RAPORT referitor la propunerea Comisiei de modificare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 883/2013 în ceea ce privește secretariatul Comitetului de supraveghere a Oficiului European de Luptă Antifraudă (OLAF)

27.5.2016 - (COM(2016)0113 – C8-0109/2016 – 2016/0064(COD)) - ***I

Comisia pentru control bugetar
Raportoare: Ingeborg Gräßle
[Procedura simplificată – articolul 50 alineatul (1) din Regulamentul de procedură]


Procedură : 2016/0064(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
A8-0188/2016

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea Comisiei de modificare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 883/2013 în ceea ce privește secretariatul Comitetului de supraveghere a Oficiului European de Luptă Antifraudă (OLAF)

(COM(2016)0113 – C8-0109/2016 – 2016/0064(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2016)0113),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 325 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C8-0109/2016),

- având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere avizul Curții de Conturi din 5 aprilie 2016[1],

–  având în vedere articolul 59 și articolul 50 alineatul (1) din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar (A8-0188/2016),

1.  adoptă poziția sa în primă lectură preluând propunerea Comisiei;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice propunerea sau să o înlocuiască cu un alt text;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

  • [1]    JO C 150, 1.3.2016, p. 1.

EXPUNERE DE MOTIVE

Cadru general

Obiectivul acestei propuneri este de a consolida independența secretariatului Comitetului de supraveghere a OLAF, prevăzând o funcționare mai eficientă a Comitetului de supraveghere. În trecut, Parlamentul European a solicitat în mai multe rânduri Comisiei să ia măsuri pentru a consolida funcționarea independentă a secretariatului Comitetului de supraveghere a OLAF, de exemplu în raportul privind procedura de descărcare de gestiune pentru anul 2013[1] sau în rezoluția sa privind Raportul anual pe 2014 al Comitetului de supraveghere a OLAF[2].

Această chestiune a fost abordată, de asemenea, în cadrul schimbului de opinii dintre Consiliu, Parlament și Comisie, instituit prin articolul 16 din Regulamentul OLAF. În cadrul schimbului de opinii, care a avut loc la 28 septembrie 2015, reprezentanții Parlamentului European au subliniat din nou necesitatea consolidării funcționării independente a secretariatului Comitetului de supraveghere.

În rapoartele sale anuale de activitate pentru 2013 și 2014, Comitetul de supraveghere a subliniat importanța de a funcționa în mod independent și eficace, fapt care necesită un secretariat independent, care să dispună de personalul adecvat. Acesta a subliniat că exercitarea, de către directorul general al OLAF, a funcției de autoritate împuternicită să facă numiri, inclusiv să ia decizii privind promovările și transferurile, ar putea duce la conflicte de interese. Comitetul de supraveghere a solicitat, prin urmare, ca bugetul său și al secretariatului să fie indicat într-o linie bugetară separată din bugetul OLAF.

Obiectivul propunerii

Prezenta propunere, depusă în temeiul articolului 325 din tratat, urmărește eliminarea unei lacune punctuale din regulamentul OLAF și are, prin urmare, un domeniu de aplicare limitat.

În temeiul noii propuneri de regulament, secretariatul Comitetului de supraveghere va fi asigurat de către Comisie, și nu de către OLAF [articolul 15 alineatul (8)].

Creditele bugetare pentru secretariatul Comitetului de supraveghere vor fi transferate de la linia bugetară a OLAF către Comisie, iar schema de personal a oficiului se anexează la schema de personal a Comisiei (articolul 18). Propunerea de modificare nu va avea, prin urmare, nicio consecință de natură financiară asupra bugetului european.

În fine, propunerea modifică formularea de la articolul 10 alineatele (4) și (5), astfel încât atribuțiile responsabilului cu protecția datelor (DPO) din cadrul OLAF să continue să includă activitățile de prelucrare a datelor de către secretariat. De asemenea, pentru personalul secretariatului să vor aplica în continuare aceleași reguli de confidențialitate ca și în trecut.

PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE ÎN FOND

Titlu

Modificare a Regulamentului (UE, EURATOM) nr. 883/2013, în ceea ce privește secretariatul Comitetului de supraveghere a Oficiului European de Luptă Antifraudă (OLAF)

Referințe

COM(2016)0113 – C8-0109/2016 – 2016/0064(COD)

Data prezentării la PE

4.3.2016

 

 

 

Comisie competentă în fond

Data anunțului în plen

CONT

10.3.2016

 

 

 

Comisii sesizate pentru aviz

Data anunțului în plen

JURI

10.3.2016

 

 

 

Avize care nu au fost emise

Data deciziei

JURI

19.5.2016

 

 

 

Raportori

Data numirii

Ingeborg Gräßle

4.4.2016

 

 

 

Procedură simplificată - data deciziei

17.3.2016

Data adoptării

24.5.2016

 

 

 

Data depunerii

27.5.2016