening

27.5.2016